лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Правова статистика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

8.4. Характеристика динаміки середніх
рівнів правових показників на основі
індексів середніх величин
У статистичному аналізі правових явищ доводиться порівнювати також динаміку якісних правових показників: серед­ньої кількості розглянутих справ, яка припадає на одного суддю, середньої суми позову, яка припадає на одну цивільну справу, середньої суми заподіяних матеріальних збитків, яка припадає на один злочин, середньої суми накладеного чи стягненого штрафу, яка припадає на одне адміністративне правопорушення.
Середній рівень якісного правового показника залежить від окремих значень правової ознаки (х) та співвідношення частот (f): . Динаміка середнього рівня якісного правового показника визначається зміною значень якісної правової ознаки (х) та зміною співвідношення частот (f), тобто кількісного правового показника.
Аналіз динаміки середнього рівня якісного правового показника здійснюється за допомогою системи співзалежних індексів змінного складу, фіксованого складу та структурних зрушень.
Індекс змінного складу  — це співвідношення середніх рів­нів якісного правового показника у поточному періоді порівняно з базисним:
,
де х0, х1 — рівні якісного правового показника відповідно в базис­ному і поточному періоді; f0,, f1 — значення кількісного правового показника відповідно в базисному і поточному періоді.
Величина цього індексу залежить від двох факторів: зміни самого якісного правового показника х та зміни структури правових явищ за кількісним правовим показником f. Охарактеризувати зміну середнього рівня якісного правового показника за раху­нок першого фактора дозволяє індекс фіксованого складу:
.
У цьому індексі структура сукупності правових явищ фіксується на рівні поточного періоду, що і дозволяє проаналізувати зміну середнього рівня лише за рахунок зміни рівнів якісного правового показника.
Вплив зміни структури сукупності на динаміку середнього рів­ня якісного правового показника дозволяє отримати індекс струк­турних зрушень:
.
У цьому індексі фіксується на рівні базисного періоду величина якісного правового показника і таким чином ураховується зміна середньої за рахунок структурних зрушень у складі правових явищ за величиною кількісного правового показника.
Індекс, який характеризує зміну середнього рівня якісного правового показника під впливом зміни усіх урахованих факторів, дорівнює добутку індексів-співмножників, кожний з яких характеризує зміну лише одного фактора: Із.с = Іф.с ? Іс.зр.
Наприклад, розглядаючи адміністративні правопорушення як злочини значно меншої тяжкості, можна встановити, що загальна сума накладеного або стягненого штрафу залежить від кількості осіб, притягнутих до адміністративної відповідальності, та суми штрафу, накладеного чи стягнутого, по кожному правопорушенню. Аналіз цих показників виконаємо на основі табл. 8.4.
Таблиця 8.4
ДИНАМІКА ХАРАКТЕРИСТИК ДЕЯКИХ ВИДІВ
АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ЗА ДВА КВАРТАЛИ


Види посягань

Кількість осіб, притягнутих до адміністративної відповідальності

Загальна
сума стягненого штрафу,
тис. грн

Сума стягненого
штрафу на
1 особу, грн

Умовна сума стяг­неного штрафу, тис. грн

І квартал

IV квар-
тал

І квартал

IV квар-
тал

І квартал

IV квар-
тал

А

f0

f1

x0f0

x1f1

x0

x1

x0f1

На власність
Установлений по-рядок управління
Громадський поря­док

60

300

1240

70

330

1300

30,0

30,0

24,8

42,0

39,6

32,5

500

100

20

600

120

25

35,0

33,0

26,0

Разом

1600

1700

84,8

114,1

 ?

?

94,0

Індекс середньої суми стягненого штрафу, яка припадає на одне адміністративне правопорушення змінного складу,
; Індекс фіксованого складу
, а індекс структурних зрушень
. Ці результати означають, що середня сума стягненого штрафу, яка припадає на одну особу, притягнуту до адмініст­ративної відповідальності, збільшилась у IV кварталі порівняно з І-им на 26,6 %, у тому числі за рахунок суми стягненого штрафу, яка
припадає на одного правопорушника, по кожному виду посягань — на 21,3 %, а за рахунок зміни структури числа осіб, притягнутих до
адміністративної відповідальності, по видах посягань — на 4,4 %.
Зв’язок між обчисленими індексами підтверджується рівнянням
Із.с = 1,213  ? 1,044 = 1,266.
Індекси середніх величин можна побудувати як агрегатні індекси, якщо застосувати показник структури сукупності правових явищ (d), тобто частку числа правопорушень відповідного виду в загальній їхній кількості. Тоді середній рівень якісного правового показника буде обчислений за формулою: , якщо . А динаміка середнього рівня цього показника в цілому і під впливом окремих факторів буде аналізуватися за допомогою системи індексів середніх величин такого виду:
Індекс змінного складу ;
Індекс фіксованого складу ;
Індекс структурних зрушень .
За допомогою цих індексів можна розкласти абсолютну зміну середнього рівня якісного правового показника за рахунок впливу окремих урахованих факторів:
;
;
;

Наприклад, проаналізуємо зміну середньої кількості розглянутих кримінальних справ, яка припадає на одного суддю, в окремих районах міста за допомогою останньої індексної системи. Результати розрахунків і вихідна інформація наведені в табл. 8.5.
Таблиця 8.5
ДИНАМІКА КІЛЬКОСТІ РОЗГЛЯНУТИХ КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ
У РАЙОННИХ СУДАХ МІСТА ЗА ДВА КВАРТАЛИ


Район міста

І квартал

IV квартал

Кількість
розглянутих
справ, яка
припадає на одного суддю

Структура
чисельності
суддів

Умовна
кількість
розглянутих
кримінальних
справ

Кількість роз-
глянутих справ

Чисельність
суддів, чол.

Кількість роз-
глянутих справ

Чисельність
суддів, чол.

І квартал

IV квартал

І квартал

IV квартал

А

x0f0

f0

x1f1

f1

x0

x1

d0

d1

x0d1

x1d0

1
2
3

120
280
150

20
40
30

200
450
210

25
50
35

6
7
5

8
9
6

0,222
0,455
0,333

0,227
0,455
0,318

1,362
3,185
1,590

1,776
4,205
1,998

У цілому

550

90

860

110

6,11

7,82

1,000

1,000

6,137

7,779

За наведеними формулами — індекс змінного складу
; індекс фіксованого складу ; індекс структурних зрушень . Отже, середня кількість розглянутих справ, яка припадає на одного суддю в цілому по міс­ту в IV кварталі порівняно з першим, збільшилась на 28,0 %. Це збільшення відбулося під впливом, по-перше, збільшення числа розглянутих справ, яке припадає на одного суддю в кожному районі міста — на 27,4 % і, по-друге, під впливом зміни розподілу чисельності судів між районами міста — на 0,5 %.
Абсолютна зміна середньої кількості розглянутих справ, яка припадає на одного суддю у даному місті обчислюється за наведеною системою формул:або
Таким чином, кількість кримінальних справ, яка припадає на одного суддю, в середньому по місту в поточному кварталі порів­няно з базисним збільшилася на 1,71 справ, у тому числі за рахунок збільшення цього показника в кожному районі міста — на 1,68 справ, а за рахунок зміни розподілу чисельності суддів між районами міста — на 0,03 справи.
У разі відносного і абсолютного розкладання ефект взаємодії обох факторів — зміни якісного правового показника і зміни структури сукупності правових явищ — приєднався до оцінки зміни якісного правового показника. Якщо визначити вплив зміни якісного правового показника за структурою сукупності базис-
ного періоду за допомогою індексу фіксованого складу , то порівняння його з попереднім індексом фіксованого складу дозволить виявити ефект спільного впливу досліджуваних факторів.
У наведеному прикладі індекс фіксованого складу за базисною структурою чисельності суддів (див. табл. 8.5) становить  і майже не відрізняється від індексу фіксовано­го складу за поточною структурою чисельності суддів (Іф.с = 1,274). Отже, ефект взаємодії факторів виявився незначним
і спрямованим на підвищення середнього числа розглянутих
справ.

 • Що називається індексом?
 • У чому полягає роль індексного методу аналізу правових
  явищ?
 • Чим відрізняються індекси від відносних показників динаміки чи порівняння?
 • Індекси вимірюються: а) у коефіцієнтах; б) у процентах.
 • Індекси класифікуються за такими ознаками: а) за базою порівняння; б) за характером правових показників; в) за ступенем охоплення правових явищ.
 • За ступенем охоплення правових явищ індекси поділяються так: а) індивідуальні; б) зведені. Залежно від бази порівняння — так: а) динамічні; б) територіальні.
 • Як відрізнити груповий індекс від загального?
 • Індивідуальним індексом є: а) кількість виявлених осіб, підозрюваних у приховуванні валютної виручки у 2000 році порівняно з 1996 зросла в 1,5 раза; б) кількість випадків розкрадання державно-
  го і колективного майна у 2000 році порівняно з 1996 зменшилась
  на 4,8 %.
 • Зведеним індексом є: а) кількість зареєстрованих злочинів у сфері економічної діяльності у поточному році порівняно з поперед­нім становила 105,7 %; б) кількість виявлених осіб, підозрюваних у скоєнні фіктивного підприємництва, зросла у 2000 році порівняно з 1996 у 7,6 раза.
 • Який із наведених правових показників є сумірником: а) кіль­кість осіб, скоївших адміністративні правопорушення; б) вартість одно­го позову; в) сума стягненого штрафу, яка припадає на одного адмі­ністративного правопорушника; г) кількість розглянутих справ, яка припадає на одного суддю.
 • При побудові індексів агрегатної форми, якщо індексується якісний правовий показник, то вагу або кількісний правовий показник слід зафіксувати на рівні: а) базисного періоду; б) поточного періоду; якщо індексується кількісний правовий показник, то сумірник або якісний правовий показник приймається однаковим на рівні: в) базисного періо­ду; г) поточного періоду.
 • Яку аналітичну функцію виконують системи співзалежних індексів?
 • У таблиці наведено дані про вартість одного позову та кількість позовів за два періоди:

Позови

Кількість позовів

Вартість одного позову, грн

Базисна

Поточна

Базисна

Поточна

Трудові
Житлові

20
40

30
60

20 000
28 000

25 000
30 000

У цілому

60

90

?

?

Обчисліть та проаналізуйте зведені індекси кількості позовів, вартос­ті одного позову та загальної суми позовів за двома їх видами у цілому.

 • У таблиці наведено дані про деякі адміністративні правопорушення, що посягають на власність за два роки:

Види правопорушень

Кількість осіб, на яких накладено штраф, чол.

Сума накладеного
штрафу, грн

2000 рік

2001 рік

2000 рік

2001 рік

Порушення права державної власності на надра
Порушення права державної власності на води
Дрібне розкрадання держав-
ного або колективного майна

469

1793

6897

517

1881

6 446

64 722

145 233

340 022

70 328

162 634

351 745

Обчисліть та проаналізуйте групові індекси агрегатної форми кількості осіб, на яких накладено штраф, суми накладеного штрафу, яка припадає на одну особу, та загальної суми накладеного штрафу з адміністративних правопорушень, що посягають на власність у цілому.

 • У таблиці наведено дані про кількість зареєстрованих злочинів за два періоди:

Вид злочину

Кількість зареєстрованих злочинів

Коефіцієнт тяжкості
злочинів

1990

2000

Крадіжка
Грабіж
Розбій

130
17
3

177
21
5

2,0
4,0
5,0

Обчисліть тотальний індекс злочинності з урахуванням і без урахування суспільної небезпеки (тяжкості) скоєних злочинів.

 • У таблиці наведено дані про кількість неповнолітніх, засуджених за скоєння деяких видів злочинів за два роки:

Вид злочину

Кількість засуджених

Максимальний строк
позбавлення волі, років

1990

2000

Убивство
Тяжке тілесне ушкодження
Зґвалтування

93
156
671

257
233
106

15
10
12

Обчисліть тотальний індекс неповнолітньої судимості з урахуванням і без урахування суспільної небезпеки (тяжкості) скоєних злочинів. Зробіть висновок.

  • У таблиці наведено дані про кількість засуджених за деякими мірами покарання за два роки:

  Міра покарання

  Кількість засуджених,
  тис. осіб

  Коефіцієнт тяжкості злочинів

  1990

  2000

  Умовне позбавлення волі
  Виправні роботи
  Штраф

  14,7
  22,9
  13,8

  54,6
  17,8
  6,6

  0,50
  0,33
  0,10

  Обчисліть та проаналізуйте тотальний індекс судимості з урахуванням і без урахування суспільної небезпеки (тяжкості) скоєних злочинів.

  1. У таблиці наведено дані про кількість осіб, притягнутих до адміністративної відповідальності окремими адміністративними органами за два роки:

  Адміністративні органи

  Кількість осіб, на яких
  накладено адміністративне стягнення

  Загальна сума накладеного
  штрафу, тис. грн

  2000 рік

  2001 рік

  2000 рік

  2001 рік

  Пенсійного фонду України
  Фонду соціального страху­вання
  Виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів

  24232

  983

  40325

  25585

  819

  39481

  3514

  140

  4154

  3795

  120

  4037

  1) Обчисліть суму накладеного штрафу, яка припадає на одного пра­вопорушника по кожному адміністративному органу і в цілому в кож­ному році.
  2) Проаналізуйте зміну середньої суми накладеного штрафу, яка припадає на одного правопорушника по цій групі адміністративних органів у цілому за допомогою індексів змінного складу, фіксованого скла­ду та структурних зрушень.
  Зробіть висновки.

  1. У таблиці наведено дані про кількість розглянутих справ та чисельність суддів у районних судах міста за два періоди:

  Райони міста

  Базисний період

  Поточний період

  Кількість розглянутих справ

  Чисельність
  суддів, осіб

  Кількість розглянутих справ

  Чисельність
  суддів, осіб

  1
  2
  3

  450
  210
  200

  50
  35
  25

  600
  320
  180

  60
  40
  20

  1) Обчисліть середнє число розглянутих справ, яке припадає на одного суддю в кожному районі міста та у місті в цілому.
  2) Проаналізуйте зміну середнього числа справ на одного суддю по місту в цілому за допомогою індексів змінного складу, фіксованого складу та структурних зрушень.
  Зробіть висновки.

  1. У таблиці наведено дані про кількість позовів, що надійшли до суду, та їх загальну суму за два періоди:

  Районні суди

  Базисний період

  Поточний період

  Кількість
  позовів

  Загальна сума,
  тис. грн

  Кількість
  позовів

  Загальна сума,
  тис. грн

  1
  2
  3

  28
  40
  32

  924
  10000
  576

  36
  54
  40

  1260
  1620
  800

  1) Обчисліть середню вартість одного позову в кожному суді міста та у місті в цілому.
  2) Проаналізуйте зміну середньої вартості одного позову по місту в цілому за допомогою індексів змінного складу, фіксованого складу та структурних зрушень.
  Зробіть висновки.

  1. У таблиці наведено дані про кількість осіб, на яких накладено адміністративне стягнення та середній розмір цього стягнення по деяких західних регіонах:

  Область

  2000 рік

  2001 рік

  Кількість осіб, тис.

  Середній розмір
  накладеного штрафу, грн

  Кількість осіб, тис.

  Середній розмір
  накладеного штрафу, грн

  Івано-Франківська
  Рівненська
  Чернівецька

  80,9
  99,7
  76,4

  45,3
  139,8
  38,8

  84,3
  97,9
  81,3

  44,4
  194,4
  42,2

  Проаналізуйте зміну середнього розміру накладеного штрафу, яка припадає на одного адміністративного правопорушника, по групі цих областей у цілому за допомогою індексів змінного складу, фіксованого складу та структурних зрушень.
  Зробіть висновки.

  1. У таблиці наведено дані про чисельність суддів та кількість розглянутих справ, яка припадає на одного суддю за два періоди:

  Районні суди

  Базисний період

  Поточний період

  Чисельність
  суддів, чол.

  Кількість
  розглянутих справ
  одним суддею

  Чисельність
  суддів, чол.

  Кількість
  розглянутих справ
  одним суддею

  1
  2
  3

  18
  12
  10

  7
  5
  8

  20
  15
  15

  9
  6
  10

  Проаналізуйте динаміку середньої кількості справ, яка припадає на одного суддю, по місту в цілому за допомогою індексів змінного складу, фіксованого складу та структурних зрушень.
  Зробіть висновки.

   

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.