лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Правова статистика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

2.6. Державна статистична звітність
в органах МВС, прокуратури, судів
Звітність правоохоронних органів є основним джерелом статистичної інформації про суспільно-правові явища і процеси. Звітність складається на основі даних первинного обліку зло­чинності, цивільних та адміністративних правопорушень. Звітність правоохоронних органів поділяється на державну статистичну звітність, яка розробляється і затверджується Державним комітетом статистики України, та внутрішньовідомчу адміністративну звітність, яка затверджується спільним наказом Держкомстату та відповідного правоохоронного відомства (Міністер­ства внутрішніх справ, Міністерства юстиції, Державної служби безпеки, Державної судової адміністрації та ін.). Ця звітність є обов’язковою для відповідних правоохоронних органів.
За періодичністю подання статистична звітність поділяється на місячну, квартальну, піврічну та річну. Залежно від терміновос­ті подання звітність може передаватися експрес-поштою, електрон­ною поштою, телетайпом.
Правоохоронні органи різних рівнів складають і подають близь­ко ста різних форм державної і відомчої статистичної звітності,
а тому зосередимо свою увагу на найважливіших формах держав-
них статистичних спостережень. Перелік основних державних спо-
стережень та статистичних звітів правоохоронних міністерств і відомств наведено в додатку 18.
Місячна статистична звітність органів МВС, прокуратури, служ­би безпеки, які здійснюють попереднє слідство та дізнання за
ф. 1-СЛМ «Основні показники органів досудового слідства», стисла і містить лише 24 показники про рух справ та число осіб затриманих, виправданих і щодо яких провадження справи закрито.
Щоквартально органами слідства та дізнання складається Звіт про роботу органів досудового слідства за ф. 1-СЛ, який налічує вісім розділів. Розділ І «Справи, по яких закінчено слідство» — це велика комбінаційна таблиця, яка за видами злочинів (20) згід­но зі статтями Кримінального кодексу подає кількість переданих до суду справ з обвинувальним вироком та для вирішення питання про звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності, кількість закритих справ, а також відносно якої кількості осіб подано до суду справи. Розділ ІІ «Робота слідчого апарату» відображає рух кримінальних справ, строк розслідування незакін­чених справ з установленням особи, яка вчинила злочин, кількість заарештованих осіб по закінчених справах у розподілі за строком тримання під вартою, кількість слідчих станом на кінець кварталу. Розділ ІІІ «Затримання осіб в якості підозрюваних» характеризує кількість затриманих осіб та кількість звільнених осіб за відповідними причинами звільнення. У розділі ІV наводяться дані щодо осіб, стосовно яких провадження закрито за реабілітую­чих підстав; у розділі V — зупинені справи в цілому та у випадках, коли не встановлено особу, яка вчинила злочин, або коли обвинувачений ухиляється від слідства. Розділи VI і VІІ характеризують додаткове розслідування справ за окремими видами зло­чинів, які повернуті прокурором або судом та його результати. Останній розділ VIII стосується забезпечення відшкодування збит­ків по закінчених кримінальних справах у національній та інозем­ній валюті в цілому і в тому числі за окремими напрямками економічної діяльності (у кредитно-фінансовій і банківській системі, у зовнішньоекономічній діяльності, в аграрно-промисловому та паливно-енергетичному комплексах, у сфері економіки).
Основними формами статистичної звітності прокуратури є «Показники роботи прокурора» за ф. ПМ (місячна) та «Звіт про роботу прокурора» за ф. П (піврічна), зміст яких виходить за межі відомостей про стан злочинності і боротьби з нею до загаль­ної характеристики правопорядку в країні. У них відображено результати загального нагляду, нагляду за дотриманням законів органами, які ведуть боротьбу зі злочинністю, нагляду за дотриманням законів у місцях позбавлення волі та місцях утримування під вартою, а також дані про участь прокурора в розгляді кримінальних справ у судах та в цивільному і господарському судочинстві. Наприклад, розділ VI піврічної ф. П «Розгляд скарг» містить три розгорнуті таблиці щодо вирішення скарг і їх задоволення, з яких питань вирішувались і задовольнялись скарги:
з питань загального нагляду чи з питань застосування адміністративних стягнень, або з питань слідства і дізнання чи кадрових питань; а також інформацію про стан законності, роз’яснення законодавства.
Статистична звітність судових органів складається з цілого ряду форм, які висвітлюють роботу судів із розгляду кримінальних справ, роботу судових виконавців, роботу Верховного суду, роботу обласних та районних судів як першої, так і касаційної та наглядової інстанцій.
Суди складають і подають до Державної судової адміністрації і до статистичних органів за місцем розташування такі головні форми:

 • Звіт про роботу судів першої інстанції з розгляду криміналь­них справ за ф. 1;
 • Звіт про розгляд судами справ про адміністративні правопорушення та осіб, яких притягнуто до адміністративної відповідальності за ф. 1-АП;
 • Звіт про роботу судів першої інстанції з розгляду цивільних справ за ф. 2;
 • Звіт про роботу судів з виконання вироків і рішень за ф. 4.

Основою для складання цих форм звітів є статистичні картки на кримінальні і цивільні справи, на виконавське провадження,
а також реєстраційні журнали, які ведуться в кожному суді згідно з інструкцією.
Звіти за формами 1 і 2 складають районні, міські, обласні суди за півріччя та рік. Звіт за ф. 1 містить інформацію про рух усіх кримінальних справ та закінчених провадженням за видами злочинів, і кількість засуджених або виправданих осіб, кількість осіб, справи яких закрито чи повернуто на додаткове розслідування, або кількість осіб, до яких застосовано примусові заходи медичного характеру. У звіті усі справи поділяються за мірами покарання, а потерпілі — за статтю, віком і за об’єктом завдання шкоди (життю, здоров’ю, матеріальної, моральної), наводяться також відомості про провадження за поданнями в порядку виконання вироків, ухвал, постанов.
У звіті за ф. 2 рух цивільних справ та суми матеріальної і моральної шкоди подаються за категоріями справ, поділених на три групи: справи позовного провадження, спори, пов’язані з адмі­ністративно-правовими відносинами, і справи окремого прова-
дження.
Звіт за ф. 1-АП складають лише один раз на рік органи, посадові особи яких уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення. Цей звіт складається з однієї величезної таблиці, де за назвою статті Адміністративного кодексу або адміністративного правопорушення, яке не ввійшло до Кодексу, але передбачене іншими законодавчими актами, подаються показники про кількість розглянутих правопорушень та кількість осіб, стосовно яких винесено рішення про накладення адміністративного стягнення; сума накладеного і стягненого штрафу; встановлений розмір заподіяної матеріальної шкоди; відшкодування.
Особливою частиною статистичної звітності для правознавців-господарників є система статистичних спостережень правопорушень у сфері економічної діяльності, які виявляються відповідними правоохоронними органами і відображаються в певних формах звітів.
1. Єдиний звіт про злочинність на території України за ф. № 1 містить інформацію про злочини проти держави, державної та колективної власності, господарські та службові злочини за статтями Кримінального кодексу, за місцем скоєння злочину; інформацією щодо виявлених осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів за окремими їхніми характеристиками.
2. Звіт про зареєстровані злочини і результати роботи на території України за ф. № 1-А дає змогу проаналізувати кількість зареєстрованих економічних злочинів; виявлених осіб, підозрюваних у їх скоєнні, а також кількість кримінальних справ щодо зло­чинів економічного спрямування, які перебувають у провадженні, кількість направлених до суду, закінчених розслідуванням та зупинених справ. У звіті враховується також кількість економічних злочинів, учинених стосовно об’єктів Національного банку, Ощадбанку, кас господарських суб’єктів, художніх, історичних та інших культурних цінностей; установлена сума завданих матеріаль­них збитків, їх відшкодування та вилучення предметів злочинної діяльності. Знаходять відображення у звіті також результати оперативно-розшукової діяльності ОВС та податкової міліції в бороть-
бі з економічною злочинністю.
3. Звіт про осіб, які вчинили злочини на території України, за ф. № 2 дозволяє всебічно їх охарактеризувати за статево-віковим складом, соціальним станом, сферою діяльності, зайнятістю та іншими соціально-демографічними і юридичними ознаками.
4. Звіт про виявлені підрозділами прокуратури і ОВС злочини у сфері економічної діяльності за ф. № 5 містить інформацію про кількість економічних злочинів у цілому та виявлених на підприєм-
ствах, в установах, організаціях за видами економічної діяльно-
сті; кількість виявлених осіб, які вчинили економічні злочини (притягнутих або звільнених від кримінальної відповідальності, їх соціальний та службовий стан), у цілому і на підприємствах, установах, організаціях за видами економічної діяльності; кількість виявлених фактів виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або фактів збуту державних цінних паперів чи білетів державної лотереї; вилучення майна та цінностей для забезпечення відшкодування матеріальних збитків.
5. Звіт про результати боротьби з організованими групами та злочинними організаціями за ф. № 1-03 подає характеристику організованих злочинних груп та злочинних організацій економічного спрямування; завдані ними матеріальні збитки, їх відшкодування та вилучення предметів злочинної діяльності щодо злочи­нів, учинених ОГ та ЗО у сфері економіки.
6. Звіт про роботу органів досудового слідства та дізнання за ф. № 1-СЛ характеризує рух справ про злочини, скоєні у сфері економіки, в яких закінчено досудове слідство та дізнання (усього закінчено справ, направлено справ до суду з обвинувальним ви-
сновком; направлено справ до суду для звільнення від криміналь-
ної відповідальності; закрито справ), а також забезпечення від-
шкодування збитків слідчими ОВС у закінчених кримінальних спра-
вах (сума встановлених збитків; сума відшкодованих збитків; сума накладеного арешту на майно).
7. Цікавою є експрес-інформація «Відомості про злочини економічної спрямованості», яка в регіональному розрізі відображає окремі види злочинів економічного характеру, завдані матеріальні збитки та їх відшкодування у сфері економіки.
2.7. Контроль вірогідності даних
статистичного спостереження
Контроль вірогідності здійснюється на всіх етапах збору і обробки статистичних матеріалів: під час заповнення формулярів статистичного спостереження, складання звітів, розробки статистичних даних і складання аналітичних таблиць. Особливе значення контроль має на початку спостереження, бо помилки, яких припустилися на цьому етапі, впливають на всі подальші роз­рахунки.
Контроль — це насамперед перевірка даних спостереження на їх повноту та вірогідність. Контроль повноти даних, тобто зовнішній контроль, здійснюється візуально і полягає у встановленні, чи від усіх джерел надійшла інформація, чи всі показники заповнені в документах первинного обліку та формах звітів. Наприклад, чи всі суди області подали звіти до обласної судової адміністрації.
Вірогідність даних перевіряється засобами арифметичного чи логічного контролю. Арифметичний контроль ґрунтується на використанні взаємозв’язків між різними показниками звітів та перевірці всіх узагальнювальних показників і погодженні тих із них, які виводяться один з одного. Це балансові зв’язки між показ-
никами або контрольні арифметичні підсумки. Так, в усіх формах статистичної звітності судів про розгляд кримінальних або цивіль-
них справ з метою забезпечення вірогідності даних введено кон-
трольну суму: надійшло справ у звітному періоді плюс
зали­шок незакінчених справ на початок періоду дорівнює закінчено справ провадженням плюс їх залишок на кінець періоду. Отже, арифметичний контроль дає змогу виявляти і виправляти лише помилки в розрахунках.
Для встановлення змістовних помилок здійснюється логічний контроль, який полягає у зіставленні відповідей на взаємозв’язані питання, що дає змогу виявляти їх несумісність. Якщо, наприк­лад, засуджений був службовцем, то за логікою, він освічений, тоб­то соціальна категорія порівнюється з освітою і заняттям. Можна виявити помилки, порівнюючи правові показники різних регіо­нів або зіставляючи дані поточного періоду з попереднім.
Звичайно, здебільшого встановити вірогідність даних неможливо (коли помилки виходять за межі логічного та арифметичного контролю). Отже, необхідно враховувати природу помилок. Залежно від причин виникнення розрізняють помилки:

 • репрезентативності — виникають під час вибіркового спостереження через несуцільність реєстрації даних і порушення прин­ципів випадковості добору;
 • реєстрації — виникають у будь-якому спостереженні внаслідок неправильного встановлення фактів або неправильного їх запису.

Залежно від природи виникнення помилки реєстрації можуть бути випадковими або систематичними.
Випадкові помилки виникають унаслідок збігу випадкових об-
ставин, а саме через неуважність реєстратора або незосередженість респондента. Вони викривлюють дані спостереження в той чи інший бік, проте завдяки величезній кількості випадків їхня дія врівноважується, і вони істотно не впливають на результати.
Більш небезпечними є систематичні помилки, які виникають у результаті постійних спотворень в одному напрямі. Такі помил­ки істотно зміщують результати спостереження в один бік (збіль-
шення або зменшення).
Систематичні помилки поділяються на ненавмисні (виникають унаслідок необґрунтованості програм спостереження, некомпетентності реєстраторів, неосвіченості респондентів) та навмисні (виникають через свідоме викривлення фактів з певною метою).
Прикладом навмисних помилок є масові факти приховування доходів від оподаткування, приписки у звітах, приховування виторгу від реалізації в комерційній торговельній мережі, пунктах громадського харчування. З боку держави такі акції підлягають адміністративному та кримінальному покаранню. Проте цим перекрученням можна запобігти, якщо усунути умови для їх виник-
нення, а також ужити дієвих заходів контролю (наприклад, обо­в’язкова наявність касових апаратів).

  • Що називається статистичним спостереженням? Які його завдання?
  • За ступенем реєстрації даних статистичні спостереження можуть бути: а) похідними; б) первинними; в) вторинними.
  • Назвіть загальні вимоги до якості даних статистичного спостереження: а) повнота і вірогідність; б) невідповідність програмі і непорівнюваність у часі; в) точність і своєчасність; г) доступність і відкритість.
  • Назвіть та охарактеризуйте етапи статистичного спостереження.
  • Назвіть три об’єкти спостереження в кримінально-правовій статистиці: а) злочини; б) кримінальні справи; в) злочинці; г) покарання.
  • Об’єктом спостереження в цивільно-правовій статистиці є: а) адміністративні правопорушення; б) цивільні справи; в) сторони в цивіль­ному процесі; г) судові рішення.
  • Як у правовій статистиці називається первинний елемент об’єкта спостереження, який є носієм ознак, що підлягають реєстрації: а) одиниця спостереження; б) одиниця вимірювання; в) одиниця сукупності.
  • Як у правовій статистиці називається первинна ланка, яка подає статистичну інформацію про суспільно-правові явища і процеси: а) одиниця обліку; б) одиниця спостереження; в) одиниця сукупності.
  • Що є одиницею спостереження та елементом сукупності в різних галузях правової статистики?
  • Чим відрізняється програма спостереження в кримінально-право­вій і цивільно-правовій статистиці?
  • Установіть основні форми статистичного спостереження у правоохоронних органах: а) спеціально організовані обстеження; б) моніторинг; в) анкетування; г) статистична звітність.
  • Назвіть два види статистичного спостереження за охопленням правових явищ: а) одноразове; б) несуцільне; в) монографічне; г) суцільне.
  • За часом проведення статистичні спостереження поділяються на три види: а) монографічне; б) періодичне; в) одноразове; г) поточне.
  • Збір первинних даних про суспільно-правові явища та процеси здійснюється такими трьома способами: а) документальним; б) самореєстра­цією; в) безпосереднім спостереженням; г) опитуванням.
  • Залежно від форми документи первинного обліку поділяються так: а) реєстраційні листки; б) документи карткової форми; в) тести;
   г) документи журнальної форми.
  • На основі яких матеріалів заповнюються документи єдиного первинного обліку злочинів: а) матеріалів кримінологічного вивчення злочинності; б) матеріалів кримінальної справи; в) матеріалів опитування населення?
  • Які документи первинного обліку злочинності заповнюються в органах досудового слідства та дізнання?
  • Які документи первинного обліку використовуються в судах?
  • Яким чином організовано первинний облік нотаріальних дій?
  • Які статистичні звіти складаються органами досудового слідства?
  • Які аналітичні можливості статистичної звітності органів прокуратури?
  • В яких статистичних звітах відображено діяльність судів першої, касаційної та наглядової інстанції?
  • На основі якого статистичного звіту можливе дослідження адміністративних правопорушень?
  • В яких статистичних звітах міститься інформація про злочинність у сфері економічної діяльності?
  • Яку відповідальність несуть посадові особи за порушення порядку заповнення та подання державної статистичної звітності: а) адміністративну; б) кримінальну; в) дисциплінарну?
  • Що таке точність і вірогідність статистичної інформації про су-
   спільно-правові явища і процеси?
  • Назвіть три види контролю вірогідності даних статистичного спосте-
   реження: а) логічний; б) арифметичний; в) зовнішній; г) адміністративний.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.