лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Бухгалтерський облік в управлінні підприємством

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Розділ Б.3.5. Облік в управлінні розрахункових операцій

 

Б.3.5.1. Основи побудови обліку розрахункових операцій

Взаємовідносини між підприємствами, організаціями і установами, а також між ними і населенням, що зумовлені дією ринку, мають характер грошових розрахунків. Ці взаємовідносини ґрунтуються на використанні грошей у їх функціях — коштів обігу і коштів платежу. При цьому підприємство водночас є продавцем (постачальником) для одних і покупцем для інших.
Правильна організація і побудова обліку грошових розрахунків між підприємствами мають велике значення, оскільки забезпечують швидке завершення кругообороту оборотних коштів (коштів обігу), перехід їх з товарної форми в грошову, створюють необхідні умови для безперебійної оплати придбаних товарно-матеріальних цінностей.
Основу побудови бухгалтерського обліку грошових розрахунків визначає їх класифікація.
За економічним змістом розрахунки поділяються на дві основні групи (системи):
1) за товарними операціями, тобто всі розрахунки між підприємствами і господарськими організаціями за продану (реалізовану) продукцію, виконані роботи, послуги і придбані матеріальні цінності та послуги;
2) за нетоварними операціями, до яких належать платежі до бюджету; одержання і повернення банківських кредитів, сплата страхових платежів, розрахунки за претензіями, нестачами і крадіжками та різні інші розрахунки.
Характер цих двох груп розрахунків різний, зокрема й з погляду техніки їх здійснення.
Найбільшу питому вагу в розрахунках підприємств мають розрахунки за товарними операціями — за реалізовану продукцію, виконані роботи і надані послуги, одержані матеріальні цінності та послуги.
Залежно від територіального розміщення сторін, що беруть участь у розрахунках, розрізняють одногородні (місцеві), іногородні та міжнародні розрахунки. Розрахунки між підприємствами, що обслуговуються одним і тим самим банком, або різними установами банку, розміщеного в одному місті, називаються одногородніми. Ті, що обслуговуються різними банками, розміщеними в різних населених пунктах, — іногородніми.
Грошові розрахунки здійснюються або у формі безготівкових платежів або готівкою, тобто існують дві форми розрахунків — готівкові і безготівкові.
Безготівкові розрахунки здійснюються в основному через банк, а готівкові — через касу.
На рис. 3.5.1 та рис. 3.5.2 наведені основні логіко-структурні схеми цих форм і систем розрахунків.


Рис. Б.3.5.1. Схема структурно-функціональних
компонентів системи безготівкових розрахунків
Технічні форми розрахунків. Під формою розрахунків розуміють зумовлені характером економічних зв’язків способи здійснення платежів, порядок документообороту і обігу коштів як між учасниками розрахунків, так і між ними і банком. При цьому підприємства можуть застосовувати лише ті форми розрахунків, які встановлені законами і постановами уряду та є обов’язковими для всіх учасників платіжного обігу. Залежно від умов господарської діяльності підприємств, характеру продукції, що реалізується, і умов її відпуску покупцям, місцезнаходження платників, джерел коштів, за рахунок яких виконуються платежі, і місця їх проведення, застосовуються ті чи інші форми розрахунків.
У розрахунках за товарно-матеріальні цінності, надані послуги і виконані роботи, а також за іншими операціями використовують такі основні форми безготівкових розрахунків: акцептну; акредитивну; за особистими рахунками; платіжними дорученнями; чеками, бартер тощо.
Ці форми різняться способом здійснення платежів, порядком документообороту і рухом коштів між постачальником і покупцем, а також установами, що виконують розрахунки. Форма розрахунків, що застосовується, зазначається в договорі.
Принципи організації розрахунків. Підприємства, господарські організації вступають у господарські взаємовідносини з іншими підприємствами, організаціями, що є продавцем (постачальником) для одних і покупцем для інших, платником або одержувачем грошей.
У процесі купівлі-продажу між підприємствами і організаціями виникають господарські взаємовідносини, що завершуються грошовими розрахунками.
Сукупність усіх грошових розрахунків утворює грошовий обіг.
Організація безготівкових розрахунків базується на таких принципах:
платежі здійснюються до або після відвантаження продукції, виконання робіт, послуг або одночасно з ними;
платежі здійснюються за згодою платника (акцепт документів);
покупець може відмовитися від оплати розрахункових документів (у разі обґрунтованої відмови згідно з інструкціями банків);
платежі здійснюються за рахунок коштів платника або в установленому порядку за рахунок кредиту банку;
зарахування коштів на рахунок одержувача має виконуватися лише після списання цих сум з рахунка платника.
Безготівкові розрахунки між підприємствами виконуються платіжними вимогами, акредитивами, особистими рахунками, платіжними дорученнями, чеками, зведеними вимогами, інкасовими дорученнями та іншими, дозволеними законами.
Мінімальна сума за розрахунковими документами, що приймаються банком до виконання, передбачена діючими інструкціями.

 

Б.3.5.2. Побудова обліку розрахункових
операцій в системі рахунків

Аналітичні рахунки. На кожного покупця та кожного продавця (постачальника) відкривається індивідуальний рахунок у відповідності до принципу індивідуалізації та персоніфікації (див. розділ А.3).
Синтетичні рахунки відкриваються у відповідності до вимог фінансової звітності та управління. Розроблений план рахунків затверджують наказом про облікову політику.
Методика розрахунків за різними видами наведена на рис. 3.5.1, рис. 3.5.2, рис. 3.5.3, рис. 3.5.4, рис. 3.5.5.


Рис. Б.3.5.1. Схема розрахунків платіжними вимогами
1 — товар;
2, 3 — платіжна вимога;
4 — платіжна вимога для акцепту;
5 — акцепт;
6 — списання коштів з рахунку платника;
7 — перерахування коштів;
8 — зарахування коштів на рахунок одержувача.


Рис. Б.3.5.2. Схема розрахунків платіжними
вимогами-дорученнями
1 — цінності, роботи, послуги, відвантажувальні документи;
2, 3, 4 — платіжна вимога-доручення;
5 — заповнена на акцептовану суму платіжна вимога-доручення;
6 — доручення на перерахування грошей;
7 — виписка з розрахункового рахунку про зарахування суми;
8 — виписка з розрахункового рахунку про списання суми.


Рис. Б.3.5.3. Схема розрахунків платіжними дорученнями
1 — цінності, роботи, послуги;
2, 3 — платіжне доручення;
4 — виписка з розрахункового рахунку про списання суми;
5 — виписка з розрахункового рахунку про зарахування суми.


Рис. Б.3.5.4. Схема акредитивної форми розрахунків
1 — заява на акредитив;
2 — перерахування у банк постачальника;
3 — відкриття акредитива;
4 — повідомлення про акредитив;
5 — відвантаження цінностей;
6 — документи, що підтверджують відвантаження;
7 — зарахування на розрахунковий рахунок.


Рис. Б.3.5.5. Схема розрахунків чеками
1 — заява на одержання книжки; платіжне доручення для депонування коштів;
2 — депонування коштів;
3 — чекова книжка;
4 — відвантаження цінностей, виконання робіт, послуг;
5 — чек;
6 — реєстр чеків для оплати;
7 — вимога на оплату (чеки);
8 — перерахування коштів;
9 — виписка з розрахункового рахунку про зарахування суми чеку.

Б.3.5.3. Облік в управлінні розрахункових
операцій з іноземною валютою

Загальні поняття. Операції з іноземною валютою — це операції, що здійснюються в іншій валюті порівняно з тією, в якій ведуть бухгалтерський фінансовий облік та складають бухгалтерську звітність. Такі операції пов’язані з експортом або імпортом товарів, інвестиціями, одержанням або виплатою дивідендів, відрядженнями за кордон тощо.
Для узагальнення бухгалтерської інформації та складання звіту постає потреба переведення операцій в іноземній валюті у валюту українську. З цією метою використовують так званий курс дня.
Курс дня — це ціна валюти іншої країни, виражена у валюті України на момент здійснення господарської операції (укладання угоди, переказ грошей, передача товарів тощо). Інформацію про валютні курси публікує Національний банк України.
Згідно з «Положенням про стандарт бухгалтерського обліку № 21» курсові різниці за операціями в іноземних валютах визначаються як різниці між оцінкою валютних активів та пасивів на дату реєстрації їх в бухгалтерському обліку і на дату фактичного здійснення розрахунку (надходження або сплати коштів) за курсом національного банку і відображаються у прибутках та збитках окремо.
Згідно із законом України «Про зовнішньоекономічну діяльність» до іноземної валюти належать:
а) валюта готівкою, грошові знаки (банкноти; білети державної скарбниці, монети), які перебувають в обігу і є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави, а також вилучені з обігу але такі, що підлягають обміну на грошові знаки, що перебувають в обігу;
б) платіжні документи в грошових одиницях іноземної держави і міжнародних грошових одиницях;
в) кошти в грошових одиницях іноземних держав, міжнародних грошових одиницях і в діючій на території України валюті з вільною конвертацією, які перебувають на рахунках та у вкладах в банківсько-кредитних установах на території України, а також за її межами.
Облік курсових різниць. Бухгалтерський облік наявності та руху іноземної валюти ведеться на «Рахунки в банку», аналітичний облік операцій на якому організується по кожному з відкритих у банках рахунків для зберігання коштів у іноземній валюті, а також на окремих субрахунках рахунка «Каса» «Розрахунки з підзвітними особами», «Розрахунки з постачальниками», «Розрахунки з покупцями та замовниками», «Розрахунки з різними дебіторами, кредиторами» і т. ін. Записи на наведених рахунках здійснюються на підставі відповідних документів (виписок банку, первинних розрахункових документів тощо), по яких одержані або сплачені суми в іноземній валюті.
На кожному з рахунків у аналітичному обліку має бути забезпечено облік кожної валюти за номіналом, курсом дня, враховано різницю між попереднім та поточним курсом (курсова різниця), визначену в українській валюті.
Курсову різницю в день зміни курсу валюти відображають за дебетом або кредитом рахунка «Інші доходи» або «Інші затрати».

 

Б.3.5.4. Періодизація зобов’язань та боргових вимог
(кредиторської та дебіторської заборгованості)

В управлінні зобов’язань та боргових вимог, що у повсякденній роботі називають дебіторами та кредиторами, потрібно дати їх періодизацію.
Така періодизація допомагає управлінню розрахунковими процесами. На табл. Б.3.5.1 наведено приклад періодизації дебіторської заборгованості.

Таблиця Б.3.5.1
ПЕРЕОДИЗАЦІЯ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ


ПОКУПЕЦЬ

КІЛЬКІСТЬ ПРОСРОЧЕНИХ ДНІВ ОПЛАТИ

0

1—30

31—60

61—90

90

А

450

 

 

 

 

В

710

 

 

 

 

С

 

200

300

 

 

І т. д.

 

 

 

 

 

РАЗОМ

37000

6500

3500

1900

1000

ПРОЦЕНТ
Неоплачених рахунків, виходячи з минулого
досвіду

2 %

5 %

10 %

25 %

40 %

РОЗРАХУНКОВА
СУМА РЕЗЕРВУ

740

325

350

475

400

740 + 325 + 350 + 475 + 400 = 2290

 

Б.3.5.5. Вплив господарських операцій на економіко-
правовий та фінансовий стан господарства

В першій частині роботи було визначено, що кожна господарська операція призводить по зміни економіко-правового стану господарства та може мати (або може не мати) вплив на фінансовий його стан.
У таблиці Б.3.5.2 наведені основні господарські факти які характерні, для обліку в управлінні грошовими коштами, розрахунковими операціями.


Таблиця Б.3.5.2
МЕТОДИКА АНАЛІЗУ ВПЛИВУ ГОСПОДАРСЬКИХ ФАКТІВ (ОПЕРАЦІЙ) НА ЗМІНИ
ЕКОНОМІКО-ПРАВОВОГО ТА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВАп/п

Зміст господарської
операції

Сума

Вплив на економіко-правовий стан

Вплив на фінансовий стан

Активи (ресурси)

Пасиви (власність)

Фінансову стабільність

Ліквідність

Платоспроможність

І т. д.

+

+

+

+

+

+

25

Бухгалтерська довідка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Згідно контракту нараховано орендної плати за грудень

2000

+

0

+

0

0

+

 

 

 

 

 

 

38

Виписка банку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сплачено постачальникам по рахунках за раніше обрані послуги

4800

0

+

0

+

+

0

+

0

 

 

 

 

24

Рахунок № 102 МП «Інто»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За одержані матеріали:
— сталь катана 10 кг по 20 грн
— ПД вартість

2000
400

+

0

+

0

0

+

0

+

0

 

 

 

 


 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.