лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Правова статистика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Кількість злочинів окремих видів не може враховувати їх тяжкість. Тому А. А. Герцензоном пропонується як сумірник тяжко-
сті застосовувати міру покарання.
Наприклад, проаналізуємо динаміку злочинності за групою злочинів проти індивідуальної власності за допомогою загальних індексів (табл. 8.1).
Таблиця 8.1
КІЛЬКІСТЬ ЗАРЕЄСТРОВАНИХ ЗЛОЧИНІВ
ТА ПОКАРАННЯ ЗА ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ ЗА 1995—2000 роки


Злочини проти
індивідуальної
власності

1995 рік

2000 рік

Умовний показник злочинності, тис.

Кількість злочинів, тис.

Покарання, років

Показник злочинності, тис.

Кількість злочинів, тис.

Покарання, років

Показник злочинності, тис.

А

Крадіжки
Грабежі і розбої
Вимагательство

208,5
35,2
3,5

5
7
3

1042,5
246,4
10,5

177,0
26,7
2,7

6
8
2

1062,0
213,6
5,4

885,0
186,9
8,1

Разом

247,2

?

1299,4

206,4

?

1281,0

1080,0

Індивідуальні індекси кількості зареєстрованих злочинів проти індивідуальної власності характеризують зменшення крадіжок на 15,1 % (), грабежів і розбоїв — на 24,1 % (), вимагательств — на 22,9 % ().
Але з урахуванням тяжкості скоєних злочинів показник злочинності проти індивідуальної власності громадян становить: , тобто цей показник 2000 року порівняно з 1995-м зменшився лише на 1,4 %. Це зменшення відбулося під впливом різнонаправленої дії двох факторів: збільшення тяжкості злочинів проти індивідуальної власності і зменшення зареєстрованої їх кількості.
Вплив зменшення кількості зареєстрованих злочинів на динаміку показника злочинності показує індекс . Тобто показник злочинності 2000 року в Україні зменшився на 16,9 % за рахунок зменшення кількості злочинів проти індивідуальної власності кожного виду.
Вплив збільшення тяжкості скоєних злочинів на динаміку показника злочинності дозволяє встановити . Тобто показник злочинності в Україні 2000 року збільшився на 18,6 % за рахунок зростання тяжкості зареєстрованих злочинів проти індивідуальної власності.
Ці індекси пов’язані між собою таким чином: 0,891 ? 1,186 = 0,986.
Можна розкласти також абсолютну зміну показника злочинності за рахунок окремих факторів:

Отже, показник злочинності у 2000 році порівняно з 1995 роком зменшився на 18,4 тис., у тому числі за рахунок зменшення кількості зареєстрованих злочинів проти індивідуальної власності цей показник зменшився на 219,4 тис., а за рахунок підвищення тяжкості скоєних злочинів — збільшився на 201,0 тис.
8.3. Оцінювання рівня та динаміки
суспільної небезпеки злочинності
за допомогою середньозважених індексів
Агрегатна форма індексів дозволяє розв’язати ряд конкретних завдань статистико-економічного аналізу правопорушень. Чисельник і знаменник будь-якого з агрегатних індексів легко інтегрується і тому зміст самого індексу не викликає сумнівів. Але в окремих випадках неможливо вивчити динаміку правопорушень саме на основі цієї форми індексів. Виникає потреба у використанні інших форм загальних індексів — середньої ариф-
метичної та середньої гармонійної.
Для характеристики динаміки кількісного правового показника в середньому по сукупності різнорідних правових явищ агрегатна форма цього показника f перетворюється на серед-
ню арифметичну зважену форму:   де  — індивідуальний індекс кількісного правового показника;  — об’ємний правовий показник базисного періоду, вага індивідуальних індексів.
Для характеристики динаміки якісного правового показника в середньому по сукупності різнорідних правових явищ агрегатна форма цього показника х перетворюється на середню гармонійну зважену форму:
; де  — індивідуальний індекс якісного правового показника;  — об’ємний правовий показник поточного періоду, вага індивідуальних індексів.
Мають місце особливості застосування середньозважених індексів у вивченні динаміки злочинності, особливо при вимірюванні її суспільної небезпеки. При аналізі динаміки злочинності в цілому узагальнюються різноманітні суспільно-небезпечні дії — убивства і образи, розкрадання і зґвалтування, тероризм і халатність, з яких обчислюються деякі середні показники. Така оцінка викривляє справжній стан злочинності і ефективність заходів боротьби з нею.
Особливо цікавим для юристів кримінально-правової спеціалізації у цьому плані може бути індекс, який вимірює середню динаміку різнорідних, безпосередньо несумірних, різноякісних правових явищ. Але виникає питання, який правовий показник слід використовувати як сумірник для порівняння і врахування ступеня суспільної небезпеки (тяжкості) окремих злочинів.
Суспільна небезпека діяння — це не тільки універсальна категорія кримінального права, але вона притаманна усім без винятку право­порушенням. Її кількісно-якісна визначеність може виступати вагою і бути покладена в основу вимірювання ступеня суспільної небез­пеки злочинів. Урахування дійсної суспільної небезпеки діянь у про­цесі обчислення і аналізу індексів відіграє виключно важливу роль.
Дискусія серед учених-криміналістів показала, що це не прос­те питання. Для кількісного вимірювання тяжкості злочинів пропонувалося враховувати міру покарання, або визначену судом, або встановлену в Особливій частині Кримінального кодексу. Реально призначена міра покарання є більш інформативною, бо враховує не тільки тяжкість злочину, але і особу обвинуваченого, пом’якшуючі і обтяжуючі покарання обставини. Кількісне ви­мірювання тяжкості злочинів лише на основі мір покарання, при­значених санкціями статей КК, спрощує квантифікацію злочину і згладжує багато інших обставин, які визначають фактичну тяжкість злочинів. Більшістю вчених міра покарання визнається не найкращою для цього, бо не завжди чітко розмежовує різні види злочинів за ступенем їх суспільної небезпеки.
З цією метою пропонується також використовувати умовні вимірники (бали), коли 1 бал прирівнюється до одного року позбавлення волі, а інші види покарання, не пов’язані з позбавленням волі, перераховуються: умовне позбавлення волі — 0,5 бала, виправні роботи без позбавлення волі — 0,33, штраф — 0,1.
Деякими науковцями пропонується також як сумірник тяжкості злочинів ввести додаткові коефіцієнти, які умовно називаються «видовими індексами» на відміну від індивідуальних. Вважається, що видові індекси враховують не тільки санкції за конк­ретний злочин, але й інші елементи складу злочину: об’єктивну і суб’єктивну сторону, об’єкт посягань, тяжкість наслідків та інші обставини.
Остаточну оцінку ступеня і суспільної небезпеки злочинності можна отримати з урахуванням індивідуальних і видових коефіцієнтів за формулою:
де  і  — кількість зареєстрованих злочинів відповідно у базисному і поточному періодах; х — зафіксовані видові індекси.
Цей сукупний індекс обчислюється як середньозважений з індивідуальних чи видових індексів. В юридичній літературі його називають тотальним і вводять такі позначення: , де  — кількість зареєстрованих злочинів відповідно в базисному і поточному періодах; m — коефіцієнти їх тяжкості.
Підхід до визначення коефіцієнтів тяжкості m у літературних джерелах дуже різний. Відрізняються і їх значення, залежно від авторів, які пропонують застосовувати коефіцієнти тяжкості. Але вони потрібні, бо, по-перше, це квантифікація суспільної небезпеки злочинів, а по-друге, вони дозволяють обчислювати групові індекси, тобто враховувати зміну тяжкості окремих груп злочинів.
Наприклад, визначимо зміну показника злочинності з урахуванням тяжкості злочинів окремих видів за 1990—2000 роки (табл. 8.2). Використаємо коефіцієнти тяжкості, запропоновані З. Т. Яковлевою [12].
Таблиця 8.2
ДИНАМІКА ОКРЕМИХ ВИДІВ ЗЛОЧИНІВ,
ЗАРЕЄСТРОВАНИХ В УКРАЇНІ ЗА 1990—2000 роки


Види злочинів

Кількість
зареєстрованих
злочинів, тис.

Коефіцієнти
тяжкості
злочинів

Показник
злочинності, тис.

1990

2000

1990

2000

Розкрадання державного або колективного майна
Злочини проти індивідуальної власності
Хуліганство

69,7

159,1

18,8

130,4

229,7

23,4

5

3

2

348,5

477,3

37,6

562,0

689,1

46,8

Разом

245,7

383,5

?

863,4

1297,9

Індекс злочинності без урахування тяжкості злочинів становить , а з урахуванням суспільної небезпеки злочинів , тобто дещо нижчий. Отже, злочинність в Україні в цілому за наведеними злочинами зросла на 51,6 %, а з урахуванням їх тяжкості — на 50,3 %. Це означає, що коли врахувати тяжкість злочину, то більша за кількістю група злочинів проти індивідуальної власності отримала меншу вагу, що і спричинило деяке пониження в зростанні рівня злочинності.
Для оцінки криміногенної ситуації доцільно також обчислювати середньозважений індекс судимості. При цьому використовується кількість засуджених за вироками судів, що набули законної сили, у розподілі за видами злочинів.
Сукупність зареєстрованих злочинів суттєво відрізняється від кількості засуджених за їх скоєння як кількісно, так і якісно. Вони мають різні одиниці вимірювання. А кількість засуджених майже вдвічі менша кількості зареєстрованих злочинів за рахунок нерозкритих злочинів, звільнення винних від кримінальної відповідальності за нереабілітуючими обставинами та виправдання підсудних. Між реєстрацією злочину та осудженням винних у його скоєнні існує також деякий, досить помітний, проміжок часу. Значна кількість злочинів, зареєстрованих у поточному періоді, розглядається судами у наступному. Крім того, сукупна тяжкість зареєстрованих злочинів набагато нижча сукупної тяжкості злочинів, за скоєння яких наступило осудження. Наявність істотних відмінностей між злочинністю і судимістю пояснює необхідність обчислення також індексу судимості з урахуванням тяжкості злочинів та відкриває нові можливості аналізу криміналь­ної політики і судової практики.
Кількісна оцінка тяжкості злочинів, за скоєння яких наступило осудження, може здійснюватися, по-перше, на основі найбільших строків позбавлення волі, указаних у Кримінальному кодексі, за злочини найменшої тяжкості, середньої тяжкості, тяжкі та особливо тяжкі; і, по-друге, на основі реально призначених судом строків позбавлення волі. Міри покарання, не пов’язані з позбавленням волі, перераховуються в роки позбавлення волі.
Обчислення індексу судимості з урахуванням тяжкості осудження здійснюється за формулою: , де  — кількість засуджених за вироками судів, що набули законної сили, відповідно у базисному і звітному періодах; m — міра покарання в роках позбавлення волі.
Наприклад, обчислимо зміну показника судимості з урахуванням тяжкості осудження по деяких видах злочинів. Як коефіцієнти тяжкості, використаємо максимальну міру покарання, призначену Кримінальним кодексом за скоєння цих злочинів.
Таблиця 8.3
ДИНАМІКА КІЛЬКОСТІ ЗАСУДЖЕНИХ ЗА ДЕЯКІ
ВИДИ ЗЛОЧИНІВ В УКРАЇНІ В 1990—2000 роках


Види
злочинів

Кількість
засуджених, тис.

Максимальна міра покарання, років

Показник
судимості, тис.

1990

2000

1990

2000

m

Шахрайство
Хуліганство
Хабарництво

2,12
0,84
8,07

4,91
2,68
13,29

12
7
8

25,44
5,88
64,56

58,92
18,76
106,32

Разом

11,03

20,88

  ?

95,88

184,0

Індекс судимості з урахуванням тяжкості наведених злочинів становить , тобто показник судимості в даному ре­гіоні зріс на 91,9 %. Це дещо більше, ніж без урахування тяжкості злочинів, коли індекс судимості становив , тобто судимість зросла на 89,3 % у 2000 році порівняно з 1990 роком.
Використання індексу судимості для просторово-часових порівнянь дозволить об’єктивніше оцінити дійсний стан злочинно-
сті, яка пройшла і судову практику боротьби з нею. Порівняння
індексів судимості на основі мір покарання, призначених Кримінальним кодексом, і реально встановлених судом, дозволяє оцінити розбіжності в судовій практиці і кримінальній політиці.
Використання індексів злочинності та судимості з урахуванням суспільної небезпеки (тяжкості) злочинів дозволить об’єк­тивніше оцінити реальну криміногенну обстановку в країні в цілому або в окремому її регіоні та встановити ефективність бороть­би з нею правоохоронними органами. Широкому застосуванню в аналітичній роботі індексів злочинності та судимості з урахуванням суспільної небезпеки злочинності може сприяти розробка спеціальних таблиць показників «тяжкості» усіх видів злочинів. Це сприятиме підвищенню рівня аналітичної роботи у правоохоронних органах і розробці на цій основі ефективних заходів конт­ролю над злочинністю.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.