лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Обґрунтування господарських рішень та оцінка ризиків

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Таблиця 7.22
Методи оцінки ризикованості
інвестиційних проектів


Метод

Характеристика
методу

Перевірка стійкості проекту

Метод передбачає розробку сценаріїв розвитку проекту в базовому та найбільш небезпечних варіантах з погляду всіх учасників проекту (компанії, що здійснює проект, будівельної фірми, постачальників, інших зацікавлених осіб). За кожним сценарієм досліджуються майбутні показники ефективності для всіх учасників.
Проект вважається стійким і ефективним, якщо у всіх розглянутих ситуаціях інтереси учасників дотримуються, а можливі несприятливі наслідки усуваються спеціально розробленими заходами: обумовлюються способи винаго­роди й розподілу прибутків, створюються запаси та резерви чи передбачаються страхові виплати

Коригування параметрів проекту

Коригування полягає в такій зміні запланованих параметрів проекту, яка дала б можливість привести очікувану ефективність до прийнятного її значення

Формалізований опис невизначе­ності

Найбільш трудомісткий метод. Передбачає розробку математичних моделей, що описують із прийнятною точністю динаміку зміни всіх основних параметрів майбутнього проекту. У разі створення такої моделі можна прогнозувати різні ситуації у процесі реалізації проекту, вибирати оптимальну з них, аналізувати можливі несприятливі ситуації тощо.
Основні вимоги до формалізованого опису проекту: вибір достатньої, але при цьому доступної для огляду кількості параметрів проекту, необхідних для його опису з прийнят­ним ступенем точності; створення коректних моделей; визначення показників ефективності проекту

Аналіз альтернативних сценаріїв розвитку проекту

Найменш трудомісткий метод опису ризикованості проек­ту. В основу покладена ідея дослідження як мінімум трьох варіантів розвитку проекту в майбутньому: оптимістичного; реального; песимістичного. Кожному з варіантів надається експертна оцінка ймовірності його настання і розраховується NPV. На основі розрахунку середньоквадратичного відхилення NPV роблять висновок про ризикованість проекту.
Перевага: можливість оцінки впливу одночасно кількох параметрів на кінцеві результати проекту через імовірнос­ті настання кожного сценарію

 

Як уже було зазначено, ризик і дохід — дві взаємопов’язані категорії. Тому кількісна оцінка ризиків і факторів, які їх зумовлюють, може бути здійснена на основі аналізу варіабельності прибутку. Взаємозв’язок між прибутком та факторами, що на нього впливають, характеризується за допомогою показника левериджу (важеля)фактора, незначна зміна якого може привес­ти до істотної зміни ряду результативних факторів. Методика визначення ступеня виробничого, фінансового та підприємни-
цького ризику наводиться багатьма вченими-дослідниками [42; 55]. У табл. 7.23 подано характеристику показників, необхідних для проведення аналізу варіабельності прибутку.

Таблиця 7.23
Показники аналізу
варіабельності прибутку


Показник

Методика розрахунку
та характеристика

Сила впливу операційного (виробничого, господарсько­го) важеля

Дія операційного (виробничого, господарського) важеля проявляється у тому, що будь-яка зміна виручки від реалізації продукції завжди породжує більш сильну зміну прибут­ку. Вона вказує на ступінь підприємницького ризику, пов’язаного з конкретним підприємством: чим більша сила впливу операційного важеля, тим більший ризик зниження прибутку й виникнення збитків у разі зміни обсягу реалізації, тим більший підприємницький ризик.
Сила операційного важеля розраховується за формулою:
Сила впливу операційного важеля = Валова маржа / / Прибуток = (Виручка від реалізації – Сумарні змінні витрати) / Прибуток.
Операційний важіль сильніше діятиме, коли: збільшуються постійні витрати й зменшується прибуток; підвищується питома вага постійних витрат у валовій маржі; знижується виручка від реалізації

Поріг рентабельності

Поріг рентабельності — виручка від реалізації продукції, за якої валової маржі в точності вистачає на покриття постійних витрат, і прибуток дорівнює нулю. Показник розраховується за формулою:
Поріг рентабельності = Постійні витрати / Валова маржа у відносному вираженні до виручки.
За зростання виручки від реалізації, якщо поріг рентабельності вже пройдено, сила дії операційного важеля зменшується: кожен відсоток приросту виручки дає все менший і менший відсоток приросту прибутку (при цьому частка постійних витрат у їх загальній сумі знижується). На незначній відстані від порогу рентабельності сила впливу операційного важеля буде максимальною, а потім знову почне знижуватися

Продовження табл. 7.23


Показник

Методика розрахунку
та характеристика

Точка беззбитковості

Точка беззбитковості відповідає пороговому (критичному) значенню обсягу виробництва (в натуральних показниках), і розраховується за формулою:
Порогова кількість товару = Поріг рентабельності даного товару / Ціна реалізації одиниці продукції = Постійні витрати / (Ціна одиниці товару – Змінні витрати на одиницю товару).
Концепція беззбитковості ведення господарства поля-
гає у визначенні кількості одиниць продукції чи послуг, яку необхідно продати, щоб відшкодувати постійні витрати

Запас фінансової стійкості

Запас фінансової стійкості показує, яке падіння виручки від реалізації здатне витримати підприємство без серйозної загрози для свого фінансового стану. Сила операційного важеля тим нижча, чим вищий запас фінансової стійкості. Цей показник визначається за формулою:
Запас фінансової стійкості = Виручка від реалізації продук­ції – Поріг рентабельності

Сила впливу фінансового важеля

Ефект фінансового важеля — приріст до рентабельності власних коштів, що отримують через використання кредиту, незважаючи на платність останнього. Це зміна чистого прибутку на кожну звичайну акцію (у відсотках),
що породжується зміною нетто-результату експлуатації
інвестицій (теж у відсотках). Він розраховується за фор-
мулою:
Сила впливу фінансового важеля = Зміна (%) чистого прибутку на акцію / Зміна (%) нетто-результату експлуатації інвестицій = 1 + Відсотки за кредит / / Балансовий прибуток.
Чим більший відсоток за кредит і чим менший прибуток, тим більша сила фінансового важеля. Якщо позикові кошти не залучаються, то сила впливу фінансового важеля дорівнює 1. Чим більша сила фінансового важеля, тим більший фінансовий ризик, пов’язаний з підприємством: підвищується ризик неповернення кредиту з відсотками для банкіра; зростає ризик падіння дивіденду й курсу акцій для інвестора

Закінчення табл. 7.23


Показник

Методика розрахунку
та характеристика

Рівень сполученого ефекту операційного та фінансово­го важелів*

За одночасного збільшення сили впливу операційного та фінансового важелів усе менш і менш значні зміни фізичного обсягу реалізації та виручки приводять до все більш і більш масштабних змін чистого прибутку на акцію. Сполучений ефект операційного та фінансового важелів розраховується за формулою:
Рівень сполученого ефекту операційного та фінансового важелів = Сила впливу операційного важеля ? Сила впливу фінансового важеля.
Результат вказує на рівень сукупного ризику, пов’язаного з підприємством, і відповідає на питання, на скільки відсотків зміниться чистий прибуток на акцію за зміни обсягу продаж (виручки від реалізації) на один відсоток.
Сполучення операційного важеля з потужним фінансовим важелем може згубно позначитися на підприємстві, оскільки підприємницький та фінансовий ризики взаємно множаться, мультиплікуючи несприятливі ефекти. Взаємодія операційного та фінансового важелів посилює вплив виручки, що зменшується, на величину нетто-результату експлуатації інвестицій і чистого прибутку

* Примітка. Операційний важіль впливає на нетто-результат експлуатації інвестицій (прибуток до виплати відсотків за кредит і податку). А фінансовий важіль — на суму чистого прибутку підприємства, рівень чистої рентабельності його власних коштів і величину чистого прибутку в розрахунку на кожну звичайну акцію. Чим більша сила впливу операційного важеля, тим більш чутливий нетто-результат експлуатації інвестицій до змін обсягу продажу та виручки від реалізації; чим вищий рівень ефекту фінансового важеля, тим більш чутливий прибуток на акцію до змін нетто-результату експлуатації інвестицій. Задача зниження сукупного ризику, пов’язаного з підприємством, зводиться до вибору одного з трьох варіантів:

  • високий рівень ефекту фінансового важеля у поєднанні зі слабим впливом операційного важеля;
  • низький ефект фінансового важеля у поєднанні з сильним операційним важелем;
  • помірність фінансового та операційного важелів — цього варіанту найважче досягти.

У процесі прийняття господарського рішення економічна ефек­тивність від його реалізації повинна бути скоригована на ступінь ризику його досягнення. Маючи це на меті, і проводять якісний та кількісний аналіз ризиків. У сучасних економічних умовах аналіз ризику безсумнівно відіграє визначальну роль у загальній системі аналізу господарської діяльності.

ВИСНОВКИ

Доцільність прийняття конкретного господарського рішення, що містить певні ризики, може бути визначена проведенням кіль­кісного та якісного аналізу цих ризиків.
Якісний аналіз має на меті визначити чинники й зони ризику та провести ідентифікацію можливих ризиків. Виникнення кожного окремого виду ризику підприємни-
цької діяльності зумовлюють специфічні чинники. У рамках діяльності певного суб’єкта господарювання може бути використана така класифікація зон ризику: безризикова зона, зона допустимого ризику, зона критичного ризику, зона катастрофічного ризику. Основними критеріями розмежування виступають: прибуток, виручка, власні кошти підприємства, втрати, коефіцієнт ризику.
Кількісний аналіз ризику покликаний оцінити ступінь окремих ризиків і ризику певного виду діяльності в цілому. Ступінь ризику — ймовірність появи випадку втрат (імовірність реалізації ризику), а також розмір можливого збитку від нього. В оцінці підприємницького ризику необхідним є аналіз і прогнозування ймовірних утрат ресурсів — фінансових, матеріальних, соціальних, морально-психологічних, збутових, екологічних утрат, утрат часу. Залежно від виду підприємницької діяльності доцільно розрізняти втрати від здійснення виробничої, комерційної та фінансової діяльності.
Підприємницький ризик може визначатися як в абсолютних, так й у відносних величинах. Крива ризику робить можливим: встановлення залежності ймовірності втрат від їх рівня; прийняття попередніх висновків про доцільність чи недоцільність здій-
снення ризикованих операцій; визначення ймовірності втрати
коштів у межах певних інтервалів.
Для кількісного визначення ступеня ризику на підприємстві в науковій та спеціальній літературі розглянуто безліч методів оцінювання, але найбільшого практичного застосування набули такі методи, як: статистичний, метод експертних оцінок, метод аналізу доцільності витрат, метод використання аналогів. У світовій практиці інвестиційного менеджменту використовуються різноманітні методи кількісної оцінки ризиків, але найпоширенішими серед них є: метод коригування норми дисконту; аналіз чутливос­ті; метод сценаріїв; «дерево» рішень; імітаційне моделювання. Кількісна оцінка ризиків і факторів, що його зумовлюють, може бути здійснена на основі аналізу варіабельності прибутку.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.