лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Моделювання економіки

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 1. Обчислення інтегрованих показників рейтингового оцінювання об’єктів, згідно з якими здійснюється впорядкування об’єктів досліджуваної множини.

Нехай  — вага групи критеріїв ліквідності, а  — вага групи критеріїв дохідності; , , ; , ,  — ваги критеріїв ліквідності; ,,  — ваги критеріїв дохідності. В результаті інтегрований показник рейтингової оцінки  акції  матиме вигляд:

Процедуру рейтингової оцінки можна здійснювати так. На першому етапі задаються обмеження, яким мають задовольняти показники акції , щоб потрапити до рейтингу: , де  Акції, показники яких не задовольняють обмеженням, виводяться з розгляду.
На другому етапі визначаються пріоритети ліквідності та дохідності шляхом формування матриць попарних порівнянь показників та обчислюються ваги як координати нормованих власних векторів.
На третьому етапі обчислюються всі показники для акцій, що задовольняють умовам першого етапу, здійснюється нормалізація критеріїв та формується інтегрований показник рейтингової оцінки.
Побудована модель рейтингової оцінки є гнучкою щодо пріоритетів інвесторів. Залежно від власних оцінок пріоритетів (ваг) інвестор може отримувати відповідний рейтинг. Іншою перевагою даної моделі є проста можливість програмної реалізації.
Розглянемо приклад застосування побудованої моделі до визначення рейтингу акцій компаній, які входять до індексного кошика ПФТС. У травні 2003 р. до індексного кошика ПФТС входили акції 10 компаній: «Центренерго» (CEEN), «Днепренерго» (DNEN), «Донбасенерго» (DOEN), «Київенерго» (KIEN), «Київобленерго» (KOEN), «Нижньодніпровський трубопрокатний завод» (NITR), «Стірол» (STIR), «Укрнафта» (UNAF), «Західенерго» (ZAEN) та «Полтаваобленерго» (POON).
Введемо такі обмеження: спред  має не перевищувати  (100 %); середньомісячний обсяг торгів має бути не меншим за ; середньомісячна кількість днів торгівлі не менше ; щомісяця має бути не менш трьох котирувань на купівлю та трьох котирувань на продаж, що означає виконання нерівності ; ймовірність додатної дохідності має бути не меншою за ; середньомісячна дохідність має бути не меншою за ; середньоквадратичне відхилення не повинно перевищувати ; на коефіцієнти асиметрії та ексцесу обмежень немає.
Для розрахунків використано статистичну базу інвестиційної компанії «КІНТО» за період з 1 січня 1999 р. по 31 травня 2003 р., що становить 53 місяці. Розраховані показники для всіх компаній, крім «Полтаваобленерго», за акціями якої торги у ПФТС не відбувалися з грудня 2002 р. Результати розрахунків наведено у табл. 2.4.3.

Таблиця 2.4.3.

ПОКАЗНИКИ, ЩО ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ
ЛІКВІДНІСТЬ ТА ДОХОДНІСТЬ АКЦІЙ

Кампанія

Спред

Середньомісячний обсяг торгів, USD

Середньомісячна кількість днів торгівлі

Показник кількості котирувань

Ймовірність від’ємної дохідності

Середньомісячна дохідність

Середньоквадратичне відхилення

Коефіцієнт асиметрії

Коефіцієнт ексцесу

CEEN

0,33

350330

7,47

191,7

0,51

4,28

24,1

1,6

5,5

DNEN

0,41

263503

7,19

178,8

0,49

3,87

33,96

2,8

13,14

DOEN

0,68

199591

4,98

152,3

0,36

0,43

25,2

0,93

2,39

KIEN

0,42

1914146

9,06

166,6

0,58

2,2

14,89

–0,55

0,68

KOEN

1,35

150886

1,62

73,8

0,24

5,4

34,74

2,37

8,89

NITR

0,78

119417

2,53

71,3

0,38

3,68

32,87

2,34

8,75

STIR

0,39

776003

5,61

95,4

0,57

4,61

21,79

1,38

2,76

UNAF

0,13

1674854

13,02

221,6

0,58

4,07

13,01

2,12

6,6

ZAEN

0,33

292164

6,96

175,6

0,45

1,2

13,29

1,04

3,37

Розраховано за даними компанії «КІНТО» (www.kinto.com.ua).

Акції компанії «Київобленерго» не задовольняють введеним обмеженням за показниками спреду, середньомісячної кількості днів торгівлі та ймовірності додатної дохідності, а тому виведені з розгляду на наступних етапах.
Після природної нормалізації отримано впорядкування за кожним показником, результати якого подано у табл. 2.4.4.


Таблиця 2.4.4.

ЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ПІСЛЯ НОРМАЛІЗАЦІЇ

Компанія

Спред

Середньо-мі­сячний обсяг торгів, USD

Середньо-мі­сячна кількість днів торгівлі

Показник кількості котирувань

Ймовірність додатної дохідності

Середньо-мі­сячна доходність

Середньо-квадратичне відхилення

Коефіцієнт асиметрії

Коефіцієнт ексцесу

CEEN

0,84

0,13

0,51

0,80

0,79

0,77

0,49

0,64

0,61

DNEN

0,77

0,08

0,49

0,72

0,74

0,69

0,04

1

0

DOEN

0,55

0,04

0,29

0,54

0,35

0

0,44

0,41

0,86

KIEN

0,76

1

0,65

0,63

1

0,36

0,91

0

1

NITR

0,47

0

0,08

0

0,41

0,65

0,09

0,86

0,35

STIR

0,79

0,37

0,35

0,16

0,97

0,84

0,60

0,58

0,83

UNAF

1

0,87

1

1

1

0,73

1

0,80

0,52

ZAEN

0,84

0,10

0,47

0,69

0,62

0,15

0,99

0,47

0,78

Покладемо однакову вагу для груп критеріїв ліквідності та критеріїв () та наступні ваги для самих критеріїв:

Спред

Середньо-місячний обсяг торгів, USD

Середньо-місячна кількість днів торгівлі

Показник кількості котирувань

Ймовірність додатної дохідності

Середньо-місячна
дохідність

Середньо-квадра­тичне відхилення

Коефіцієнт асиметрії

Коефіцієнт ексцесу

Отримаємо таке значення інтегрального показника рейтингової оцінки та рейтинги відповідно до спадаючих значень показника рейтингової оцінки:

 

Рейтинг

Компанія

Інтегрований
показник
рейтингової оцінки

1

UNAF

0,902

2

KIEN

0,717

3

CEEN

0,634

4

STIR

0,610

5

ZAEN

0,549

6

DNEN

0,529

7

DOEN

0,370

8

NITR

0,315

Завдання для самостійного виконання

 • Розробити модель рейтингової оцінки акцій.
 • Розробити алгоритм та програму його реалізації на комп’ютері.
 • Провести розрахунки, використовуючи задані вхідні дані.
 • Проаналізувати отримані результати, зробити висновки.
 
Лабораторна робота № 5

Тема: Міжгалузевий баланс виробництва
та розподілу продукції

Методичні вказівки

Нехай X — вектор-стовпчик валової продукції, Y — вектор-стовпчик кінцевої продукції:
 
матриця A — матриця коефіцієнтів прямих матеріальних витрат:
,
де , xij , — обсяги міжгалузевих потоків продукції.
Систему рівнянь міжгалузевого балансу можна записати у вигляді:
                      (2.4.22)
або у матричному вигляді:
.                                 (2.4.23)
Система рівнянь (2.4.22) або (2.4.23) є початковим пунктом розрахунків у процесі розроблення балансів на плановий період. Вважається, що на плановий період відомі коефіцієнти прямих матеріальних витрат . Тоді система рівнянь складається з n рівнянь з 2n невідомими — валові випуски й кінцева продукція усіх галузей. Така система є невизначеною і має безліч розв’язків. Для знаходження розв’язку системи необхідно задати значення будь-яких n невідомих величин, тоді значення решти n невідомих будуть визначатись однозначно розв’язком системи (2.4.22). Маючи на увазі економічний зміст показників системи (2.4.22), можна виконати такі обчислення:

 • якщо в моделі задані обсяги валової продукції кожної галузі (Хi), можна визначити обсяги кінцевої продукції кожної галузі(Yi):

Y = (E — A)X;                                     (2.4.24)

 • якщо в моделі задані обсяги кінцевої продукції всіх галузей (Yi), можна визначити обсяги валової продукції кожної галузі (Хi):

X = (EA)—1Y;                                 (2.4.25)

 • якщо в моделі для низки галузей задані обсяги валової продукції, а для решти — обсяги кінцевої продукції, можна знайти величини кінцевої та валової продукції всіх галузей.

У формулах (2.4.24) та (2.4.25) Е — це одинична матриця n-го порядку, а (ЕА)—1 — матриця, обернена до матриці (ЕА),яку позначимо через В: B = (ЕА)—1. Тоді систему рівнянь у матричній формі (2.4.25) можна записати:
X = BY ,
або
,
де через bij  позначено елементи матриці Вкоефіцієнти повних матеріальних витрат.
Якщо позначити витрати живої праці для виробництва j-го продукту через Lj, то коефіцієнти прямої трудомісткості можна подати формулою:

Коефіцієнти повної трудомісткості (повні трудові витрати на одиницю j-го виду продукції) можна визначити із співвідношення
,

де  — вектор-рядок коефіцієнтів прямої трудомісткості,  — вектор-рядок коефіцієнтів повної трудомісткості. Або використавши раніше введене позначення для матриці повних матеріальних витрат :

.
Якщо задані обсяги виробничих фондів Фj, задіяних у кожній j-й галузі (j = 1, …, n), то коефіцієнти прямої фондомісткості продукції j-ї галузі можна подати формулою:

Введемо до розгляду вектор-рядок коефіцієнтів прямої фондомісткості  і вектор-рядок коефіцієнтів повної фондомісткості . Тоді можна отримати матричне співвідношення для обчислення коефіцієнтів повної фондомісткості
.
У п. 2.2 (тема 8) наведено числові приклади побудови планового МГБ виробництва та розподілу продукції , а також міжгалузевого балансу праці.

Завдання для самостійного виконання
1. Розробити алгоритм, що реалізує побудову міжгалузевого балансу на плановий період на основі даних міжгалузевого балансу за звітний період, а також розрахувати такі показники:

 • коефіцієнти прямих і повних матеріальних витрат;
 • за заданого обсягу кінцевої продукції — обсяг валового випуску в плановому періоді (у разі якщо задано обсяг валового випуску, розрахувати обсяги кінцевої продукції; у разі, якщо для низки галузей задані обсяги валової продукції, а для решти — кінцевої, необхідно розрахувати величини кінцевої та валової продукції всіх галузей);
 • міжгалузеві потоки планового МГБ;
 • обсяг умовно чистої продукції галузей матеріального виробництва;
 • коефіцієнти прямої та повної трудомісткості одиниці продукції;
 • коефіцієнти прямої та повної фондомісткості продукції;
 • необхідну кількість трудових ресурсів та ОПФ для випуску продукції відповідних галузей.

2. Створити програму реалізації такого алгоритму на комп’ютері.
3. Провести розрахунки, використовуючи задані вхідні дані.
4 Проаналізувати отримані результати, зробити висновки.


Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.