лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Правова статистика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Розділ 3

СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ
ПРАВОВОЇ СТАТИСТИКИ
3.1. Поняття і види статистичних показників.
3.2. Система показників кримінально-правової статистики.
3.3. Система показників цивільно-правової статистики.
3.4. Показники статистики правоохоронних органів та судів.
3.5. Відносні показники правової статистики.
3.6. Сучасні проблеми формування системи показників правової статистики.
Питання і завдання для самоконтролю.
3.1. Поняття і види статистичних показників
Правова статистика має широку систему показників, які всебічно характеризують кримінально-правові, цивільно-правові, адміністративно-правові явища і процеси, висвітлюють діяльність органів слідства, прокуратури, судів, виправно-трудових закладів.
Статистичний показник — це узагальнювальна характеристика правових явищ і процесів, в якій поєднуються кількісна та якісна їх визначеність. Якісна визначеність зумовлюється суттю суспільно-правового явища і відображається назвою показника,
а
кількісний бік — числовим значенням та відповідною одиницею виміру. Якісний зміст показника поєднується з його числовим вираженням за допомогою моделі показника, що містить його на-
зву, алгоритм розрахунку, одиницю, застосовувану під час вимірювання, а також місце та час, на який припадає явище чи процес.

Показники розрізняють за способом обчислення, ознакою часу та аналітичними функціями.
За аналітичною функцією розглядають показники, що відбивають обсяг явища, його середній рівень, інтенсивність прояву, структуру, зміну в часі або порівняння в просторі.
За способом обчислення правові показники поділяються на первинні і похідні. Первинні визначаються зведенням даних статистичного спостереження й подаються у формі абсолютних величин (кількість зареєстрованих злочинів, кількість засуджених осіб тощо). Похідні показники обчислюються на базі первинних або інших похідних показників. Вони мають форму середніх або відносних величин.
За ознакою часу показники поділяються на інтервальні та моментні. Інтервальні характеризують правове явище за певний період часу (день, декаду, місяць, рік). До моментних відносять показники, що дають кількісну характеристику правових явищ на певний момент часу. Інтервальні показники залежать від довжини періоду, за який вони обчислюються. Особливістю первинних інтервальних показників є адитивність, тобто можливість підсумовування. Похідні показники здебільшого неадитивні.
Абсолютні показники характеризують розміри соціально-пра­вових явищ. Ідеться про обсяги сукупності чи окремих її частин (кількість елементів) та відповідні їм обсяги значень правової ознаки. Абсолютні показники — іменовані числа, тобто мають свої одиниці вимірювання.
З метою узагальнення облікових даних навіть на рівні окремого суб’єкта господарювання, а тим більше на рівні видів діяльнос­ті чи економіки в цілому використовуються вартісні (грошові) вимірники. Одиницею вимірювання може бути національна валюта, валютні еквіваленти, валюта інших держав. Не завжди абсолютна величина є підсумком значень ознаки в окремих складових сукуп­ності. Часом вона визначається за певним правилом, певною методикою на основі інших показників.
Статистичний аналіз даних правової статистики починається з вивчення саме абсолютних показників. Так, абсолютними показ­никами характеризують загальну кількість зареєстрованих зло­чинів та господарських правопорушень, загальну суму збитків, кількість злочинів за видами (злочинів проти держави, власності, життя, свободи особи тощо).
Відображаючи розміри правових явищ, абсолютні величини мають пізнавальне та практичне значення.
У складі абсолютних значень фігурують два показника: чисель­ність сукупності (наприклад, кількість справ, що надійшли до суду; кількість справ, в яких прийнято рішення, тощо) і обсяг ознаки (на-
приклад, строк позбавлення волі, вік злочинця).

Абсолютні величини відображають або рівні, що характеризують стан явища на певний момент (кількість злочинів у конкретному році, чисельність неповнолітніх злочинців у даному році), або результати процесів за певний період (дані про зміну кіль­кості злочинів за п’ять, десять років тощо). Абсолютні статистич­ні показники надають правильну характеристику суспільним
явищам тільки в тому разі, коли їх підраховано щодо явищ одноякісних, однорідних. Аналізуючи, наприклад, динаміку такого яви­ща, як хуліганство, слід ураховувати, що за дрібне хуліганство на-
стає відповідальність не у кримінальному, а в адміністративному порядку. Таким чином, показник чисельності осіб, які скоїли хулі­ганські дії, включає в себе як дані про осіб, притягнутих до кримі­нальної відповідальності за хуліганство, так і дані про осіб, притяг­нутих до адміністративної відповідальності за дрібне хуліганство.
Характеризуючи розміри правових явищ — чисельність досліджуваної сукупності чи обсяг правової ознаки, — абсолютні показники озброюють дослідника важливими відомостями. Однак ці відомості, як правило, дають змогу помічати лише загаль­ні тенденції правового процесу. Для з’ясування закономірності та взаємозв’язку між окремими правовими явищами, між пра­вовими та іншими соціальними явищами виконуються різного роду порівняння та зіставлення. З цією метою абсолютні показ­ники приводять до порівнянного вигляду. Показники, що харак­теризують сукупність одиниць, поєднаних у групи або в цілому та приведених до порівнянного вигляду, є узагальнювальними по-
казниками.
Перелік абсолютних показників залежить від галузі правової статистики і виду правоохоронного органу.
3.2. Система показників
кримінально-правової статистики
Статистичні показники, на яких ґрунтується криміналь­но-правова статистика, залежно від типів законодавства поді-
ляються на такі основні групи.
І. Адміністративне законодавство.

 • Кількість розглянутих правопорушень, щодо яких винесено постанови (рішення);
 • кількість осіб, відносно яких винесено постанови (рішення);
 • види адміністративних стягнень;
 • розміри штрафів;
 • розмір установлених унаслідок правопорушень та відшкодованих збитків.

ІІ. Кримінальне законодавство.
ІІ.1. Дані єдиного звіту про злочинність на території України.
Кількість зареєстрованих злочинів:
а) загальнокримінальної спрямованості;
б) економічної спрямованості;
в) учинених організованими злочинними групами;
г) у сфері наркотичних засобів, психотропних речовин, їх анало-
гів або прекурсорів.
ІІ.2. Дані про осіб, які підозрюються у вчиненні злочинів (харак-
теристики):

 • за віковим складом;
 • за статевим;
 • за зайнятістю;
 • за соціальним статусом;
 • за рецидивом.

ІІ.3. Дані про осіб, притягнутих до кримінальної відповідальності.
ІІ.4. Дані про осіб, відносно яких винесено вироки судів:

 • статево-віковий склад;
 • міри кримінального покарання;
 • терміни покарання.

ІІ.5. Інформація за даними Департаменту України з питань вико­нання покарань:

 • кількість установ;
 • дані про чисельність спецконтингенту за видами установ;
 • наявність, рух та склад засуджених.

ІІІ. Кримінально-процесуальне законодавство.
ІІІ.1. Кількість справ, в яких закінчено дізнання і досудове слідство:

 • закінчено справ;
 • направлено до суду з обвинувальним висновком;
 • направлено до суду для звільнення від кримінальної відповідальності;
 • закрито справ.

ІІІ.2. Інформація про розгляд судами кримінальних справ:

 • закінчено провадженням справ;
 • кількість осіб, справи яких знаходяться в суді;
 • кількість справ, провадження за якими зупинено;
 • кількість осіб у справах із закінченим провадженям.

Показники кримінально-правової статистики, що характеризують процес боротьби зі злочинністю, поділяються на три групи:
а) показники попереднього розслідування, які враховують діяль­ність органів, які розслідують злочини та встановлюють осіб, які винні у скоєнні злочину. Цей розділ включає в себе облік злочинів, скоєння яких стало відомим органам дізнання та слідства; облік заходів із розслідування злочинів: строки розслідування, розкриття злочинів, затримка, вибір мір покарання;
б) показники кримінального судочинства, які відображають роботу судів першої, другої інстанцій з розгляду кримінальних справ. Цей розділ включає в себе облік злочинів у кримінальних справах, що надійшли та розглянуті; облік підсудних; облік основ­них процесуальних дій судів; закриття кримінальних справ тощо;
в) показники виконання вироків, які відображають роботу виправно-трудових установ. Цей розділ включає в себе облік осіб, що перебувають у місцях позбавлення волі за категоріями, облік діяльності виправно-трудових установ за видами режиму.
Найбільш небезпечним явищем сьогодення є міждержавна організована злочинність. Тому для моніторингу розвитку цього яви­ща Рішенням Ради голів Урядів СНД від 4 червня 1999 року за-
тверджено систему показників, відповідно до якої формується між­державна база даних.
Ця система має такий вигляд:
Розділ 1: Злочини, скоєні організованими злочинними формуваннями — усього
у тому числі:

 • бандитизм;
 • навмисне вбивство, з них на замовлення;
 • незаконне позбавлення волі;
 • контрабанда;
 • тероризм;
 • розкрадання майна;
 • вимагання;
 • злочини, пов’язані з виготовленням та збутом підроблених коштів або цінних паперів;
 • злочини, пов’язані з незаконним обігом дорогоцінних металів;
 • злочини, пов’язані з незаконним обігом зброї;
 • злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотиків, сильно­діючих та психотропних речовин.

Розділ 2: Члени організованих злочинних угруповань (за тими самими видами злочинів).
Розділ 3: Вилучення матеріальних цінностей у розслідуваних кримінальних справах та матеріалах про злочини, скоєні організованими злочинними угрупованнями:

 • іноземної валюти;
 • підроблених коштів;
 • предметів антикваріату;
 • дорогоцінних металів;
 • кольорових металів;
 • нафти, нафтопродуктів;
 • деревини;
 • вогнепальної зброї;
 • наркотичних та психотропних речовин.

Перелік статистичних показників підготовлено Виконавчим комітетом СНД разом з Бюро з координації боротьби з організованою злочинністю на території держав СНД на підставі інформації відповідних статистичних служб.
3.3. Система показників
цивільно-правової статистики
У цивільно-правовій статистиці слід розрізняти такі по­казники:

 • цивільного судочинства;
 • видів і категорій цивільних справ;
 • виконання судових рішень.

До показників цивільного судочинства належать:
1) кількість цивільних справ, які надійшли до суду;
2) кількість закінчених судочинством цивільних справ;
3) наслідки вирішення цивільних справ;
4) характеристики позивачів та відповідачів;
5) тривалість цивільного судочинства;
6) кількість цивільних справ, на які надійшли касаційні скарги і протести;
7) наслідки касаційного розгляду справ.
Класифікація цивільних справ за видами позовів передбачає врахування таких груп показників:

 • кількості справ, що виникають із трудових правовідносин;
 • кількості справ, що виникають із сімейних правовідносин;
 • кількості справ, що виникають із житлових правовідносин;
 • кількості справ про право власності;
 • кількості справ про відшкодування шкоди, заподіяної ушко-
  дженням здоров’я чи смерті громадянина;
 • кількості справ, пов’язаних із договірними відносинами;
 • кількості справ про авторські та винахідницькі права;
 • кількості справ про захист гідності і честі та ін.

Усередині кожної групи показників подається детальна характеристика видів цивільних справ.
Показники виконання судових рішень ураховують кількість задоволених позовів повністю або частково; кількість відмов у позові; кількість розглянутих цивільних справ за касаційними скаргами і протестами; остаточні наслідки розгляду цивільних справ.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.