лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Правова статистика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Продовження дод. 8


17. Злочин закінчений:
 • так — 1
 • ні — 2

18. Злочин учинив:

 • громадянин України — 1
 • особа без громадянства — 2
 • громадянин іншої держа-
  ви — 3

________________________________________________________________
(указати, якої держави)
19. Злочин учинено в галузях госпо­дарства

 • промисловість — 1
 • сільське господарство — 2
 • лісове господарство — 3
 • рибне господарство — 4
 • транспорт — 5
 • зв’язок — 6
 • будівництво — 7
 • торгівля, громадське харчу­вання — 8
 • матеріально-технічне поста­чання і збут — 9
 • виробничі і невиробничі ви­ди побутового обслуговування населення — 10
 • житлово-комунальне господарство — 11
 • охорона здоров’я, фізична культура і соціальне забезпе­чення — 12
 • фінанси, кредит, страхуван­ня, пенсійне забезпечення — 13
 • у т.ч. банківська діяль-
  ність — 14
 • управління — 15
 • інші галузі — 16

20. Злочин учинено

 • працівником даного підпри-
  ємства, установи, організації — 1
 • сторонньою особою — 2

21. Об’єкти злочинних посягань

 • державна власність — 1
 • комунальна власність — 2
 • колективна власність — 3
 • приватна власність — 4

22. Сума збитків (у гривнях)

І інст.

                                               апел. інст.

Контрольний талон _______________________________________________ суд. справа № 1 — ________/__________
_____________________________________________________________________________________________________

Особу:

 • засуджено;
 • виправдано;
 • справу щодо неї закрито;
 • застосовано до неї заходи медичного характеру

П.І.Б. _____________________________________________
ст. КК ____________________________________________
Дата винесення вироку (ухвали, постанови) «___» _______ ___ р.
Справа призначена до слухання в апеляційній (касаційній) інстанції на «___»_________________ _______ р.

Продовження дод. 8


ІІІ. Відомості про вирок (ухвалу, постанову) суду
Дата вироку (ухвали, по-
станови)

«___»___________ _____ р.
23. Особу
І інст.      
апел. інст.           
Касаційна інст.
 • засуджено — 01
 • виправдано — 02
 • застосовано захо­ди медичного харак­теру — 03

справу на особу за-
крито:

 • за відсутністю по­дії, складу злочину чи недоведеністю обвину­вачення — 04

у зв’язку з

 • дійовим каяттям — 05
 • примиренням вин­ного з потерпілим — 06
 • зі зміною обста­новки — 07
 • з передачею особи на поруки — 08
 • із застосуванням примусових заходів виховного характеру до неповнолітнього — 09 з амністією — 10
 • з інших підстав — 11

_______________________
_______________________
(указати, з яких саме)
24. Статті КК України, за якими
а) пред’явлено обвинува­чення
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
б) винесено вирок (по­станову, ухвалу)
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
в) Стаття КК України, за якою враховується особа після набрання вироком (постановою, ухвалою) за­конної сили
                                    код
стаття прім частина

в-1) інші статті
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
в-2) у разі засудження осо­би за ч.2 ст.115 КК Украї­ни вказати конкретно пункт (01-13)
             ;              ;              ;
             ;              ;              ;
             ;              ;              ;
             ;              ;              ;
25. Основне покарання
І інст.      
апел. інст.           
Касаційна інст.

 • позбавлення волі на певний строк
 • до 1 року включ-
  но — 26
 • від 1 року до 25 років, строк заокруг­люється до цілого чи­сла і проставляється двома цифрами (якщо число — одна цифра, то першою ставиться «0»)
 • довічне позбавлен-
  ня волі — 27
 • тримання в дис­циплінарному баталь-
  йоні — 28
 • обмеження волі на строк до 3 років включно — 29 до 5 років — 30
 • арешт — 31
 • службові обме­ження для військово-
  службовців — 32
 • виправні роботи до 1 року включно — 33 понад 1 рік — 34
 • громадські робо-
  ти — 35
 • позбавлення права обіймати певну посаду або займатися пев­ною діяльністю — 36
 • штраф — 37
 • інше — 38

_______________________
_______________________
(указати, яке саме)
Особу засуджено і звіль­нено від покарання чи його відбування

 • з випробовуван-
  ням — 39
 • за амністією — 40
 • з інших підстав —
  41

Продовження дод .8


_______________________
_______________________
(указати, з яких саме)
26. Додаткове покарання
І інст.      
апел. інст.           
Касаційна інст.
 1. штраф — 1
 2. позбавлення війсь­кового, спеціального звання, рангу, чину, кваліфікаційного
  класу — 2
 3. позбавлення права обіймати певні поса­ди або займатися пев­ною діяльністю — 3
 4. конфіскація май-
  на — 4

27. Покарання призначено

 1. за сукупністю зло­чинів (ст.70 КК) — 1
 2. за сукупністю ви­років (ст.71 КК) — 2
 3. із застосуванням ст. 69 КК — 3

28. Примусове лікування

 1. застосовано — 1
 2. не застосовано — 0

Суддя ___________ (підпис)
_______________ (прізвище)
IV. Відомості про резуль-
тати розгляду апеляції

29. на вирок (постанову, ухвалу) суду подано апе­ляцію

 1. прокурором — 1
 2. іншими особами —
  2
 3. апеляції не надхо­дило — 0

Дата попереднього розгля­ду апеляції
«___» ___________ ____ р.
30. Результати поперед­нього розгляду

 1. попередній розгляд не проводився — 0
 2. відмовлено в при-
  йнятті апеляції до роз­гляду — 1
 3. закрито прова­дження в справі у зв’язку з відмовою апе­лянта від своїх ви­мог — 2
 4. прийнято до свого провадження — 3

Дата розгляду апеляції
«___» __________ ______р.
31. Вирок (ухвалу, поста­нову)

 1. закрито прова­дження в справі у зв’язку з відкликан­ням апел. скарги чи подання — 01
 2. залишено без змін — 02

скасовано

 1. з направленням справи на додаткове розслідування — 03
 2. з направленням на новий судовий роз­гляд — 04
 3. із закриттям про­вадження в справі
 4. повністю за відсут­ністю події, складу зло­чину — 05
 5. унаслідок акта амністії — 06
 6. унаслідок зміни обстановки — 07
 7. з інших підстав — 08

_______________________
(указати, з яких саме)

змінено

 1. з пом’якшенням призначеного пока­рання (виду примусо­вого заходу, медич-
  ного характеру) — 10
 2. без пом’якшення покарання змінено кваліфікацію злочину на ст. КК _____________ — 11
 3. з пом’якшенням покарання змінено кваліфікацію злочину на ст. КК_______________________ — 12
 4. зменшено (збіль­шено) суми, що підля­гають стягненню — 13
 5. з інших підстав — 14

_______________________
_______________________
_______________________
(указати, яких саме)
винесено новий вирок (по-
станову, ухвалу), скасовую­чи вирок (постанову, ухва­лу) суду першої інстанції, у зв’язку з

Закінчення дод. 8

 1. необхідністю застосування закону про більш тяжкий зло­чин чи збільшення обсягу обвинувачення (кваліфікації суспільно небезпечного діяння як
  більш тяжкого) — 15
 2. необхідністю за-
  стосування більш суво­рого покарання (виду примусових заходів виховного чи медич­ного характеру) — 16
 3. необґрунтованим виправданням — 17
 4. необґрунтованим закриттям справи що­до неосудного або не­повнолітнього — 18
 5. неправильним звільненням від від-
  буття покарання — 19

Доповідач у справі_________(підпис)
________________ (прізвище)
V. Відомості про резуль­тати розгляду справи в касаційній інстанції

32. На вирок (постанову, ухвалу) суду подано

 1. касаційне подан-
  ня — 1
 2. касаційну скаргу —
  2
 3. касаційної скарги чи подання не надхо-
  дило — 0

33. Результати провадження

 1. відмовлено в задо­волені касаційної скар­ги, касаційного подан-
  ня — 1
 2. закрито прова­дження в справі у зв’язку з відкликан­ням кас. скарги чи по­дання — 2
 3. призначено справу
  до розгляду — 3

Дата розгляду
«___» __________ ______р.
34. Вирок (ухвалу, поста­нову)

 1. закрито прова­дження в справі у зв’язку з відкликан­ням касац. скарги чи подання — 01
 1. залишено без змін — 02

скасовано

 1. з направленням справи на додаткове розслідування — 03
 2. з направленням на новий судовий роз­гляд — 04
 3. з направленням на новий апеляційний розгляд — 05
 4. із закриттям про­вадження в справі
 5. повністю за відсут­ністю події, складу злочину — 06
 6. унаслідок акта амністії — 07
 7. унаслідок зміни обставин — 08
 8. з інших підстав — 09

_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
(указати, з яких саме)
змінено

 1. з пом’якшенням призначеного

покарання (виду при­мусового заходу, ме­дичного характеру) —
10

 1. без пом’якшення покарання змінено кваліфікацію злочи­ну на ст. КК____________________ — 11
 2. з пом’якшенням покарання змінено кваліфікацію злочину на ст. КК _____________ — 12
 3. зменшено (збіль-
  шено) суми, що під­лягають стягненню — 13
 4. з інших підстав — 14

______________________________________________
_____________________________________________________________________
(указати, з яких саме)
Доповідач у справі
_______________________
(підпис)
_______________________
(прізвище)

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.