лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Правова статистика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

7.6. Аналіз структурних зрушень
у правових процесах
Структура будь-якого правового явища динамічна. Змінюється з часом, наприклад, склад злочинів за видами, статево-віковий, соціальний, освітній склад правопорушників, склад засуджених за видами злочинів або мірами покарання. Зміна часток окремих складових частин правового явища — це наслідок структурних зрушень.
Структурні зрушення оцінюються за допомогою абсолютних і відносних характеристик динаміки:

 • абсолютного приросту j-ї частки у відсоткових пунктах: ;
 • темпу зростання j-ї частки: , де  — частка j-ї складової правового явища у поточному періоді;  — частка j-ї складової правового явища у базисному періоді.

Для узагальнювальної характеристики інтенсивності струк-
турних зрушень правових явищ застосовуються лінійний  і квадратичний  коефіцієнти. Вони обчислюються на основі абсо-
лютних приростів часток :
лінійний коефіцієнт ;
квадратичний коефіцієнт , де n — кількість складових правового явища.
Розглянемо приклад розрахунку показників структурних зрушень у складі посадових злочинів (табл. 7.5).
Таблиця 7.5
СТРУКТУРА КІЛЬКОСТІ ЗАРЕЄСТРОВАНИХ
ПОСАДОВИХ ЗЛОЧИНІВ В УКРАЇНІ ЗА 1990—2000 роки


Вид посадового
злочину

Кількість
зареєстрованих злочинів, випадків

Структура злочинів, %

Показники
структурних
зрушень

1990

2000

1990

2000

абсолютні, п. п.

від-
носні

Зловживання владою або посадовим становищем

594

7546

18,6

35,1

+ 16,5

1,887

272,25

Перевищення влади або посадових пов­новажень

139

808

4,3

3,8

– 0,5

0,132

0,25

Халатність

777

2931

24,3

13,6

– 10,7

0,600

114,49

Одержання хабара

420

1527

13,1

7,1

– 6,0

0,542

36,00

Посередництво в ха-барництві

56

95

1,8

0,4

– 1,4

0,222

1,96

Давання хабара

524

654

16,4

3,0

– 13,4

0,183

179,56

Посадовий підлог

686

7974

21,5

37,0

– 15,5

1,721

240,25

Усього

3199

21 535

100,0

100,0

0

?

844,76

Розрахунок показників структурних зрушень виконується, наприклад, по зловживанню владою або посадовим становищем таким чином:
 п. п.; .
За даними таблиці 7.5 можна спостерігати, що найбільшу част­ку в загальній кількості посадових злочинів у 1990 році становила халатність, яка скоротилась у 2000 році на 10,7 п. п. Скорочується також частка випадків давання хабара, яка у 1990 році становила 16,4 %, що на 13,4 п. п. менше, ніж у 2000 році. Це найбільш вагоме скорочення частки як в абсолютному, так і у відносному виразі. В 1,9 раза або на 16,5 п. п. зросла у 2000 році частка випадків зловживання владою або посадовим становищем та в 1,7 раза або на 15,5 п. п. — частка випадків посадового підлогу, що вимагає посиленої уваги з боку правоохоронних органів.
Узагальнювальний показник структурних зрушень
 п. п. показує, що частка посадових злочинів окремого виду в 2000 році відрізняється від частки посадових злочинів цього самого виду в 1990 році в середньому на 11,0 п. п.

 • Що називається динамічним рядом? З яких елементів він складається?
 • За статистичною природою правових показників ряди динаміки поділяються на: а) первинні і похідні; б) моментні і інтервальні; в) ряди абсолютних і відносних правових показників.
 • Інтервальний ряд динаміки характеризує рівень розвитку правового явища: а) на певні моменти часу; б) за певні періоди часу.
 • Моментним динамічним рядом є: а) кількість жінок, які перебували у виправних колоніях посиленого режиму на кінець 1995—2003 років; б) залишок незакінчених розслідуванням кримінальних справ у прокуратурі м. Києва на початок кожного кварталу поточного року.
 • Інтервальним динамічним рядом є: а) розподіл злочинів у сфері службової діяльності за видами у 2003 році; б) кількість виявлених осіб, які скоїли службове підроблення за 1995—2003 роки.
 • Сума накладеного штрафу за адміністративні правопорушення у сфері житлово-комунального господарства за 1995—2003 роки — це ряд динаміки: а) моментний; б) інтервальний. Середній рівень цього ряду обчислюється за формулою середньої: в) арифметичної; г) хронологічної.
 • Залишки незакінчених цивільних справ у районному суді на початок кожного місяця І півріччя — це ряд динаміки: а) моментний; б) інтервальний. Середній рівень цього ряду обчислюється за формулою: в) середньої арифметичної; г) середньої хронологічної.
 • Чим відрізняються ланцюгові і базисні характеристики динаміки правових показників?
 • Кількість виявлених осіб, які здійснювали випуск або реалізацію недоброякісної продукції, становила у 1996 році — 11, 1997 — 16, 1998 — 23, 1999 — 31, 2000 — 44, 2001 — 58, 2002 — 73. Обчисліть і проаналізуйте абсолютний приріст кількості виявлених осіб, які займалися випуском або реалізацією недоброякісної продукції ланцюговим і базисним способом. Покажіть взаємозв’язок між ними.
 • Кількість зареєстрованих випадків схилення до вживання наркотичних засобів становила у 1997 році — 192, 1998 — 245, 1999 — 271, 2000 — 385, 2001 — 375, 2002 — 398. Обчисліть і проаналізуйте темпи зростання і темпи приросту цього показника ланцюговим і базисним способом. Пока-
  жіть взаємозв’язок між ланцюговим і базисним темпами зростання.
 • Базисний абсолютний приріст дорівнює: а) сумі ланцюгових абсолютних приростів; б) добутку ланцюгових абсолютних приростів. Базисний темп зростання дорівнює: в) сумі ланцюгових темпів зростання; г) добутку ланцюгових темпів зростання.
 • Кількість випадків перевищення влади або посадових повноважень становила у 1997 році — 562, 1998—575, 1999—643, 2000—808, 2001—1043, 2002—1329. Обчисліть і проаналізуйте абсолютне значення 1 % приросту цього правового показника двома способами: 1) на осно­ві абсолютного приросту; 2) на основі попереднього рівня ряду.
 • Кількість засуджених іноземних громадян з далекого зарубіж-
  жя на початок року становила, осіб: 1996—58, 1997—66, 1998—101, 1999—113, 2000—131, 2001—146. Обчисліть середньорічну кількість засуджених іноземних громадян.
 • Кількість випадків одержання хабара у 1998 році становила 1286,
  а у 2000—1527. Обчисліть і проаналізуйте середньорічний темп зростання і темп приросту цього показника.
 • Кількість осіб, притягнутих до адміністративної відповідальності за посягання на встановлений порядок управління, у 1990 році становила 327,0 тис. чол., у 1995 році — 541,5 тис., а у 2000 році — 393,9 тис. Обчисліть середньорічний абсолютний приріст кількості осіб, притягнутих до адміністративної відповідальності, за 1990—1995 роки, 1995—2000 роки та 1990—2000 роки.
 • Склад організованих злочинних груп за тривалістю їх діяльності характеризується такими даними:

Тривалість діяльності
груп, років

Частка кількості організованих злочинних груп, %

1998

2000

До 1 року
1—2
3—6
6 і більше

67,7
26,9
5,4
0,0

68,0
24,2
7,3
0,5

Разом

100,0

100,0

Обчисліть і проаналізуйте абсолютні та відносні показники структурних зрушень у складі організованих злочинних груп за тривалістю їх діяльності.

 • Склад засуджених до позбавлення волі за строком покарання характеризується такими даними:

Строк покарання,
років

Частка засуджених, %

1990

2000

До 2 років
2—5
Понад 5

26,0
53,5
20,5

33,6
51,2
15,2

Разом

100,0

100,0

Обчисліть і проаналізуйте квадратичний коефіцієнт структурних зрушень у складі засуджених за строком покарання.

 • Що називається тенденцією розвитку? Наведіть приклади тенден­ції зміни правових показників залежно від напрямку розвитку.
 • Динаміка кількості злочинів проти держави, зареєстрованих в Україні, характеризується такими даними:

Роки

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Кількість злочинів, тис.

0,67

0,75

2,94

4,53

6,12

12,79

8,44

7,04

6,82

5,88

4,91

Проведіть згладжування динамічного ряду методом ковзної середньої.
Обґрунтуйте період згладжування. Зробіть висновок щодо загальної тенденції розвитку злочинності проти держави.

 • Динаміка кількості посадових злочинів, зареєстрованих в Україні, характеризується такими даними:

Роки

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Кількість злочинів, тис.

4,4

5,8

8,2

11,8

15,7

18,7

21,5

Опишіть тенденцію зростання кількості посадових злочинів лінійним трендом. Поясніть зміст параметрів трендового рівняння. Припускаючи, що виявлена тенденція збережеться, визначте очікуваний рівень кількості посадових злочинів у 2002 році.

  • Використовуючи фактичні і теоретичні рівні кількості зареєстрованих посадових злочинів, обчислених у завданні 20, визначте та проаналізуйте показники коливальності.
  • Кількість зареєстрованих економічних злочинів у м. Києві харак-
   теризується такими даними, випадків: січень — 453, лютий — 528, березень — 408, квітень — 349, травень — 344, червень — 370, липень — 245, серпень — 283, вересень — 414, жовтень — 240, листопад — 252, грудень — 140.
  • Обчисліть індекси сезонності, розмах сезонності та квадратичний коефіцієнт сезонності кількості зареєстрованих економічних злочинів. Побудуйте сезонну хвилю цього правового показника.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.