лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Моделювання економіки

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

                     (2.1.58)
Якщо ввести до розгляду вектор-рядок коефіцієнтів прямої фондомісткості  і вектор-рядок коефіцієнтів повної фондомісткості  то систему рівнянь (2.1.58) можна подати в матричній формі:

Звідси аналогічно тому, як отримано співвідношення (2.1.56), можна отримати матричне співвідношення
,
де B = (E — A) —1 — матриця коефіцієнтів повних матеріальних витрат.

Рекомендована література

1. Вітлінський В. В. Моделювання економіки: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2003.
2. Замков О. О., Толстопятенко А. В., Черемных Ю. Н. Математические методы в экономике: Учебник. — М.: МГУ им. М. В. Ломоносова: ДИС, 1997.
3. Клебанова Т. С., Забродский В. А., Полякова О. Ю., Петренко В. Л. Моделирование экономики: Учеб. пособие. — Х.: Изд-во. ХГЭУ, 2001.
4. Малыхин В. И. Математическое моделирование экономики: Учеб.-практ. пособие. — М.: УРАО, 1998.
5. Терехов Л. Л. Экономико-математические методы: Учеб. для экон. специальностей вузов. — М.: Статистика, 1972.
6. Федосеев В. В., Эриашвили Н. Д. Экономико-математические методы и модели: Учеб. пособие для вузов /Под ред. В. В. Федосеева. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001.
7. Экономико-математические методы и модели: Учеб. пособие / Н. И. Холод, А. В. Кузнецов, Я. Н. Жихар и др.; Под общ. Ред. А. В. Кузнецова. — Мн.: БГЭУ, 1999.

 

Тема 9. Традиційні макроекономічні моделі

Класична модель ринкової економіки

Класичну модель ринкової економіки можна розглядати як систему взаємопов’язаних моделей, кожна з яких відображає поведінку одного з трьох ринків: робочої сили, грошей, товарів.
Модель найбільше підходить для опису економіки з досконалою конкуренцією. В умовах функціонування монополій вона не працює.
Ринок робочої сили. Цей ринок, як і інші, описується за допомогою трьох залежностей: функції попиту, функції пропозиції та умови рівноваги. У класичній моделі функція попиту на робочу силу виводиться з таких двох гіпотез:
1) підприємства (фірми) повністю є конкурентними за наявності пропозиції товарів і найму робочої сили;
2) за решти рівних умов граничний продукт праці знижується зі зростанням обсягів робочої сили.
Пропозиція робочої сили також є функцією від реальної заробітної плати. Приймається постулат: чим більшою буде реальна заробітна плата, тим більшою буде й пропозиція робочої сили.
Ринок грошей. Теорія попиту на гроші (не враховуючи інші види фінансових активів) у класичній моделі ґрунтується на гіпотезі, за якою сукупний попит нагроші M D є функцією грошового доходу, причому ця функція — лінійна і прямо пропорційна грошовому доходу:
M D = k Y p,
де Y — валовий внутрішній продукт у натуральному вираженні; p — ціна. Пропозиція грошей M S розглядається як фіксована величина, екзогенно задана.
Ринок товарів. Попит на товари — це сума попиту на споживчі та інвестиційні товари E = C + I.
У класичній моделі пропозиція на товари є функцією рівня зайнятості, що визначається на ринку робочої сили Y = Y(L0).
Умова рівноваги полягає у тому, що пропозиція товарів Y(L0) дорівнює попиту на товари E = C(r) + I(r).
Об’єднана (загальна) модель. Об’єднуючи рівняння та умови, що описують ринок робочої сили, грошей і товарів, отримаємо класичну модель у повному обсязі:
Ринок робочої сили:
,

Ринок грошей:
M S = M S, M D = kpY,
M S = M D = kp0Y.
Ринок товарів:
Y = Y (L0), E = C(r) + I (r),
Y(L0) = C(r0) + I (r0) = Y 0.
Кожен ринок задається кривими попиту і пропозиції та точкою рівноваги. Зазначимо, що коли один із ринків виходить зі стану рівноваги, то й решта ринків також вийдуть із цього стану і прямуватимуть до якогось нового стану динамічної рівноваги.

Модель Кейнса

Класична модель досліджує рівновагу в економіці за умов повної зайнятості. У моделі Кейнса розглядається рівновага, коли економіка характеризується масовим безробіттям.
Основні новації моделі Кейнса порівняно з класичною моделлю полягають у такому:
1) рівновага на ринку товарів досягається за рівності прогнозованого попиту і фактичної пропозиції;
2) фактичний попит на робочу силу визначається у співвідношенні з фактично запитуваним продуктом, а отже, рівновага на ринку робочої сили може досягатись тоді, коли ринок товарів перебуває у рівновазі.
Позначимо Lq(r) — попит на облігації залежно від ставки відсотка. Тоді модель Кейнса записується у вигляді наступних рівнянь.
Ринок робочої сили:

Ринок грошей:

                                    (2.1.59)
Ринок товарів:

Y = E.                                 (2.1.60)
Рекомендована література

1. Вітлінський В.В. Моделювання економіки: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2003.
2. Гальперин В. М., Гребенников П. И., Леусский А. И., Тарасевич Л. С. Микроэкономика: Учебник /Общ. Ред. Л.С.Тарасевича 2-е изд перераб. и доп. — СПб.: Изд-во СПБГУЭФ, 1997.
3. Замков О. О., Толстопятенко А. В., Черемных Ю. Н. Математические методы в экономике: Учеб., — М.: МГУ им. М. В. Ломоносова, ДИС, 1997.
4. Интрилигатор М. Математические методы оптимизации и экономическая теория. — М.: Изд-во «Прогресс», 1975.
5. Клебанова Т. С., Забродский В. А., Полякова О. Ю., Петренко В. Л. Моделирование экономики: Учеб. пособие. — Х.: Изд. ХГЭУ, 2001.
6. Костіна Н. І., Алєксєєв А .А., Василик О. Д. Фінанси: система моделей і прогнозів: Навч. посібник. — К.: Четверта хвиля, 1998.
7. Малыхин В. И. Математическое моделирование экономики: Учеб-практ. пособие. — М.: УРАО, 1998.
8. Порохня В. М. Моделювання економіки: Моногр. — Запоріжжя: ЗДІА, 2001.
9. Федосеев В. В., Эриашвили Н. Д. Экономико-математические методы и модели. Учеб. пособие для вузов /Под ред. В. В. Федосеева. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001.
10. Экономико-математические методы и модели: Учеб. пособие / Н. И. Холод, А. В. Кузнецов, Я. Н. Жихар и др.; Под общ. Ред. А. В. Кузнецова. — Мн.: БГЭУ, 1999.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.