лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Прогнозування соціально-економічних процесів

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 1. Визначення мети дослідження. Вибір відповідної теорії, яка пояснює поведінку економічної системи. Побудова системи показників, відбір чинників, що справляють найбільший вплив на кожен показник, та розроблення логіко-інформаційної схеми прогнозу. Вибір форми зв’язку показників між собою та відібраними чинниками.
 2. Побудова економетричної моделі, тобто відображення теорії у вигляді рівняння регресії або системи рівнянь і тотожностей, яка пов’язує відібрані змінні. Особливо слід зважати на виперед­ження та запізнення впливу змінних у рівняннях, а також на змінні, що містять інформацію про перспективу на майбутнє.
 3. Знаходження даних про значення змінних, дотримуючись, за можливості, теоретичних концепцій. Аналіз інформації. В ідеалі потрібні точні дані про всі необхідні змінні.
 4. Використання відповідного економетричного методу для оцінювання невідомих параметрів, які входять до рівнянь моделі.
 5. Перевірка якості побудованої моделі, яка передбачає, передусім, її відповідність досліджуваному економічному процесу, а також адекватність, точність і прогнозову спроможність.
 6. Використання знайденої прийнятної моделі для прогнозу. На підставі рівнянь із оціненими параметрами та прогнозованих екзогенних змінних роблять передбачення потрібних показників, а саме значень ендогенних змінних. Якщо потрібен прогноз на кілька періодів уперед, його можна одержати шляхом послідовності прогнозів на один період. Знайти значення величин екзогенних змінних, від яких суттєво залежить прогноз, можна або на основі одновимірної моделі часових рядів, або використовуючи інші джерела, наприклад іншу економетричну модель або експерт­ні методи.

Як і раніше, позначимо прогноз на період часу ()через . При цьому  є періодом випередження, відповідно, помилки прогнозу дорівнюють: . 3 огляду на те, що значення помилок можуть бути як від’ємними, так і додатними, використовують поняття мінімуму середнього квадрата помилок (MSE). Відповідно, оптимальним є прогноз, за якого мінімізується середній квадрат помилок прогнозу. Тобто обирають таке прогнозове значення ,за якого мінімізується . Зауважимо, що, оскільки помилка прогнозу є випадковою величиною, ми мінімізуємо математичне сподівання квадрата помилок. Мінімізація середнього квадрата помилок аналогічна прогнозному значенню ,отриманому як умовне математичне сподівання за заданих усіх спостережень часового ряду до періоду t,тобто  (див. 7.1).
Припустімо, що для побудованої моделі виконуються всі допущення лінійної регресії. Тоді за відомими значеннями чинників на період випередження  незміщена оцінка точкового прогнозу дорівнює:
.(5.1.15)
Якість прогнозу тим вища, чим надійніше оцінено параметри моделі; точніше визначено значення незалежних змінних для періоду випередження прогнозу; точніше виконуються в прогнозованому періоді всі допущення лінійної регресії.
Інтервал надійності прогнозу отримаємо для математичного сподівання залежної змінної  та для її індивідуального значення. Дисперсії величини  будуть у цих випадках різними. Оскіль­ки похибка прогнозу  є лінійною функцією нормально розподіленої змінної , то дисперсія математичного сподівання прогнозу дорівнює:
.                         (5.1.16)
Виходячи з цього, інтервал надійності математичного сподівання  для рівня довіри  визначають за формулою:
,               (5.1.17)
де  — визначається з таблиць t-розподілу.
Дисперсія похибки індивідуального прогнозу дорівнює
     (5.1.18)
Відповідно, інтервал надійності для індивідуального значення  визначають за формулою:
.               (5.1.19)
Переваги прогнозування на підставі економетричних моделей увиразнюються завдяки розвитку обчислювальної техніки та програмних продуктів. Завдяки використанню їх можна, по-перше, збільшувати розмірність моделі, глибше розглядати подробиці економічних зв’язків. Важливим є те, що модельні розрахунки не просто вможливлюють стримання прогнозів за великою кількістю показників, але при цьому показники збалансовані, не суперечать одне одному, взаємопов’язані в систему.
Утім, економетричні моделі не позбавлені недоліків. Як зручний інструмент прогнозування, вони, одначе, не розв’язують і не можуть розв’язати його принципових проблем. Перш за все, моделі не сприяють підвищенню точності прогнозування поворотних точок розвитку. В економетричних моделях припускається, що інституції (закони, ділова практика, економічна політика тощо) залишаються незмінними в часі, або ж їхні зміни контролюються. Вони більш придатні для екстраполяції вже встановлених тенденцій розвитку, ніж для розпізнавання зміни в них. З цієї причини прогнозування економічного зростання на підставі моделей можливе лише шляхом введення зовнішніх змінних і коригування параметрів.
До того ж, на практиці не завжди можливо сконструювати економетричну модель. По-перше, дослідник може вагатися стосовно вибору відповідної економічної теорії. По-друге, надійних даних про значення змінних, які належать до цієї моделі, може не існувати. З аналізу економічного моделювання й прогнозування зрозуміло, що побудова спроможних прогнозів вимагає не лише коректної економічної теорії, а й правильних рішень на кожному етапі побудови прогнозу. Інакше кажучи, прогнози є комбінацією економічної теорії та мистецтва прогнозиста. Як наслідок, дослід­ження прогнозів не обов’язково може визначити, який саме варіант економічної теорії є коректним, і не завжди містить достатньо інформації про відмінності між економічними моделями. Може статися, що на точність прогнозу найбільшою мірою впливає передбачення або припущення стосовно майбутніх заходів уряду та значень екзогенних змінних.


Приклад 5.1.1.

Розробити прогноз впливу державної фінансової політики на функціонування економіки країни, використовуючи модель Л. Клейна, яка відображає залежність шести ендогенних змінних від трьох екзогенних змінних (табл. 5.1.3). Дані умовні.
Ендогенні змінні: С(t) — особисте споживання, W1(t) — заробітна плата, P(t)прибуток, I(t)інвестиції, K(t)основний капітал, Y(t)національний дохід.
Екзогенні змінні: W2 (t) — державний фонд заробітної плати, G(t)державні замовлення, X(t)податок на ділову активність або податок на підприємництво (складаються з податків на продаж, акцизів, податків на майно, сплати ліцензій і мита).
Таблиця 5.1.3
ВХІДНА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ РОЗРАХУНКІВ
ЕКОНОМЕТРИЧНОЇ МОДЕЛІ


Роки(t)

Y(t)

I(t)

G(t)

C(t)

X(t)

P(t)

W1(t)

W2(t)

K(t)

1

1203,5

240,8

299,1

795,5

131,9

120,2

683,3

400

1220,8

2

1289,1

219,6

355

862

147,5

137,1

720,1

431,9

1440,4

3

1441,4

277,7

356,9

969

162,2

146,4

740

555

1718,1

4

1617,8

344,1

387,3

1057,6

171,2

150,2

810

657,6

2062,2

5

1838,2

416,8

425,2

1177,8

181,6

168,1

850,3

819,8

2479

6

2047,3

454,8

467,8

1319,8

195,1

174

895,5

977,8

2933,8

7

2203,5

437

530,3

1460,8

224,6

188,3

949,3

lt)65,9

3370,8

8

2443,5

515,5

588,1

1601,2

261,3

196,2

1026,3

1221

3886,3

9

2518,4

447,3

641,7

1693,8

264,4

200,4

1180

1138

4333,6

10

2719,5

502,3

675

1831,8

289,6

222,6

1290,6

1206,3

4835,9

11

3028,5

664,8

735,9

1956

328,2

288,6

1360,6

1379,3

5500,7

12

3234

643,1

820,8

2113,7

343,6

292,1

1500

1441,9

6143.8

13

3437,1

665,9

871,2

2247,3

347,3

300,4

1685,8

1450,9

6809,7

14

3678,7

712,9

924,7

2409,1

368 ,

290

1826

1562,7

7522,6

1

3964,3

765,5

936,3

2655,2

392,7

310

2090

1564.3

8288,1

Розв’язок.
Математична модель задачі має вигляд:
Рівняння функціонування


Функція споживання: C(t) = f(W(t), P(t), P(t – 1)) або

 

C(t) = а0 + а1 (W2(t) + W1(t)) + a2 P(t) + a3 P(t – 1) +U1t.

(1)

Функція інвестицій: I(t) = f(P(t), P(t – 1), K(t – 1)) або

 

I(t) = b0 + b1 P(t)+b2 P(t – 1) + b3 K(t–1)+U2t.

(2)

Функція попиту на робочу силу: W1(t) = f(Z(t), Z(t – 1),T) або

 

W1(t) = d0 + d1Z{t) + d2Z(t – 1) + d3T + U3t, Z(t) = (Y(t) + Х(t) – W2(t)).

(3)

Тотожності

 

Рівняння національного доходу Y(t) = C(t) + I(t) + G(t) – X(t).

(4)

Рівняння прибутку P(t) = Y(t) – W1(t) +W2(t)).

(5)

Рівняння зміни капіталу K(t) = K(t – 1) + I(t)

(6)

Розрахунки за моделлю здійснюють у чотири етапи: формування інформаційної бази, оцінювання параметрів моделі, побудова еконо­метричних моделей зв’язку ендогенних змінних, аналіз моделі.
Інформаційна база, окрім усіх вхідних даних, передбачає формуванням додаткових блоків для лагових ендогенних змінних: Y(t – 1), X(t –
– 
1), P(t – 1), K(t – 1), W2(t – 1), Z(t – 1).
Параметри структурної моделі (1 – 6) можна обчислювати дво­кроковим або трикроковим МНК, оскільки модель не містить недоототожнених рівнянь. У результаті розрахунків одержуємо таку числову модель задачі:


Функція споживання: C(t) = 36,2 + 0,81(W2(t) + 0,66W1(t) +0,0095P(t) – 0,42P(t – 1) + U1t.

(7)

Функція інвестицій: I(t) = 64,7+1,648P(t) – 0,32P(t – 1) + 0,037K(t –1) + U2t.

(8)

Функція попиту на робочу силу: W1(t) = 52,62 + 1,06Y (t) – 0,83X(t)1,104W2(t) – 0,129Z (t –1) + 13,25T + U3t .

(9)

Рівняння національного доходу: Y(t) = C(t) + I(t) + G(t) – X(t).

(10)

Рівняння прибутку: P(t) = Y(t) – W1(t) + W2(t)).

(11)

Рівняння капіталу: K(t) = K(t – 1) + I(t).

(12)

Якщо виразити ендогенні змінні через лагові ендогенні й екзогенні змінні та константи, рівняння (7—12) матимуть вигляд:


C(t)0,81(W2(t)0,0095P(t) = 36,2 + 0,66W1(t)0,42P(t – 1) + U1t.

(13)

I(t) – 1,648P(t) = 64,7 – 0,32P(t – 1) + 0,037K(t – 1) + U2t.

(14)

W1(t)1,06Y(t) = 52,620,83X(t)1,104W2(t)0,129Z(t –1) + + 13,25T + U3t,

(15)

Y(t) – C(t) — I(t) = G(t) – X(t),

(16)

Y(t) – P(t) – W1(t) = W2(t),

(17)

K(t) – I(t) = K(t – 1)

(18)

Систему (13—18) можна записати в загальному матричному вигляді:
АY = В,(19)
де А — матриця, складена із коефіцієнтів за шести ендогенних змінних,
Y — вектор невідомих ендогенних змінних, якому відповідає вектор-стовпчик,
В — вектор вільних членів, якому відповідають співвідношення між константами, екзогенними та ендогенними лаговими змінними.
Або в чисельному вигляді:

    (20)
Для розв’язування системи рівнянь (20) необхідно знайти Y = А– 1В.
У результаті одержимо:

Дослідимо вплив трьох фінансових політик уряду на величину націо­нального доходу (табл. 5.1.4). Варіанти політики на кожен рік характеризуються відповідно:

  • зниженням податку X(t) на 5 %;
  • збільшенням урядового фонду заробітної плати W2(t) на 5 %;
  • збільшенням урядових замовлень G(t) на 5 %.

  Таблиця 5.1.4

  РЕЗУЛЬТАТИ РОЗРАХУНКІВ ЗА МОДЕЛЛЮ

  T

  C(t)

  I(t)

  W1(t)

  Y(t)

  P(t)

  K(t)

  Варіант (0) — базовий

  1

  1048,908

  262,2796

  971,4021

  1518,687

  115,3855

  1483,079

  2

  1019,739

  306,4003

  830,6135

  1520,839

  135,2262

  1789,479

  3

  1030,635

  322, 9850

  769,9422

  1569,720

  142,1680

  2112,464

  4

  1090,010

  356,5600

  713,8314

  1690,170

  156,5388

  2469,024

  5

  1140,896

  390,4097

  654,4602

  1804,005

  171,7456

  2859,433

  6

  1358,669

  414, 1272

  861,8403

  2107,996

  180,2058

  3273,560

  7

  1356,929

  493,6134

  735,7277

  2177,343

  220,6154

  3,767,173

  8

  1510,584

  471,9911

  1017,717

  2359,875

  204,1587

  4239,164

  9

  1673,220

  527,0658

  1155,779

  2585,686

  223,6069

  4766,229

  10

  1767,421

  010,9697

  1140,526

  2786,091

  266,2648

  5377,198

  11

  1969,857

  633,3597

  1364,174

  3080,416

  274,2530

  6010,557

  12

  2196,286

  640,8284

  1644,174

  3361,014

  265,9399

  6651,385

  13

  2423,221

  698,5046

  1831,013

  3678,425

  284,7124

  7349,889

  14

  2464,201

  751,9075

  1890,551

  3759,709

  304,8572

  8101,796

  Варіант 1 — щорічне зменшення податку на 5 %

  1

  1048,908

  262,2796

  971,4021

  1518,687

  115,3855

  1483,079

  2

  1016,982

  284,4809

  827,3281

  1504,273

  121,9455

  1767,559

  3

  1080,241

  309,986

  825,0847

  1614,887

  132,2032

  2077,545

  4

  1129,322

  342,4656

  757,8390

  1724,487

  146,8487

  2419,965

  5

  1178,879

  374,9634

  696,9379

  1836,342

  161,6046

  2794,863

  6

  1299,756

  408,4863

  782,9602

  2025,142

  176,2821

  3203,286

  7

  1381,183

  472,8060

  764,0480

  2193,889

  208,8412

  3676,106

  8

  1555,350

  450,6725

  1067,534

  2396,543

  191,0082

  4126,772

  9

  1720,381

  503,2695

  1208,034

  2623,,531

  209,1964

  4630,069

  10

  1818,657

  583,8430

  1197,186

  2826,600

  250,1137

  5213,943

  11

  1893,715

  581,6225

  1260,676

  2969,738

  267,1624

  5795,572

  12

  2073,237

  584,9945

  1486,681

  3199,532

  261,9509

  6380,494

  13

  2271,205

  637,3594

  1638,927

  3483,664

  282,0372

  7017,849

  14

  2286,808

  684,7725

  1667,425

  3534,820

  303,0949

  7702,622

  Закінчення табл. 5.1.4


  T

  C(t)

  I(t)

  W1(t)

  Y(t)

  P(t)

  K(t)

  Варіант (2) — щорічне збільшення урядового фонду заробітної плати на 5 %

  1

  1048,908

  262,2796

  971,4021

  1518,687

  115,3855

  1483,079

  2

  1008,822

  311,7385

  794,0457

  1515,261

  138,4653

  1794,818

  3

  993,5362

  319,7791

  698,1546

  1529,415

  140,7506

  2114,579

  4

  1078,420

  364,5222

  664,7143

  1686,542

  161,0379

  2479,102

  5

  1110,025

  399,9937

  577,8286

  1782,719

  178,2011

  2679,093

  6

  1223,264

  436,9866

  651,8901

  1965,951

  194,8708

  3316,076

  7

  1295,946

  506,1168

  616,7321

  2128,863

  230,0815

  3822,185

  8

  1467,858

  484,0327

  922,241

  2329,190

  212,0490

  4306,212

  9

  1,635,166

  540,0360

  1062,513

  2560,602

  231,4799

  4846,246

  10

  1727,656

  625,8885

  1037,964

  2761,245

  275,0265

  5472,138

  11

  1928,180

  649,1963

  1257,189

  3054,577

  283,3974

  6121,336

  12

  2155,279

  657,0936

  1537,772

  3336,273

  275,0664

  6768,433

  13

  2382,207

  716,2516

  1719,962

  3655,159

  294,3564

  7494,681

  14

  2423,802

  770,0043

  1780,475

  3737,406

  314,4105

  8264,684

  Варіант (3) — щорічне збільшення урядових замовлень на 5 %

  1

  1048,908

  262,2796

  971,4021

  1516,687

  115,3855

  1483,079

  2

  1079,011

  299,0019

  904,7668

  1590,513

  130,7462

  1782б081

  3

  1107,473

  314,8187

  863,6767

  1657,791

  136,5150

  2096,898

  4

  1175,490

  347,4392

  817,7704

  1787,829

  150,2593

  2444,329

  5

  1233,973

  386,2238

  767,6867

  1910,297

  164,9110

  2824,553

  6

  1364,083

  414,6963

  865,0857

  2110,979

  180,0140

  3239,246

  7

  1451,200

  480,6445

  853,5477

  2288,045

  213,4973

  3719,884

  8

  1632,205

  457,7111

  1166,102

  2499,296

  195,1940

  4177,591

  9

  1803,357

  511,8773

  1313,848

  2734,205

  214,0571

  4689,467

  10

  1907,346

  594,1891

  1310,744

  2946,025

  255,9810

  5283,649

  11

  2^24,714

  614,3844

  1552,561

  3257,338

  262,8769

  5897,984

  12

  2360,342

  620,4030

  1843,402

  3548,295

  253,9035

  6518,383

  13

  2595,421

  676,5427

  2040,082

  3874,864

  272,0814

  7194,922

  14

  2637,403

  729,2179

  2100,561

  3957,081

  292,1694

  7924,117

  Для кожного варіанта окремо обчислюють величину національ­ного доходу й обирають той варіант, де його середня величина за 14 років є максимальною. Перш за все, за моделлю (13—18) розраховують базовий варіант (0 — варіант), а далі послідовно реалізують три політики уряду (табл. 5.1.4), Рівні національного доходу за усіма варіантами політики уряду представлено графічно на рис. 5.1.1.

  Таблиця 5.1.4

  ЗНАЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ДОХОДУ
  ДЛЯ ОДЕРЖАНИХ ТРАЄКТОРІЙ

  Роки

  Варіант (0)

  Варіант (1)

  Варіант (2)

  Варіант (3)

  1

  1518,687

  1518,687

  1518,687

  1516,678

  2

  1520,839

  1504,273

  1515,261

  1590,513

  3

  1569,720

  1614,887

  1529,415

  1657,791

  4

  1690,170

  1724,487

  1686,542

  1787,829

  5

  1804,005

  1836,342

  1782,719

  1910,297

  6

  2107,996

  2025,142

  1965,951

  2110,979

  7

  2177,343

  2193,889

  2128,863

  2288,045

  8

  2859,875

  2396,543

  2329,190

  2499,296

  9

  2585,686

  2623,531

  2560,602

  2734,205

  10

  2786,091

  2826,600

  2761,245

  2946,025

  11

  3080,416

  2969,738

  3054,577

  3257,338

  12

  3361,014

  3199,532

  3336,273

  3548,205

  13

  3687,425

  3483,664

  3655,159

  3874,864

  14

  3759,709

  3534,820

  3737,406

  3957,031

  SY

  33999,98

  33452,14

  33561,89

  35681,11

  Yсер,

  2428,57

  2389,438

  2397,277

  2548,650

  S2

  591168,1

  486533,2

  597829,7

  675490,5


  Рис. 5.1.1. Варіанти значень національного доходу
  стосовно варіантів фінансової політики
  Для кожного із варіантів обчислимо середнє значення національного доходу Y і дисперсію ?2, Із даних таблиці 5.1.4 видно, що найбільше середнє значення національного доходу Y(t) відповідає третій політиці уряду — збільшенню замовлень на 5 %, При цьому середній максимальний національний дохід дорівнює Y = 2548,65, але йому відповідає дисперсія ?2 = 675480,5 — найбільша серед решти варіантів, включно з базовим. Отже, з погляду стабільності рівня національного доходу доцільно обрати політику уряду зі зниження податку Х(і) на 5 %, тобто варіант 1. Для цього варіанта середній національний дохід дорівнює Y = 2389,438 одиниць, але дисперсія ?2 = 486533,2 є найменшою серед усіх варіантів.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.