лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Інформаційні системи і технології в юридичній діяльності

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи
До початку виконання самостійної роботи необхідно вивчити матеріал теми № 6, зокрема питання 1—9, 16 (див. розділ 2).
Роботу у системі GLIN описано у п. 1. Пункт 2 містить опис основ роботи з тезаурусом EUROVOC.

1.Основи роботи у GLIN.
Глобальна мережа правової інформації (GLIN, Global Legal Information Network) функціонує на базі Бібліотеки Конгресу США (The Library of Congress of the United States of America, http://lcweb.loc.gov) з 1976 р. (початкова назва — Міжнародна Правова База Даних).
На домашній сторінці GLIN розміщено такі посилання:

 • Guest Search — пошук інформації для користувачів, які не є учасниками проекту (гостей);
 • Member Log On — підключення учасників;
 • GLIN Thesaurus — тезаурус GLIN;
 • Membership Information — інформація про членство;
 • Jurisdictional Information — інформація про юрисдикції;
 • Database Contents — зміст бази даних.


Форма для пошуку резюме законів у GLIN містить такі поля:

 • Country — країна — вибирається зі списку;
 • Subject Terms From GLIN Thesaurus — терміни з тезаурусу GLIN;
 • Title of Legal Instrument — заголовок документа;
 • Date range for date issuance — період прийняття документа (дві дати у форматі DD/MM/YYYY) — день/місяць/рік;

 • Date range for date publication — період видання документа (дві дати у форматі DD/MM/YYYY) — день/місяць/рік;
 • Instrument Class — тип документа;
 • Instrument Number — номер документа.

Пошук розпочинається після натискання кнопки Query. Кнопку Clear призначено для очищення полів перед новим пошуком.
За посиланням Search Legal Writings Summaries можна організувати пошук резюме правових документів, до яких відносять статті з оглядом законів, звіти, думки, коментарі, з аналогічними пошуковими полями.
За посиланням GLIN Thesaurus можна знайти терміни тезаурусу GLIN, що їх можна вказати у відповідному полі.
Під час пошуку терміна можна скористатися одним з двох варіантів:

 • Nearest Term Browse — використовується для перегляду термінів, найближчих до вказаного, коментарів до них та їх зв’язків. Пошук розпочинається після натискання кнопки TERM. Доступні дві опції пошуку терміна: the contents of the record — на екран будуть виведені терміни, зв’язки і примітки; the hie-
  rarchy
  — передбачається виведення тільки ширших та/або вужчих термінів;
 • Word in Keyword Index — використовується для визначення релевантного терміна у випадках, коли перше слово невідоме. Пошук розпочинається після натискання кнопки KWOC ON TERM. У результаті видається список термінів, упорядкованих за алфавітом.


Запис тезаурусу має таку структуру:

 • Term — термін;
 • Used For — «використаний для»;
 • Record Type — тип запису;
 • Narrower Term — більш вузький термін;
 • Broader Term — більш широкий термін;
 • Related Term — взаємопов’язаний термін.

Про типи зв’язків див. докладніше у п. 2.
Пересуватися між записами тезаурусу можна за допомогою кнопок  — попередня або наступна сторінка — або введенням терміна (слова або частини слова) і натисканням кнопки .

2. Робота з пошуковим тезаурусом EUROVOC.
EUROVOC — це багатомовний політематичний інформаційно-пошуковий тезаурус, визнаний як міжнародний термінологічний стандарт. Він реалізований відповідно до стандартів ISO 2788-1986 «Guidelines for the establishment and development of monolingual thesauri» («Керівництво з введення і розробки одномовних тезаурусів») та ISO 5964-1985 «Guidelines for the estab­lishment and development of multilingual thesauri» («Керівництво з введення і розробки багатомовних тезаурусів»).
EUROVOC використовується для індексування та пошуку даних в інформаційно-пошукових системах офіційних документів органів, установ, інститутів і деяких держав-членів ЄС. Цей тезаурус охоплює усі теми, важливі для діяльності європейських інституцій: політика, міжнародні відносини, європейське співтовариство, законодавство, економіка, торгівля, фінанси, соціальні питання, освіта і комунікації, наука, бізнес і конкуренція, зайнятість та умови праці, транспорт, навколишнє середовище, сільське господарство, лісництво і рибна ловля, виробництво, технології та дослідження, енергія, промисловість, географія, міжнародні організації.
EUROVOC реалізований 11 офіційними мовами Європейського Союзу. Усі мови реалізації мають однаковий статус — кожен дескриптор в одній мові обов’язково має відповідний дескриптор в іншій мові. Мову тезаурусу можна вибрати на домашній сторін­ці за допомогою панелі
.
На сторінці, що відкривається після вибору мови, наводиться загальна інформація про тезаурус. Для переходу до власне тезаурусу слід вибрати посилання Navigating in the thesaurus.
EUROVOC має дворівневу ієрархію. Верхній рівень складають теми, які мають двосимвольні коди, наприклад, 12 — LAW (Право). Нижній рівень організовано як сукупність мікротезаурусів, позначених чотирма цифрами, перші дві з яких визначають тему, до якої належить цей мікротезаурус: 1216 — сriminal law (кримінальне право). Нумерація тем і мікротезаурусів єдина для всіх мов.
На рівні окремих дескрипторів і не-дескрипторів структура EUROVOC залежить від семантичних відношень, встановлених між ними. Передбачено такі їх типи:

 • SN (Scope Note, примітка щодо можливих значень) — визначення, що уточнює значення дескриптора, або вказівка, як використовувати дескриптор при індексуванні документа та формулюванні запитів;
 • MT (Microthesaurus, мікротезаурус) — посилання на мікротезаурус, до якого належить дескриптор (не-дескриптор);
 • UF (Used For, використаний для) та «USE» (використовує) — зв’язок еквівалентності між дескриптором і не-дескриптором
  (-ами), що він їх подає (UF), або між не-дескриптором і дескриптором, який замінює цей не-дескриптор (USE). Фактично, зв’язок еквівалентності включає кілька типів зв’язків: повної синонімічності або ідентичного значення; близької синонімічності або схожого значення; антонімії або протилежного значення; включення, коли дескриптор охоплює одне або більше понять, яким надано статус не-дескрипторів, оскільки вони рідко використовуються;

  • ієрархічні зв’язки між дескрипторами:
  • BT (Broader Term, ширший термін) — між певним дескриптором і родовим (більш узагальненим) дескриптором — вказується з числом, яке показує кількість кроків за ієрархією між ними. При цьому дескриптори, для яких не існує ширших термінів, називаються термінами верхнього рівня. Деякі дескриптори з тем 72 «Географія» та 76 «Міжнародні організації» є поліієрархічними, інакше кажучи, для них існує більше одного ширшого терміна на наступному вищому рівні;
  • NT (Narrower Term, більш вузький термін) — між родовим і видовим (більш вузьким) дескриптором — вказується з числом, яке показує кількість кроків за ієрархією між ними;
  • RT (Related Term, взаємопов’язані терміни) — асоціативні зв’язки між дескрипторами. Асоціативний зв’язок показує особі, що проводить індексування, або користувачеві, що існує інший, так само або навіть більш релевантний дескриптор. Передбачено асоціативні зв’язки таких типів: причини та наслідку; органу або інструменту; ієрархії (оскільки, як сказано вище, поліієрархія не припускається, втрачені ієрархічні зв’язки можна замінити асоціативними); супроводження; послідовності у часі або просторі; входження до складу; характерної риси; об’єкта дії або процесу; розташування; подібності (у випадках, коли два майже синоніміч­ні терміни включено як дескриптори); антонімії.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.