лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Бухгалтерський облік в управлінні підприємством

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

ЗМІСТ

 

 

Частина 1. Основи бухгалтерського обліку в управлінні підприємством 7
Розділ 1. Концептуальні засади побудови бухгалтерського обліку в управлінні підприємством 7
1.1. Бухгалтерський облік як інформаційна система управ­ління підприємством      7
1.2. Сутнісна характеристика терміна «бухгалтерський
облік»........................................... 9
Розділ 2. Предметна сутність бухгалтерського обліку......... 14
2.1. Економіко-правові передумови визначення предметної сутності бухгалтерського обліку 14
2.2. Наукове визначення предмета бухгалтерського обліку та його деталізація на об’єкти управління 16
2.3. Межа в якій бухгалтерський облік відображає свій пред­мет. Принцип автономності     21
2.4. Конкретизація предмета бухгалтерського обліку в об’єкті управління    22
2.5. Фінансова класифікація господарських фактів — явищ і процесів — в управлінні 33
Розділ 3. Основи методології бухгалтерського обліку в управлінні 36
3.1. Концептуальні основи методології побудови бухгалтерського обліку    36
3.2. Користувачі та їхні вимоги до облікової інформації про господарство, його стан і зміни стану  38
3.3. Принципи побудови бухгалтерського обліку в управлінні, прийняті у міжнародній практиці    42
3.4. Загальна структура методології побудови бухгалтерського обліку в управлінні   49
Розділ 4. Організаційна побудова бухгалтерського обліку
в управлінні
підприємством........................ 54
4.1. Загальні положення............................ 54
4.2. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві як процесу  58
Частина 2. Бухгалтерський фінансовий облік
в управлінні підприємством
........................... 61
Розділ 5. Загальна побудова бухгалтерського фінансового обліку 61
5.1. Структурна побудова бухгалтерського фінансового обліку на основі загальноприйнятих принципів    61
5.2. Фактори, що впливають на організаційну побудову бухгалтерського фінансового обліку в управлінні підприємством................................... 70
Розділ 6. Облік в управлінні пасивом — власністю (капіталом засновників та учасників господарського процесу)........................................ 76
6.1. Загальна побудова обліку пасиву (капіталу).......... 76
6.2. Побудова обліку власного капіталу (власності засновників) 84
6.3. Побудова обліку залученої чужої власності (чужого капіталу): зобов’язань за контрактом 108
6.4. Облік тимчасово залученого суспільного капіталу до проведення розрахунків   114
Розділ 7. Облік в управлінні активами підприємства........ 118
7.1. Загальна побудова обліку активів ................. 118
7.2. Облік валюти, її еквівалентів і валютних операцій.... 125
7.3. Облік цінних паперів.......................... 137
7.4. Облік трудових ресурсів, їх використання і розрахункових операцій з оплати праці     142
7.5. Облік розрахункових операцій................... 155
7.6. Облік запасів діяльності......................... 164
7.7. Облік засобів праці............................ 201
7.8. Облік нематеріальних активів.................... 233
Розділ 8. Фінансовий облік в управлінні затратами, доходами та фінансовими результатами діяльності.............................................. 239
8.1. Загальна побудова обліку затрат, доходів і фінансових результатів діяльності    239
8.2. Облік затрат, доходів і результатів операційної діяльності 250
8.3. Облік затрат, доходів і результатів виробничої діяльності 259
8.4. Облік затрат комерційної діяльності............... 316
8.5. Облік доходів (виручки, виторгу) і визначення фінансових результатів   326
8.6. Облік фінансових результатів діяльності............ 336
8.7. Облік затрат, доходів і фінансових результатів від неопераційної діяльності та надзвичайних подій.............................................. 356
Частина 3. Бухгалтерський внутрішньогосподарський (управлінський) облік (контролінг) в управлінні
підприємством (загальна методологія)
................ 361
Розділ 9. Основи побудови бухгалтерського
внутрішньогосподарського обліку
.................. 361
9.1. Сутнісна характеристика внутрішньогосподарського обліку 361
9.2. Визначення центрів затрат і центрів відповідальності.. 363
9.3. Поглиблена класифікація затрат для побудови внутрішньогосподарського обліку 373
Розділ 10. Підходи, системи, варіанти та загальна побудова
внутрішньогосподарського обліку затрат на виробництво 378
10.1. Підходи до побудови внутрішньогосподарського обліку затрат на виробництво 378
10.2. Системи та варіанти побудови внутрішньогосподарського обліку затрат 379
10.3. Загальна побудова внутрішньогосподарського обліку затрат і визначення собівартості продукції.............................................. 386
Розділ 11. Бухгалтерський внутрішньогосподарський облік
виробничої діяльності за методом повних затрат
у собівартості продукції
........................... 405
11.1. Сутність та основи побудови.................... 405
11.2. Варіанти простого нагромадження затрат.......... 406
11.3. Нормативний метод обліку затрат (стандарт-кост).... 416
Розділ 12. Внутрішньогосподарський облік виробничої діяль­ності за методом неповних затрат у собівартості продукції...................................... 429
12.1. Сутність та основи побудови.................... 429
12.2. Особливості обліку виробничого процесу за методом неповних затрат  430
12.3. Методологія обліку неповних затрат виробничої діяльності за методом простого нагромадження затрат.............................................. 431
12.4. Облік затрат виробничої діяльності за методом неповних затрат за системою нормативного контролю.............................................. 435
Розділ 13. Побудова змішаних варіантів внутрішньогосподарського обліку затрат     437
13.1 Побудова внутрішньогосподарського обліку затрат на ос­нові обліку повних затрат     437
13.2. Побудова внутрішньогосподарського обліку затрат на ос­нові обліку неповних затрат   442
Частина 4. Бухгалтерська звітність в управлінні
підприємством
..................................... 445
Розділ 14. Бухгалтерська фінансова звітність: основи побудови та аналізу      445
14.1. Фінансова звітність у системі інформаційного забезпечення управління фінансами підприємства, сутність і значення...................................... 445
14.2. Види звітності............................... 450
14.3. Підготовчі роботи до складання фінансового звіту... 459
Розділ 15. Вимоги та організаційне забезпечення фінансової
звітності
....................................... 462
15.1. Вимоги до звітності.......................... 462
15.2. Організаційне забезпечення формування фінансової звітності   464
15.3. Методика складання балансу фінансової звітності.... 469
15.4. Методика складання звіту про фінансові результати.. 472
15.5. Методика складання звіту про рух грошових коштів (форма № 3)      476
15.6. Методика складання звіту про власний капітал (форма № 4)    478
15.7. Методика складання пояснювальної записки (приміток) до бухгалтерського фінансового звіту (форма № 5).......................................... 478
15.8. Методика розкриття інформації у примітках до фінансових звітів      479
15.9. Методика і техніка виправляння помилок, зміни в облікових оцінках та обліковій політиці    480
Розділ 16. Аналіз фінансової звітності. Використання її
показників в управлінні підприємством
.............. 482
16.1. Загальні положення........................... 482
16.2. Методика розрахунку основних економічних показників фінансового стану та результатів діяльності підприємства.................................... 487
Додатки......................................... 502

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.