лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Правова статистика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

 

 

 

Рекомендовано
Міністерством освіти і науки України

 

 

 


ББК 67.5                                                                                                
І 30                                                                                                  
Рецензенти:
О. В. Гашицький, засл. юрист України
(Державна судова адміністрація України)
О. М. Гладун, канд. екон. наук
(НДІ статистики)
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України
Лист № 14/18.2-864 від 22.04.04
Редакційна колегія факультету інформаційних систем і технологій


Голова редакційної колегії
Секретар редакційної колегії
Члени редакційної колегії

О. Д. Шарапов, канд. техн. наук, проф.
Д. Е. Семенов, асистент
В. В. Вітлінський, д-р екон. наук, проф.

П. І. Верченко, канд. фіз.-мат. наук, доц.
Ю. В. Коляда, канд. фіз.-мат. наук, доц.
В. В. Дем’яненко, канд. екон. наук, доц.
В. Д. Дербенцев, канд. екон. наук, доц.
О. О. Денісова, канд. екон. наук, доц.
О. Ф. Клименко, канд. екон. наук, доц.
Н. С. Орленко, канд. екон. наук, доц.

В. К. Галіцин, д-р екон. наук, проф.
А. В. Головач, д-р екон. наук, проф.
A. M. Єріна, д-р екон. наук, проф.
С. Ф. Лазарєва, канд. екон. наук, проф.
P. M. Моторін, д-р екон. наук, проф.
C. I. Наконечний, канд. екон. наук, проф.
В. Ф. Ситник, д-р екон. наук, проф.

І 30

 

Калачова І. В., Трофімова Г. Г.
  Правова статистика: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2005. — 300 с.
  ISBN 966-574-746-0
  Навчальний посібник написано відповідно до програми дисципліни «Правова статистика». У ньому розглядається місце правової статистики серед статистичних дисциплін, історія її розвитку, предмет і основні галузі, методологічні принципи, провідні поняття і категорії, її сучасна організація, система статистичних показників залежно від галузі та правоохоронного органу.
  Детально описано також методологію збору первинних статистичних даних з урахуванням чинного статистичного обліку і статистичної звітності у правоохоронних органах та інших юридичних установах.
  У наступних розділах висвітлюються окремі методи статистичного аналізу правових явищ і процесів: метод статистичних групувань, табличний і графічний методи, метод відносних і середніх величин, показників варіації і динаміки, узагальнювальних індексів, їх сутність, значення та межі практич­ного застосування. Завершується посібник розділом про можливості статистичного дослідження економічної злочинності, її особливостей, причин і умов скоєння економічних злочинів, виявлених осіб, діяльності правоохоронних органів у цьому напрямку.
  Кожний розділ містить питання і завдання для самоконтролю, у додатках наведено зразки форм статистичних карток, які заповнюються в міліції, прокуратурі, судах, і завдання для індивідуальної роботи студентів.
  Для студентів—правознавців вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів юридичних вузів і факультетів, юристів-практиків.
  ББК 67.5

  © І. В. Калачова,
  Г. Г. Трофімова, 2005
  ISBN 966-574-746-0                                                                        © КНЕУ, 2005

 


Навчальне видання

 

 

 

 

КАЛАЧОВА Ірина Володимирівна
ТРОФІМОВА Галина Григорівна

 

 

ПРАВОВА СТАТИСТИКА

 

Навчальний посібник

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.