лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Інфраструктура товарного ринку

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Залежно від характеру замовленого маркетингового дослід­ження обирають конкретну форму надання інформації.
Дистанційний доступ до віддалених баз даних організовують у комп’ютерній мережі в діалоговому режимі. Перевагами цього виду інформаційних послуг є висока оперативність їх надання й можливість відмовитися від власних інформаційних систем, ство­рення і супровід яких дорого коштують.

Рис. 7.1. Кон’юнктурний огляд ринку товару
Послуги зв’язку (телефонний, телекомунікаційний) передбачають надання інформації у формі передавання даних.
Підготовка й надання інформаційних послуг включає: оброблення даних, програмне забезпечення; розроблення інформаційних технологій; розроблення інформаційних систем.
Основними постачальниками інформаційних послуг на товарному ринку виступають різноманітні організаційні структури, які діють на комерційних та некомерційних засадах (рис. 7.2).

Рис. 7.2. Головні постачальники
інформаційних послуг на товарному ринку
Умови надання інформаційних послуг, порядок оплати та розрахунків узгоджується сторонами при укладанні угоди. Угода може укладатися в формі передплати на довідково-інформаційні видання, передоплати на підставі абонементної плати або оформлятися окремим договором.
7.3. Організаційно-комерційні послуги:
види, організація надання

За умов сучасного товарного ринку основними суб’єк­тами, що здійснюють організаційно-комерційну діяльність та надають відповідні послуги, є ярмарки, виставки, виставки-ярмарки.
У деяких джерелах до них залічують також аукціони й біржі. Утім, аналіз функцій, виконуваних цими суб’єктами, свідчить, що їхня діяльність спрямована на створення умов проведення та здійснення публічних процесів купівлі-продажу товарів. Це зумовлює необхідність окремого розгляду сутності й організації їхньої діяльності.
Історія проведення ярмарків сягає сивої давнини, коли у великих торговельних центрах Близького Сходу у дні великих релігійних свят відбувалися велелюдні ярмарки. Вони стали не просто місцем зустрічі попиту та пропозиції, а й поступово перет­ворилися на своєрідні інформаційні центри національного, а й міжнародного масштабу і становлять важливу форму організованого товарного ринку. Ярмарки та виставки відображають стан і тенденції технічного розвитку, слугують джерелом інформації для прогнозування цін і кон’юнктурних змін на ринку. Для них характерні безпосередні комунікації та живий контакт із товарами та послугами.
Оптовий ярмарок — це великий ринок товарів, призначених як для використання у сфері виробництва засобів виробницт-
ва (продукція виробничо-технічного призначення), так і для використання у сфері особистого споживання (вироби народ­ного споживання). Він діє у визначені терміни впродовж обмеженого терміну в одному й тому самому місці. На оптовому ярмарку репрезентують зразки товарів для укладання торговельних угод.
Головними ознаками оптового ярмарку є:

 1. оптова реалізація товарів за виставленими зразками;
 2. періодичність проведення;
 3. визначення певного місця і термінів проведення;
 4. одночасна й масова участь продавців і покупців.

Головною метою ярмарків є сприяння збільшенню обсягів реалізації товарів, укладання прямих торговельних угод за вис­тавленими зразками (моделями) із подальшою поставкою то-
вару.
Організацію та проведення оптових ярмарків здійснює ярмарковий комітет. Функції ярмаркового комітету внаочнює
рис. 7.3.
Виставка — це демонстрація зразків (експонатів), основна мета якої полягає в ознайомленні широкого загалу із засобами, наявними в розпорядженні суспільства, для задоволення потреб населення, а також з метою сприяння прогресу в одній або кількох сферах діяльності.

Рис. 7.3. Функції ярмаркового комітету
У процесі проведення оптових ярмарок розв’язують цілу низку завдань, головні з яких відображено на рис. 7.4.
Спільним для виставок і ярмарок є те, що вони організуються фізичними та юридичними особами, мають обмежену тривалість, діють періодично в заздалегідь визначених місцях, об’єднують велику кількість експонентів і відвідувачів і є організованими товарними ринками.
В останні роки у зв’язку з посиленням конкурентної боротьби та значною динамікою конкурентного середовища демонстрація на ярмарку стандартних, добре відомих товарів стає неефективною. Тому відбувається поєднання виставок і ярмарок, проводять виставки-ярмарки, основним призначенням яких є демонстрація досягнень, поширення інформації й укладання тор­говельних угод.
Основні відмінності та спільні риси ярмарків і виставок наведено в табл. 7.1.

Рис. 7.4. Головні завдання оптових ярмарків
Таблиця 7.1
Основні ознаки подібності та відмінностей
оптових ярмарків І виставок

Ознака

Ярмарок

Виставка

Пропозиція характеризує об’єктивний масштаб виробництва певних товарів

Так

Ні

Пропозиція є актуальною для однієї або кількох галузей

Так

Ні

Пропонується велика кількість зразків

Так

Ні

Метою заходу є укладання торговельних угод за зразками

Так

Ні

Завданням є поширення інформації з метою стимулювання продажу за зразками

Ні

Так

Необмежена кількість відвідувачів

Ні

Так

Кількість експонентів є достатньо представницькою для певної галузі економіки

Ні

Так

Продаж фізичним особам є звичайним явищем

Ні

Так

Продаж здійснюється лише оптовим покупцям

Так

Ні

Виставки та виставки-ярмарки виконують такі функції:

 1. сприяють безпосередньому спілкуванню клієнта з експонентом; експонента — з потенційними партнерами;
 2. репрезентують реальний товар, який можна побачити в дії;
 3. надають можливість зацікавленій особі здійснити доволі повний та об’єктивний огляд певної групи товарів (або цілої галузі промисловості) за такими ознаками, як якість, ціна, додаткові послуги, певні стимули при купівлі тощо;
 4. створюють умови для ознайомлення з пропозицією потенційних конкурентів, їхніми новими ідеями, умовами продажу, сервісу тощо;
 5. значно скорочують час клієнтам експонентам на пошук партнера й укладання торговельної угоди;
 6. забезпечують ефективний обмін інформацією;
 7. інформують учасників про розвиток технологій і тенденції прогресу в галузі;
 8. сприяють поліпшенню іміджу експонента за умов його ефективної політики щодо підготовки та участі у виставках-ярмарках;
 9. інформують експонента відносно характеру змін його потенційних партнерів, їхніх запитів, а також змін кон’юнктури галузі.

Виставки та виставки-ярмарки класифікують за такими ознаками: за місцем проведення; за частотою проведення; за радіусом дії; за постійністю місця проведення; за широтою номенклатури експонованих товарів; за економічним призначенням експонованих товарів (рис. 7.5).
За місцем проведення виставки та виставки-ярмарки поділяються на місцеві та зарубіжні. За радіусом дії вони поділяються на регіональні, міжрегіональні, національні та всесвітні. Регіональні виставки-ярмарки проводять у межах однієї адміністративно-територі­альної одиниці; вони призначені для демонстрування можливостей малих підприємств. Міжрегіональні охоплюють кілька адміністративно-територіальних одиниць і залучають великі підприємства.

Національні виставки (ярмарки) є дзеркалом досягнень національної промисловості та сільського господарства. Їх проводять на території країни і за кордоном з метою демонстрації продукції національних виробників та стимулювання її продажу, вони мають багатогалузевий характер. Міжнародні виставки організовують як усередині країни, так і за її межами. У них беруть участь експоненти із різних країн. Статус міжнародної виставка набуває у разі, коли принаймні 10—15 % експонентів є представниками з-за кордону. Всесвітні виставки мають на меті продемонструвати засоби, які має людство для задоволення власних культурних потреб, а також ті, що свідчать про досягнутий прогрес, або є показовими щодо майбутніх прагнень у цілому світі. На таких вистав­ках представлені майже всі країни світу. Наприклад, у Всесвітній виставці «Експо-2000» у місті Ганновері (Німеччина) взяли участь майже 200 країн і міжнародних організацій.


Рис. 7.5. Класифікація виставок-ярмарків

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.