лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Правова статистика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Для перевірки істотності зв’язку фактичне значення  і  порівнюється з критичними  так само, як і .
Таблиця 6.6
КРИТИЧНІ ЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТІВ
РАНГОВОЇ КОРЕЛЯЦІЇ СПІРМЕНА І КЕНДАЛА ПРИ


Обсяг сукупності, n

5

6

7

8

9

10

11

12

0,90

0,83

0,71

0,64

0,60

0,56

0,53

0,51

0,80

0,73

0,62

0,57

0,5

0,47

0,45

0,43

Наприклад, обчислимо коефіцієнт рангової кореляції Спірмена зранжувавши регіони за рівнем безробіття х та рівнем злочинності у. Результати розрахунків наведено в табл. 6.7.
Таблиця 6.7
ДАНІ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ КОЕФІЦІЄНТА
РАНГОВОЇ КОРЕЛЯЦІЇ СПІРМЕНА


Номер регіону

Ранги регіонів за рівнем

безробіття,

злочинності,

1
2
3
4
5
6
7
8

2
7
4
6
5
8
3
1

3
5
1
8
6
7
2
4

– 1
2
3
– 2
– 1
1
1
3

1
4
9
4
1
1
1
9

Разом

х

х

х

30

Регіонам з найнижчим рівнем безробіття і злочинності надається ранг 1, з найвищим — ранг 8. Сума квадратів відхилень , а коефіцієнт рангової кореляції  
що свідчить про наявність прямого зв’язку між рівнем безробіття та рівнем злочинності. Цей зв’язок істотний, бо  з імовірністю 0,95, більше за .
Якщо два і більше значень правової ознаки однакові, їм надається середній ранг.
На цьому самому прикладі обчислимо коефіцієнт рангової кореляції Кендала (табл. 6.8).
Таблиця 6.8
ДАНІ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ КОЕФІЦІЄНТА
РАНГОВОЇ КОРЕЛЯЦІЇ КЕНДАЛА


Номер
регіону

Ранги регіонів за рівнем

Число рангів

безробіття

злочинності

більше
порівнюваного,

менше
порівнюваного,

8
1
7
3
5
4
2
7

1
2
3
4
5
6
7
8

4
3
2
1
6
8
5
7

4
4
4
4
2
0
1
0

3
2
1
0
1
2
0
0

1
2
3
4
1
– 2
1
0

Разом

?

?

?

?

10

Для обчислення коефіцієнта рангової кореляції Кендала насамперед регіони упорядковуються в порядку зростання рангів за факторною правовою ознакою х, тобто за рівнем безробіття, а на основі рангів за результативною правовою ознакою у, тобто рівнем злочинності, послідовно порівнюються ранги і підраховується кількість регіонів з рангами більше порівнюваного і менше порівнюваного. Так, для першого регіону ранг дорівнює 4. Якщо порівняти його з іншими рангами, то серед них 4 регіони мають ранг, більший від 4, і 3 регіони — менший від 4. Для другого регіону, ранг якого 3, 4 регіони мають більший ранг, а 2 регіони — менший ранг (і так далі для інших регіонів).
Коефіцієнт рангової кореляції Кендала становить .
Табличне значення цього коефіцієнта . Отже, між рівнем безробіття та злочинністю встановлено помітний прямий зв’язок, істотність якого не доведено, бо фактичне значення  мен-
ше від табличного.
Зв’язок між якісними (атрибутивними ) правовими ознаками, які налічують більше двох груп (найменувань) вивчається на основі таблиць співзалежності. Це комбінаційні розподіли правових явищ, у клітинах яких кількість елементів сукупності в групі за однією правовою ознакою і в підгрупі за іншою правовою ознакою (табл. 6.9).
Таблиця 6.9
РОЗПОДІЛ ОСІБ, УЧИНИВШИХ ЗЛОЧИНИ У СКЛАДІ
ОРГАНІЗОВАНИХ ЗЛОЧИННИХ УГРУПОВАНЬ,
ЗА СТУПЕНЕМ СПІВУЧАСТІ ТА СОЦІАЛЬНИМ СТАНОМ


Соціальний стан

Ступінь співучасті

Разом

організатор

виконавець

підмовник

пособник

Робітники
Непрацюючі
Представники
органів влади

113
713

13

561
2018

23

8
17

28
115

5

710
2863

41

Разом

839

2602

25

148

3614

Аналіз даних цієї таблиці показує, що найбільш активними учасниками організованих злочинних угруповань є непрацюючі, переважна більшість яких є і виконавцями і організаторами, і пособниками, і підмовниками.
Розміщення частот по всій таблиці є свідченням наявності стохастичного зв’язку між ступенем співучасті та соціальним станом учасників організованих злочинних угруповань.
Оцінка тісноти стохастичного зв’язку ґрунтується на відхиленнях частот f або часток d умовного та безумовного розподілів, тобто на відхиленнях фактичних частот () від теоретичних

де  — підсумкові частоти за факторною ознакою;  — підсумкові частоти за результативною правовою ознакою; n — загаль­ний підсумок частот, обсяг сукупності.
Абсолютною мірою відхилень фактичних частот від теоретич­них є величина  К. Пірсона:
.
Фактичне значення  за даними табл. 6.9 становить:

На основі  перевіряється істотність стохастичного зв’язку між правовими ознаками. Величина  табульована для  і кількості ступенів вільності , де  — кількість груп за факторною правовою ознакою, а  — кількість груп за результативною правовою ознакою.
У нашому прикладі . Критичні значення  наведено в табл. 6.3. Звідси , що значно мен­ше фактичного значення (). Отже, зв’язок між ступенем співучасті та соціальним станом учасників організованих злочинних угруповань істотний.
Відносним показником тісноти зв’язку є коефіцієнт співзалежності, вигляд якого залежить від розмірності комбінаційного розподілу:

 • якщо , використовується коефіцієнт співзалежності А. А. Чупрова, який обчислюється за формулою:
  ;
 • якщо , використовується коефіцієнт співзалежності Кра-
  мера, формула для обчислення якого має вигляд: ,
  де  — мінімальна кількість груп за факторною () чи резуль-
  тативною () правовою ознакою.

У нашому прикладі , а , тому відносною мірою тісноти зв’язку буде коефіцієнт співзалежності Крамера:
.
Коефіцієнт співзалежності змінюється від 0 до 1. Якщо С = 0, то зв’язок між правовими ознаками відсутній. Чим ближчий С до 1, тим тісніший зв’язок між ними. С = 0,071 свідчить про слабкий зв’язок між соціальним станом та ступенем співучастів організованих злочинних угрупованнях.
Перевірка істотності зв’язку на основі таблиць співзалежності здійснюється лише на основі абсолютного показника .

  • Факторні правові ознаки характеризують: а) причини і умови виникнення певних правових явищ; б) наслідки дії певних причин і умов. Результативні правові ознаки характеризують: в) причини і умови виникнення певних правових явищ; г) наслідки дії певних причин і умов.
  • Які з наведених ознак є факторними або результативними:
  • рівень злочинності; рівень безробіття;
  • кількість хуліганств; споживання алкоголю;
  • показник наркоманії; рівень судимості;
  • кількість дорожньо-транспортних пригод; рівень споживання алкогольних напоїв.
  • Взаємозв’язки між соціально-правовими ознаками поділяються на: а) функціональні; б) стохастичні; в) кореляційні; г) причинні.
  • Стохастична залежність проявляється у тому, що: а) зі зміною значень факторної ознаки змінюється умовний розподіл правових явищ за результативною правовою ознакою; б) зі зміною однієї або кількох факторних ознак однозначно змінюється результативна правова ознака.
  • Яким чином проявляється кореляційна залежність між правовими ознаками?
  • Чим відрізняється кореляційний зв’язок від стохастичного?
  • За напрямком зв’язку між правовими ознаками кореляційні зв’язки поділяються на: а) прямі і обернені; б) прямолінійні і криволінійні; в) парні і множинні; г) однофакторні і багатофакторні.
  • Як відрізнити параметричні методи вимірювання взаємозв’язків від непараметричних?
  • Які проблеми вирішуються при вивченні кореляційної залежності соціально-правових явищ?
  • Якщо обидві правові ознаки кількісні, то для встановлення залежності між ними використовується: а) коефіцієнт кореляції; б) рівняння регресії; в) комбінаційне групування; г) критерій Фішера.
  • Що характеризують коефіцієнти регресії, кореляції, детермінації? В яких випадках вони застосовуються?
  1. За даними вибіркового обстеження неповнолітніх установлено, що рівень підліткової злочинності вищий, коли підлітки не навчаються і ніде не працюють:

  Регіони

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  Кількість підлітків, які не навчаються і не працюють, на 1000 неповнолітніх

  19

  15

  22

  13

  9

  16

  10

  17

  5

  11

  Кількість злочинів, скоєних неповнолітніми, на 10 000 підлітків

  100

  40

  112

  60

  58

  90

  32

  68

  26

  30

  Методом кореляційно-регресійного аналізу: а) установіть функцію, яка відображає залежність рівня підліткової злочинності від ступеня суспільно-корисної їх зайнятості; б) обчисліть параметри рівняння регресії, дайте їм економічну інтерпретацію; в) оцініть тісноту зв’язку між наведеними ознаками за допомогою лінійного коефіцієнта кореляції; г) використовуючи критерій Фішера, перевірте істотність зв’язку з імовірністю 0,95.
  Зробіть висновки.

  1. Якщо обидві правові ознаки атрибутивні, для оцінки тісноти зв’язку між ними використовуються: а) коефіцієнт асоціацій; б) відно­шення шансів; в) коефіцієнт співзалежності; г) коефіцієнт кореляції.
  2. У таблиці наведено розподіл 500 засуджених за статтю та рецидивом злочинності:

  Наявність минулої судимості

  Стать

  Разом

  Чоловіки

  Жінки

  Так

  250

  10

  260

  Ні

  220

  20

  240

  Разом

  470

  30

  500

  Оцінить тісноту зв’язку між наведеними соціально-правовими ознаками за допомогою коефіцієнта асоціації. Перевірте його істотність з імовірністю 0,95. Зробіть висновки.

  1. За даними розподілу засуджених за статтю та рецидивом злочинності обчисліть відношення шансів стати рецидивістом серед осіб різної статі.
  2. Вибіркове обстеження розглянутих цивільних справ у судах першої інстанції показало:

  Номер суду

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  Кількість розглянутих цивільних справ

  92

  80

  75

  67

  115

  97

  104

  83

  120

  79

  Частка закінчених про-
  вадженням справ у загальній їх кількості

  100

  96

  88

  94

  80

  89

  100

  95

  78

  100

  Оцініть тісноту зв’язку між кількістю розглянутих справ і часткою цивільних справ, закінчених провадженням, за допомогою коефіцієнта кореляції рангів Спірмена. Перевірте істотність зв’язку з імовірністю 0,95. Зробіть висновки.

  1. За результатами експертної оцінки соціально-економічного розвитку країн та пов’язаного з ним рівня злочинності обчисліть коефіцієнт рангової кореляції Кендала, перевірте його істотність з імовірністю 0,95, зробіть висновки.

  Країна

  Ранги країн

  за рівнем соціально-економічного розвитку

  за рівнем злочинності

  А
  B
  С
  D
  E
  F
  K

  1
  5
  2
  7
  6
  4
  3

  7
  4
  6
  2
  1
  3
  5

  1. У таблиці наведено розподіл учасників організованих злочинних угруповань за соціальною категорією та об’єктом посягань:

  Об’єкт посягань
  (власність)

  Соціальна категорія

  Разом

  Робітники

  Непрацюючі

  Посадовці

  Державна
  Колективна
  Приватна

  15
  25
  10

  5
  35
  60

  20
  10

  40
  70
  70

  Разом

  50

  100

  30

  180

  Оцініть тісноту зв’язку між соціальною категорією засуджених та об’єктом посягань за допомогою коефіцієнта співзалежності А. А. Чуп-
  рова. Перевірте істотність зв’язку з імовірністю 0,95. Зробіть висновки.

  1. У таблиці наведено розподіл учасників організованих злочинних угруповань за віком та рецидивом злочинності:

  Вікові групи

  Раніше вчиняли
  злочини

  Злочин учинено
  вперше

  Разом

  14—17
  18—29
  30—39
  40—49
  50 і старше

  40
  590
  270
  70
  10

  240
  2010
  950
  480
  180

  280
  2600
  1220
  550
  190

  Разом

  980

  3860

  4840

  Оцініть тісноту зв’язку між віком учасників організованих злочинних угруповань та рецидивом їх злочинності за допомогою коефіцієнта співзалежності Крамера. Перевірте істотність зв’язку з імовірністю 0,95. Зробіть висновки.

   

   

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.