лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Моделювання економіки

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Рекомендована література

1. Ашманов С .А. Введение в математическую экономику. — М.: Наука, 1984.
2. Вітлінський В. В., Великоіваненко Г. І. Ризикологія в економіці та підприємництві: Моногр. — К.: КНЕУ, 2004.
3. Вітлінський В. В. Моделювання економіки: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2003.
4. Волгин Л. Н. Принцип согласованного оптимума. — М.: Сов. радио, 1977.
5. Загородній А. Г., Вознюк Г. Л., Смовженко Т. С. Фінансовий словник. — 3-тє вид., випр. та допово. — К.: Т-во «Знання». КОО, 2000.
6. Конюховский П. В. Микроэкономическое моделирование банковской деятельности. — СП.б: Питер, 2001.
7. Костіна Н. І., Алєксєєв А. А., Василик О. Д. Фінанси: система моделей і прогнозів: Навч. посібник. — К.: Четверта хвиля, 1998.
8. Леонтьев В .В. К рынку под контролем государства // Трудный поворот к рынку: Сб. ст. под ред. Л. И. Абалкина. — М.: Экономика, 1990.
9. Математика и кибернетика в экономике/ Словарь-справочник. — М.: Экономика, 1975.
10. Самарский А. А., Михайлов А. П. Математическое моделирование: Идеи. Методы. Примеры. — М.: Физматлит, 2001.
11. Хікс Дж.Стоимость и капитал. — М., 1993.
12. Хованов Н. В. Математические модели риска и неопределенности. — СПб., 1998.

Тема 5. Виробничі функції

 
Економічний зміст виробничої функції

Вважається, що виробнича функція (ВФ) є економіко-статистичною моделлю процесу виробництва продукції в даній економічній системі й виражає закономірну, відносно стійку кількісну залежність між показниками, що характеризують обсяги ресурсів і випуску продукції.
Використовуючи групові характеристики ресурсів і продукції, можна вести мову про групову (агреговану) технологію — спосіб переробки різного виду сировини, матеріалів, напівфабрикатів у готову продукцію заданих функціональних груп. Така технологія описує взаємодію ресурсів уже не на рівні окремих видів обладнання, оснащення, матеріалів і працівників, а на рівні узагальнених агрегованих показників — витрат ресурсів. Побудова таких показників (крім трудових) спирається в основному на вартісні категорії.
Питання щодо стійкості агрегованої економічної технології пов’язане не тільки зі стабільністю структури й інтенсивністю застосовуваної технології, а й з незмінністю показників, що використовуються для вимірювання ресурсів і випуску продукції.
Рівень агрегування буде достатньо повним, якщо весь обсяг продукції (різних функціональних груп) буде вимірюватись єдиним об’єднаним показником (наприклад, значенням вартості товарів, що випускаються). Найвищий ступінь агрегування ресурсів досягається тоді, коли всі виробничі ресурси характеризуються двома узагальнюючими показниками, що відображають відповідно обсяги матеріалізованої (минулої) та живої праці (наприклад, виробничими фондами і чисельністю працівників).

Основні характеристики виробничої функції

 

Аналіз та використання виробничої функції засновані на відображенні в її характеристиках специфіки виробничого процесу.
Розрізняють такі три групи характеристик виробничої функції:
1. Характеристики нульового порядку. Серед характеристик цієї групи можна виокремити середню фондовіддачу  та середню продуктивність праці  і середню норму заміщення ресурсів , де
;
.
Значення  в точці  показує обсяг продукції , що припадає на одиницю основних фондів, величина  характеризує фондомісткість.
Значення  в точці  показує обсяг продукції , що припадає на одного працівника, величина  характеризує працемісткість продукції.
Значення  визначає середнє значення обсягу основних фондів, які припадають на одного працівника. Ця характеристика називається фондоозброєністю праці.
Значення  визначає середнє значення кількості працівників на одиницю основних фондів. Ця характеристика називається працеозброєністю фондів.
2. Характеристики першого порядку. До цієї групи входять такі:

Ця характеристика називається граничною продуктивністю і-го ресурсу та наближено показує, на скільки зміниться обсяг випуску при зміні і-го ресурсу на одиницю (за умови, що ).
Відповідно для ресурсу  характеристика  визначає граничну продуктивність праці,  — граничну фондовіддачу.
.
Ця характеристика називається еластичністю випуску по і-му ресурсу. Її значення в точці  наближено показує на скільки відсотків зміниться обсяг випуску при зміні обсягу і-го ресурсу на один відсотків.
.
Характеристика  називається граничною нормою заміщення і-го ресурсу j-м ресурсом, значення якого в точці  визначає, на скільки приблизно треба збільшити (зменшити) використання j-горесурсу, щобскомпенсувати відповідну зміну обсягу випуску, що спричинено зменшенням (збільшенням ) і-горесурсу на одиницю.
3. Характеристики другого порядку. Серед характеристик цієї групи виділимо еластичність заміщення ресурсів, яка визначає відносні показники заміщення ресурсів.
Виробничу функцію називають однорідною степеня g, якщо  При  функція буде лінійно-однорідною.
Залежно від степеня однорідності виробничої функції, початкових умов при визначенні значення еластичності, тобто положення початкової точки на ізокванті виробничої функції, та інших факторів, існує декілька підходів до означення еластичності заміщення ресурсів виробничої функції.
Визначимо еластичність заміщення ресурсів як часткову похідну граничної норми заміщення відносно ресурсів, тобто

де .
Ця характеристика показує, на скільки відсотків зміниться кількість ресурсів , необхідна для компенсації збільшення першого ресурсу на одиницю за умови, що зміна відношення між ресурсами дорівнює одному відсотку.
Розглянуті вище основні характеристики виробничої функції відображають властивості агрегованої економічної технології і можуть бути поширені на виробничі функції з будь-яким числом змінних.

Макроекономічні виробничі функції

 

Як зазначалося, виробнича функція(ВФ) відображає залежність результату виробництва від витрат ресурсів.
Як ресурси (чинники виробництва) на макрорівні здебільшого розглядаються накопичена (уречевлена) праця у формі виробничих фондів (капітал) K і поточна (жива) праця L. А як результат — валовий випуск X (валовий внутрішній продукт Y чи національний дохід N). У всіх випадках результат узагальнено називатимемо випуском і позначатимемо через X.
Отже, модель економіки можна подати у формі, взагалі кажучи, нелінійної ВФ:
X = F(K, L), ,
тобто випуск продукції є функцією від затрат ресурсів (фондів і праці).
Далі аналізуватимемо основні характеристики ВФ на прикладі неокласичної мультиплікативної ВФ (зокрема функції Кобба — Дугласа).
Виробничу функцію X = F(K, L) називають неокласичною, якщо вона є гладкою і задовольняє умови, які мають обґрунтовану економічну інтерпретацію:
1) F(0, L) = F(K, 0) = 0 — за відсутності одного з ресурсів виробництво є неможливим;
2)  — зі зростанням обсягів ресурсів зростає й випуск;
3)  — зі зростанням обсягів ресурсів швидкість зростання випуску знижується. Ця закономірність відома як закон спадної граничної продуктивності ресурсів;
4) F(+?, L) = F(K, +?) = +? — за необмеженого зростання обсягів одного з ресурсів випуск також необмежено зростає.
Мультиплікативна ВФ задається виразом:
                  (2.1.17)
де А — коефіцієнт нейтрального технічного прогресу; ?1, ?2 — коефіцієнти еластичності за фондами K і працею L відповідно. Частковим випадком неокласичної мультиплікативної ВФ є функція Кобба — Дугласа:

ВФ (2.1.17) має властивість 1: за відсутності одного з ресурсів виробництво неможливе.
Мультиплікативна функція задовольняє також властивість 2, що є адекватним реальній економіці: зі зростанням витрат ресурсів випуск також зростає, тобто

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.