лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Моделювання економіки

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Насправді вплив портфеля активів на приватний попит залежить від форми накопичення багатства, бо приватний попит залежить як від багатства, так і від доходу до розпорядження.
У загальному випадку природно вважати, що зростання ставки відсотка призводить до подорожчання кредиту, і скорочення приватного попиту на споживчому ринку та на ринку інвестицій. Тому має місце нерівність Dr < 0, котру (від’ємний знак) вважатимемо основною.
Вважаючи постійними всі параметри і змінні у рівнянні  крім доходу і відсотка, в малому околі точки рівноваги реального ринку (Y *, r*) можна обчислити співвідношення для змін цих змінних:

Прийняті раніше умови, зумовлюють вздовж кривої рівноваги ринку товарів і послуг нерівність, яка визначає вигляд IS-кривої у координатах «дохід — відсоток», з від’ємним кутом нахилу:

оскільки                          ,
Згідно з теоремою про неявну функцію, умови якої вважаються виконаними, у досить малому околі точки рівноваги реального ринку існує функція

за заданого значення ставки відсотка і функція

за заданого значення сукупного доходу, що відображено в їх записі.
Ці (неявні) функції дають змогу обчислити реакції точки рівноваги ринку товарів і послуг на зміну параметрів системи. У попередній темі ці реакції (мультиплікатори) системи мали інтерпретацію короткотермінової економічної політики. Наприклад, якщо уряд збільшує бюджетні витрати, тобто проводить стимулюючу фіскальну політику, то, припускаючи гіпотезу щодо незмінності рівноважної ставки відсотка, вироблений продукт (його рівноважне значення) зростає:
.
Відповідно, якщо урядові витрати впливають лише на ставку відсотка (не розрізнятимемо номінальну і реальну ставки відсотка, якщо очікувана інфляція постійна), коли уряд бере позики на вільному ринку (емісія державних цінних паперів), то матимемо:

Тобто зростання бюджетних витрат, що фінансуються за рахунок державних боргів, зумовлює підвищення ставки відсотка, це дає змогу урядові і далі брати позики на вільному ринку.
Можливість обчислення відповідних мультиплікаторів, тобто оцінки короткотермінових ефектів реалізації макроекономічної політики, є цінним інструментом теоретичного аналізу й розроблення практичних рекомендацій.

Аналіз ринку грошей

 

Ринок грошей — це ринок національної валюти, тобто ринок лише доларів чи лише гривень. З іншого боку, існування фінансового ринку, на котрому перебуває в обігу низка різних інструментів — гроші, різноманітні цінні папери та їхні похідні, певні товари — сумнівів щодо визначення базового ринку не повинно викликати.
Тому важливо зрозуміти, що макроекономічний ринок грошей — це редукція (спрощення) фінансового (багатокомпонентного) ринку до двокомпонентного, на якому перебувають в обігу гроші та деякий типовий представник цінних паперів.
Ця модель характеризує основні макроекономічні ефекти фінансового ринку й дістала назву ринку грошей.
Припустимо, що на макрорівні портфель агрегованого інвестора складається з трьох активів у номінальному вираженні: грошей M, облігацій B і вартості фізичного капіталу PKK. Кожному з активів відповідає своя норма дохідності: — p, r — p, rk, власне дефляція, реальна ставка відсотка та ефективність капіталу.
Ставка ефективності капіталу — це вартість граничного продукту капіталу, зіставлена з одиницею вартості фізичного капіталу, тобто

Інтегрований попит по кожному з активів подається відповідно такими функціями: L(·), J(·), N(·), які є неперервними і диференційованими за кожним аргументом функціями реального доходу Y, дохідності кожного активу і сукупного багатства A.
Отже, попит на активи у реальних цінах (з урахуванням дефлювання за індексом цін P) визначається таким чином:


де Li, Ji, Nii = 1, …, 5 є відповідними частковими похідними по 1-му — 5-му аргументах.
Уведені вище функції структурують попит на активи, що входять до трикомпонентного портфеля агрегованого (узагальненого) інвестора, через знаки реакції попиту на зміну кожного з активів залежно від змін аргументів функцій попиту.
Попит на активи «всюди щільний», тобто мають місце рівності:

Припустимо, що облігації та фізичний капітал повністю взаємозамінні, а їхні норми дохідності рівні між собою (r — p = rk). За таких умов важко розрізнити попит окремо на кожен з них. Припустимо також, що існує однорідний попит на цінні папери [J(·) + N(·)]. Нехай державні облігації будуть репрезентативним представником такого спільного попиту на всі цінні папери. Тоді, оскільки приватне багатство визначається з умови рівноваги фінансового ринку:

згідно із законом Вальраса трикомпонентний фінансовий ринок можна виразити через співвідношення попиту і пропозиції грошей.
Згідно з додатковими гіпотезами попит на гроші залежить від так званого спреду — різниці між дохідністю грошей і облігацій, тобто:

отже, попит на гроші залежить від ставки номінального відсотка r.
Таким чином, рівновагу на ринку фінансів можна подати через співвідношення між попитом на гроші в реальному вираженні:

та їх пропозицією —
,
тобто рівнянням рівноваги ринку грошей:
           (2.1.76)
котре можна подати графічно (рис. 2.1.18).

Рис. 2.1.18. Рівновага на ринку грошей

У певному розумінні рівняння (2.1.76) дає інформацію про стан фінансового ринку, зведеного лише до співвідношення попиту і пропозиції грошей. Тут «ціна грошей» розуміється у кейнсіанському трактуванні, тобто як альтернативні витрати від володіння багатством у грошовій формі чи як ставка номінального відсотка r. Пропозиція грошей у (2.1.76) — це зміна управління, хоча може бути й деякою функцією, залежною від ставки відсотка.

Макроекономічна модель у цілому

 

У цілому модель макроекономічної динаміки являє собою систему із семи рівнянь із сімома невідомими і має вигляд :                 (2.1.77)

де p — фактична інфляція; p — інфляційні сподівання;  — рівень потенційного виробництва; Y — фактичний рівень виробництва; a — чутливість інфляції до змін у виробництві.

Рекомендована література

1. Бурда М., Виплош Ч. Макроекономіка: Європейський контекст: Пер. з англ. — К.: Основи, 1998.
2. Вітлінський В. В. Моделювання економіки: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2003.
3. Замков О. О., Толстопятенко А. В., Черемных Ю. Н. Математические методы в экономике: Учебник — М.: МГУ им. М. В. Ломоносова: ДИС, 1997.
4. Интрилигатор М. Математические методы оптимизации и экономическая теория. — М.: Прогресс, 1975.
5. Клебанова Т. С., Забродский В. А., Полякова О. Ю., Петренко В. Л. Моделирование экономики: Учеб. пособие. — Х.: Изд.–во ХГЭУ, 2001.
6. Лысенко Ю. Г., Егоров П. В., Овечко Г. С., Тимохин В. Н. Экономическая кибернетика: Учеб. Пособи. — 2-е изд. /Под ред. д-ра экон. наук, проф. Ю.Г. Лысенко, Донецкий нац. Ун–т. — Донецк: ООО «Юго-Восток, Лтд», 2003.
7. Малыхин В. И. Математическое моделирование экономики: Учеб.-практ. пособие. — М.: УРАО, 1998.
8. Манків Г. Н. Макроекономіка: Пер. з англ. — К.: Основи, 2000.
9. Порохня В. М. Моделювання економіки: Моногр. — Запоріжжя: ЗДІА, 2001.
10. Смирнов А. Д. Лекции по макроэкономическому моделированию: Учеб. пособие для вузов. — М.: ГУ ВШЭ, 2000.
11. Sargant T.Macroeconomic Theory. — N.Y.: Academic Press, 1987.
12. Turnowsky S. Methods of Macroeconomic Dynamiсs // The MIT Press, 1995.


Вітлінський В. В. Моделювання економіки: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2003.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.