лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Моделювання економіки

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

РОЗДІЛ 1
ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСУ

Мета курсу: формування знань з методології, методики та інструментарію побудови економічних моделей, їх аналізу та використання.
Завдання курсу: вивчення теорії та набуття практичних навичок моделювання й аналізу економічних об’єктів і процесів на макро-, мезо- та мікроекономічних рівнях.
Предмет курсу: методологія, методи і процеси економіко-математичного моделювання.

Тема 1. Економіка як об’єкт
моделювання

 

Деякі аспекти характеристики економіки, її структури як об’єкта моделювання.
Економічні колізії та моделювання економіки.
Нелінійність взаємозв’язків між основними чинниками економічних процесів.
Динамічність економічних процесів.
Ризик, невизначеність та конфліктність розвитку соціально-економічних процесів.
Еволюційна економіка. Синергетична економіка.

Тема 2. Концептуальні засади
математичного моделювання економіки

Моделювання як метод наукового пізнання.
Поняття та дефініція терміна «економіко-математична модель».
Особливості використання методологічних принципів та інструментарію математичного моделювання в економіці, системний підхід.
Основні підходи щодо класифікації економіко-математичних моделей.
Перевірка адекватності моделей.
Основні кроки процесу створення та розбудови економіко-математичної моделі.
Композиція моделей складних економічних об’єктів.
Роль прикладних економіко-математичних досліджень в економіці, підприємництві, менеджменті.
Тема 3. Алгоритмічні (імітаційні)
моделі в економіці та підприємництві

 

Основні засади алгоритмічного та імітаційного моделювання з урахуванням невизначеності та конфліктності.
Послідовність стадій розроблення моделі. Типові математичні й алгоритмічні схеми та елементи.
Концептуальні підходи до моделювання випадкових величин із різними розподілами ймовірностей.
Асиметрія функцій розподілу економічних показників.
Визначення тісноти взаємозалежності між випадковими чинниками і параметрами в економіко-математичній моделі.
Способи побудови моделюючих алгоритмів з урахуванням принципів адаптивності, достатнього розмаїття, обмеженої раціональності тощо.

Тема 4. Прикладні математичні моделі
фінансово-економічних процесів

Організація рекламної кампанії.
Взаємозалік боргів підприємства.
Модель оцінювання ринкової вартості підприємства.
Модель вибору інвестиційного проекту із множини альтернативних варіантів.
Прогнозування обсягів податкових надходжень з урахуванням ризику.
Політичний ризик, валовий внутрішній продукт та зовнішній борг.

Тема 5. Виробничі функції

Загальне поняття виробничої функції. Економічний зміст виробничої функції.
Загальна характеристика та етапи побудови виробничих функцій.
Макроекономічні виробничі функції та їх аналіз.

Тема 6. Рейтингове оцінювання
та управління в економіці

Актуальність проблеми. Концепція рейтингового управління.
Моделювання системи рейтингового управління. Моделі та методи процесу обчислення рейтингу економічної системи (ЕС).
Рейтинг як засіб класифікації економічних об’єктів.

Тема 7. Моделі поведінки ВИРОБНИКІВ,
споживачів ТА МОДЕЛІ ЇХньої ВЗАЄМОДІЇ

Система переваг споживача та ієрархія його цінностей.
Поняття ординальної та кардинальної функції корисності особи.
Граничні норми заміщення утилітарних благ.
Основні елементи неокласичної теорії попиту. Постановка задачі оптимального (раціонального) вибору споживача.
Вибір з урахуванням обмеженої раціональності.
Рівняння Слуцького та елементи його аналізу.
Моделі поводження фірм на конкурентних ринках.
Стратегії Курно, Стакельберга, Бертрана та їх порівняння.
Моделі економічної взамодії споживачів і виробників продукції та послуг на конкурентних (гіпотетичних ринках).
Модель Еванса.
Модель Вальраса.

Тема 8. Модель міжгалузевого балансу

Балансовий метод. Принципова схема міжгалузевого балансу.
Економіко-математична модель міжгалузевого балансу (МГБ).
Коефіцієнти прямих і повних матеріальних витрат.
Міжгалузеві балансові моделі в аналізі економічних показників.
Застосування балансових моделей в економіці та підприємницві.

Тема 9. Традиційні макроекономічні моделі

Класична модель ринкової економіки.
Ринок робочої сили.
Ринок грошей.
Ринок товарів.
Об’єднана (загальна) модель.
Модель Кейнса.

Тема 10. Динамічні нелінійні
моделі макроекономіки

Модель Солоу. Перехідний режим у моделі Солоу.
Золоте правило накопичення.
Виграш у поточному споживанні — програш у найближчій перспективі.

Тема 11. Моделі аналізу
макроекономічної політики

Аналіз макроекономічної політики.
Стабілізація системи. Макроекономічна політика і «критика Лукаса».
Податки, бюджетний дефіцит і виробництво.

Тема 12. Загальна модель
макроекономічної динаміки

Ринок товарів і послуг.
Ринок грошей.
Функція агрегованого попиту. Агрегована пропозиція.
Динаміка очікувань.
Накопичення приватного багатства.
Макроекономічна модель у цілому. Аналіз короткотермінових економічних ефектів.

Тема 13. Динаміка державного
боргу та сеньЙоражу

Ринкова ставка відсотка. Ставка відсотка та дисконтування.
Умови арбітражу та ефективний ринок.
Розв’язання рівняння арбітражу.
Вартість активів із нескінченним терміном функціонування.
Рівняння динаміки суспільного боргу. Стійкий розв’язок рівняння боргу.
Державні позики та накопичений борг.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.