лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Інфраструктура товарного ринку

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Методика такого оцінювання полягає у порівнянні вартості майна за умов його купівлі за допомогою фінансового кредиту банку з його вартістю за умов його придбання на підставі договору лізингу.
Розглянемо методику розрахунку та порівняння вказаних вит­рат на умовному прикладі.
Підприємство планує залучити у виробництво додаткове облад­нання вартістю 240 тис. грн. Строк служби обладнання — 6 років. Обладнання можна купити за рахунок банківського кредиту в сумі 240 тис. грн під 20 % із щорічним погашенням основної суми заборгованості впродовж двох років. Друга можливість — укласти договір фінансового лізингу строком на чотири роки із щорічними сплатами лізингового платежу. Відшкодування вартості майна здійснюється рівними частинами. Лізингові платежі нараховують за ставкою 15 відсотків від залишкової вартості об’єкта лізингу. Викуп об’єкта лізингу планується по завершенню договору лізингу за залишковою вартістю.
Оцінку витрат для купівлі обладнання за рахунок банківського кредиту та витрат на його лізинг, відповідно до сучасної концепції зміни вартості грошових активів у часі, необхідно здійснювати шляхом зведення грошових витрат за вказаними варіантами до теперішнього моменту. Схема зведення потоків грошових витрат для обох варіантів у формалізованому виразі має вигляд:
            (10.9)
                     (10.10)
де ,  — теперішня вартість грошових платежів, відповідно для лізингу і купівлі за допомогою кредиту, грн;
Плі — сума виплат за лізинговою ставкою в і-му році, грн;
Воі — сума відшкодування вартості об’єкта лізингу у і-му році, грн;
Лпі — загальна сума лізингових платежів в і-му році, грн;
Зв — залишкова вартість об’єкта лізингу на час викупу, грн;
Боj — сума погашення основної величини боргу за кредитом у j-му році, грн;
Пкрj — виплата відсотків за кредит у j-му році, грн;
р — дисконтна ставка, коефіцієнт;
Тл — тривалість договору лізингу, рік;
т — строк кредитної угоди, рік.
При оцінюванні грошових потоків у часі виникає потреба у визначенні рівня дисконтної ставки, яка для нашого випадку береться на рівні вартості капіталу і становить 18 %. При проведенні розрахунків платежів за альтернативними варіантами лізингу і купівлі за кредити банку, на них може впливати чинна система оподаткування прибутку, на що слід зважати. Як уже зазначалося, лізингові платежі включають у валові витрати підприємства, тому на їх величину зменшується прибуток, що є об’єктом оподаткування податком на прибуток. Суму погашення боргу за кредитом вираховують із прибутку після його оподаткування, тобто об’єкт оподаткування (прибуток) не зменшується на величину виплачуваних часток кредиту. Разом із тим, виплату відсотків за кредит і суму амортизаційних відрахувань на придбане обладнання включають у валові витрати, завдяки чому зменшується об’єкт оподаткування податком на прибуток. Тому не можна безпосередньо зіставляти платежі з чистого прибутку та платежі за рахунок витрат чи прибутку до оподаткування. У цих випадках платежі за рахунок витрат чи прибутку до оподаткування коригують на так звану податкову знижку.
Обчислимо теперішню вартість лізингових платежів за формулою 10.8 та зробленими припущеннями в табл. 10.4. на підставі даних, умови задачі та відповідних обчислень.

Таблиця 10.4

Розрахунок теперішньої вартості
витрат за договором лізингу, грн

Показник

Умовне
позначення

Роки

1-й

2-й

3-й

4-й

Сума відшкодування вартості об’єкта лізингу

Воі

40 000

40 000

40 000

40 000

Сума виплат за лізинговою ставкою

Плі

36 000

30 000

24 000

18 000

Залишкова вартість об’єк­та лізингу на час викупу

Зв

80 000

Загальна сума лізингових платежів

Лпі

76 000

70 000

64 000

138 000

Коефіцієнт дисконтування для дисконтної ставки 18 %

Рі

0,847

0,718

0,609

0,516

Теперішня вартість грошо­вих лізингових платежів

64 372

50 260

38 976

71 208

Теперішня вартість лізингових платежів наростаючим підсумком

64 372

114 632

153 608

224 816

Коефіцієнт дисконтування для заданої дисконтної ставки і пев­ного року розраховують за формулою складних відсотків:
.                                (10.11)
Останній рядок табл. 10.4 становить величину теперішньої вар­тості грошових виплат за договором лізингу наростаючим підсумком за роками. За чотири роки вартість зведених до теперішнього часу лізингових платежів, включно із сумою викупу об’єк­та лізингу, становить 224 816 грн.
На підставі даних умови задачі розрахуємо теперішню вартість грошових виплат для здійснення купівлі за банківський кредит за формулою 10.9.
Результати розрахунку наведено в табл. 10.5.

Таблиця 10.5

Розрахунок теперішньої вартості грошових
витрат на купівлю обладнання за кредит банку, грн

Показники

Умовне
позначення

Рік

1-й

2-й

Сума погашення основної величини боргу за кредитом

Бoj

120 000

120 000

Виплата відсотків за кредит

Пкрj

84 000

24 000

Загальна сума виплат за кредитом

Пкр

204 000

144 000

Коефіцієнт дисконтування для дисконт­ної ставки 18 %

Рк

0,847

0,718

Теперішня вартість сум погашення
заборгованості за кредитом

172 788

103 392

Теперішня вартість сум погашення
заборгованості за кредитом наростаючим підсумком

172 788

276 180

З останнього рядка табл. 10.5 видно, що величина теперішньої вартості кредитних платежів наростаючим підсумком за два роки сягає 276 180 грн.
Порівнюючи теперішню вартість витрат за договором лізингу — 224 816 грн й теперішню вартість кредитних платежів — 276180 грн, можна зробити висновок, що лізинг є вигіднішою формою залучення у користування відповідного майна.
Варто зазначити, що навіть за рівності цих показників або за перевищення теперішньої вартості лізингових витрат лізингова операція може бути ефективною за відсутності умов отримання банківського кредиту й жорстких зобов’язань щодо його погашення.

Питання для самоконтролю

 

 1. Визначте причини й умови виникнення оренди/лі­зингу.
 2. Єдність та відмінності оренди — прокату — лізингу.
 3. Дайте характеристику основних господарських функцій лізингу.
 4. За якими ознаками, видами та формами вирізняють лізинг у світовій практиці?
 5. За яких умов доцільно займатися лізинговою діяльністю?
 6. У чому полягає привабливість лізингу для лізингоодержувача?
 7. Дайте характеристику умов, за яких здійснюється лізингова операція.
 8. Дайте характеристику змісту й структури лізингової угоди.
 9. Схарактеризуйте права та ризики лізингодавця.
 10. Дайте характеристику зобов’язань та ризиків лізингоодержувача.
 11. Призначення та склад лізингового платежу.
 12. Як розраховують величину лізингового платежу й у яких формах він здійснюється?
 13. Дайте характеристику перспектив розвитку лізингової діяльності в Україні.

 


Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.