лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Правова статистика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

2.4. Форми, види і способи
статистичного спостереження
Серед організаційних питань особливу увагу слід звер-
нути на вибір форми, виду і способу спостереження (див. таблицю).


Форма
 • Вид

Спосіб

за охопленням
одиниць сукупності

за часом
проведення спостереження

1. Звітність

1. Суцільне

1. Поточне

1. Безпосередній

2. Спеціально організовані спостереження

2. Несуцільне:
— спостереження
основного масиву
— вибіркове
— монографічне
— анкетне
— моніторинг

2. Періодичне

2. Документальний

3. Реєстри

 

3. Одноразове

3. Опитування:
— експедиційне
— самореєстраційне
— кореспондентське
— анкетне

Нині існують три організаційні форми спостереження: звітність, спеціально організовані спостереження та реєстри.
Звітність — форма спостереження, за якої кожний суб’єкт діяльності регулярно подає свої дані в органи державної статис­тики та відомства у вигляді документів (звітів) за спеціально за-
твердженою формою.

Звітність характеризується такими ознаками, як обов’язковість, систематичність, вірогідність.
Обов’язковість — подання звітів обов’язкове для всіх правоохоронних органів з додержанням уніфікованої форми, затвердженого переліку показників, із зазначенням реквізитів підзвітного суб’єкта (назви, юридичної адреси, прізвища та підпису відповідальної особи, дати складання звіту).
Систематичність — передбачає регулярне, своєчасне складання та подання звітності в затверджені терміни.
Вірогідність — дані, наведені у звітності, мають відповідати дійсності й виключати будь-які викривлення (приховування та приписки). За вірогідність поданих даних суб’єкти діяльності несуть юридичну відповідальність.
Спеціально організовані спостереженняформа спостереження, яка охоплює сфери життя та діяльності, що їх не відсте­жує звітність. До таких спостережень належать переписи, обліки, спеціальні обстеження, опитування.
Перепис — суцільне або вибіркове спостереження масових явищ із метою визначення їхнього розміру та складу на певну дату. Перепис здійснюється періодично (як правило, з однаковим інтер­валом) або одноразово.
Обліки — суцільні спостереження масових явищ, які ґрун-
туються на даних огляду, опитування та документальних записів.
Спеціальні обстеження — несуцільне спостереження окремих масових явищ згідно з певною тематикою, що виходить за межі звітності. Вони можуть бути періодичними або одноразовими.
Опитування — як правило, несуцільне спостереження думок, мотивів, оцінок, що реєструються зі слів респондентів. Опитування можуть здійснюватись у різних формах: усній (інтерв’ю), письмовій (анкетування), очній (роздача анкет), заочній (поштові, телефонні). Останнім часом у світовій практиці широко застосовуються телефонні опитування.
Статистичний реєстр — список (перелік) одиниць певного об’єкта спостереження із зазначенням необхідних ознак, який складається та оновлюється під час постійного відстеження.
Класифікуючи статистичні спостереження, визначають їхній вид і спосіб реєстрації даних. Види спостереження розрізняють за двома
критеріями: ступенем охоплення одиниць і часом реєстрації даних.
За ступенем охоплення спостереження бувають: суцільними та несуцільними.
Суцільні спостереженняобстеження, під час яких реєструються всі без винятку одиниці сукупності. До цього виду нале­жать обстеження у формі звітності, розрахованої на певних суб’єк­тів діяльності, а також більшість переписів.
Несуцільні спостереження — обстеження, під час яких реєст­руються не всі одиниці сукупності, а лише їх певна частина. Серед таких обстежень виокремлюють вибіркове, основного масиву, мо­нографічне, анкетне, моніторинг.
Вибіркове спостереження — це обстеження, під час якого реє­струється певна частина одиниць сукупності, дібрана у випадко­вому порядку.
Обстеження основного масиву — це обстеження переважної частини одиниць сукупності, що відіграють визначальну роль у характеристиці об’єкта спостереження.
Монографічне обстеження — це детальне обстеження окремих типових одиниць сукупності з метою їх досконалого вивчення.
Анкетне спостереження — це обстеження певної частини одиниць сукупності внаслідок неповного повернення від респонден-
тів заповнених реєстраційних формулярів (анкет).

Моніторинг — це спеціально організоване систематичне спо-
стереження за станом певного середовища.
Спостереження за часом реєстрації фактів поділяються на поточне, періодичне та одноразове.
Поточне спостереження — це систематична реєстрація фак-
тів щодо явищ у міру їх виникнення або збирання фактів щодо безперервного процесу.
Безперервними є кримінально-, цивільно-, адміністративно-правові процеси.
Періодичне спостереження проводиться через певні (як правило, однакові) проміжки часу.
Одноразове спостереження проводиться в міру виникнення по-
треби в дослідженні правового явища чи процесу.
Наприклад, обсте-
ження думки населення стосовно оцінки роботи правоохоронних органів.
Статистичні спостереження здійснюються трьома способами: безпосередній облік фактів, документальний облік, опитування. Безпосередній облік — це обстеження, під час якого обліковець особисто реєструє факти підрахунком, вимірюванням, оцінюван­ням, оглядом. Так здійснюється реєстрація товарних потоків, що пе­ретинають митні кордони.
Проте більшість явищ і процесів суспільно-економічного життя не підлягають прямому вимірюванню. У таких випадках застосовуються інші два способи.
Документальний облік — це обстеження, під час якого реєст­рація фактів відбувається за даними, наведеними в документах первинного обліку. У такий спосіб складається статистична звітність. У правовій статистиці — це статистична картка на виявлений злочин, статистична картка на підсудного. Цей спосіб, застосовуваний під час складання звітності, гарантує найточніші результати.
Опитування може здійснюватись різними шляхами: експедицій­ним, самореєстрацією, кореспондентським та анкетним.
Експедиційний спосіб — це реєстрація фактів спеціально підготовленими обліковцями з одночасною перевіркою точності реєстрації.
Самореєстрація — це реєстрація фактів самими респондентами після попереднього інструктажу з боку реєстраторів-обліков-
ців.
Метод самореєстрації дає добрі результати там, де на високому рівні проводиться роз’яснювальна робота, де респонденти характеризуються високим ступенем громадянської відповідальності.
Кореспондентський спосіб — це реєстрація фактів про явища та процеси на місцях їх виникнення спеціально підготовленими особами та надсилання результатів у відповідні інстанції.
Окремі види та способи спостереження можуть використовуватись у комплексі, не виключаючи один одного, залежно від складності доступу до об’єкта спостереження, ступеня підготовленості громадськості до певного методу спостереження, сучасних досягнень щодо методології та організації статистичних спостережень.
2.5. Документи первинного обліку
у правоохоронних органах та судах
Характеристика ознак об’єктів статистичного спостере­ження правової статистики відображається в показниках, закладених у документах первинного обліку органів внутрішніх справ, прокуратури, юстиції та судів.
Чітка організація первинного обліку є необхідною умовою для складання статистичних звітів щодо злочинності, судимості, адмі­ністративних правопорушень, діяльності органів внутрішніх справ, прокуратури, юстиції та судів.
З метою приведення у відповідність з чинним законодавством України системи обліку злочинів, осіб, які їх учинили, криміналь­них справ, а також удосконалення інформаційного забезпечення діяльності правоохоронних органів спільним наказом Генеральної прокуратури, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки, Дер-
жавної податкової адміністрації та Міністерства юстиції України від 26.03.2002 № 20/84/293/126/18/5 затверджено та введено в дію з 1 квітня 2002 року інструкції «Про єдиний облік злочинів» та «Про порядок заповнення та подання документів первинного облі-
ку злочинів, осіб, які їх учинили, руху кримінальних справ».
Єдиний облік злочинів полягає в первинному обліку, реєстрації та введенні у статистичну звітність виявлених злочинів і осіб, які їх учинили.
Єдина система обліку злочинів та осіб, які їх учинили, визначає такі форми облікових документів:

 • статистична картка на виявлений злочин (форма № 1);
 • статистична картка про наслідки розслідування злочину (фор­ма № 1.1);
 • статистична картка про результати відшкодування матеріаль­них збитків та вилучення предметів злочинної діяльності (фор-
  ма № 1.2);
 • статистична картка на особу, яка вчинила злочин (форма № 2);
 • статистична картка про рух кримінальної справи (форма № 3);
 • статистична картка на злочин, за вчинення якого особі
  пред’явлено обвинувачення (форма № 4);
 • довідка про наслідки розгляду кримінальної справи судом (фор­ма № 6).

Правила єдиного обліку злочинів поширюються на органи про­куратури (включаючи й військові прокуратури), органи внутріш­ніх справ, податкової міліції, Служби безпеки України.
Статистична картка на виявлений злочин за формою № 1 є під­ставою для реєстрації і взяття на облік за територіальним принципом кожного злочину, що став у звітному періоді відомим прокурору, слідчому або працівнику дізнання, незалежно від того, коли цей злочин учинено і встановлено чи не встановлено осіб, які його вчинили.
Злочин вважається обліковим, коли його поставлено на центра­лізований облік в обліково-реєстраційному підрозділі і включено до статистичної звітності.
Картка форми № 1 може бути основною (складається на зло­чин, виявлений уперше) та додатковою (складається з метою вне­сення в облік і звітність необхідних змін про раніше вчинений зло­чин та його наслідки). Додатковою слід вважати також картку, яка складається на виявлений у ході розслідування за основною спра­вою інший, раніше не зареєстрований злочин, якщо розслідування об’єднано в одній справі.
Основна картка складається у випадках:

 • порушення кримінальної справи;
 • направлення справи прокурором відповідно до ст. 430 КПК України;
 • звільнення особи, що вчинила злочин, у разі направлення справи (матеріалу) до суду від кримінальної відповідальності вна-
  слідок акта амністії;
 • прийняття до провадження кримінальної справи, порушеної судом, а також справи, що надійшла зі Служби безпеки України, підрозділів податкової міліції і військової прокуратури або навпаки;
 • прийняття до провадження кримінальної справи, що надійшла в установленому законом порядку за територіальною підслідністю з органів прокуратури або внутрішніх справ інших областей, АР Крим, інших держав, за місцем учинення злочину або УМВС на транспорті, якщо злочин, розслідуваний у даному звітному періоді, раніше був зареєстрований і постав-
  лений на облік;
 • виділення справи про злочин з іншої кримінальної справи.

Додаткова картка складається у випадках:

 • приєднання до розслідуваної справи іншої справи або матеріалу про інший, раніше не зареєстрований злочин;
 • виявлення у ході розслідування справи про основний злочин додаткового, раніше не зареєстрованого злочину, якщо розслідування об’єднано в одній справі;
 • поновлення провадження за раніше закритою кримінальною справою, із зняттям злочину з обліку;
 • перекваліфікації під час розслідування вчиненого діяння з менш тяжкого на більш тяжкий злочин, із більш тяжкого на менш тяжкий злочин;
 • необхідності повного відображення у звітності кількості осіб, які загинули в результаті вчиненого злочину, якщо хто-небудь із потерпілих помер у процесі розслідування кримінальної справи, після її порушення.

У п. 10 і 12 картки зазначається дата (день і час) учинення злочину, подія злочину, місце і спосіб його вчинення, характерні особливості, прізвища та ініціали потерпілих, наслідки злочину, дані про осіб, які вчинили злочин.
У п. 8 картки мають зазначатися відомості про попередження злочину (за наявності незакінченого злочину).
У п. 22 картки зазначається облік злочинів, учинених у громадських місцях та на вулицях.
Відомості про потерпілих відмічаються у розділі 2 картки в п. 32—39. Підставою для заповнення розділу 2 є постанова у кримі­нальній справі про визнання особи, якій злочином заподіяно мораль-
ну, фізичну або майнову шкоду, потерпілою (ст. 49 КПК України).
У п. 32 показується загальна кількість потерпілих. Якщо віднос­но одного потерпілого вчинено два або більше злочинів, об’єдна­них в одній кримінальній справі, то облік потерпілого здійснюєть­ся один раз у картці за злочином, який передбачає більшу міру покарання.
Статистична картка про наслідки розслідування злочину (ф. № 1.1) є підставою для відображення в обліку і звітності відомостей про наслідки розслідування злочинів:

 • для обліку злочину, коли вона подається за закінченою розслідуванням справою, одночасно зі статкарткою ф. № 2 на особу, яка вчинила злочин;
 • для обліку злочину, коли вона подається у разі винесення постанови про зупинення слідства за не розшуком або не встановленням особи, яка підлягає притягненню як обвинувачений та захворювання обвинуваченого;
 • для зняття злочину з обліку, коли вона подається у разі закриття справи за відсутністю події, складу злочину або за інших підстав, що виключають оцінку діяння як злочинного.

Статистична картка ф. № 1.1 може бути тільки основною.
Картки ф. № 1.1 на злочини у багатоепізодних кримінальних справах складаються на кожний зареєстрований у ній злочин із зазначенням у п. 4 порядкового номера злочину у справі. По об’єд­наних кримінальних справах картки складаються на кожний злочин у такій справі і за тим номером справи, яка була приєднана до тієї, що розслідується.
Для відображення в обліку і статистичній звітності даних про закінчені провадженням злочини у картці ф. № 1.1 робляться відповідні позначки в одному із п. 18.01—18.10 з одночасним поданням картки ф. № 2 на особу, яка вчинила злочин.
Відомості про злочини, кримінальні справи за якими зупинені за п. 1, 2, 3, ст. 206 КПК України (коли місцезнаходження обвинуваченого невідоме або коли не встановлено особу, яка вчинила злочин, або коли психічне, інше тяжке захворювання обвинуваченого перешкоджає закінченню провадження у справі), формуються на підставі карток первинного обліку злочинів ф. № 1.1.
У разі винесення постанови про зупинення слідства за вказаними підставами особа, яка веде розслідування кримінальної справи, того самого дня складає і підписує статистичні картки ф. № 1.1 і 3, в яких відображаються відповідні дані про прийняте рішення щодо злочину у справі.
Упродовж доби картки ф. № 1.1 і 3 про зупинення слідства на підставі п. 1, 2, 3 ст. 206 КПК мають бути подані прокуророві для підписання і передання їх працівникові обліково-статистичної роботи. Серед зупинених ураховується злочин, справу за яким уперше зупинено в даному звітному періоді, незалежно від часу порушення кримінальної справи і часу реєстрації даного злочину.
Для відображення в обліку і статистичній звітності даних про зупинені злочини в картці за ф. № 1.1 робляться відповідні позначки в п. 18.27 або 18.28, або 18.29 з одночасним поданням картки ф. № 3 про прийняте рішення по кримінальній справі.
Для відображення в обліку і статистичній звітності знятого з обліку злочину за відсутністю події, складу злочину або з інших підстав, зазначених у законі, у картці ф. № 1.1 робляться відповідні позначки в одному з п. 18.11—18.22 або 18.23.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.