лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Правова статистика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

1.7. Значення правової статистики
в діяльності правоохоронних органів
Правова статистика має науково-практичне значення і відіграє істотну роль у практичній діяльності правоохоронних органів. Можна виокремити кілька напрямків використання матеріалів правової статистики.

 1. Статистичні дані кримінально-правової статистики широко використовуються в діяльності органів внутрішніх справ для ви-
  вчення стану, рівня, структури і динаміки злочинності, причин і умов, які призводять до скоєння злочинів, особи злочинця, соціаль­них наслідків злочинності під час розробки заходів боротьби з нею і попередження злочинності. Ці дані дають змогу оптимально спланувати розподіл сил і засобів боротьби зі злочинними проя­вами, оцінити успішність попередження злочинності та ефективність заходів боротьби з нею.
 2. Матеріали статистичної звітності також використовуються як засіб оперативного керівництва підпорядкованими органами з боку вищих органів і постійного контролю за їхньою діяльністю. Облік у сфері здійснення правосуддя є одночасно і контролем за слідчою і судовою практикою. За допомогою чітко організованої правової статистики можна виявити типові недоліки в роботі органів слідства, дізнання, прокуратури, судів та вжити своєчасних заходів щодо їх усунення.
 3. Важливу роль матеріали правової статистики відіграють у поширенні позитивного досвіду, у розв’язанні питань дислокації, фінансування правоохоронних органів, планування штатного роз-
  кладу, підготовки правоохоронців та підвищення їхньої кваліфікації. Істотна роль належить правовій статистиці у процесі координації діяльності різних правоохоронних органів і органів правосуддя з метою подолання їх відокремленості.
 4. Матеріали правової статистики використовуються також у законотворчій діяльності. Розробка проектів законів у різних галузях права, кримінального і цивільного процесу, судоустрою не обходиться без показників поширеності конкретних видів правопорушень, практичного застосування окремих статей чинного законодавства, життєздатності окремих його норм. Завдяки статистичному забезпеченню законотворчості вдається прогнозувати майбутні наслідки конкретного правового регулювання. Ілюструючи своїми матеріалами практику застосування окремих законів, правова статистика підтверджує дієвість чи недієвість конкретного закону.
 5. Ще одним важливим напрямком використання матеріалів правової статистики є їх широке застосування в науково-теоре­тичних дослідженнях правопорушень і пов’язаних з ними проб­лем. Подаючи фактичні дані про кількісні параметри правопорушень, правова статистика використовується для розробки теоретичних положень про їх причини, про вплив на них економічних і соціальних факторів, вона обґрунтовує відповідні наукові рекомендації, робить їх безперечними і доведеними. Таким чином, правова статистика є важливим джерелом інформації, яка постачає юридичні науки фактичними даними для подальшого теоретичного узагальнення.

Зауважимо, що під час розгляду напрямків використання матеріалів правової статистики основну увагу було приділено переважно кримінально-правовій сфері діяльності правоохоронних органів. Тому наведемо кілька напрямків використання цивільно-правової статистики. По-перше, на основі її даних формується характеристика стану цивільних спорів і правопорушень, які стали об’єктом розгляду в суді, визначаються їхня структура та динаміка. По-друге, дані цивільно-правової статистики дають змогу з’ясовувати причини й умови, які призвели до вчинення порушень, і розробляти конкретні заходи з їх усунення. По-третє, за її матеріалами вивчають сторони в цивільному процесі — позивачі і відповідачі, що, безперечно, становить серйозний науковий і практичний інтерес. По-четверте, ця галузь правової статистики дає інформацію для вивчення всієї системи заходів попередження цивільних спорів і правопорушень, що дає змогу оцінювати ефек­тивність діяльності правоохоронних органів у цій сфері.

 1. Що означає термін «статистика»?
 2. Коли виникла статистика як наука?
 3. Що включається в поняття «статистика» в сучасному розумінні?
 4. Охарактеризуйте рівні статистичної науки.
 5. Визначте поняття правової статистики як галузі соціальної статистики.
 6. З якими науками і яким чином пов’язана правова статистика?
 7. Як започатковувалась правова статистика?
 8. У чому полягають здобутки революціонера-демократа О. М. Ради-
  щева в галузі правової статистики?
 9. Які особливості притаманні першому етапу розвитку правової статистики в першій половині ХІХ століття?
 10. Що змінилося в організації кримінально-правової статистики після судової реформи 1864 року?
 11. Яким чином було організовано «купонну» систему обліку злочинів?
 12. Де публікувались матеріали кримінальної статистики? Яке практичне значення вони мали у другій половині ХІХ століття?
 13. Яку роль відіграло Центральне статистичне управління в розвитку правової статистики після встановлення радянської влади?
 14. Коли з’явились єдині форми первинного обліку злочинності правоохоронними органами? Як це вплинуло на подальший розвиток правової статистики?
 15. Як побудована і розвивається правова статистика в незалежній Україні?
 16. Від чого залежить поділ правової статистики на окремі галузі?
 17. На які розділи поділяється кримінально-правова статистика?
 18. Що є предметом правової статистики?
 19. Які особливості притаманні предмету правової статистики?
 20. Які завдання правової статистики випливають з її предмета?
 21. За допомогою яких статистичних методів аналізуються правові явища на кожному етапі статистичного дослідження у правоохоронних органах?
 22. Які статистичні структури виконують статистичну роботу в міліції, судах, прокуратурі?
 23. Яку роль відіграє правова статистика у практичній діяльності правоохоронних органів?
 24. Яке значення має правова статистика для наукових досліджень кримінально-правових процесів та в законотворчій роботі?

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.