лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Правова статистика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


Рис. 4.5. Кумулята розподілу кримінальних справ
за кількістю засуджених в одній справі
Наприклад, скориставшись даними табл. 4.11, зобразимо склад контингенту в колоніях за режимами утримання у вигляді стовпчи-
кових діаграм (рис. 4.6).
Таблиця 4.11
СТРУКТУРА КОНТИНГЕНТУ КОЛОНІЙ ЗА РЕЖИМАМИ
УТРИМАННЯ НА КІНЕЦЬ 1995—2000 років


Режим утримання

Частка контингенту, %

1995

1998

2000

Загальний
Посилений
Суворий
Особливий

16,4
38,4
40,4
4,8

13,3
42,4
39,5
4,8

12,0
42,1
41,8
4,1

У цілому

100,0

100,0

100,0

Структура правових явищ зображається також у вигляді секторних (кругових) діаграм. Секторна діаграма — це кругова діаграма, поділена на сектори, розмір яких відповідає розміру частин цілого. При цьому площу круга беруть за 100 %, тоді 1 % відповідатиме 3,6°. Кожний сектор відкладається на діаграмі і заштриховується по-різному. Під діаграмою подаються її назва та умовні позначення.

Рис. 4.6. Структура контингенту колоній за режимами утримання
Для прикладу, скориставшись даними табл. 4.12, побудуємо секторну діаграму розподілу засуджених, які перебувають в уста­новах з виконання покарань, за віком (рис. 4.7).
Таблиця 4.12
РОЗПОДІЛ ЗАСУДЖЕНИХ ЗА ВІКОМ У 2000 році


Вікові групи, років

Частка засуджених, %

Градусна міра

До 20
20—30
30—40
40—55
55—60
Понад 60

5,7
43,8
30,3
17,5
1,6
1,1

20,5
157,6
109,1
63,0
5,8
4,0

Разом

100,0

360,0


Рис. 4.7. Секторна діаграма розподілу у відсотках
засуджених 2000 року за віком
Об’ємна секторна діаграма, яка будується комп’ютерами, додаючи товщину частинам кругу і відрізаючи їх від нього, добре унаочнює склад правових явищ за певними правовими ознаками.
Для порівняння правових явищ у територіальному розрізі використовуються картограми і картодіаграми. Відмінність між ними полягає у способах відображення правових явищ на картах. Картограмою є географічна карта, на якій за допомогою точок, штрихування, забарвлення подається ступінь поширеності правових явищ у просторі. У такий спосіб зображається географія злочинності, коли на карту наносяться коефіцієнти судимості або злочинності на 100 тис. населення по регіонах України. Регіони поділяються на групи за рівнями цих показників, для кожної з яких установлюється різний вид штрихування — світліший для менших значень коефіцієнта судимості і темніший — для найбіль­ших значень.
Картодіаграма — це поєднання географічної карти з діаграмою. Вона поєднує картограму, яка відображає поширеність право­вого явища у просторі, з діаграмою, яка характеризує його рівень. Фігури різної форми і відповідної кількості (залежно від рівня правового явища) наносяться в певному масштабі на карту в тому районі, який вони відображають. У правовій статистиці картодіа-
грами використовуються значно рідше порівняно з картограмами.
Розглянуті види графічного зображення правових показників не вичерпують усіх можливостей його застосування. Упроваджен­ня у практику правоохоронних органів комп’ютерної техніки дає змогу значно розширити коло графіків, їх складність і наочність та доступно і зрозуміло відобразити реальний стан справ не тільки в кримінально-правових, а й у цивільно-правових і адміністративно-правових процесах.

 1. У чому полягає суть статистичного зведення?
 2. Зведення матеріалів статистичного спостереження у правоохоронних органах поділяються так: а) просте і складне; б) централізоване і децентралізоване; в) групове і комбінаційне.
 3. За якою програмою здійснюється групове зведення?
 4. Яке буває зведення за організацією робіт?
 5. Що таке групування? Яким вимогам воно задовольняє?
 6. За завданнями, що їх вирішують групування, вони поділяються так: а) типологічні; б) структурні; в) аналітичні.
 7. Наведіть правила обґрунтування вибору групувальних правових ознак.
 8. Групувальні правові ознаки поділяються так: а) якісні і кількісні;
  б) атрибутивні і варіаційні; в) дискретні і неперервні.
 9. Установіть відмінності між групувальними правовими ознаками різних видів.
 10. Як визначити кількість груп за групувальними ознаками різних видів?
 11. Що називається інтервалом групування? Які бувають інтервали за шириною?
 12. Інтервали групування за неперервними правовими ознаками можуть бути: а) рівні і нерівні; б) відкриті і замкнені.
 13. Сума стягненого штрафу в 20 адміністративних правопорушеннях у галузі охорони праці і здоров’я населення змінюється від 60 до 140 грн. Для об’єднання цих правопорушень у 4 групи обчисліть ширину рівних між собою інтервалів.
 14. Що називається рядом розподілу правових явищ? З яких елементів він складається?
 15. Ряд розподілу правових явищ за будь-якою правовою ознакою складається: а) із варіантів; б) частот; в) часток.
 16. У ряду розподілу засуджених за об’єктом посягань варіантами є: а) об’єкт посягань; б) кількість засуджених.
 17. За якими правовими ознаками можуть бути побудовані ряди розподілу і яким чином?
 18. У сукупності злочинів, скоєних в окремому населеному пункті за місяць, ступінь їх тяжкості виявився таким:

тяжкі
особливо тяжкі
середньої тяжкості
тяжкі
особливо тяжкі
тяжкі
середньої тяжкості
тяжкі
невеликої тяжкості
тяжкі

тяжкі
невеликої тяжкості
середньої тяжкості
тяжкі
невеликої тяжкості
тяжкі
тяжкі
особливо тяжкі
тяжкі
невеликої тяжкості

особливо тяжкі
невеликої тяжкості
середньої тяжкості
тяжкі
тяжкі
середньої тяжкості
тяжкі
середньої тяжкості
тяжкі
середньої тяжкості

Побудуйте ряд розподілу злочинів за ступенем тяжкості. Подайте його у вигляді секторної діаграми. Зробіть висновки.

 1. У поточному періоді зареєстровано такі види злочинів проти власності:

крадіжка
розбійний напад
шахрайство
крадіжка
грабіж
вимагання
крадіжка
шахрайство
крадіжка
розбійний напад

шахрайство
крадіжка
розбійний напад
крадіжка
грабіж
шахрайство
крадіжка
вимагання
грабіж
крадіжка

розбійний напад
вимагання
крадіжка
грабіж
шахрайство
крадіжка
крадіжка
грабіж
шахрайство
крадіжка

Побудуйте ряд розподілу злочинів проти власності за видами. Зобра-
зіть його у вигляді секторної діаграми. Зробіть висновки.

 1. У сукупності злочинів у сфері службової діяльності, виявлених протягом місяця, трапляються такі види:

зловживання владою
службова недбалість
зловживання владою
службове підроблення
хабарництво
зловживання владою
службова недбалість
хабарництво
службове підроблення
зловживання владою

службове підроблення
зловживання владою
службова недбалість
хабарництво
зловживання владою
зловживання владою
службове підроблення
службова недбалість
службове підроблення
зловживання владою

зловживання владою
хабарництво
службове підроблення
службова недбалість
зловживання владою
службове підроблення
службова недбалість
хабарництво
службова недбалість
службове підроблення

Побудуйте ряд розподілу злочинів у сфері службової діяльності за видами. Зобразіть його у вигляді секторної діаграми. Зробіть висновки.

 1. Засудженим за вироками судів, що набули законної чинності, призначена така міра покарання:

позбавлення волі

виправні роботи

позбавлення волі

штраф

виправні роботи

обмеження волі

штраф

позбавлення волі

штраф

позбавлення волі

виправні роботи

обмеження волі

позбавлення волі

штраф

позбавлення волі

позбавлення волі

обмеження волі

виправні роботи

виправні роботи

позбавлення волі

Побудуйте ряд розподілу засуджених за мірою покарання, призначеною вироками судів, що набули законної чинності. Зобразіть його у вигляді секторної діаграми. Зробіть висновки.

 1. Особи, які входили до складу організованих злочинних груп, мали різний ступінь співучасті:

виконавець

організатор

виконавець

пособник

виконавець

організатор

виконавець

організатор

організатор

підмовник

пособник

виконавець

пособник

виконавець

виконавець

виконавець

організатор

виконавець

виконавець

організатор

підмовник

виконавець

виконавець

виконавець

виконавець

Побудуйте ряд розподілу учасників організованих злочинних груп за ступенем співучасті. Зобразіть його у вигляді секторної діаграми. Зробіть висновки.

 1. Вік групи підлітків, які перебувають на обліку у кримінальній міліції у справах неповнолітніх характеризується такими даними, років:

13
14
14
13
12

14
14
13
12
14

12
14
13
12
14

13
14
13
14
14

12
14
13
13
12

14
12
14
13
13

Побудуйте дискретний ряд розподілу підлітків, які перебувають на обліку у кримінальній міліції за віком. Зобразіть його графічно у вигляді полігону. Вкажіть елементи ряду розподілу. Зробіть висновки.

 1. До складу 30 організованих злочинних груп входила така кількість осіб:

5
2
4
3
4

2
4
3
5
4

3
2
4
4
3

5
4
3
2
4

4
2
3
4
5

2
4
3
4
3

Побудуйте дискретний ряд розподілу організованих злочинних груп за кількістю учасників. Зобразіть його у вигляді полігона. Зробіть висновки.

 1. Строк судового розгляду житлових справ становив таке число місяців:

4
1
2
2
3

3
2
1
4
2

1
3
2
4
1

2
2
1
3
4

1
2
4
3
2

2
1
2
3
2

Побудуйте ряд розподілу житлових справ за строком їх судового розгляду. Вкажіть елементи ряду розподілу. Зобразіть його графічно. Зробіть висновки.

 1. Тривалість діяльності виявлених організованих злочинних групувань становила таку кількість років:

2
1
1
3
1

1
3
2
1
1

3
2
1
2
1

1
2
2
1
3

2
3
1
1
2

1
1
2
1
1

Побудуйте дискретний ряд розподілу виявлених організованих злочинних груп за тривалістю їхньої діяльності. Укажіть елементи ряду розподілу. Зобразіть його графічно. Зробіть висновок.

 1. У колонії суворого режиму перебувало 40 особливо небезпечних рецидивістів, які мали таку кількість минулих судимостей:

2
1
1
3
2

1
3
2
1
2

2
1
1
3
1

3
2
1
1
2

1
1
2
1
1

3
1
2
1
1

2
1
1
2
3

1
1
1
1
2

Побудуйте дискретний ряд розподілу особливо небезпечних рецидивістів за кількістю минулих судимостей. Зобразіть його графічно у вигляді полігона. Зробіть висновки.

 1. Як побудувати інтервальний ряд розподілу з рівними та нерівними інтервалами?
 2. Адміністративні порушення права державної власності на води призвели до стягнення таких сум штрафу, грн:

85
92
90
81
90

86
83
88
86
83

82
84
92
92
86

94
76
71
79
92

77
99
91
85
88

91
80
87
92
91

Побудуйте інтервальний ряд розподілу адміністративних порушень державної власності на води за сумою стягненого штрафу, утворивши 4 групи з рівними інтервалами. Зобразіть його графічно у вигляді гістограми. Зробіть висновки.

 1. Вік 50 засуджених, які відбувають тюремне ув’язнення, характеризується такими даними, років:

28
18
20
29
35

29
21
69
26
31

25
17
23
39
52

19
22
30
58
47

24
27
32
53
45

71
42
23
34
55

54
21
36
49
33

26
38
57
44
22

29
33
48
26
50

37
30
32
31
38

Побудуйте інтервальний ряд розподілу засуджених, які відбувають тюремне ув’язнення за віком, об’єднавши їх у такі вікові групи: 1) до 20 років; 2) від 20 до 30 років; 3) від 30 до 40 років; 4) від 40 до 55 років; 5) від 55 до 60 років; 6) 60 років і старші. Зробіть висновки.

 1. Тривалість перебування під вартою 30 заарештованих характеризується такими даними, місяців:

9
8
0
2
1

10
7
1
3
2

11
6
1
4
1

8
1
4
2
1

0
1
2
5
4

5
1
3
5
2

Побудуйте інтервальний ряд розподілу заарештованих за тривалістю перебування під вартою, об’єднавши їх у такі групи: 1) до 3 місяців; 2) від 3 до 6 місяців; 3) від 6 до 9 місяців; 4) 9 місяців і більше. Укажіть елементи ряду розподілу. Зобразіть його графічно у вигляді гістограми. Зробіть висновки.

 1. Строк виправних робіт, установлений кожному засудженому у справах приватного обвинувачення становив таку кількість місяців:

5
3
1
0
2

4
3
1
2
0

11
7
8
6
1

5
4
3
0
2

0
7
8
9
12

10
1
2
3
6

Побудуйте інтервальний ряд розподілу засуджених у справах приват-
ного обвинувачення за строком виправних робіт, об’єднавши їх у 4 групи з такими нерівними інтервалами: 1) до 1 місяця (0 місяців); 2) від 1 до 3 місяців; 3) від 3 до 6 місяців; 4) від 6 до 12 місяців. Зробіть вис­новки.

 1. Строк розгляду кримінальних справ у суді становив таку кількість днів:

6
5
7
10
8

5
12
8
3
2

13
14
11
7
12

9
16
11
19
16

24
8
14
13
15

13
16
4
7
9

6
14
5
10
11

16
8
12
15
3

Побудуйте інтервальний ряд розподілу кримінальних справ за строком їх розгляду, утворивши такі групи: 1) до 5 днів; 2) від 5 до 10 днів; 3) від 10 до 15 днів; 4) 15 днів і більше. Зобразіть його графічно у вигляді гістограми. Зробіть висновки.

 1. За якими правовими ознаками класифікуються суспільно небез-
  печні діяння?
 2. Охарактеризуйте класифікацію злочинів за спеціальним об’єктом злочинного посягання.
 3. Охарактеризуйте класифікацію цивільних справ за категоріями та видами позовів.
 4. Дайте визначення статистичної таблиці та її складових.
 5. Що називається макетом статистичної таблиці і що до нього входить?
 6. Назвіть основні правила побудови статистичних таблиць.
 7. За побудовою підмета статистичні таблиці поділяються так: а) прості; б) групові; в) комбінаційні.
 8. З якою метою правові явища зображаються графічно?
 9. Що називається графіком? Які його основні елементи?
 10. Які бувають графіки за способом побудови та формою графічного образу?
 11. Як зображаються графічно ряди розподілу правових явищ за окремими видами правових ознак?
 12. Охарактеризуйте значення лінійних графіків у аналітичній роботі з вивчення правопорушень.
 13. Розподіл цивільних справ за строком розгляду в суді характеризується такими даними:

Строк розгляду, місяців

1

2

3

4

Разом

Кількість цивільних справ

28

34

30

28

120

Побудуйте полігон розподілу цивільних справ за строком розгляду в суді. Зробіть висновки.

 1. За допомогою яких графіків вивчається структура правових явищ?
 2. Структура економічної злочинності у І півріччі 2003 року характеризується такими даними:

Вид злочину

Кількість виявлених злочинів, тис.

Злочини проти власності
У сфері службової діяльності
У сфері господарської діяльності
Злочини проти прав і свобод громадян
Інші злочини

8,5
11,6
4,4
1,1
1,1

Побудуйте секторну діаграму, яка відображатиме структуру економічної злочинності.

  • Чим відрізняється картограма від картодіаграми?

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.