лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Моделювання економіки

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ПЕРЕДМОВА

Актуальність курсу «Моделювання економіки» зумовлена, зокрема, тим, що сучасна економічна теорія та практика потребують і значного рівня формалізації. Для вивчення різних економічних процесів та явищ економісти використовують їхні спрощені формалізовані описи, що отримали назву економічних моделей.
Важко уявити собі сучасну науку, зокрема економіку, без широкого застосування математичного моделювання.
Економічні системи, що вивчаються сучасною економічною наукою, важко піддаються дослідженню лише звичайними (вербальними) теоретичними методами. Прямий експеримент над ними майже неможливий. Ціна помилок і прорахунків велика, тому економіко-математичне моделювання є неминучою складовою науково-технічного прогресу.
Будуючи моделі, економісти виявляють суттєві чинники, що є важливими для досліджуваного економічного об’єкта, системи, процесу, та намагаються відхилити (не враховувати) деталі, котрі є несуттєвими для вирішення поставленої проблеми, цілей дослідження. Формалізація основних особливостей функціонування економічних об’єктів дає змогу оцінити можливі наслідки впливу на них і використовувати отримані результати в аналізі, прийнятті рішень, управлінні.
Як методологія та інструментарій економіко-математичне моделювання не підміняє собою ні математику, ні економічну теорію, ні фінанси, ні жодну з економічних дисциплін і не конкурує з ними. Навпаки, важко переоцінити його синтезуючу роль. Створення й застосування тріади «модель — алгоритм — програма» неможливе без опертя на різноманітні методи та підходи якісного (вербального) аналізу нелінійних економічних моделей, сучасних інформаційних систем і технологій. Економіко-математичне моделювання дає нові додаткові імпульси й стимули для розвитку економічної науки та її широкого практичного використання.
Мета дисципліни «Моделювання економіки» — формування знань з методології, методики та інструментарію побудови економіко-математичних моделей, їх аналізу та використання.
Завдання дисципліни — вивчення теорії та набуття практичних навичок, умінь щодо математичного моделювання й аналізу економічних об’єктів і процесів на мега-, макро-, мезо- та мікроекономічних рівнях.
Предмет дисципліни— методологія, методи, процеси та інструментарій економіко-математичного моделювання на засадах системного аналізу.
Для успішного опанування матеріалу дисципліни «Моделювання економіки» необхідні знання з низки фундаментальних і професійно орієнтованих дисциплін, засвоєння яких передбачене освітньо-професійною програмою вищої економічної освіти в Україні. Це, зокрема, політекономія, макро- та мікроекономіка, фінанси, менеджмент, маркетинг, вища математика, теорія ймовірностей і математична статистика, інформатика та комп’ю­терна техніка, математичне програмування, економетрія, ризикологія.
Зміст дисципліни розкривається у темах:

 • Економіка як об’єкт моделювання.
 • Концептуальні засади математичного моделювання економіки.
 • Алгоритмічні (імітаційні) моделі в економіці та підприємництві.
 • Прикладні математичні моделі фінансово-економічних процесів.
 • Виробничі функції.
 • Рейтингове оцінювання та управління в економіці.
 • Моделі поведінки виробників, споживачів та моделі їхньої взаємодії.
 • Модель міжгалузевого балансу.
 • Традиційні макроекономічні моделі.
 • Динамічні нелінійні моделі макроекономіки.
 • Моделі аналізу макроекономічної політики.
 • Загальна модель макроекономічної динаміки.
 • Динаміка державного боргу та сеньйоражу.

Тематика дисципліни та матеріали, що викладені у даному посібнику, торкаються лише основ величезної галузі знань, якою є економіко-математичне моделювання, що невпинно та стрімко розвивається, будучи інтелектуальним ядром процесу інформатизації сучасної економіки.
Навчальний посібник містить необхідні матеріали, котрі сприятимуть самостійному вивченню дисципліни. У відповідних розділах подано вказівки до вивчення теоретичного матеріалу з кожної теми дисципліни, посилання на джерела, наведено приклади з розв’язанням; питання та завдання для самоконтролю і перевірки знань; теми і питання для самостійного опрацювання, дискусій і рефератів. У посібник подано також тематика практичних та семінарських занять, завдання й методичні вказівки до виконання лабораторних робіт, тематику курсових робіт.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.