лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Обґрунтування господарських рішень та оцінка ризиків

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Таблиця 7.15
Імовірні втрати у процесі здійснення
підприємницької діяльності


Вид втрат

Характеристика

Фінансові втрати

Прямий грошовий збиток, що може бути завданий підприємству внаслідок реалізації певного ризику, групи ризиків або їх сукупності (наприклад, зниження обсягів реалізації товарів або послуг, абсолютне чи відносне зниження прибутку фірми
тощо)

Матеріальні втрати

Непередбачені планом розвитку підприємства додаткові витрати або прямі втрати виробничих фондів (устаткування, площ, виробленої продукції, сировини, енергії тощо)

Втрати часу

Втрати, пов’язані з нераціональним використанням часу внаслідок виникнення певних видів ризику. Доцільним є відокремлення двох груп втрат часу:

  • трудові втрати часу (спричинені випадковими обставинами (вихід із ладу устаткування, хвороба працівника тощо);
  • неефективні втрати часу(виникають унаслідок уповільнення процесу діяльності або коли норма отримання прибутку на вкладений капітал на даному підприємстві менше, ніж середньогалузева або середня по економіці в країні в цілому)

Соціальні втрати

Втрати, пов’язані із завданням шкоди здоров’ю та життю людей

Збутові (репутаційні) втрати

Втрати, пов’язані зі зміною ставлення покупців (реальних або потенційних) до продукції підприємства у бік переваги товарів інших виробників

Екологічні втрати

Втрати, пов’язані із завданням шкоди навколишньому природному середовищу

Морально-психологічні втрати

Втрати, зумовлені тим, що будь-яке підприємство є складною соціальною системою і порушення рівно­ваги цієї системи може призвести до небажаних для нього наслідків (наприклад, плинність кадрів, викликана нездоровим психологічним кліматом у колективі)

Залежно від виду підприємницької діяльності доцільно розріз­няти втрати від здійснення виробничої, комерційної та фінансової діяльності (рис. 7.2).

Рис. 7.2. Збитки, притаманні
підприємницькій діяльності
Аналіз ризику, як правило, передбачає використання таких припущень [38]:

  • величини втрат від різних видів ризику незалежні одна від одної (якщо один із видів ризику переходить у категорію реалізованого, то втрати внаслідок реалізації інших ризиків не змінюються);
  • реалізація певного виду ризику не обов’язково збільшує чи знижує можливість виникнення ризику іншого виду (за винятком форс-мажорних обставин);
  • максимально можливі збитки (втрати), у випадку реалізації конкретного ризику, не повинні перевищувати фінансових можливостей суб’єкта господарювання (цей принцип ґрунтується на теорії оптимального ризику, що передбачає наявність ефективного ризику тільки в межах власних активів).

Система показників кількісної оцінки ризику включає абсолютні величини (дисперсія, середньоквадратичне відхилення, семі­варіація, семіквадратичне відхилення), відносні (ймовірність, коефіцієнт варіації, коефіцієнт ризику) (табл. 7.16). Для кількісної оцінки ризику необхідно визначити всі можливі наслідки окремої події та ймовірності цих подій. Абсолютна величина ризиків характеризується розміром прогнозованих (можливих) утрат (збитків) у матеріально-речовинному чи вартіс­ному вираженні, якщо збитки піддаються такому вимірюванню. У ситуації, коли недостатньо знати лише розмір ризику в абсолютному вираженні, а його значення необхідно порівняти з певними показниками, що характеризують діяльність підприємства, проводять оцінку ризику у відносному вираженні. Найпоширенішими вимірниками ступеня ризику є: ймовірність виникнення збитків або недоотримання доходів порівняно з прогнозованим варіантом; дисперсія, середньоквадратичне відхилення, коефіцієнт варіації.

Таблиця 7.16
Система показників абсолютного
та відносного вимірювання ризику


Показник

Формула
розрахунку

Характеристика

Абсолютне вимірювання ризику

Абсолютна величина ризику (абсолютний рівень втрат)


де W — величина ризику, pн — імовірність небажаних наслідків, х — величина цих наслідків

Перевагою даного підходу є те, що в якості
i-го параметра (Pі) можна використовувати широкий спектр показників, за якими підприєм­ство прогнозує збитки у випадку реалізації певного ризику або групи ризиків

Математичне сподівання

Для дискретної величини

де хі — значення випадкової величини, і = 1, 2,…, рі — відповідні ймовірності.

Математичне сподівання, пов’язане з невизначеною ситуацією, є середньо-
зваженим усіх можливих результатів, де ймовір­ність кожного з них ви­користовується як час­тота або питома вага відповідного значення.

Продовження табл. 7.16


Показник

Формула
розрахунку

Характеристика

 

Для обмеженого числа (n) можливих значень випадкової величини

Для випадкової неперервної величини x
 або
,
якщо неперервна випадкова величина визначена на інтервалі [a, b], де f(x) — щільність ймовірності

Сподіване значення вимірює результат, котрий  середньому очікується. Імовірнісний зміст мате­матичного сподівання кон­кретного параметра від проведення підприємницької діяльності полягає в тому, що воно приблиз­но дорівнює середньому арифметичному його можливих значень

Дисперсія

Для випадкової величини X

Для дискретної випадкової величини Х

Для неперервної величини Х
 або

Дисперсія — середньозважене з квадратів відхилень дійсних результатів від середніх очі­куваних. Характеризує розсіювання значення ви­падкового параметра від його середнього прогнозованого значення

Середньоквадратичне відхилення

Показує максимально мож­ливе коливання певного параметра від його се-
редньоочікуваної величини та дає можливість оцінити ступінь ризику з погляду ймовірності його здійснення (чим біль­ша величина даної числової характеристики, тим ризикованішим є господарське рішення)

Продовження табл. 7.16


Показник

Формула
розрахунку

Характеристика

Семіваріація


де Р+= — сумарна ймовірність настання тих зовнішньоекономічних умов, які дають ймовірність, більшу від середнього значення

Додатна семіваріація характеризує дисперсію тих значень прибутку, які біль­ші від середнього. Чим більше значення вона має, тим більшим є очікуваний від варіанту рішення прибуток.
Від’ємна семіваріація ха­рактеризує дисперсію тих значень прибутку, які менші від середнього. Чим менше від’ємна семі­варіація, тим менші очікувані втрати

Семіквадратичне відхилення

Додатне семіквадратичне відхилення абсолютного значення сподіваного при­бутку; показує абсолютну відстань, на якій знаходиться значення прибутку, більше від серед­нього (математичного спо­дівання). Чим більше зна­чення показника, тим більший ризик.
Від’ємне семіквадратичне відхилення характеризує відхилення абсолютного значення очіку­ваних втрат (можливе збільшення втрат). Чим більше значення показника, тим менший ризик

Відносне вимірювання ризику

Величина ризику у відносному вираженні

Розмір збитків, віднесений до конкретної бази, обраної безпосередньо підприємством, залежно від специфіки та виду оцінюваного ризику

Базою віднесення збитків можуть виступати: витрати на виробництво, вартість основних вироб­ничих фондів, активи підприємства, прибуток, чисельність персоналу, вартість окремих ресурсів і т. д.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.