лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Моделювання економіки

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Згідно з теоремою двоїстості,

Згідно з моделлю Л. Канторовича розглянемо числовий приклад (n = 2, m = 3).

 

Обсяги виробництва товарів

 

 

 

Варіант 1

20

11

 

Варіант 2

20

5,5

 

Ціни товарів

21

12

 

Ресурси

 

 

 

31

1

1 (2)

Технологічна матриця (A): питомі витрати ресурсів на виробництво

20

1

0

20

0

1

Технологічну матрицю А подано у двох варіантах вибору елемента  Варіант 1 більш економний щодо витрат ресурсів.
Відповідні розв’язки:

Варіант 1


Двоїста задача:

Варіант 2

Двоїста задача:

Нехай  — ціни ресурсів, тоді дохід підприємства за вирахуванням плати за ресурси становитиме:

де r — номер варіанта.
Нехай
 
   
тоді

Отже, варіант 1, який забезпечує економію ресурсів (при підвищенні плати за них, наприклад, плати за модернізовані основні фонди), порівняно з варіантом 2 дає зростання доходу на величину

Мікроекономічне моделювання банківської діяльності

Загальні питання щодо моделювання діяльності банків
Одне з означень поняття банк формулюється так: банк — це кредитна установа, котра має виняткове право здійснювати в сукупності такі операції: залучення до вкладення грошових засобів (коштів) фізичних і юридичних осіб; розміщення вкладених коштів від свого імені та на свій рахунок на умовах повернення, платності, терміновості; відкриття та ведення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб.
Серед основних функцій, що їх виконують банки як суб’єкти економічних відносин, можна виокремити такі:

  • Забезпечення розрахунків і сплат.
  • Трансформація активів.
  • Управління ризиками.
  • Опрацювання інформаційних потоків, моніторинг позичальників.

У фінансовому словнику дається означення комерційного банку (БК) як фінансово-кредитної установи, що створюється для залучення коштів і розміщення їх від свого імені на умовах повернення й платності. БК здійснює розрахункові операції за дорученням клієнтів, їх касове обслуговування, операції з валютою, коштовними металами, цінними паперами та інші операції, дозволені законом. БК класифікуються за такими ознаками: за належністю статутного капіталу та способами його формування — акціонерні товариства й товариства з обмеженою відповідальністю, банки за участі іноземного капіталу, іноземні банки; за видами здійснюваних операцій — універсальні та спеціалізовані; за територією та сферами діяльності — загальнодержавні, регіональні, галузеві.
В останні десятиріччя розробляються моделі діяльності банків, що враховують різні аспекти їх фінансово-економічної діяльності. Серед напрямів розвитку мікроекономічної теорії у цій сфері є, зокрема, такі:

  • моделі, що аналізують діяльність банків як фінансових посередників, з урахуванням інформаційної невизначеності та ризику, інформаційної асиметрії;
  • моделі, що ґрунтуються на виробничо-організаційному підході;
  • моделі банків із позицій сукупності стохастичних фінансових потоків тощо.

Основні концепції стохастичного
моделювання фінансових потоків

Як зовнішні умови, що впливають на діяльність комерційного банку (чи фінансової фірми), так і процеси, що розвиваються у самому банку, є результатом складної і неоднозначної взаємодії багатьох чинників, причин, залежностей, багато з яких має випадкову (ймовірнісну) і/чи нечітку (розпливчасту) природу. Наслідком цього є те, що робота банківської установи значною мірою обтяжена невизначеністю та зумовленим нею ризиком.
Поточний стан банку (чи іншої фінансової інституції), можна описати за допомогою вектора характеристик:
х = (x1, …, xn).
Кількісний та якісний склад компонент вектора x визначається ступенем деталізації.
Фактично ця форма опису стану банку за змістом адекватна банківському балансу: компоненти вектора x можуть бути інтерпретовані як звичайні статті балансу, а кількість їх і структура відповідають рівню його агрегованості (щоденний — який включає рахунки другого порядку, узагальнений — квартальний тощо). Стан окремого j-го ресурсу ототожнюється з деяким елементом множини невід’ємних дійсних чисел . Стан банку загалом можна подати деякою точкою n-мірного евклідового простору:

Множина всіх можливих (допустимих) точок (векторів) х утворює простір станів банку:

Можуть створюватися також певні похідні (вторинні) характеристики:

Вектор похідних характеристик  є функцією від вектора x : y = f(x).
Типовим прикладом похідних (вторинних) характеристик стану банку є система обов’язкових фінансових нормативів (коефіцієнтів), що їх установлюють центральні банки чи інші регулюючі органи.
Для врахування чинника часу потрібно задати деяку множину Т, елементи котрої I Т називають моментами часу. Якщо задана модель неперервного часу, то стан j-ї характеристики можна розглядати як значення функції xj (t), що визначена на множині Т і набуває значення на множині . Графік функції xj (t) відіграє роль траєкторії зміни в часі j-ї характеристики. Стан банку загалом — це значення векторної функції часу:


а траєкторія системи  є деякою кривою (гіперповерхнею) в n-мірному просторі.
Визначається також таке поняття, як потік.
Потік — це економічна величина, котра вимірюється в русі з урахуванням розглядуваного часового інтервалу. Розмірність потоку — це обсяг, поділений на інтервал часу.
Зміст поняття потік пов’язаний із поняттям швидкості зміни стану системи.
Якщо припустити, що функції xj (t), що задають траєкторії зміни характеристик стану банку, є диференційованими в усіх точках інтервалу Т = (Т– , Т+), то відповідні перші похідні

можна інтерпретувати як швидкості зміни цих характеристик. Розглядаючи конкретний ресурс, отримують відповідні види потоків: фінансовий, грошовий, потік готівки тощо.
Динаміка банку в цілому може бути описана за допомогою векторного ресурсного потоку

який задає вектор швидкості зміни стану досліджуваного об’єкта в просторі.
Значення окремої характеристики об’єкта дослідження для будь-якого моменту часу t I (T– , T+) визначається за формулою

Формується модель, яка ґрунтується на відображенні банку як системи (вектора) первинних ресурсних потоків:
.
Аналогічно можна розглядати й похідні (вторинні) ресурсні потоки:
.
Обидві з наведених моделей дають уявлення щодо стану банку для кожного моменту часу t. Однак можна навести низку прикладів, коли виникає необхідність у переході від «точкового» подання до «інтегрального» опису поводження j-ї характеристики на певному заданому інтервалі часу
.
Для цього вводиться поняття середнього значення характеристики (j-ї компоненти вектора стану) на інтервалі (t–, t+):

яке вимірюється у відповідних ресурсних одиницях, а також середнього потоку:

що вимірюється в ресурсних одиницях на одиницю часу і визначає середню швидкість зміни обсягу j-го ресурсу за інтервал (t– , t+).
Моделі динаміки банківських ресурсів, що ґрунтуються на неперервному поданні часових інтервалів, не повною мірою відповідають процесам, які реалізуються на практиці. По-перше, «фізичний час» як такий, що плине рівномірно і неперервно, не відповідає зазвичай внутрішнім ритмам «життєвого циклу» економічних суб’єктів. Класичний приклад невідповідності «фізичного» і «економічного» часу пов’язаний із необхідністю врахування вихідних і святкових днів, упродовж яких банки не виконують свої операції. По-друге, неперервність висуває високі вимоги щодо масивів даних, необхідних для відповідного їх тестування та експлуатації.


Загородній А. Г., Вознюк Г. Л., Смовженко Т. С. Фінансовий словник. — 3-тє вид., випр. та доп. — К.: Т-во «Знання». КОО, 2000.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.