лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Моделювання економіки

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

2.6. Теми та питання для самостійного
опрацювання і дискусій

Тема 1. Економіка як об’єкт моделювання

 • Математичне моделювання економіки та його роль у розвитку економічної теорії.
 • Основні аспекти та концептуальні засади еволюційної теорії економічного розвитку.
 • Основні концептуальні підходи синергетичної економіки.
 • Теорія ризику та її роль у розвитку економічної теорії та в практиці господарювання.
 • Сутність проблем, що виникають у дослідженні олігопольних ринків.
 • Взаємодія суспільства та економічної системи, їх формалізація.
 • Формалізація процесів функціонування окремих економічних систем у категоріях «цілі» й «засоби».
 • Механізм формування цілей та критеріїв функціонування економічного об’єкта.
 • Конкуренція в економіці та її роль у генеруванні нової інформації.
 • Роль державного регулювання економіки та концептуальні моделі різних варіантів втручання держави у ринковий механізм.
 • Проблеми формалізації інвестування соціально-економічної сфери. Інвестиції в освіту і науку та підходи до їх кількісного оцінювання.
 • Сутність процесів, що відбуваються в перехідній економіці.

 

Тема 2. Концептуальні засади математичного
моделювання економіки

 • Математичні моделі в системах моніторингу економічних процесів.
 • Інтелектуальні системи і теорія прийняття рішень в економіці.
 • Основні принципи аналізу та синтезу моделей економічних систем.
 • Аналіз пакетів прикладних програм, які використовуються в моделюванні економічних об’єктів і процесів.
 • Економетричні моделі та проблеми економетричного моделювання.
 • Моделі нестаціонарних часових рядів та коінтеграція.
 • Адаптивні методи прогнозування соціально-економічних процесів.
 • Методологічні аспекти розбудови моделей довготермінового економічного прогнозування.
 • Математичне моделювання в актуарних розрахунках.
 • Математичне моделювання в зовнішньоекономічній діяльності.
 • Математичні моделі в проблемах захисту економічної та підприємницької інформації.
 • Математичні моделі в управлінні інформаційними ресурсами.
 • Математичні моделі аналізу проблем глобалістики.
 • Математичні моделі адаптивних і раціональних очікувань в економіці та підприємництві.
 • Моделювання та фінансова інформатика.
 • Методи прийняття рішень на основі теорії нечітких множин.
 • Моделі макроекономічного прогнозування.
 • Математичні моделі в галузевому регулюванні.
 • Комплекс математичних моделей у регіональному регулюванні.
 • Моделювання еколого-економічних процесів.
 • Концептуальні засади математичного моделювання економічної безпеки країни.
 • Математичні моделі антикризового менеджменту.
 • Математичні моделі трансформаційного менеджменту.
 • Методологічні аспекти моделювання конкуренції та поведінки економічних суб’єктів на ринках товарів і послуг.
 • Математичні моделі програмно-цільового управління.
 • Моделювання інструментів фондового ринку.
 • Математичні моделі дослідження хаотичної динаміки в економічних системах.
 • Методологічні аспекти використання фрактальної геометрії в моделюванні економічних систем.
 • Теорія катастроф та концептуальні засади її застосування в економіці.
 • Методологічні аспекти й інструментарій моделювання процесів активної адаптації в економіці та підприємництві.

 

Тема 3. Алгоритмічні (імітаційні) моделі
в економіці та підприємництві

1. Побудова імітаційної моделі управління запасами. До вхідних змінних належать величини:

 • середній добовий попит і середньоквадратичне відхилення добового попиту;
 • середній час постачання додаткової партії товару і його середньоквадратичне відхилення;
 • вартість зберігання одиниці товару на складі протягом доби;
 • вартість витрат на постачання одиниці товару;
 • витрати, пов’язані з дефіцитом кожної одиниці товару;
 • початковий рівень запасу товару;
 • період роботи складу;
 • критичний рівень запасу товару, за якого адміністратор складу має замовляти нову партію.

2. Побудова імітаційної моделі прийняття рішень з використанням кількох критеріїв.
3. Побудова імітаційної моделі руху фондів на підприємстві.
4. Побудова імітаційної моделі управління фінансовими потоками комерційного банку.
5. Побудова імітаційної моделі формування раціональної структури джерел фінансування інвестицій.
6. Побудова імітаційної моделі оцінки ефективності лізингу.
7. Побудова імітаційної моделі вексельного обігу.
8. Імітаційне моделювання ризиків інвестиційних проектів.

Тема 4. Прикладні математичні
моделі фінансово-економічних процесів

 • Сутність та математичний апарат урахування чинника часу в фінансових операціях.
 • Сутність методології та методики аналізу і врахування ризику фінансових операцій.
 • Методи коригування норми дисконту з урахуванням ризику. Їхня сутність.
 • Рекурентні моделі динаміки фінансових ресурсів.
 • Мультиплікативна стохастична модель багатоетапної динаміки залучених коштів комерційного банку.
 • Стохастична модель поведінки реального вкладника комерційного банку.
 • Стохастична модель поведінки потенційного вкладника комерційного банку.
 • Стохастична модель поведінки сукупності вкладників комерційного банку.
 • Взаємозв’язки між ризиком, надійністю, ліквідністю та стійкістю комерційного банку.
 • Основні підходи до моделювання та управління пасивами банку.
 • Моделювання та управління портфелем комерційного банку.
 • Моделювання та управління кредитним ризиком комерційного банку.
 • Оцінка ризику ліквідності комерційного банку.

 

Тема 5. Виробничі функції

       • Основні етапи та методи побудови виробничих функцій.
       • Основні критерії оцінювання параметрів виробничої функції. Навести приклади.
       • Сутність основних аспектів обчислювальних методів оцінки параметрів виробничих функцій.
       • Пояснити, як експериментально визначити функцію валового випуску національної економіки; які дані необхідно мати для цього.
       • Задана лінійна виробнича функція:  Пояснити, економічний зміст коефіцієнтів EK, EL. Побудувати ізокванти та ізокліналі цієї функції. Показати, якою буде норма заміщення праці фондами.
       • Виробнича функція витрати — випуск має вигляд:  Показати, який економічний зміст мають її коефіцієнти aK, aL. Побудувати ізокванти цієї функції. Знайти вирази для середніх і граничних ефективностей ресурсів. Чи має сенс для цієї функції поняття «норма заміщення одного ресурсу іншим»?
       • Розкрити економічний зміст коефіцієнтів A, a1, a2 мультиплікативної виробничої функції . Показати, якими є співвідношення між граничними і середніми ефективностями ресурсів. Написати рівняння ізоквант та ізокліналей. Пояснити, якою є норма заміщення праці фондами та в якому разі можна говорити про працезаощаджувальне зростання економіки.
       • Довести, що функція з постійною еластичністю заміщення (CES-функція)  за:

а) g = 1, r ® 0 прямує до функції Кобба — Дугласа;
б) g = 1, r ® ? прямує до функції витрати — випуск.

Тема 6. Рейтингове оцінювання та
управління в економіці

       • Сутність рейтингової оцінки інвестиційної привабливості підприємств, організацій, регіонів.
       • Сутність рейтингової оцінки в аналізі стану досліджуваної економічної системи, її основні елементи.
       • Поясніть, як здійснюється рейтингове оцінювання множини економічних об’єктів за деякими параметрами (критеріями).
       • Основний зміст ієрархічного подання проблеми. Шкала відношень, матриця парних порівнянь. Навести приклади.
       • Синтез пріоритетів та оцінка однорідності в методі аналізу ієрархій.
       • Основні етапи формалізованої схеми визначення рейтингу однорідних економічних об’єктів.
       • Аналіз підходів щодо визначення інтегрованого показника в рейтинговому оцінюванні. Сутність зваженого середньогеометричного як інтегрованого показника рейтингового оцінювання
       • Узагальнений алгоритм аналізу ієрархій у рейтинговому оцінюванні.
       • Рейтингове оцінювання діяльності комерційних банків серед їх вибірки.
 • Рейтингова оцінка індексів на фондовому ринку України.

11   Процедура комплексної рейтингової оцінки фінансового стану економічної системи.

 • Рейтингові оцінки ризику країни. Їх аналіз, переваги і недоліки.

13   Можливості щодо використання рейтингового оцінювання та управління у виробничій та невиробничій сферах діяльності.

 • Структура процесу рейтингового управління.
 • Схема рейтингового управління.
 • Механізм рейтингового управління.

17   Рейтингове управління в проблемах фінансової стійкості страхових компаній.

 • Фондові індекси та рейтинги.

Тема 7. Моделі поведінки споживачів,
виробників та моделі їхньої взаємодії

1. Ціноутворення на монополізованому ринку.
2. Ціноутворення в умовах олігополії пропозиції.
3. Ціноутворення на ринках чинників виробництва.
4. Паретто-ефективність у виробництві.
5. Базові стратегії формування конкурентних переваг.
6. Стратегія зниження витрат.
7. Стратегія диверсифікації продукції та сегментів ринку.
8. Стратегія організаційного розвитку.
9. Еволюційний розвиток ринкової поведінки.
10. Теоретичні аспекти стратегії технічного розвитку.
11. Динаміка капітального чинника виробництва.
12. Мікроекономічна оцінка стратегії вертикальної інтеграції.
13. Програмно-цільове управління.
14. Діаграма Еджворта. Крива трансформації виробничих потужностей.
15. Миттєва, короткотермінова та довготермінова рівновага.
16. Сутність механізмів адаптації за Вальрасом і за Маршаллом.

Тема 8. Модель міжгалузевого балансу

1. Використання балансових моделей та моделі МГБ в задачах маркетингу.
2. Сутність поняття запасомісткості. Схема обчислення та практичного застосування матриці коефіцієнтів запасомісткості.
3. Основні сфери використання в економіці моделей МГБ. Навести приклади.
4. Використання статичної моделі міжгалузевого балансу для прогнозування цін.
5. Динамічна модель міжгалузевого балансу.

Тема 9. Традиційні макроекономічні моделі

 

1. Подібність і відмінність кейнсіанського й монетаристського підходів до управління економікою.
2. Пояснити, у яких випадках інфляція позитивно впливає на економіку.
3. Пояснити сутність поняття «ліквідна пастка».
4. Навести приклади економічних ситуацій, коли справджується підхід Кейнса, коли — Фрідмена.

Тема 10. Динамічні нелінійні моделі макроекономіки

 

1. Односекторна модель оптимального економічного зростання.
2. Модель зміни технологічного укладу.
3. Двосекторна модель економіки.
4. Дослідження характерних властивостей виробничих функцій Солоу.
5. Багатофакторні функції Солоу.
6. Модель Солоу з лінійно-однорідною CES-функцією.

Тема 11. Моделі аналізу макроекономічної політики

 

1. Раціональні очікування в умовах невизначеності та відсутності арбітражу.
2. Особливості кількісного аналізу перехідної економіки.
3. Модель малої відкритої перехідної економіки.
4. Модель політики Національного банку малої перехідної економіки.
5. Модель обмінного курсу для перехідної економіки.
6. Модель пропозиції та виробництва.
7. Модель оптимального вибору між інфляцією та безробіттям.
8. Взаємодія конкуренції та інфляції
9. Лінійні моделі інфляції.
10. Модель інфляції в перехідній економіці.
11. Фіскальні аспекти впливу дефіциту державного бюджету на економіку.

Тема 12. Загальна модель макроекономічної динаміки

 

1. Сутність та гіпотези редукції фінансового ринку до ринку грошей за Дж. Тобіном.
2. Стаціонарний стан макроекономіки за моделлю Сарджента — Тарновського.
3. Номінальні та реальні обмінні курси.
4. Модель обмінного курсу для перехідної економіки.
5. Адекватні стаціонарні та нестаціонарні очікування.
6. Зміни раціональних очікувань у перехідній економіці.
7. Інформаційний зміст цін та конкуренція.
8. Інфляційний податок і дефіцит.
9. Інфляційний податок у перехідній економіці.
10. Біфуркація діаграми інфляційних ситуацій.
11. Класифікація інфляційних режимів у перехідній економіці.
12. Монетарна політика та стабілізація.
13. Біфуркація монетарної системи в разі високої інфляції.
14. Взаємодія конкуренції та інфляції.

Тема 13. Динаміка державного боргу та сеньйоражу

 

1. Економічний зміст ставки ринкового відсотка та її зв’язок зі ставками дохідності активів, а також з процедурою дисконтування.
2. Економічний зміст принципу арбітражу та його використання для формування раціональної політики на ринку боргів.
3. Сутність та використання концепції раціональних очікувань у моделюванні ринкової рівноваги.
4. Гіпотеза ефективного ринку та динаміка державного боргу.
5. Ринок державних цінних паперів та асиметрія інформації.
6. Стабілізація обсягів державного боргу та її вплив на інфляцію.
7. Використання теорії арбітражу щодо формування раціональної політики на ринку боргів.
8. Вибір стратегії стабілізації процесу боргових позичок для перехідної економіки.
9. Аналіз можливих політик держави щодо накопиченого боргу.
10. Економічне моделювання раціональних очікувань.
11. Формулювання та моделювання очікувань у разі обмеженої раціональності.

2.7. Теми рефератів

  • Конкуренція в економіці та її роль у генеруванні нової інформації.
  • Роль державного регулювання економіки та концептуальні моделі різних варіантів втручання держави в ринковий механізм.
  • Проблеми формалізації інвестування соціально-економічної сфери. Інвестиції в освіту і науку та підходи до їх кількісного оцінювання.
  • Математичне моделювання економіки та його роль у розвитку економічної теорії.
  • Економетричні моделі та проблеми економетричного моделювання.
  • Роль і місце імітаційних моделей у дослідженні економічних об’єктів і процесів.
  • Аналіз пакетів прикладних програм, які використовуються в моделюванні економічних об’єктів і процесів.
  • Комплекс економіко-математичних моделей маркетингових досліджень.
  • Комплекс економіко-математичних моделей функціонування комерційного банку.
  • Сутність категорії мети в діяльності економічних систем та її формалізація для здійснення кількісного аналізу.
  • Формалізація процесів функціонування окремих економічних систем у категоріях «цілі» й «засоби».
  • Механізм формування цілей та критеріїв функціонування економічного об’єкта.
  • Імітаційні моделі прийняття багатокритеріальних рішень в економіці та підприємництві.
  • Математичні моделі в проблемах захисту економічної та підприємницької інформації.
  • Математичні моделі в управлінні фінансовими ресурсами.
  • Математичні моделі в управлінні інформаційними ресурсами.
  • Математичні моделі в аналізі та виборі інноваційно-інвестиційних проектів.
  • Моделі макроекономічного прогнозування.
  • Експертні методи оцінки та їх використання в побудові прикладних економіко-математичних моделей управління економічними об’єктами.
  • Математичні моделі в галузевому регулюванні.
  • Концептуальні засади математичного моделювання економічної безпеки країни.
  • Методологічні аспекти моделювання конкуренції та поведінки економічних суб’єктів на ринках товарів і послуг.
  • Методологічні аспекти розбудови моделей довготермінового економічного прогнозування.
  • Імітаційна модель управління запасами.
  • Імітаційна модель прийняття рішень з використанням кількох критеріїв.
  • Імітаційна модель руху фондів на підприємстві.
  • Імітаційна модель формування раціональної структури джерел фінансування інвестицій.
  •  Імітаційна модель оцінки ефективності лізингу.
  •  Імітаційна модель вексельного обігу.
  •  Імітаційне моделювання ризиків інвестиційних проектів.
  • Узагальнений алгоритм аналізу ієрархій у рейтинговому оцінюванні.
  • Рейтингове оцінювання діяльності комерційних банків серед їх вибірки.
  • Рейтингове оцінкювання індексів на фондовому ринку України.
  • Процедура комплексного рейтингового оцінювання фінансового стану економічної системи.
  • Рейтингові оцінки ризику країни. Їх аналіз, переваги і недоліки.
  • Рейтингове оцінювання якості послуг вищих навчальних закладів.
  • Рейтингове управління в проблемах фінансової стійкості страхових компаній.
  • Фондові індекси та рейтинги.
  • Базові стратегії для формування конкурентних переваг.
  • Стратегія зниження витрат.
  • Стратегія диверсифікації продукції та сегментів ринку.
  • Стратегія організаційного розвитку.
  • Теоретичні аспекти стратегії технічного розвитку.
  • Динаміка капітального чинника виробництва.
  • Мікроекономічна оцінка стратегії вертикальної інтеграції.
  • Програмно-цільове управління.
  • Моделювання конкурентної рівноваги на ринку депозитів.
  • Моделювання та управління ринком пасивних операцій комерційного банку.
  • Взаємозв’язки між ризиком, надійністю, ліквідністю та стійкістю комерційного банку.
  • Моделювання та управління портфелем комерційного банку.
  • Моделювання та управління кредитним ризиком комерційного банку.
  • Оцінка ризику ліквідності комерційного банку.
  • Односекторна модель оптимального економічного зростання.
  • Двохсекторна модель економіки.
  • Багатофакторні функції Солоу.
  • Модель Солоу з лінійно-однорідною CES — функцією.
  • Раціональні очікування в умовах невизначеності та відсутності арбітражу.
  • Особливості кількісного аналізу перехідної економіки.
  • Модель обмінного курсу для перехідної економіки.
  • Модель пропозиції та виробництва.
  • Взаємодія конкуренції та інфляції.
  • Лінійні моделі інфляції.
  • Сутність та гіпотези редукції фінансового ринку до ринку грошей за Дж. Тобіном.
  • Стаціонарний стан макроекономіки за моделлю Сарджента — Тарновського.
  • Номінальні та реальні обмінні курси.
  • Адекватні стаціонарні та нестаціонарні очікування.
  • Зміни раціональних очікувань у перехідній економіці.
  • Інформаційний зміст цін та конкуренція.
  • Інфляційний податок і дефіцит.
  • Біфуркація діаграми інфляційних ситуацій.
  • Класифікація інфляційних режимів у перехідній економіці.
  • Біфуркація монетарної системи у разі високої інфляції.
  • Сутність та використання концепції раціональних очікувань у моделюванні ринкової рівноваги.
  • Стабілізація обсягів державного боргу та її вплив на інфляцію.
  • Вибір стратегії стабілізації процесу боргових позичок для перехідної економіки.
  • Аналіз можливих політик держави щодо накопиченого боргу.
  • Економічне моделювання раціональних очікувань.
  • Формулювання та моделювання очікувань у разі обмеженої раціональності.
  • Використання фільтра Калмана в актуалізації раціональних очікувань.
  • Шумпетерівська конструкція.

   

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.