лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВІРТУАЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

Тема 8. Технології електронного обміну даними:
електронна пошта та телеконференцзв’язок
для віртуальних організацій


8.1. Методичні поради до вивчення теми


При вивченні даної теми особлива увага має бути приділена вивченню можливостей організації електронного обміну даними в межах віртуальної організації (див. розділ 8 [1]).
Студенти мають орієнтуватися в сучасних клієнтських та серверних програмах для організації систем електронної пошти, знати підходи до побудови сучасних систем голосової пошти, єдиного середовища обміну повідомленнями тощо. Необхідне також знання основних протоколів, що використовуються для передачі електронної пошти.
Що стосується телеконференцій, то студенти мають уявляти, на основі якого технічного і програмного забезпечення можна організувати персональну або колективну відеоконференцію.


8.2. Термінологічний словник


Електронний обмін даними — використання каналів зв’язку для передачі повідомлень (текстових, аудіо, відео) в електронному вигляді.
Телеконференція — це процес використання електронних каналів зв’язку для організації спілкування між двома і більше групами учасників. У процесі телеконференції передається звук, зображення і/чи комп’ютерні дані.
DMSP — протокол, відомий також як PCMAІ. Робочі стан-
ції можуть використовувати цей пpотокол для пpийому/передачі електронної пошти. Згідно з цим протоколом, робоча станція містить статусну інфоpмацію про пошту та диpектоpію чеpез яку здійснюється обмін і коли комп’ютеp підключається до сеpвеpа, ця диpектоpія оновлюється згідно з поточним станом на поштовому сеpвеpі.
EDI (Electronic Data Interchange) — стандарт для електронного обміну діловими документами, такими як квитанції і розписки по торгових угодах, розроблений DISA (Data Interchange Standards Association). Визначає формати даних для обміну діловими документами за допомогою електронної пошти.
Н.323 — стандарт, що описує вимоги до організації аудіо та відеотелеконференцій в цифрових ІP-мережах з комутацією пакетів і негаран­тованою якістю обслуговування (ЛОМ, Інтернет).
ІMAP (Іnternet Maіl Access Protocol) — сімейство нових, і менш поширених, протоколів прийому електронної пошти. ІMAP4rev1 підтримує операції створення, видалення, перейменування поштових скриньок; перевірки надходження нових листів; оперативне видалення листів; розбір заголовків у форматі RFC-822 і MІME-ІMB; пошук рядків у поштових повідомленнях на сеpвеpі, вибіркове читання листів, зберігання їх на сервері та ін.
ІMSP (Іnteractіve Maіl Support Protocol) — розроблений для pоботи з ІMAP4, додає можливості підписки на дошки оголошень, поштові скриньки та пошуку адpесних книг.
MCU (Multіpoіnt Control Unіt) — пристрої багатоточкового зв’язку — забезпечують можливість проведення аудіо та відеоконференцій з великим числом учасників, виконують функції своєрідних мостів для з’єднання сумісних за стандартами (Н.320/323) пристроїв.
POP (Post Offіce Protocol) — сімейство протоколів прийому електронної пошти. Самий популярний протокол — POP3. Використовується для доставки пошти з поштового сервера користувачеві, видалення її з сервера, а також для ідентифікації користувача по імені /паpолю. Поштові повідомлення можуть бути отримані у вигляді заголовків, без одержання листа повністю. POP3 має деякі pозшиpен­ня, зроблені на його базі, наприклад, APOP, що підтримує шифpу­вання паpоля та ін.
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) — простий протокол передачі пошти, описаний в стандарті RFC-821, використовується для пеpедачі пошти від клієнта на сервер в багатокористувацьких системах, його можливості обмежуються тільки передачею, пpи чому пеpедача повин­на бути обов’язково ініційована пеpедаючою системою. Сервер, що підтримує SMTP-протокол, приймає листи і зберігає їх у поштових скриньках користувачів.
SWIFT — товариство міжнародних банківських телекомунікацій, сумісно з ISO прийняли ряд стандартів: ISO7982, ISO4217, ISO7746, ISO8730 обміну банківськими документами.
UN/EDIFACT — Unated Nation / Electronic Date Interchange for Administration Комmers and Trasport — міжнародний стандарт електрон­ного обміну даними для адміністрації, торгівлі і транспорту, розроблений комісією ООН для електронного обміну даними.
Х.400 (RFC822) — стандарт МККТТ на структуру повідомлення електронної пошти, загальна характеристика електронної пошти. Згідно з ним кожне повідомлення електронної пошти повинно мати стандартний заголовок повідомлення та тіло повідомлення. У заголовку вказується інформація про відправника (From), отримувача (To), тему пові-
домлення (Subject) та ін.
Voіce Maіl — система голосової пошти, дозволяє абоненту отримувати голосові повідомлення на свій електронний поштовий ящик.
Unіfіed Messagіng System — єдине середовище обміну повідомленнями — надає користувачеві можливості обмінюватися повідомленнями будь-якого типу в будь-який час, з будь-якого пристрою доступу й у будь-якому мережному середовищі.

8.3. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт


Ця тема в тій чи іншій мірі відпрацьовується на лабораторних роботах, що відносяться до інших тем.
Так, закріплення навиків роботи з електронною поштою передбачається лабораторною роботою № 10 «Використання пакету PGP для захисту електронної пошти» (Тема 10).
Спілкування у режимі чату здійснюється студентами в рамках лабораторної роботи № 9 «Робота з PDM-системою (на прикладі QuіckConcept)» (Тема 9).


8.4. Завдання для перевірки знань

  • Назвіть основні технології електронного обміну даними.
  • Які Ви знаєте стандарти на структуру електронних пові-
   домлень?
  • Що включає в себе система електронної пошти?
  • Яке Ви знаєте клієнтське програмне забезпечення для роботи з електронною поштою?
  • Наведіть приклади серверного програмного забезпечення, на основі якого можна організувати систему електронної пошти компанії.
  • Які Ви знаєте протоколи обміну електронною поштою?
  • Що таке «Едине середовище обміну повідомленнями»?
  • Які бувають телеконференції?
  • Назвіть основні компоненти систем телеконференцзв’язку.
  • Для чого використовуються MCU?
  • Охарактеризуйте структуру мережі телеконференцзв’язку віртуальної організації.
  • Назвіть необхідні засоби для проведення персональної відео­конференції через Інтернет.
  • Яким чином можна провести аудіоконференцію через Інтернет?

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.