лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВІРТУАЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

2. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

 

 

 

Тема 1. Основні поняття


1.1. Методичні поради до вивчення теми


При вивченні даної теми особлива увага має бути приділена розумінню основних понять і категорій (див. термінологічний словник) і зокрема поняття «віртуальні організації».
Так, на сьогодні в Інтернет функціонує цілий ряд нових типів організацій, в яких взаємодія між суб’єктами-учасниками бізнес-процесів здійснюється через канали мережі.
У віртуальних офісах такими суб’єктами взаємодії є компанія та її працівники. У віртуальних підприємствах (корпораціях) суб’єктами взаємодії є різні компанії та окремі працівники. У віртуальних магазинах, банках, брокерських та страхових компаніях тощо суб’єктами взаємодії є компанія та її клієнти (а також, можливо, працівники).
Поняття «віртуальна організація» є узагальнюючим і таким, що об’єднує в собі всі сучасні організаційні форми взаємодії між компаніями, співробітниками, клієнтами, які здійснюються з використанням мережі Інтернет.
Студенти мають розуміти передумови, завдяки яким стало можливим виникнення віртуальних організацій:

 • економічні фактори;
 • розвиток інформаційних технологій і зокрема Інтернет-технологій;
 • організаційні — наявність потенційних учасників ВП та мережного брокера у Web-середовищі.

Так, основною рушійною силою, що призводить до виникнення віртуальних організацій, можна назвати необхідність гнучкої перебудови на виробництво товарів, що в найбільшій мірі задовольнятимуть потреби споживача. Можливості такої гнучкої перебудови обумовлюються, з одного боку, ринковими факторами, такими як спеціалізація виробництв, інтернаціоналізація, скорочення виробничих циклів, персоналізація, а з іншого — розвитком інформаційних технологій. Так, особливістю сучасної світової економіки є те, що компаніями широко використовується часткова або пов­на передача виконання окремих бізнес-процесів стороннім особам або організаціям. Це явище має назву аутсорсинг.
Аутсорсинг організаціям пов’язаний, у першу чергу, з таким фактором, як необхідність постійних іновацій, технологічних змін для задоволення зростаючих вимог користувачів щодо товарів (послуг). І для здійснення іновацій економічно вигіднішим є залучення сторонніх організацій, що мають напрацювання у потрібній області, ніж проведення власних досліджень, розробок. Ключовими фактором, що сприяють поширенню аутсорсингу є також бажання здешевити виробничі процеси за рахунок дешевшої робочої сили, а також пошук спеціалістів необхідної кваліфікації. Розвиток Інтернет-технологій розширив можливості аутсор­сингу. І як результат — з’явилась деяка нова організаційна модель взаємодії між підприємствами. Створено ж віртуальне підприємство може бути лише у випадку, коли потенційні партнери та їх кваліфікація відомі та представлені в Web-середовищі.
Слід також звернути увагу на те, що можна виділити різні класифікаційні ознаки типізації віртуальних організацій, виходячи з різ­номанітних організаційних моментів їх утворення та принципів діяльності. Зокрема, такими ознаками можуть бути: напрямок діяль­ності, тривалість утворення, змінність структури (топологія) на протязі функціонування, наявність організацій-координаторів та ін.
У даній темі студенти також мають ознайомитися з переліком основних інформаційних технологій, що можуть бути окремо, чи у певному поєднанні, використані для створення віртуальних організацій, які в наступних темах мають бути вивчені детально. До таких технологій відносяться: Web-технології (HTML, XML та ін.); технології інтеграції розподілених додатків (CORBA, Web-сервіси, та ін.); СКБД; технології керування знаннями віртуальних організацій; технології програмних агентів; технології підтримки групової діяльності; технології електронного обміну даними; CALS-техно­логії; технології захисту інформації віртуальної організації.
Слід розуміти, що на визначення основних складових, що будуть забезпечувати виконання робіт віртуальної організації (учас­ники, виконувані роботи, процеси їх виконання, взаємозв’язки, використовувані знання та технології), впливають:

 • зміст задач, які ставляться перед віртуальною організацією;
 • керування або підтримка створення ВО;
 • характеристики середовища, в якому має функціонувати ВО — соціальні фактори, технологічні, конкуренція;
 • організаційні характеристики, що обираються для даного вір­туального підприємства;
 • індивідуальні характеристики учасників;
 • технологічні фактори.

Характерним для багатьох віртуальних організацій є використання мережного брокера (мережного керуючого директора) — компанії, що ініціалізує утворення віртуального підприємства і в подальшому контролює його функціонування. Зокрема, на мережного брокера покладаються такі функції, як:

  • ідентифікація ринкових можливостей;
  • оцінка роботи членів віртуальної організації, формування складу та реконфігурація;
  • операційне керування;
  • розв’язання конфліктів та ін.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.