лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Моделювання економіки

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

РОЗДІЛ 3.
ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ.

 1. Моделювання економічних процесів розвитку з урахуванням надійності.
 2. Моделі нестаціонарних часових рядів та коінтеграція.
 3. Адаптивні методи прогнозування соціально-економічних процесів.
 4. Інтелектуальні системи і теорія прийняття рішень в економіці.
 5. Математичні моделі в системах моніторингу економічних процесів.
 6. Використання математичних моделей моніторингу у розв’язанні прикладних економічних задач.
 7. Основні принципи аналізу та синтезу моделей економічних систем.
 8. Математичне моделювання в актуарних розрахунках.
 9. Математичне моделювання в зовнішньоекономічній діяльності.
 10. Синтез систем адекватного стратегічного планування виробничо-економічних систем.
 11. Аналітичне планування на основі методу аналізу ієрархій.
 12. Методи прийняття рішень на основі теорії нечітких множин.
 13. Математичні моделі комбінаторного морфологічного аналізу та синтезу раціональних систем управління в економіці та підприємництві.
 14. Математичні моделі аналізу проблем глобалістики.
 15. Математичні моделі адаптивних і раціональних очікувань в економіці та підприємництві.
 16. Комплекс математичних моделей в регіональному регулюванні.
 17. Аналіз та моделювання трудових показників.
 18. Моделювання еколого-економічних процесів.
 19. Методологічні аспекти математичного моделювання агропромислової політики.
 20. Математичні моделі основних системних характеристик та їхня роль у прийнятті рішень в економіці та підприємництві.
 21. Математичні моделі антикризового менеджменту.
 22. Математичні моделі трансформаційного менеджменту.
 23. Урахування мотиваційних аспектів діяльності суб’єктів господарювання в моделюванні та прийнятті рішень.
 24. Математичні моделі програмно-цільового управління.
 25. Методичні аспекти щодо моделювання аудиторської діяльності.
 26. Моделювання інструментів фондового ринку.
 27. Математичні моделі дослідження хаотичної динаміки в економічних системах.
 28. Методологічні аспекти використання фрактальної геометрії в моделюванні економічних систем.
 29. Теорія катастроф та концептуальні засади її застосування в економіці.
 30. Методологічні аспекти та інструментарій моделювання процесів активної адаптації в економіці та підприємництві.
 31. Імітаційна модель управління фінансовими потоками комерційного банку.
 32. Паретто-ефективність у виробництві.
 33. Еволюційний розвиток ринкової поведінки.
 34. Стохастична модель поведінки реального вкладника комерційного банку.
 35. Стохастична модель поведінки потенційного вкладника комерційного банку.
 36. Стохастична модель поведінки сукупності вкладників комерційного банку.
 37. Прогнозування очікуваних значень обсягів фінансових ресурсів комерційного банку.
 38. Модель зміни технологічного укладу.
 39. Дослідження характерних властивостей виробничих функцій Солоу.
 40. Модель малої відкритої перехідної економіки.
 41. Модель політики національного банку малої перехідної економіки.
 42. Модель оптимального вибору між інфляцією та безробіттям.
 43. Модель інфляції в перехідній економіці.
 44. Інфляційний податок у перехідній економіці.
 45. Монетарна політика та стабілізація.
 46. Ефективний ринок та динаміка державного боргу.
 47. Ринок державних цінних паперів та асиметрія інформації.
 48. Використання теорії арбітражу щодо формування раціональної політики на ринку боргів.
 49. Моделювання сфери попиту.
 50. Виробничі функції та функції виробничих витрат.
 51. Урахування науково-технічного прогресу у виробничих функціях.
 52. Міжгалузеві моделі із зовнішніми зв’язками. Функції імпорту та експорту.
 53. Оптимізаційні міжрегіональні міжгалузеві моделі.
 54. Проблеми економічної динаміки та відповідні економіко-математичні моделі.
 55. Цикли відтворення та відповідні часові лаги.
 56. Моделі динамічного міжгалузевого балансу.
 57. Рекурсивні моделі в моделюванні виробничої сфери.
 58. Багатокритеріальні задачі та оптимальність за Парето.
 59. Недосконала конкуренція. Використання теорії ігор.
 60. Моделі динаміки мікроекономічних процесів. Рівновага в динаміці. Оптимальність та рівновага.
 61. Моделі планування господарської діяльності торговельного підприємства.
 62. Трьохсекторна динамічна модель економіки.
 63. Моделювання інфляції.
 64. Моделювання впливу державного регулювання на економіку.
 65. Вплив підвищення податків на виробництво.
 66. Ціноутворення похідних фінансових інструментів фондового ринку.
 67. Графіки в економічному моделюванні.
 68. Еластичність та її використання в аналізі економічних процесів.
 69. Побудова функції корисності та її використання у моделюванні економіки.
 70. Концепція теорії ігор в аналізі мікроекономіки.

 

РОЗДІЛ 4.
ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО
ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ

VII семестр
Поточний контроль здійснюється у таких формах:
1. Контроль систематичності та активності роботи на практичних і лабораторних заняттях включається:
1) усне опитування та перевірку на практичних заняттях знань згідно з тематикою практичних і семінарських занять;
2) кожен студент протягом семестру виконує лабораторні роботи. Результати виконання кожної лабораторної роботи студент оформляє у вигляді письмового звіту з додатками практичного матеріалу, одержаного в результаті комп’ютерної обробки даних. Звіт лабораторної роботи повинен містити:

 1. титульний лист, відповідно до затвердженої форми;
 2. назву теми лабораторної роботи;
 3. формування теми лабораторної роботи;
 4. інформаційну базу;
 5. теоретичну базу;
 6. порядок виконання лабораторної роботи з короткими поясненнями;
 7. результати виконаної лабораторної роботи, роздруковані на принтері;
 8. аналіз результатів;
 9. список використаної літератури.

Лабораторні заняття завершуються захистом звітів лабораторних робіт.
2. Контроль виконання завдань для самостійного опрацювання.
Протягом семестру кожен студент виконує індивідуальне завдання (реферат), яке має творчий характер. Результати виконання індивідуальної роботи студент оформляє у вигляді стислого письмового звіту. Завершується індивідуальна робота захистом звіту.
3. Виконання контрольних завдань.
Студенти виконують письмову контрольну роботу, яке містить теоретичні питання, і практичні завдання.
Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку за результатами поточного контролю. Залік виставляється автоматично, якщо студент отримав 20—40 балів.

VIII семестр
Поточний контроль здійснюється у таких формах:
1. Контроль систематичності та активності роботи на практичних та лабораторних заняттях включає:

 1. усне опитування та перевірку на практичних заняттях знань згідно з тематикою практичних і семінарських занять;
 2. кожен студент протягом семестру виконує лабораторні роботи. Результати виконання кожної лабораторної роботи студент оформляє у вигляді письмового звіту з додатками практичного матеріалу, одержаного в результаті комп’ютерних даних. Лабораторні заняття завершуються захистом звітів лабораторних робіт.

2. Контроль виконання завдань для самостійного опрацювання.
Протягом семестру кожен студент виконує індивідуальне завдання (реферат), яке має творчий характер. Результати виконання індивідуальної роботи студент оформляє у вигляді стислого письмового звіту. Завершується індивідуальна робота захистом звіту.
3. Виконання контрольних завдань.
Студенти виконують письмову контрольну роботу, яка містить теоретичні питання і практичні завдання.
Результати поточного контролю знань студентів у цілому оцінюються у діапазоні від 0—40 балів. Якщо за результатами поточного контролю знань студент отримав менше 20 балів, не допускається до іспиту.
Підсумковий контроль знань студентів здійснюється у формі іспиту.
Іспит проводиться у письмовій формі за потоковою системою. Кожен студент отримує білет, що містить 6 завдань. Завдання білета охоплюють усі теми дисципліни «Моделювання економіки» згідно із затвердженою навчальною програмою. Кожне завдання білета оцінюється за шкалою 10; 5; 0 балів:
10 балів — відповідь студента є теоретично правильною, обґрунтованою, вичерпною, матеріал викладено в логічній послідовності та у повному обсязі, всі розрахунки правильні;
5 балів — відповідь в основному правильна, студент володіє матеріалом, але допущені незначні помилки у формулюванні термінів, категорій, у розрахунках тощо; відповідь правильна, але недостатньо обґрунтована;
0 балів — відповідь неправильна або відсутня, чи допущені грубі помилки, які свідчать, що студент не володіє відповідним матеріалом.
Результати іспиту оцінюються в діапазоні 0—60 балів.
У разі, коли відповіді студента оцінені менше ніж у 30 балів, він отримує незадовільну оцінку за результатами іспиту та незадовільну загальну підсумкову оцінку. У цьому разі отримані результати поточного контролю не враховуються.
Загальна підсумкова оцінка з дисципліни складається з суми балів за результати поточного контролю знань та за виконання екзаменаційних завдань.
Переведення даних 100 — бальної шкали оцінювання у 4-х бальну здійснюється в такому порядку:
«відмінно» — 100; 95; 90; 85 балів;
«добре» — 80; 75; 70; 65 балів;
«задовільно» — 60; 55; 50 балів;
«незадовільно» — менше 50 балів.

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.