лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Правова статистика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

4.6. Табличний метод подання
матеріалів правової статистики
Результати статистичного зведення і групування подаються у вигляді статистичних таблиць. Це форма систематизованого та раціонального викладення правових показників, які наочно ілюструють найважливіші аспекти правових явищ і процесів.
За логічним змістом статистична таблиця розглядається як «статистичне речення», підметом якого є об’єкти дослідження,
а присудком — система показників, які описують досліджувані
об’єкти, тобто підмет.
Статистична таблиця складається у два етапи. На першому проектується макет таблиці, на другому таблиця заповнюється правовими показниками.
Макет статистичної таблиці — це комбінація горизонтальних ряд-
ків і вертикальних граф, на перетині яких утворюються клітинки.
МАКЕТ СТАТИСТИЧНОЇ ТАБЛИЦІ
Загальна назва таблиці
Таблиця №


Підмет

Присудок

Верхні заголовки

А

1

2

3

4

5

6

Бічні заголовки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підсумок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Графи
Ліві бічні та верхні клітинки призначені для заголовків — переліку складових підмета та системи показників присудка, решта —
для числових даних.
При побудові таблиць дотримуються певних правил:
1) таблиця має бути невеликою за розміром, тоді її легше читати й аналізувати;
2) загальна назва таблиці, заголовки рядків та граф мають бути чіткими, лаконічними, короткими;
3) загальна назва таблиці має відображати її зміст, містити об’єкт, місце, час, одиниці вимірювання;
4) якщо кількість показників присудка велика, їх потрібно пронумерувати: підмет — великими літерами алфавіту, присудок — арабськими числами;
5) кількісні показники в межах однієї графи таблиці наводяться з однаковою точністю (до 0,1 або 0,01);
6) якщо наведені в таблиці показники мають різні одиниці вимірювання, для їх позначення відводиться окрема графа;
7) залежно від причини відсутності даних у таблицях застосовуються такі умовні позначення:

  • знак «х» — якщо клітинка не може бути заповнена;
  • «…» — коли про правове явище немає відомостей;
  • «—» — правове явище відсутнє;
  • «0,0» або «0,00» позначаються дуже малі числа.

8) таблиця має бути замкненою, тобто мати підсумковий рядок «Разом», «Усього» або «У цілому по сукупності», який її завершує;
9) до таблиці може додаватися примітка, якщо потрібна додат-
кова інформація або певні уточнення до числових показників.
За побудовою підмета таблиці поділяються на три види: прості, групові та комбінаційні. Підмет простої таблиці містить перелік об’єктів, адміністративних і територіальних одиниць, періодів часу, хронологічних дат. Наприклад, показники роботи судів по районах міста Києва, кількість зареєстрованих господарських чи посадових злочинів за 1995—2002 роки; кількість установ з виконання покарань на кінець 1995—2002 року.
У груповій таблиці підметом є групування за однією правовою ознакою. Це будь-який розподіл. Наприклад, розподіл засуджених за видами скоєних злочинів, за віком, за строком покарання, за освітою, за національністю, за об’єктом посягань.
У комбінаційній таблиці групи за однією правовою ознакою поділяються на підгрупи за іншими правовими ознаками або одна з ознак розміщується в підметі, а інша — у присудку таблиці
(табл. 4.7).
Таблиця 4.7
РОЗПОДІЛ ОСІБ, ЯКІ ВЧИНИЛИ ЗЛОЧИНИ У СКЛАДІ
ОРГАНІЗОВАНИХ ЗЛОЧИННИХ ГРУП, В УКРАЇНІ 2000 року
ЗА СОЦІАЛЬНОЮ КАТЕГОРІЄЮ ТА СТУПЕНЕМ СПІВУЧАСТІ


Соціальна
категорія

Ступінь співучасті

Разом

Організатор

Виконавець

Підмовник

Пособник

Робітники
Представники органів влади
Непрацюючі
Інші

75

10
621
255

345

16
1925
649

3


9
7

15

3
85
58

438

29
2640
969

Разом

961

2935

19

161

4076

Аналіз цієї таблиці по горизонталі показує, що найчисленнішою соціальною категорією в кожній групі за ступенем співучасті є непрацюючі учасники організованих злочинних груп. Її аналіз по вертикалі дає змогу помітити, що незалежно від соціальної категорії у складі злочинних груп провідну роль відіграють виконавці та організатори.
Розробка присудка у таблицях будь-якого виду може бути простою — у вигляді переліку правових показників — або комбінованою, коли правові ознаки для характеристики підмета подаються в комбінації.
Статистичні таблиці вельми поширені у практичній діяльності правоохоронних органів як основний засіб узагальнення первинних матеріалів.
4.7. Графічне зображення
правових показників
Статистичні таблиці доповнюються графічним зображенням правових показників. За допомогою графіка статистичний матеріал стає наочнішим, виразнішим, доступнішим. На відміну від таблиці, графік подає узагальнювальну картину стану та розвитку правового явища, дає змогу швидше та чіткіше помітити закономірності зміни правового показника.
Графіком називається умовне зображення правових показників і їх співвідношень за допомогою геометричних фігур, ліній, точок або графічних картосхем. Кожен графік повинен мати такі основні елементи:

  • поле графіка;
  • графічний образ;
  • просторові орієнтири;
  • масштабні орієнтири;
  • легенду або умовні позначення;
  • назву графіка.

Поле графіка — це місце розміщення геометричних знаків, яке має певні розміри і пропорції. Розмір поля залежить від призначення графіка. Найзручнішою є квадратна і прямокутна форма поля.
Графічний образ — це сукупність геометричних знаків: точок, ліній, фігур, за допомогою яких зображаються правові показники. Від графічного образу залежить вид графіка. Комп’ютерні програми побудови графіка мають великий набір графічних образів, які дають змогу наочно зображати правові явища.
Просторові орієнтири визначають розміщення геометричних знаків на полі графіка і задаються у вигляді прямокутної (найчастіше) системи координат у дво- чи тривимірному просторі. Масштабні орієнтири визначаються системою масштабних шкал із числовими позначеннями. Масштабом графіка є умовна міра переведення числової величини у графічну. Для визначення масштабу довжина масштабної шкали ділиться на максимальне значення правового показника.
Легендою комп’ютерні програми побудови графіків називають умовні позначення розміщених на графіку геометричних фігур та засобів зображення.
Назва графіка найчастіше відповідає назві таблиці, на основі якої він побудований. Іноді легенду, назву графіка та написи вздовж масштабних шкал називають експлікацією графіка.
За способом побудови графіки поділяються на діаграми, картодіаграми та картограми. Діаграма — це рисунок, на якому правові показники зображуються за допомогою геометричних фігур. Картодіаграма — це зображення правових явищ на географічній карті або плані місцевості за допомогою різних фігур. На картограмі правові явища надаються шляхом штрихування або розфар-
бовування відповідної території на географічній карті.
Найпоширеніші у правовій статистиці — діаграми, які залежно від форми графічного образу поділяються на точкові, коли графічним образом є сукупність точок; лінійні, коли застосовуються лінії; стовпчикові, стрічкові, квадратні, кругові, об’ємні, фігурні та інші.
Лінійні графіки широко застосовуються у правовій статистиці для зображення динаміки злочинності: кількості скоєних злочинів, кількості виявлених осіб, кількості засуджених, кількості постраждалих і т. ін. Для побудови лінійних графіків використовується прямокутна система координат. На осі абсцис відкладаються роки, на осі ординат — правові показники у певному масштабі. Якщо на графіку зображено динаміку кількох правових показників, то відповідні лінії мають різнитися за формою, товщиною або кольором.
Побудуємо лінійний графік кількості злочинів та кількості виявлених осіб, які здійснювали заборонені види підприємницької діяльності, за даними табл. 4.8.
Таблиця 4.8
ДИНАМІКА ЗЛОЧИННОСТІ,
ПОВ’ЯЗАНОЇ ЗІ ЗДІЙСНЕННЯМ
ЗАБОРОНЕНИХ ВИДІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ


Роки

Кількість злочинів

Кількість виявлених осіб

1997
1998
1999
2000

290
240
197
188

290
270
227
190


Рис. 4.1. Динаміка злочинності,
пов’язаної із забороненими видами
підприємницької діяльності
в Україні за 1997—2000 роки
Лінії на рис. 4.1 показують, що в окремі роки кількість виявле­них осіб значно перевищує загальну кількість злочинів, пов’я­заних зі здійсненням заборонених видів підприємницької діяльності, а на початок і кінець періоду ці кількості майже повністю збігаються.
За допомогою лінійних графіків зображаються також ряди розподілу, побудовані за дискретною правовою ознакою. На осі абсцис відкладаються значення правової ознаки, на осі ординат — частоти або частки. Точки сполучаються відрізками. З крайніх точок опускаються пунктирні перпендикуляри. Під графіком наводиться його назва.
Побудуємо графік за даними табл. 4.4 (рис. 4.2).

Рис. 4.2. Полігон розподілу
організованих злочинних груп
за тривалістю їхньої діяльності 2000 року
Для порівняння динаміки і структури правових явищ застосовуються стовпчикові (стрічкові) діаграми. При цьому у прямокутній системі координат кожне значення правового показника зображується у вигляді вертикального прямокутного стовпчика. Ширина стовпчика довільна, але обов’язково однакова, а висота стовпчика залежить від значення правового показника. Стовпчики мають бути заштриховані.
Порядок побудови стрічкових діаграм такий самий, але мас-
штаб правових показників розміщується по осі абсцис, а не по осі
ординат.
Наприклад, побудуємо стовпчикову діаграму (рис. 4.3) кількості пожеж в Україні за даними табл. 4.9.
Таблиця 4.9
ДИНАМІКА КІЛЬКОСТІ ПОЖЕЖ В УКРАЇНІ


Роки

Кількість
пожеж,
тис. вип.

1995

47,9

1996

46,8

1997

42,5

1998

41,3

1999

40,2

2000

37,6


Стовпчикові діаграми застосовуються для графічного зображення рядів розподілу правових явищ з рівними та нерівними інтервалами. Такі діаграми називаються гістограмами. На осі абсцис відкладаються рівні відрізки, які відповідають ширині інтер­валу, на осі ординат — частоти або частки. Оскільки правова озна­ка неперервна, то проміжки між стовпчиками відсутні.
Зобразимо у вигляді гістограми (рис. 4.4) розподіл адміністративних правопорушень за сумою накладеного штрафу, наведений у табл. 4.5.

Рис. 4.4. Гістограма розподілу правопорушень
за сумою накладеного штрафу
Якщо інтервали групування не рівні між собою, то гістограма будується за щільністю розподілу. На осі Х на деякій відстані від початку координат відкладаються відрізки однакової довжини, які відповідають одиниці ширини інтервалу, а на осі Yщільність розподілу. На відрізках, відкладених на осі Х, будуються прямокутники з висотою, пропорційною до щільностей розподілу. Тільки тоді прямокутники можна порівнювати між собою, а гра-
фічне зображення ряду розподілу стає наочним.
Гістограму легко перетворити на полігон, якщо визначити в кож-
ному інтервалі його середину і позначити її на графіку. Сполучив-
ши ці точки між собою відрізками і опустивши пунктирні перпендикуляри з крайніх точок на початок першого і кінець останнього інтервалу, дістанемо полігон відповідного розподілу (див. рис. 4.4).
На основі варіаційних рядів розподілу визначаються також кумулятивні частоти і кумулятивні частки. Це нагромаджені послідовні підсумки частот або часток у кожній групі за правовою озна­кою. Для їх графічного зображення використовується кумулятивна
крива — кумулята. На осі Х відкладаються окремі значення правової ознаки, середини інтервалів або відрізки, які їм відповідають, на осі Y — кумулятивні частоти або частки. Здобуті точки сполучаються плавною лінією. Наприклад, побудуємо кумуляту розподілу розглянутих у суді кримінальних справ за кількістю засуджених в одній справі (рис. 4.5), скориставшись даними табл. 4.10.
Таблиця 4.10
РОЗПОДІЛ КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ ЗА КІЛЬКІСТЮ
ЗАСУДЖЕНИХ В ОДНІЙ СПРАВІ


Кількість засуджених
у справі, осіб

Кількість
кримінальних справ

Кумулятивна кількість
кримінальних справ

1
2
3
4
5

40
25
20
10
5

40
65
85
95
100

Разом

100

Х

У правовій статистиці стовпчикові діаграми застосовуються і для зображення структури правових явищ та її зміни в динаміці. На осі Х відкладаються рівні відрізки через однаковий проміжок між ними. Вісь Y поділяється від 0 до 100 %. Висота стовпчика береться за 100 % і поділяється на частини згідно з частками окремих складових правового явища. Кожна частина заштриховується або розфарбовується по-різному.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.