лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Інфраструктура товарного ринку

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

  • Андрійчук В., Бауер Л. Менеджмент: прийняття рішень і ризик: Навчальний посібник. — К.: КНЕУ, 1998. — 316 с.
  • Армстронг Г., Котлер Ф. Маркетинг. Загальний курс / Пер. з англ.: Навчальний посібник. — М.: Видав. дім «Вільямс», 2001. — 608 с.
  • Балабанова Л. В. Оптовая торговля: маркетинг и коммерция. — М.: Экономика, 1990. — 206 с.
  • Белов М. А. та ін. Управління виробничою інфраструктурою: Нав­чальний посібник. — К.: КНЕУ, 1997. — 208 с.
  • Беляевский И. К. и др. Статистика рынка товаров и услуг: Учебник. — М.: Финансы и статистика, 1995. — 432 с.
  • Бєляєв О. О., Бебело А. С. Політична економія: Навчальний посіб­ник. — К.: КНЕУ, 2001. — 328 с.
  • Болт Г. Ж. Практическое руководство по управлению сбытом / Пер. с англ. — М.: Экономика, 1991. — 271 с.
  • Войчак А. В. Маркетинговий менеджмент: Підручник. — К.: КНЕУ, 1998. — 268 с.
  • Войчак А. В. Организационно-экономический механизм посреднической деятельности предприятий оптовой торговли. — К.: Вища школа, 1991. — 111 с.
  • Гальчинський А. С. та ін. Інноваційна стратегія українських реформ. — К.: Знання України, 2002. — 326 с.
  • Гарнов А. П. Комплексное развитие инфраструктуры рынка средств производства в России. — М.: 1995.
  • Герасимчук В. Г. Маркетинг. Графічне моделювання: Навчальний посібник. — К.: КНЕУ, 1998. — 300 с.
  • Голошубова Н. О. та ін. Складське господарство оптової торгівлі: Навчальний посібник. — К.: Вища школа, 1994. — 195 с.
  • Господарський Кодекс України. — Х.: ТОВ «Одіссей», 2003. — 248 с.
  • Грещак М. Г., Гребешкова О. М., Коцюба О. С. Внутрішній економічний механізм підприємства: Навчальний посібник. — К.: КНЕУ, 2001. — 228 с.
  • Даненбург В. и др. Основы оптовой торговли: Практический курс / Пер. с англ. — СПб.: Нева-Ладога-Онега, 1993. — 212 с.
  • Державний класифікатор продукції та послуг: ДК 016-97. Розділи 01-23. — К.: Держстандарт України, 1998.
  • Джоббер Д., Ланкастер Дж. Продажи и управление продажами: Учебное пособие для вузов. — М.: Юнити-ДАНА, 2002. — 622 с.
  • ДСТУ 2392-94 «Інформація та документація. Базові поняття. Терміни та визначення». — К.: Держстандарт України, 1994. — 53 с.
  • ДСТУ 3294-95 «Маркетинг. Терміни та визначення основних понять». — К.: Держстандарт України, 1995. — 17 с.
  • Дубницький В. И., Пилющенко В. Л. Инфраструктура товарного рынка: Учебное пособие. — Донецк, 2001. — 531 с.
  • Електронна комерція: Навчальний посібник / А. М. Береза та ін. — К.: КНЕУ, 2002. — 326 с.
  • Закон України «Про захист економічної конкуренції» № 2210-ІІІ від 11.01.2001 року // ВВР. — 2001. — № 12. — С. 64.
  • Збірник законодавчих та нормативних документів, регламентуючих діяльність підприємств внутрішньої торгівлі всіх форм власності. — К.: Зовнішторгвидав України, 1997. — 648 с.
  • Зырянов А. В. Коммерческо-посредническая деятельность на товарном рынке: Учебное пособие. — Екатеринбург, 1995. — 416 с.
  • Ибрагимов Л. А. Инфраструктура товарного рынка. — М.: Изд-во «ПРИОР», 2001. — 416 с.
  • Інфраструктура товарного ринку: Навчальний посібник / За ред. І. В. Сороки. — К.: НМЦВО МоіН України; НВФ «Студцентр», 2002. — 608 с.
  • Кардаш В. Я. Маркетингова товарна політика: Підручник. — К.: КНЕУ, 2001. — 240 с.
  • Класифікація видів економічної діяльності: ДК 009-96. — К.: Держстандарт України, 1996.
  • Кривенко К. Т. та ін. Політична економія: Навчальний посібник. — К.: КНЕУ, 2001. — 508 с.
  • Крис А., Жаллэ Ж. Внутренняя торговля / Пер. с фр. — М.: АО Изд. гр. «Прогресс», «Универс», 1993. — 182 с.
  • Куденко Н. В. Маркетингові стратегії фірми. — К.: КНЕУ, 2002. — 245 с.
  • Курсом реформ — учет 2000: Научно-практическое пособие. — Ч. І. — Днепропетровск: ООО «Баланс-Клуб», 2000. — 336 с.
  • Лазарева С. Ф. Економіка та організація інформаційного бізнесу: Навчальний посібник. — К.: КНЕУ, 2002. — 667 с.
  • Лук’янець Т. І. Маркетингова політика комунікацій: Навчальний посібник. — К.: КНЕУ, 2000. — 380 с.
  • Мазаракі А. А. та ін. Економіка торговельного підприємства: Підручник для вузів / За ред. Н. М. Ушакової. — К.: «Хрещатик», 1999. — 800 с.
  • Маркова В. Д. Маркетинг услуг. — М.: Финансы и статистика, 1996. — 128 с.
  • Методичні рекомендації з формування складу витрат та порядку їх планування в торговельній діяльності. Затв. Мінекономіки та з питань євроінтеграції України від 22.05.2002 р. № 145 «Все про бухгалтерський облік» № 76 від 26.08.2002 р.
  • Мітюков І. О. та ін. Фінансові послуги України: Енциклопедич­ний довідник: У 6-ти т. — К.: Укрбланковидав, 2001. — Т. 1, 4.
  • Міщенко В. І. та ін. Основи лізингу: Навчальний посібник. — К.: Товариство «Знання», 1997. — 138 с.
  • Осипова Л. В., Синяева И. М. Основы коммерческой деятельности: Учебник. — М.: ЮНИТИ, 1997. — 324 с.
  • Основні показники роботи підприємств окремих галузей економіки України різних форм власності за 2000 р.: Статистичний бюлетень: У 3-х ч. — К.: Держкомстат України, 2001. — Ч. 3.
  • Официальные правила интерпретации торговых терминов МТП «Инкотермс-2000». — К.: ООО «Евротрейдконсалтинг», 2000. — 231 с.
  • Павленко А. Ф. Планирование развития снабженческо-сбыто­вых организаций. — К.: Вища школа, 1989. — 102 с.
  • Панкратов Ф. Г., Серегина Т. К. Коммерческая деятельность: Учебник. — М.: ИВЦ «Маркетинг», 1996. — 328 с.
  • Петюх В. М. Ринок праці: Навчальний посібник. — К.: КНЕУ, 1999. — 288 с.
  • Пінчук Н. С. та ін. Інформаційні системи і технології в маркетингу: Навчальний посібник. — К.: КНЕУ, 1999. — 328 с.
  • По Р. Четвертая волна, или сетевой маркетинг в ХХІ веке / Пер. с англ. — М.: ФАИР-ПРЕСС, 2001. — 416 с.
  • Савощенко А. С. Організаційно-функціональні аспекти розвитку ринкової інфраструктури // Ефективність реформування української економіки: Зб. наук. пр. — К., 1999. — 210 с.
  • Савощенко А. С. Товарний ринок як об’єкт маркетингових дос­ліджень // Маркетинг: теорія і практика. — К.: КНЕУ, 2002. — 148 с.
  • Синецкий Б. И. Основы коммерческой деятельности: Учебник. — М.: Юристъ, 1998. — 659 с.
  • Солодкий М. О. Біржовий ринок. — К.: Джерела М, 2001. — 336 с.
  • Статистичний щорічник України за 2000 р. — К.: Техніка, 2001.
  • Федько В. П., Федько Н. Г. Инфраструктура товарного рынка: Серия «Учебники, учебные пособия». — Ростов н/Д: Феникс, 2000. — 512 с.
  • Цивільний Кодекс України: Офіційне видання. — К.: Атіка, 2003. — 416 с.
  • Циганкова Т. М. та ін. Міжнародна торгівля: Навчальний посібник. — К.: КНЕУ, 2001. — 488 с.
  • Шандрезон Ж., Ланкастер А. Методы продажи / Пер. с фр. — М.: АО Изд. Группа «Прогресс», «Универс», 1993. — 160 с.
  • Штерн Л. и др. Маркетинговые каналы / Пер. с англ. — М.: Изд. Дом «Вильямс», 2002. — 624 с.
  • Экономика и организация деятельности торгового предприятия: Учебное пособие / Под общ. ред. А. Н. Соломатина. — М.: ИНФРА-М, 2000. — 295 с.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.