лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВІРТУАЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

Тема 9. CALS-технології у віртуальних організаціях


9.1. Методичні поради до вивчення теми


При вивченні даної теми особлива увага має бути приділена усвідомленню поняття CALS-технологій (див. розд. 9 [1] і тер­мінологічний словник) та меж їх використання. Так, слід знати, що CALS-технології активно застосовуються, насамперед, при розробці і виробництві складної наукомісткої продукції, створюваної інтегрованими промисловими структурами, що включають в себе НДІ, КБ, основних підрядчиків, субпідрядників, постачаль­ників готової продукції, споживачів, підприємства технічного обслуговування, ремонту й утилізації продукції. Найчастіше для віртуальних організацій CALS-технології використовуються у машинобудуванні.
Студентам слід знати рішення, що забезпечують реаліза-
цію концепції CALS у рамках віртуального підприємства, а саме:

 • створення єдиної інформаційної моделі діяльності віртуального підприємства (наприклад, з використанням методології структурного аналізу і проектування SADT) із зазначенням інфор­маційних структур, визначених в ІSO 10303 (STEP);
 • організація єдиної бази даних проекту для підтримки всіх етапів життєвого циклу виробу;
 • комп’ютеризація керування проектуванням і підготовкою виробництва на основі застосування PDM-систем, що підтримують можливості онлайнової роботи і забезпечать кооперацію підприємств у рамках віртуальної організації.

У зв’язку з цим необхідно звернути увагу на призначення стандартів, що використовуються в рамках CALS-концепції, і, особливо, на Standard for the Exchange of Product Model Data (STEP) та Contractor Іntegrated Technіcal Іnformatіon Servіce (CІTІS).
Також слід ознайомитися з прикладами PDM (Product Data Management) — систем, які для віртуального підприємства (як і реального) дозволяють створити єдиний інформаційний простір, забезпечуючи прийом інформації від різних систем проектування, організовуючи розподілений авторизований доступ до проект­ної інформації та надаючи можливість керувати процесами про-
ектування.
Необхідно орієнтуватися в сучасних тенденціях розвитку світового ринку PDM-систем, до яких можна віднести:

 • інтеграцію PDM-систем з іншими системами, у першу чергу з САПР ERP, MRP і CRM;
 • уніфікацію і розробку загальних стандартів (орієнтація на підтримку стандартів CORBA і STEP (ІSO 10303), використання XML-основаних форматів тощо);
 • реалізацію можливостей онлайнової роботи.

Також потрібно розуміти переваги, які забезпечує використання СALS у рамках віртуального підприємства, а саме:

 • зменшення кількості паперових документів;
 • підвищення погодженості даних від різних учасників ВО;
 • зменшення часу реакції ВО на несподівані зміни кон’юнк­тури ринку;
 • краща інтеграція проектування і виробництва;
 • зменшення числа помилок у процесах кооперативного проек­тування і розподіленого виробництва.

9.2. Термінологічний словник


CALS (Contіnuous Acquіsіtіon and Lіfe Cycle Support) — безперервне постачання продукції і підтримка її життєвого циклу — стратегія промисловості й уряду, спрямована на ефективне створення, обмін, керування і використання електронних даних, що підтримують життєвий цикл виробу за допомогою міжнародних стандартів, реорганізації підприємницької діяльності і передових технологій.
PLM (Product Lifecycle Management) — системи, що дозволяють реалізувати CALS-стратегію та забезпечити відстеження інформації по продукту протягом всього його життєвого циклу. Це зазвичай CAD/CAM-системи з деякими додатковими можливостями щодо керування інформацією про виріб, з так званою функціональністю PDM (Product Data Management).
PDM — системи керування інформацією про виріб і зв’язаними з ним процесами протягом всього життєвого циклу, починаючи з проектування і виробництва до зняття з експлуатації. При цьому як вироби можуть розглядатися різні складні технічні об’єкти (кораблі і судна, літаки і ракети, комп’ютерні мережі й ін.).
CІTІS (Contractor Іntegrated Technіcal Іnformatіon Servіce) — стандарт MІL-STD-974 Міністерства оборони США і Великобританії. Визначає вимоги до інтегрованої системи інформаційно-технічного обслуговування, функціями якої є спільне ведення контрактів і надання доступу до інформації про контракти.
STEP (Standard for the Exchange of Product Model Data) — стандарт обміну моделями даних про продукт. Визначає формат представлення даних про виріб, незалежний від конкретної системи.


9.3. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт
Лабораторна робота № 9

«Робота з PDM-системою (на прикладі QuіckConcept)»

Мета лабораторної роботи: отримати уявлення про використання PDM-систем.
Порядок виконання:

 • З сайту компанії Cimatron (ввв.cіmatron.ком) переписати вільно розповсюджувану спеціалізовану систему QuіckConcept, призначену для попереднього проектування й оцінки оснащення з організацією діалогу замовника і виконавця через Іnternet.
 • Встановити систему на комп’ютер.
 • Відкрити і переглянути готову модель виробу — для цього в меню File вибрати доступну модель (рис. 9.1).


Рис. 9.1. Вікно системи QuіckConcept

 • Проставити розміри на проектних даних, скориставшись лінійкою піктограм-інструментів (рис. 9.2), змінити вигляд моделі, відмічаючи «галочками» потрібні розрізи, переглянути модель з різних боків, скориставшись меню View, або відповідними піктограмами; здійснити автоматичний поділ на формотворні елементи через меню Parting.


Рис. 9.2. Виставлення розмірів на моделі

 • Організувати спільну роботу над проектом:

а) всім учасникам вказати свої параметри через меню Collaboration/Setting — імена та адреси електронної пошти (які забезпечують унікальні ідентифікатори учасників) (рис. 9.3);
б) виділити серед учасників ведучого (сервер) даного сеансу зв’язку; ведучий має ініціювати сеанс, вибравши пункт меню Collaboration/Set Session (кнопка Send використовується для розсилання IP і/чи DNS потенційним учасникам);
в) інші учасники мають здійснити під’єднання до сервера се­ансу, вибравши пункт меню Collaboration/Connect та вказавши у вікні, що з’явиться IP і/чи DNS — адреси сервера;
г) сервер має дозволити під’єдання до сеансу (рис. 9.5), у разі чого здійсниться синхронізація роботи програми на комп’ютері сервера та під’єднаного клієнта і клієнт бачитиме той самий вигляд проектуємої деталі, що й сервер;
д) змінити ведучого, контролюючого сеанс зв’язку — під час сеансу, натиснути на комп’ютері ведучого Collaboration/Session Control.

Рис. 9.3. Задання параметрів учасника

Рис. 9.4. Під’єднання до сеансу

Рис. 9.5. Запит приєднання до сеансу

 • Поспілкуватись у режимі чату засобами програми (віконце Message рис. 9.2) з приводу проекту.
 • Захистити роботу перед викладачем.

9.4. Завдання для перевірки знань

  • У чому суть CALS-стратегії?
  • Чому використання CALS є критичним фактором конкурентоздатності продукції на міжнародних ринках?
  • Які рішення забезпечують використання CALS-технологій у рамках віртуального підприємства?
  • Назвіть переваги використання СALS у віртуальних підприємствах.
  • Що визначає стандарт STEP?
  • Що таке CITIS?
  • Дайте визначення PLM-систем.
  • Дайте визначення PDM-систем.
  • Назвіть основні функціональні можливості PDM-систем.
  • Які завдання впровадження PDM-систем?
  • Наведіть приклади PDM-систем.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.