лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Моделювання економіки

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Тема 5. Виробничі функції

Двофакторні виробничі функції

Наведені нижче функції розташовуються в порядку зростання складності у їх запису. Усі функції допускають можливість їх модифікації.

  • Функція з фіксованими пропорціями чинників (функція Леонтьєва):

,
де а1, а2 — параметри.
Відомо кілька альтернативних систем (гіпотез), що виокремлюють функції цього виду:
а) гранична продуктивність першого чинника є дворівневою кусково-постійною незростаючою функцією від співвідношення  з нульовим нижнім рівнем; гранична продуктивність другого чинника — неспадна кусково-постійна функція від  з нульовим нижнім рівнем;
б) функція є розв’язком такої задачі математичного програмування:

де у — змінна, яку оптимізують;
в) функція є однорідною першого степеня, а еластичність заміни чинників дорівнює нулю;
г) функція може бути отримана з функції із постійною еластичністю вигляду

шляхом граничного переходу:
Функція Леонтьєва призначена в основному для моделювання строго детермінованих технологій, які не допускають відхилення від технологічних норм і нормативів щодо використання ресурсів на одиницю продукції. Як правило, вона використовується для формалізованого опису дрібномасштабних або цілком автоматизованих об’єктів.

  • Функція Кобба — Дугласа:

.
Тут також використовується кілька систем гіпотез, що виокремлюють клас функцій Кобба — Дугласа серед двічі диференційованих функцій від двох змінних:
а) еластичності випуску за чинниками є постійними:
;
Розв’язок цієї системи диференційних рівнянь у частинних похідних першого порядку належить до класу функцій Кобба — Дугласа;
б) еластичність функції за одним із чинників є постійною, і функція є однорідною:
;
в) функція є однорідна, а еластичність заміщення чинників дорівнює одиниці:
;
г) гранична продуктивність кожного чинника є пропорційною його середній продуктивності:
;
д) функція є однорідною як функція від двох змінних х1, х2 і як функція від х1 за будь-якого фіксованого х2;
є) функція може бути отримана із функції з постійною еластичністю шляхом здійснення заміни вигляду

та граничного переходу а3 ® 0. Функція Кобба — Дугласа найчастіше використовується для формалізованого опису середньомасштабних господарських об’єктів та економіки країни.

  • Лінійна функція

.
Передумови та гіпотези:
а) граничні продуктивності чинників є постійними:
,
а в нулі функція набуває нульового значення;
б) гранична продуктивність одного з чинників є постійною, і функція однорідна першого степеня:
;
в) функція однорідна першого степеня, й еластичність заміщення чинників є нескінченною
;
г) еластичність випуску за чинниками обернено пропорційна їхній середній продуктивності:
.
Лінійна функція застосовується для моделювання великомасштабних систем (велика галузь, народне господарство в цілому), у яких випуск продукції є результатом одночасного функціонування великої кількості різноманітних технологій. Особливу роль відіграє гіпотеза постійності граничних продуктивностей виробничих чинників чи їх необмеженого заміщення.

  • Функція Аллена:


визначається такими умовами: швидкості зростання граничних продуктивностей є постійними
,
і функція є однорідною
.
Функція Аллена за a1, a2 > 0 призначається для формалізованого опису виробничих процесів, у яких надмірне зростання будь-якого з чинників негативно впливає на обсяг випуску продукції. Зазвичай така функція використовується для формалізованого опису дрібномасштабних виробничих систем з обмеженими можливостями переробки ресурсів.

  • Функція постійної еластичності заміщення чинників (функція CES):


Передумови та гіпотези: функція є однорідною

й еластичність заміщення чинників є постійною
.
Функція CES застосовується у разі відсутності точної інформації щодо рівня взаємозаміни виробничих чинників, і разом з тим є підстави вважати, що цей рівень суттєво не зміниться за зміни обсягів залучених ресурсів, тобто коли економічна технологія має властивість певної стійкості щодо певних пропорцій чинників. Функція CES (за наявності засобів оцінки її параметрів) може використовуватись для моделювання систем будь-якого рівня.

Приклад. Виробнича функція підприємства має вигляд:
.
1). Записати рівняння ізокванти, що проходить через точку з координатами .
2). Записати рівняння ізокліналі, що проходить через точку з координатами
а) ;
б) .
3). Знайти граничну норму заміщення праці фондами у точці .

Розв’язання

1). Обчислимо обсяг випуску, що відповідає витратам ресурсів :
.
Запишемо рівняння ізокванти

або
,
тобто це є степенева гіпербола, асимптотами якої є осі координат.
2). Рівняння ізокліналі, що проходить через точку з координатами K0, L0, має вигляд:

а) запишемо рівняння ізокліналі, що проходить через точку з координатами :

або, враховуючи область визначення виробничої функції, остаточно рівняння ізокліналі, що проходить через точку з координатами , матиме вигляд
.
Це рівняння прямої, що проходить через початок координат і ортогональної ізокванті .
б) Запишемо рівняння ізокліналі, що проходить через точку з координатами ;

Приклад. Розглянемо знайдену за даними 1960—1995 рр. виробничу функцію валового внутрішнього продукту США:
.
Валовий внутрішній продукт США, що вимірюється в млрд дол., зріс з 1960 до 1995 р. у 2,82 раза, тобто ; основні виробничі фонди за цей самий період збільшились у 2,88 раза (), а чисельність зайнятих — у 1,93 раза ().
Обчислити масштаб та ефективність виробництва.
Розв’язання.
Обчислимо відносні еластичності за фондами і працею:

1 — a = 0,6653.
Визначимо тепер часткові ефективності ресурсів:


а також знайдемо узагальнений показник ефективності як зважене середньогеометричне часткових показників:

Масштаб обчислюємо як зважене середньогеометричне темпів зростання ресурсів:

Отже, загальне зростання ВВП з 1960 до 1995 р. у 2,82 раза стало можливим завдяки зростанню масштабу виробництва у 2,207 раза і підвищенню ефективності виробництва у 1,278 раза (2,82 = 1,278 ? 2,207).

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.