лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Прогнозування соціально-економічних процесів

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

На рис. 5.2.2 відображено схему причинно-наслідкових зв’яз­ків між показниками, що належать до системи УКР-МАКРО 3.
На рис. 5.2.2 екзогенними змінними є:

  • ДФВВП — дефлятор ВВП;
  • ІМГАЗ — імпорт газу;
  • ІМНФТ — імпорт нафти.

Ендогенні змінні:
ВВПР — реальний ВВП в порівнянних цінах 1990 року;
ВВПН — номінальний ВВП у фактичних цінах;
ПРСП — проміжне споживання;
ВТП — випуск товарів і послуг;
ЗАН — кількість зайнятих;
ПРПР — продуктивність праці;
ПБЗ — приховане безробіття.
Показники за категоріями використання номінального ВВП:
ФКСП — фактичне кінцеве споживання;
ВНОК — валове нагромадження основного капіталу;
ЗЗМОК — зміна запасів матеріальних обігових коштів;
ЕКСП — експорт товарів і послуг;
ІМП — імпорт товарів і послуг.
Показники формування номінального ВВП за категоріями доходу:
ОПНП — оплата праці найманих працівників;
СОК — споживання основного капіталу;
ПРИБ — прибуток;
ПОД — податки на виробництво та імпорт, за винятком субсидій.Рис. 5.2.2. Підсистеми «Макропоказники»
та «Міжпродуктові взаємодії» в УКР-МАКРО 3


Згідно зі схемою модель економічного розвитку в цій системі складається із двох частин:

  • виробництво основних продуктів у натуральному обчисленні;
  • вартісні макропоказники за системою національних під-
    рахунків.

Перша частина системи моделі міжпродуктових взаємодій складається з 28 співвідношень, серед яких 24 є стохастичними регресійними рівняннями, а 4 — трендами. Цю модель можна схарактеризувати як модель міжпродуктових взаємодій, оскільки обсяги виробництва одних видів продукції моделюються в ній залежно від обсягів виробництва інших (сировини, матеріалів, палива або устаткування), необхідних для процесу виробництва тих видів продукції, що моделюються.
Крім елементів першої частини моделі, до пояснюваних змінних відносять також елементи зовнішнього середовища, які відображають обсяги ввезення енергоносіїв, зокрема нафти та газу. Безумовно, треба зважати на сукупний експорт-імпорт усіх без винятку товарів. Проте це не завжди можливо, оскільки зведена інформація стосовно цього, на жаль, недостатньо достеменна, а інколи взагалі відсутня.
Зростання обсягів виробництва основних видів продукції у моделі представлено динамічним варіантом виробничої функції, яка ґрунтується на припущенні взаємодоповнюваності виробничих чинників.
Підсистема міжпродуктових взаємодій пов’язана із вартісними макропоказниками через реальний ВВП. Щоб урахувати спад виробництва за умов інфляції, реальний ВВП моделювали у постійних карбованцях 1990 року від обсягів виробництва основних видів продукції у натуральному вираженні. Для цього в модель були введені часткові прогнози реального ВВП, які визначалися залежно від рівнів виробництва кожного із видів продукції.
На підставі часткових прогнозів реального ВВП був розрахований реальний ВВП як їхнє середнє арифметичне.
Номінальний ВВП у фактичних цінах визначається в моделі як добуток реального ВВП і показника інфляції — дефлятора ВВП.
У систему рівнянь міжпродуктових взаємодій, що описують виробництво електроенергії, вантажообіг транспорту, виробниц­тво сільськогосподарської продукції, входять показники: імпорт нафти та імпорт газу, які є важливим джерелом енерго-
ресурсів для України, і саме тому обрані керівними у версії УКР-МАКРО 3.
Через штучні змінні, які вводяться до рівнянь виробництва сільськогосподарської продукції, відображається вплив випадкових чинників, зокрема погодних умов (у сценарних розрахунках: були вони сприятливі чи несприятливі). До рівняння, що описує виробництво вугілля, була введена і така змінна, що відбиває його спад унаслідок соціального напруження серед шахтарів. Викорис­тання цієї змінної дало змогу в прогнозових оцінках урахувати стабільну чи нестабільну ситуацію у вугільній промисловості.
Таким чином, у версії УКР-МАКРО 3 реальний ВВП моделюється залежно від виробництва головних продуктів у натуральному вираженні, а також від імпорту енергоносіїв, погодних умов і соціальних ситуацій, особливо у вугільній промисловості.
У другій частині системи моделей УКР-МАКРО 3, яка збігається з новою версією УКР-МАКРО 4, представлено макропоказники відповідно до системи національних рахунків.
У цій версії системи моделей зроблено спробу моделювання економічного розвитку залежно від стану інвестування.
Між обсягами інвестицій та економічним зростанням існує тіс­ний зв’язок. Отже, головним завданням моделі є оцінювання цього впливу на альтернативні прогнозовані рішення щодо зміни економічного стану залежно від розміру частини інвестицій у реальному ВВП, яку в системі прийнято як екзогенну — керівну змінну. Тобто на етапі одержання прогнозових оцінок частка інвестицій у реальному ВВП на майбутнє має визначається експертним шляхом.
Рівняння для вартісних макропоказників і системи УКР-МАКРО 3, і системи УКР-МАКРО 4 мають однаковий вигляд і моделювання їх здійснюється в реальному вимірі, тобто з урахуванням інфляції шляхом коригування цих показників на дефлятор ВВП. Згідно із системою національних рахунків у моделі розрізняються показники, які формують ВВП за категоріями доходу, і показники за категоріями використання ВВП.
На етапі прогнозування за системою УКР-МАКРО 3 було розг­лянуто два варіанти сценаріїв — оптимістичний і песимістичний. У системі УКР-МАКРО 3 керівними змінними є обсяги імпорту нафти та газу — й, рівні інфляції. У системі також є фонові змінні: зокрема погодні умови та ситуація у вугільній промисловості. Оптимістичний погляд полягає в тому, що постачання енерго­носіїв здійснюватиметься наростаючими темпами як для нафти, так і для газу; погодні умови — сприятливі, ситуація у вугільній промисловості — стабільна. Песимістичний прогноз передбачає подальший спад у постачанні енергоносіїв, але темпи падіння дещо уповільнюються; погодні умови — несприятливі, ситуація у вугільній промисловості — нестабільна.
За системою УКР-МАКРО 4 було також розглянуто два варіан­ти прогнозованих рішень: уповільнене чи прискорене зростання частки інвестицій у реальному ВВП.

  • Інститутом економічного прогнозування НАН України розроблено «Макромодель економіки України — 1». Модель зорієнтована на складання середньотермінових прогнозів розвитку ключових макроекономічних показників [20]. Модельні зв’язки розглядаються у секторному розрізі на підставі показників і залежностей Системи національних розрахунків (СНР) України з урахуванням цілей економічної політики.

Зазначена економетрична модель має блокову структуру й призначена для обчислення прогнозних показників у щорічному вимірюванні. Взаємодія одночасових блоків виявляється у побудові та узгодженні ключових індикаторів платіжного й монетарного балансів, СНР та балансу державного бюджету.
Ендогенними змінними цієї економетричної моделі є: обсяг ВВП, обсяги приватного, державного та загального споживання, величина основних фондів та валових інвестицій, зміна запасів обігових коштів, обсяги імпорту та експорту (наведено у фактичних і базових цінах), рівень зайнятості, сальдо державного бюджету, обсяг загальних державних витрат, характеристики загаль­ного доходу й загальної пропозиції.
Екзогенними модельними змінними виступають: обсяг світового ВВП; дефлятори вітчизняного та світового ВВП, приватного та державного споживання, валових інвестицій, зміни запасів матеріальних обігових коштів, експорту та імпорту; індекси спожив­чих цін і цін промислового виробництва; кредитна відсоткова ставка; частка бюджетних надходжень та витрат у ВВП.
Змінними економічної політики визначаються: реальне та державне споживання, валові інвестиції, ставки окремих податків, експорт, імпорт, а також відсоткові ставки, валютний курс та індекс інфляції.
Взаємодія блоків моделі реально виявляється в побудові й узгодженні основних показників платіжного та монетарного балансів, системи національних рахунків (СНР) та балансу державного бюджету. До того ж виробництво, дохід і витрати (або заощадження), як відомо, мають три основні взаємозалежності: виробництводохід; дохідвитрати; заощадження — придбання активів.
Поточні й капітальні взаємозв’язки СНР між державним, приват­ним, зовнішнім секторами та монетарною системою як посеред­ницьким сектором і три вищенаведені базові взаємозалежності становлять тотожності національного доходу. Вони відобра­жають обмеження бюджетного, зовнішнього й грошово-кредит­ного секторів і використовуються для розроблення системи секторальних макромоделей оцінювання і прогнозування економіки України (рис. 5.2.3).

Рис. 5.2.3. Секторальні макромоделі
економічного прогнозування
У макромоделі трансформація та дезагрегація балансових макро­економічних взаємозв’язків і тотожностей національного доходу ґрунтується на методах регресійного аналізу та методології кон­струювання систем відповідних економетричних моделей.

  • Модель реального сектора містить базові макроекономічні тотожності, на підставі яких формуються складові ВВП за різ­ними методами обчислення. У моделі виокремлено два блоки. Блок пропозиції формує виробничу функцію (сума валового внутрішнього продукту та імпорту), що залежить від основних фондів, зайнятості та імпорту кінцевих товарів і послуг та лагових змінних. У блоці наявні функції зайнятості та основних фондів.

Агрегований попит визначається як використання валового внутрішнього продукту й формує обсяги кінцевих споживчих витрат домашніх господарств, сектора загального державно-
го управління, валового нагромадження основного капіталу, зміни запасів матеріальних обігових коштів та експорту товарів і послуг.
Пояснення до рис. 5.2.3:
Y, GDP — валовий внутрішній продукт (ВВП);
CPR — споживання домашніх господарств (приватне);
І — валові інвестиції;
QDP — загальна пропозиція;
К — основний капітал (основні фонди);
— приріст основного капіталу;
ZAN — зайнятість;
P — виробництво ВВП на одного зайнятого (або продуктивність праці);
WG — середньомісячна заробітна плата зайнятого в народному господарстві;
u — рівень безробіття;
NX — чистий експорт товарів і послуг;
Х — експорт товарів і послуг;
М — імпорт товарів і послуг;
MDT — імпорт послуг;
MEU — імпорт машин та устаткування;
Х01 — експорт продовольчих товарів;
Х24 — експорт сировини;
Хз — експорт проміжної продукції;
X59 — експорт готової продукції;
М01 — імпорт продовольчих товарів;
М24 — імпорт сировини;
Мз — імпорт проміжної продукції;
M59 — імпорт готової продукції;
MD — попит на гроші;
MS — пропозиція грошей в економіку;
MD — попит на гроші;
RW — відсоткова ставка;
PMEU, PMDT, PY, РХ, РМ — відповідні індекси цін;
PYW — індекс цін (дефлятор) світового ВВП;
IVOR — змінна запасів обігових коштів, у цінах поточного періоду;
IWKL(– 1) — сума заощаджень на початок року;
WKL — сума заощаджень на кінець року;
ІN — особисті доходи домашніх господарств після сплати податків;
YW — світовий ВВП;
MS — пропозиція грошей в економіку;
ВМ1 — грошовий мультиплікатор;
Н — грошова база;
NQM — показник дисбалансу або нерівноваги грошового ринку;
MSF, MDF — прогнозовані значення попиту та пропозиції грошей (відповідно);
RIO — ставка рефінансування НБУ (офіційна);
ЕО — офіційний обмінний курс національної грошової одиниці;
USD — рівень доларизації;
MQ — грошова маса (квазігроші);
NFA — чисті зовнішні активи;
М1 — грошова маса (агрегат М1);
М3 — грошова маса (агрегат М3);
REZ — зміни валютних резервів країни;
СРІ — індекс споживчих цін;
CAB — сальдо поточного рахунка (платіжний баланс);
DC — внутрішній кредит;
RIF — ставка рефінансування НБУ (фактична);
Ti — сума податку і-го виду;
— ставка податку і-го виду;
Tbi — податкова база і-го виду;
DUMi — фіктивна змінна, яка визначає організацію збирання та дискреційний ефект податку і-го виду.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.