лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Правова статистика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Таблиця 3.2
ДИНАМІКА ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ
З НАРКОТИКАМИ, В УКРАЇНІ ЗА 1990—2002 роки


Роки

Кількість зареєстрованих злочинів

У % до 1990 року

У % до попереднього року

1990

7236

100,0

100,0

1991

11028

152,4

152,4

1992

14720

203.4

133,5

1993

25268

349,2

171,7

1994

28316

391,3

112,1

1995

38181

527,7

134,8

1996

38258

528,7

100,2

1997

38348

530,0

100,2

1998

39940

552,0

104,2

1999

42823

591,8

107,2

2000

45748

632,2

106,8

2001

47903

662,0

104,7

2002

58085

802,7

121,3

Наведені в табл. 3.2 показники динаміки унаочнюють безперервне зростання злочинів, пов’язаних із наркотиками, як порівняно з 1990 роком, так і порівняно з попереднім роком.
5. Відносні показники порівняння дають змогу порівнювати правові явища в окремих регіонах або в окремих правоохоронних чи інших органах. Вони обчислюються як співвідношення одно-
йменних правових показників, які характеризують різні об’єкти або території і стосуються одного й того самого періоду. База порівняння (об’єкт чи територія) вибирається довільно, але методика розрахунку цих показників має бути однаковою.
Наприклад, 2002 року в Дніпропетровській області коефіцієнт злочинності становив 1451 просантиміле, а коефіцієнт судимості — 366 просантиміле. Того самого року в Чернівецькій області ці показники відповідно дорівнювали 515 просантиміле та 275 просан­тиміле. Якщо за базу порівняння взяти Чернівецьку область, то по­казники порівняння становитимуть:
 
Отже, кількість зареєстрованих злочинів на 100 000 населення в Дніпропетровській області у 2,8 раза більша, ніж у Чернівецькій, а кількість засуджених за вироками судів, що набули законної чинності, на 100 000 населення в Дніпропетровській області лише в 1,3 раза більша, ніж у Чернівецькій.
3.6. Сучасні проблеми формування
системи показників правової статистики
Для відстежування тенденцій людського розвитку в Україні відповідно до міжнародних вимог фахівцями Держком-
стату розроблено відповідну систему показників, до якої однією з важливих складових входить блок із показників правової статистики (табл. 3.3).
Таблиця 3.3
ФАКТОРИ, ЩО ПОСЛАБЛЮВАЛИ
СУСПІЛЬСТВО ПРОТЯГОМ 1990—2001 років


Показник

1990

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Кількість зареєстрованих злочинів, тис.:

 

 

 

 

 

 

 

 

навмисних убивств і замахів на вбивство

2823

4783

4896

4529

4563

4624

4806

4655

зґвалтувань і спроб зґвалтування

2661

1947

1752

1510

1334

1288

1151

1051

злочинів, пов’язаних
із наркотиками

7236

38 181

38 258

38 348

39 940

42 823

45 748

47 905

Зґвалтування (на 100 тис. жінок віком 15—59 років)

16,7

12,0

10,9

9,5

8,4

8,2

7,4

6,8

Злочини, пов’язані з наркотиками (на 100 тис. населення)

14,0

74,2

74,9

75,7

79,4

85,8

92,4

99,3

Кількість осіб, узятих під варту й засуджених, які перебувають у слідчому ізоляторі/тюрмі, тис.

43,8

45,1

44,3

43,0

44,7

46,2

41,1

Закінчення табл. 3.3


Показник

1990

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Кількість осіб, які утримуються в уста­новах з виконання покарань, тис.

91,3

156,2

167,2

163,3

156,5

167,7

172,0

148,2

Кількість ув’язне­них на 100 тис. насе­лення

176,0

303,1

327,2

322,1

311,1

336,0

347,5

307,1

Частка підлітків віком 14—17 років се-
ред засуджених, %

12,1

7,8

7,9

7,7

7,8

7,9

8,7

9,9

Аналітичні показники, що виступають нині як критерії для оцінювання роботи правоохоронних органів в Україні, цілком від­повідають теоретичним засадам правової статистики. Виявляти позитивні та негативні моменти в роботі правоохоронних органів дають змогу показники рівня розкриття злочинів, тривалості тер­мінів розслідування злочинів, якості розслідування. Відповідно аналізуються і результати роботи судів з розгляду кримінальних справ. Обсяги проведеної роботи визначаються за кількістю кримі­нальних справ, розглянутих судами за звітний період, за показниками навантаження на одного суддю. Якість розгляду криміналь­них справ характеризується відсотком відмінених та змінених вироків, при цьому відміна вироку розглядається як більш серйоз­ний недолік у роботі судді.
Як показує досвід, такі проміжні показники-індикатори діяльності правоохоронних органів мають право на існування, необхідно лише періодично переглядати методологію їх розрахунків відповідно до змін кримінально-процесуального законодавства. Проте вивчення методологічних рекомендацій ООН щодо збору і аналізу статистичних даних у галузі кримінального правосуддя свідчить і про потребу розробки методології додаткового узагальнювального показника, що комплексно характеризує роботу всіх правоохоронних органів із забезпечення правопорядку і базується на остаточних вироках суду — кінцевому результаті кримінального процесу. Лише найбільш розвинуті у статистичному розумінні країни сьогодні мають дані, що пов’язують різні компоненти системи кримінального правосуддя, а саме: кількість осіб, що підозрювалися у скоєнні злочину (виявлені особи), обвинувачених у скоєнні злочину, засуджених і ув’язнених.
Для проведення роботи з упровадження додаткових принципо­во нових статистичних показників результатів боротьби зі злочин­ністю, які б ґрунтувалися на фактах, установлених вироком суду, постає потреба розв’язати низку проблем:

 • визначити одиницю обліку, відносно якої можна буде здійснювати спостереження та розрахунки (ураховуючи, що вирок суду виноситься лише відносно особи, а не до справи, не до злочину), саме особу підозрюваного у скоєнні злочину, обвинувачено­го, засудженого, ув’язненого доцільно взяти за одиницю обліку;
 • визначити період для обліку показників (проблема часу), оскільки дуже часто особа притягується до відповідальності в одному році, а засуджується в іншому;
 • розробити й упровадити єдину картку первинного обліку на особу, яка проходить через різні стадії кримінального правосуддя;
 • доповнити окремі форми державної статистичної звітності з правової статистики додатковими показниками.

Актуальне сьогодні й питання визначення реального стану правопорядку з урахуванням громадської думки. Розгляд правових питань потребує порівняння науково обґрунтованих показників об’єктивного стану того чи іншого правового явища і відповідних суб’єктивних оцінок відносно цього явища. Тому з ме­тою доповнення інформаційного поля показниками оцінювання населенням України соціального самопочуття та соціальної безпеки розроблено показники стосовно фізичної безпеки населення, що визначаються на підставі відповідей на такі запитання:
1. Чи почуваєте Ви себе в безпеці або в небезпеці?
2. Протягом останніх 12 місяців чи були Ви особисто потерпілим від будь-яких видів жорстокості чи насильства, таких як грабіж, фізичне насильство тощо?
3. Як Ви оцінюєте роботу правоохоронних органів (окремо міліції, прокуратури, податкової міліції, суду)?
Ці укрупнені блоки запитань з докладним розшифруванням включено до щорічного анкетування населення, яке починаючи з 2000 року проводиться органами державної статистики з питань базової захищеності населення.

 • Що називається статистичним показником? Які обов’язкові складові його моделі?
 • За якими ознаками класифікуються статистичні показники: а) за спо­собом обчислення; б) за аналітичними функціями; в) за ознакою часу;
  г) за адитивністю?
 • На які види поділяються правові показники за способом обчислення: а) моментні та інтервальні; б) первинні та похідні; в) адитивні та неадитивні?
 • Як називаються показники, що характеризують рівні, обсяги, розміри правових явищ: а) відносні; б) середні; в) абсолютні; г) узагальнювальні?
 • Назвіть розділи системи показників кримінально-правової статистики відповідно до основних стадій кримінального процесу: а) показники попереднього розслідування; б) показники виконання покарань; в) показ­ники загального прокурорського нагляду; г) показники кримінального су­дочинства; д) показники органів досудового слідства.
 • Згідно із системою показників кримінально-правової статистики злочинність вимірюється:

а) кількістю постраждалих від злочинів;
б) кількістю розглянутих судами всіх інстанцій кримінальних справ;
в) кількістю скоєних злочинів;
г) кількістю осіб, що скоїли злочини.

 • Назвіть основні групи показників цивільно-правової статистики відповідно до основних стадій цивільного процесу:

а) показники цивільного судочинства;
б) показники судового нагляду в цивільних справах;
в) показники видів і категорій цивільних справ;
г) показники виконання судових рішень.

 • Яким чином класифікуються цивільні справи за видами позовів?
 • Назвіть показники руху кримінальних справ в органах досудового слідства.
 • В яких узагальнювальних показниках обліковується оперативна робота слідчих органів?
 • За допомогою яких показників вимірюється обсяг роботи слідчого:

а) кількості розкритих злочинів;
б) кількості виконаних слідчих дій;
в) кількості закінчених кримінальних справ;
г) кількості осіб, притягнутих до кримінальної відповідальності.

  • З яких розділів складається система статистичних показників роботи прокуратури?
  • Охарактеризуйте показники судового і загального прокурорського нагляду.
  • Які групи включає в себе система показників судових органів?
  • У правовій статистиці для аналізу діяльності правоохоронних органів найчастіше використовуються такі види відносних показників:
   а) показники структури і координації; б) порівняння в часі і просторі;
   в) поширеності правопорушень у певному соціальному середовищі;
   г) середні показники правопорушень.
  • Визначте вид відносного показника, який характеризує частку окремих видів злочинів у загальній їх кількості: а) координації; б) струк­тури; в) порівняння; г) динаміки.
  • Визначте вид відносного показника, який характеризує зміну рівня правового явища в часі: а) порівняння; б) інтенсивності; в) динаміки; г) структури.
  • Установіть вид відносного показника, який характеризує поширеність правопорушень у певному середовищі: а) структури; б) динаміки; в) координації; г) інтенсивності.
  • За даними табл. 3.4 обчисліть для кожної вікової групи коефіцієнти ураженості злочинністю, порівняйте і проаналізуйте їх.

  Таблиця 3.4
  РОЗПОДІЛ ЗАСУДЖЕНИХ І ЧИСЕЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ
  ЗА ВІКОВИМИ ГРУПАМИ В 1990 ТА 2002 роках


  Вікова група, років

  Частка засуджених
  у відповідному році, %

  Середньорічна чисельність наявного населення, % до підсумку

  1990

  2002

  1990

  2002

  14—17

  12,1

  10,4

  5,6

  6,4

  18—24

  24,5

  29,7

  9,5

  10,4

  25—29

  21,0

  17,9

  6,9

  7,1

  30 і старші

  42,4

  42,0

  58,2

  61,1

  Разом

  100,0

  100,0

  ?

  ?

  20. За даними табл. 3.5 обчисліть відносні показники динаміки і струк­тури адміністративних правопорушень. Зробіть висновки.
  Таблиця 3.5
  РОЗПОДІЛ КІЛЬКОСТІ ОСІБ, НА ЯКИХ НАКЛАДЕНО
  СТЯГНЕННЯ, ТА СУМИ НАКЛАДЕНОГО ШТРАФУ ЗА ВИДАМИ
  АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ У 2001 ТА 2002 роках


  Адміністративні
  правопорушення

  Кількість осіб, на яких
  накладено стягнення
  у вигляді штрафу

  Сума
  накладеного штрафу,
  тис. грн

  2001

  2002

  2001

  2002

  У галузі охорони праці і здоров’я населення

  191 830

  218 910

  14 014,1

  17 618,9

  У галузі охорони природи, па­м’яток історії і культури

  123 802

  141 154

  6747,7

  6673,3

  Такі, що посягають на власність

  8937

  8279

  595,4

  585,6

  У промисловості, будівництві, енергетиці

  53 145

  56 719

  3423,4

  3887

  Закінчення табл. 3.5


  Адміністративні
  правопорушення

  Кількість осіб, на яких
  накладено стягнення
  у вигляді штрафу

  Сума
  накладеного штрафу,
  тис. грн

  2001

  2002

  2001

  2002

  У сільському господарстві

  70 814

  77 792

  1457,4

  1540,3

  На транспорті

  3 525 231

  3 047 375

  61 105,7

  71 683,3

  У житлово-комунальному господарстві

  35 352

  37 615

  1214,1

  1324,5

  У торгівлі

  389 972

  381 110

  32 699,0

  32 167,4

  У галузі стандартизації

  28 546

  23 718

  2922,7

  2288,6

  Такі, що посягають на громадський порядок

  437 145

  400 268

  15 940,7

  15 517,2

  Такі, що посягають на вста­новлений порядок управління

  336 401

  339 982

  15 940,7

  28 164,7

  Разом

  5 201 175

  4 732 922

  178 234,3

  181 451,2

  21. За даними табл. 3.6 для кожної п’ятірки областей обчисліть:
  1) загальний та диференційований коефіцієнти злочинності;
  2) загальний та диференційований коефіцієнти судимості;
  3) напишіть аналіз «географії» злочинності та судимості в наведених регіонах.
  Таблиця 3.6
  КІЛЬКІСТЬ ЗАРЕЄСТРОВАНИХ ЗЛОЧИНІВ ТА КІЛЬКІСТЬ
  ЗАСУДЖЕНИХ ПО РЕГІОНАХ УКРАЇНИ У 2002 році


  Область
  (регіон)

  Кількість зареєстрованих злочинів, тис.

  Кількість засуджених, тис.

  Середньорічна чисельність
  населення, тис.

  Частка
  населення у віці 14 років
  і старше, %

  Україна

  460,4

  194,2

  48230

  84,8

  Вінницька

  12,7

  6,6

  1763

  85,2

  Житомирська

  10,6

  5,6

  1382

  84,1

  Закарпатська

  6,4

  3,9

  1256

  80,3

  Луганська

  30,8

  12,7

  2528

  85,9

  Одеська

  22,3

  10,4

  2459

  84,7

  Закінчення табл. 3.6


  Область
  (регіон)

  Кількість зареєстрованих злочинів, тис.

  Кількість засуджених, тис.

  Середньорічна чисельність
  населення, тис.

  Частка
  населення у віці 14 років
  і старше, %

  Волинська

  6,7

  3,2

  1058

  81,5

  Донецька

  46,0

  21,6

  4808

  86,7

  Київська

  12,7

  7,1

  1818

  84,8

  Херсонська

  11,0

  5,5

  1168

  83,2

  Черкаська

  10,9

  6,0

  1395

  85,5

  Автономна
  Республіка Крим

  22,6

  11,7

  2026

  84,4

  Полтавська

  14,6

  6,3

  1620

  89,1

  Львівська

  18,1

  7,0

  2619

  83,3

  Харківська

  35,9

  13,9

  2901

  86,5

  Чернівецька

  4,6

  2,5

  921

  82,6

  Дніпропетровська

  50,6

  13,0

  3550

  85,6

  Івано-Франківська

  7,6

  2,8

  1407

  81,8

  Миколаївська

  12,6

  6,6

  1258

  83,7

  Тернопільська

  5,3

  2,4

  1138

  82,3

  Чернігівська

  10,5

  5,9

  1235

  87,0

  Запорізька

  24,5

  10,8

  1919

  85,5

  Кіровоградська

  9,5

  5,4

  1124

  84,9

  Сумська

  11,8

  6,3

  1290

  90,2

  Рівненська

  6,7

  3,1

  1171

  89,7

  Хмельницька

  8,5

  3,5

  1423

  91,1

   


   

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.