лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Правова статистика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Але коефіцієнт сталості зовсім не залежить від характеру тренду. Незначна коливальність і висока сталість можуть існувати і при повному застої в розвитку правового явища. Сталість у другому аспекті характеризує напрям розвитку рівнів правового показника. З такого погляду повною сталістю вважається така зміна рівнів правового показника, коли кожний наступний рівень або більший (стале зростання), або менший (стале зниження) усіх попередніх рівнів. Будь-яке порушення цієї послідовності свідчить про неповну сталість рівнів динамічного ряду.
Показником сталості в даному випадку може бути коефіцієнт кореляції рангів Ч. Спірмена:
,
де n — кількість рівнів динамічного ряду; d — різниця рангів рів-
нів динамічного ряду і номерів періодів часу.
За повного збігу рангів рівнів динамічного ряду і номерів періодів часу за хронологічним порядком коефіцієнт кореляції рангів дорівнює + 1. Це відповідає повній сталості зростання рівнів. При повній протилежності рангів рівнів динамічного ряду рангам періодів часу коефіцієнт Спірмена дорівнює – 1, що свідчить про повну сталість зниження рівнів. При будь-якому чередуванні ран-
гів коефіцієнт близький до 0, що означає несталість тенденції розвитку.
За даними таблиці 7.4 ранги кількості неповнолітніх, засуджених за шахрайство, співпадають з номерами періодів часу, тобто , а коефіцієнт кореляції рангів
Це є свідченням повної сталості зростання кількості неповнолітніх, засуджених за шахрайство, у 1995—2001 роках.
7.5. Характеристика сезонних
коливань правових показників
Багатьом суспільним процесам, у тому числі і правовим, властиві внутрішньорічні коливання, викликані специфікою розвитку правових явищ в окремі періоди року. Ці коливання можуть повторюватися протягом тривалого часу і їх прийнято називати сезонними. Сезонність притаманна і правопорушенням — цивільним чи кримінальним. Помічено, що житлові справи поступають у суди найбільш інтенсивно весною і на початку літа; найбільша кількість злочинів реєструється весною (у березні) і восени (у жовтні), а найменша — у літні місяці (липень) та зимою (грудень, січень); кількість дорожньо-транспортних пригод різко збільшується у весняно-літній період і т. п. Причини подібних тенденцій різні. Можна зробити припущення, що кількість зареєстрованих правопорушень якимось чином пов’язана з актив­ністю роботи правоохоронних органів у період літніх відпусток та на початку року.
Вивчення сезонності правових явищ обумовлене необхідністю відповідної організації управлінської діяльності у правоохоронних органах. У ході статистичного аналізу сезонності розв’язу­ються такі завдання:

  • визначення наявності сезонності, кількісна оцінка прояву сезонних коливань і встановлення їх сили на різних фазах річного циклу;
  • характеристика факторів, які викликають сезонні коливання;
  • оцінювання наслідків, до яких призводить наявність сезонних коливань;
  • статистичне моделювання сезонності.

Вимірюються сезонні коливання за допомогою індексів сезонності, сукупність яких утворює сезонну хвилю. Існує декілька способів обчислення індексів сезонності. Найпростіший спосіб полягає у визначенні співвідношення фактичного рівня правового показника () за окремий місяць протягом одного року до середньомісячного рівня () за формулою: , де .
Розглянемо приклад обчислення індексів сезонності кількості виявлених осіб, скоївших економічні злочини в м. Києві, на основі середньомісячного рівня (табл. 7.4).
Таблиця 7.4
ІНДЕКСИ СЕЗОННОСТІ КІЛЬКОСТІ ВИЯВЛЕНИХ ОСІБ,
СКОЇВШИХ ЗЛОЧИНИ В м. КИЄВІ


Місяць

Кількість
виявлених осіб

Індекси
сезонності, %

Січень
Лютий
Березень
Квітень
Травень
Червень
Липень
Серпень
Вересень
Жовтень
Листопад
Грудень

161
279
210
169
151
260
108
140
215
160
128
178

91,5
158,5
119,3
96,0
85,8
147,7
61,4
79,5
122,2
90,9
72,7
101,1

8,5
58,5
19,3
4,0
14,2
47,2
38,6
20,5
22,2
9,1
27,3
1,1

72,3
3422,3
372,5
16,0
201,6
2227,8
1490,0
420,3
492,8
82,8
745,3
1,2

У цілому

2116

100,0

270,5

9544,9

Середньомісячний рівень дорівнює осіб, а індекс сезонності для січня , для лютого  і т. д.
Графічно сезонні коливання зображаються у вигляді сезонної хвилі (рис. 7.2).

Рис. 7.2  Сезонна хвиля кількості осіб, які скоїли
економічні злочини в м. Києві
При цьому на осі Х відкладаються місяці, а на осі Y — індекси сезонності. На рівні 100 % проводиться лінія паралельно осі Х, яка дає змогу чітко виділяти піки та спади правового показника протягом року.
Рисунок сезонної хвилі кількості виявлених осіб, скоївших економічні злочини, показує, що піки цього показника припадають на лютий, червень і вересень, а спади — на травень, липень і листопад, причому найвищий рівень спостерігається в лютому,
а найнижчий — у липні.
Місячні дані за один рік недостатньо надійні для виявлення сезонних коливань. Тому використовуються місячні показники за декілька років, найчастіше за три. Індекси сезонності обчислюються за тими самими формулами, але на основі середньомісячних рівнів правового показника за три роки: . Загальний середньомісячний показник дорівнює сумі всіх фактич­них місячних показників за три роки, поділеній на кількість місяців, тобто на 36: .
Спочатку можна визначити також індекс сезонності для кожного року з трирічного періоду часу, а потім обчислити середньомісячні індекси сезонності для кожного місяця (січня, лютого, березня і т. д.):
 і т. д.
Результати цих розрахунків повністю збігатимуться з попередніми.
Узагальнювальними характеристиками сезонності є:

  • розмах сезонності ;
  • лінійний коефіцієнт сезонності ;
  • квадратичний коефіцієнт сезонності .

Квадратичний коефіцієнт сезонності використовується для по­рівняння інтенсивності сезонних коливань правових показників. Чим більший квадратичний коефіцієнт сезонності, тим інтенсивніші сезонні коливання.
Продовжуючи наведений приклад, можна встановити, що
амплітуда сезонних коливань (розмах сезонності) кількості виявлених осіб, скоївших економічні злочини, становить:
 п. п.; лінійний коефіцієнт сезонності
 п. п., а квадратичний п. п. Це означає, що індекси сезонності кількості виявлених осіб, скоївших економічні злочини, змінюються в межах 97,1 п. п., а індекс сезонності цього показника в окремому місяці відрізняється від середньомісячного рівня (узятого за 100 %) у середньому на 28,2 п. п.
На основі індексів сезонності та середньомісячних показників можна обчислити очікувані значення правових показників у кожному місяці. Для цього достатньо середньомісячні показники по-
множити на відповідні індекси сезонності. Можна побудувати також сезонну хвилю правових показників на найближчий рік.
За наявності інформації можливе визначення сезонних коливань і за коротші ніж місяць періоди часу (тижні, дні, години протягом доби), що має важливе значення для організації оперативної роботи правоохоронних органів.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.