лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВІРТУАЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

3. ПОРЯДОК ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ПРИ ПОТОЧНОМУ
І ПІДСУМКОВОМУ КОНТРОЛІ

 

3.1. Поточний контроль


А) Систематичність та активність роботи на заняттях
Оцінювання систематичності та активності роботи на заняттях здійснюється за результатами відвідування ними лекцій та лабораторних робіт. Максимально за систематичність та активність студент може отримати 10 балів.
Б) Виконання завдань для самостійного опрацювання
Самостійне опрацювання окремих питань дисципліни передбачає написання студентами рефератів на одну з обраних тем, що відповідають навчальній програмі дисципліни (за погодженням з викладачем). За написання реферату студент може отримати максимально 10 балів.
Виконання завдання 1 самостійної роботи передбачає ознайомлення студентів з віртуальними організаціями певного напрямку діяльності, який береться за основу для виконання лабораторних робіт. За дану самостійну роботу студент може отримати максимально 10 балів.
С) Виконання модульних (контрольних) завдань
Дана дисципліна складається з одного модуля і передбачає виконання лабораторних робіт, оформлених у вигляді письмових звітів та захищених в комп’ютерному класі перед викладачем.
Оцінку може бути знижено: а) за неповноту представлених результатів або припущені в них помилки; б) невчасне представлення звітів; в) неякісне оформлення звітів.
Для виконання лабораторних робіт студенти поділяються на групи по 2 особи і визначають яку з лабораторних робіт має виконувати кожний з них з тим, щоб створити єдиний логічно пов’язаний програмний комплекс. За виконання однієї лабораторної роботи студент отримує 10 балів. Максимальна оцінка за всі лабораторні роботи, розроблені одним студентом не може перевищувати 90 балів.
Д) Завдання, що не увійшли до об’єктів поточного контролю
Студенти, які взяли участь у наукових конференціях, або підготували на протязі семестру наукові публікації за тематикою курсу, можуть додатково отримати за це 10 заохочуючих балів. При цьому загальна кількість балів, що вноситься до залікової відомості, не може перевищувати 100 балів.


3.2. Підсумковий контроль


Оцінка знань студентів з дисципліни «Інформаційні технології віртуальних організацій» здійснюється на основі поточно-модуль­ного контролю.
Для фіксації підсумкової оцінки у відповідних документах її переводять у традиційну форму за такою шкалою:
85—100 балів — А — відмінно;
80 балів — В — добре;
65—75 балів — С — добре;
60 балів — D — задовільно;
50—55 балів — Е — задовільно;
20—45 балів — FX — незадовільно з можливістю повторної перездачі;
0—15 балів — F — незадовільно з можливістю повторного вивчення дисципліни.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.