лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Інфраструктура товарного ринку

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

4.2. Функції оптової торгівлі
Стан розвитку оптової торгівлі визначається рівнем розвитку суспільного виробництва. Збільшення обсягів та ускладнення його структури зумовлюють необхідність активізації діяльності оптових посередників.
Для більшості середніх та малих товаровиробників значно дешевше здійснювати збут своєї продукції, особливо виробничо-технічного призначення, через посередників, ніж вкладати кошти у створення власної збутової мережі.
Нерідко й великі виробники, які мають достатній капітал, спрямовують його на розвиток і вдосконалення виробництва, а не на організацію власної оптової торгівлі. Продаж виготовлених товарів вони доручають оптовим посередникам.
Оптові торговці завдяки великому обсягу торговельних операцій, більшій кількості ділових зв’язків у сфері роздрібної торгівлі та виробничого споживання, наявності в них спеціальних знань та вмінь надають фірмам-виробникам гарантії щодо реалізації їхнього товару.
Крім того, роздрібні торговці, невеликі виробничі споживачі, які мають справу з широкою номенклатурою товарів і незначними обсягами закупівлі окремих товарних позицій, вважають за доцільне закуповувати весь необхідний товарний асортимент в одного оптовика, а не частинами у різних виробників.
Доцільність розвитку оптової торгівлі зумовлена тим, що зав­дяки виконуваним нею функціям підвищується споживча цінність товару та його привабливість (рис. 4.2).

Рис. 4.2. Функції оптової торгівлі стосовно її клієнтів
Необхідність розмежування функцій стосовно товаровиробників та покупців зумовлена посередницьким характером оптової торгівлі.
За умов жорсткої конкуренції на товарному ринку товаровиробник зацікавлений у швидкому й ефективному продажу всієї виготовленої ним продукції, відшкодуванні своїх витрат та отриманні максимального прибутку. Але щоб виготовлений товар став доступним для різноманітних споживачів, слід забезпечити зручний час, місце та спосіб придбання цих товарів. Разом із тим важливо виготовити такий товар, який справді очікує споживач.
Оптова торгівля, акумулюючи попит споживачів, формує замовлення на великі партії товару та розміщує їх у товаровиробників. Тим самим досягається оптимізація завантаження виробничих потужностей, поліпшується використання їх та створю­ються гарантії реалізації виготовленого товару.
Презентуючи сукупні інтереси численних споживачів, оптова торгівля зменшує навантаження на маркетингову службу товаровиробника, звільняючи його від контактів із великою кількістю дрібних покупців. Це суттєво скорочує витрати, пов’язані з документообігом та організацією продажу.
Оптова торгівля формує товарні запаси на власних підприємст­вах і в такий спосіб звільняє товаровиробників від ризиків та вит­рат, пов’язаних зі збереженням готової продукції.
Суттєве значення має інвестиційна функція оптової торгівлі, яка передусім виявляється, в інвестуванні коштів у товарні запаси, завдяки чому товаровиробник скорочує власні збутові запаси, спрямовує вивільнені кошти на інші потреби. Оптова торгівля залучає у виробництво додаткові фінансові потоки у виг­ляді попередньої оплати замовлень, надання товаровиробникам кредитів.
Важливою функцією оптової торгівлі є проведення маркетингових досліджень для товаровиробників, надання різноманітної інформації про стан ринку. Це скорочує витрати товаровиробника на отримання відповідних даних.
Оптова торгівля виконує чимало функцій для підприємств, які купують продукцію для професійного споживання, так званих організованих споживачів та підприємств роздрібної тор-
гівлі.
Вона закуповує в окремих товаровиробників великі партії однорідних товарів, так званий промисловий асортимент. У процесі виконання операцій (розфасовка, сортування, пакування, розподіл за групами великих партій товару, розподіл на дрібні партії тощо), формується торговельний асортимент для підприємств роздрібної торгівлі й товарний асортимент для організованих споживачів. Тим самим створюються сприятливі умови для здійснення останніми закупівлі товарів.
Оптова торгівля, виконуючи притаманні їй операції, забезпечує терміновість та бажаний обсяг і асортимент поставок товарів споживачам, поповнює товарні запаси підприємств роздрібної торгівлі й виробничі запаси організованих споживачів. Завдяки цьому підприємства роздрібної торгівлі та організовані споживачі мають змогу працювати із мінімальними запасами, вивільняти кошти для інших потреб.
Ця фінансова вигода доповнюється виконанням іншої фінансової функції — кредитуванням споживачів.
Найчастіше ця функція реалізується шляхом надання товарного кредиту, або відтермінування платежу за реалізовану продукцію. Це конче важливо для підприємств роздрібної торгівлі, які мають змогу розрахуватися за товар коштами, отриманими від його реалізації кінцевим споживачам.
Знання загальної кон’юнтури ринку, широкі комерційні зв’язки оптової торгівлі із різними суб’єктами товарного ринку сприяють виконанню функцій з інформаційного й консалтингового обслуговування підприємств роздрібної торгівлі та
організованих споживачів. Консультації надаються як стосовно вдосконалення організації торговельного процесу, виклад-
ки товарів, так і з сервісного обслуговування кінцевих споживачів.
Чітке виконання оптовою торгівлею її функцій є головною умовою подальшого розвитку цього виду діяльності, а також забезпечення її прибутковості для суб’єктів оптової торгівлі.
4.3. Особливості оптової торгівлі
продукцією виробничо-технічного
призначення

Оптова торгівля як один із головних видів ринкових процесів формується й розвивається під впливом особливостей товарного ринку. У сукупності товарних ринків найбільшим та найскладнішим є ринок товарів виробничо-технічного призначення, так званий ринок підприємств. Він характеризується низкою відмінностей, які демонструє рис. 4.3. Розглянемо детальніше деякі з них.

Рис. 4.3. Основні відмінності ринку
товарів виробничо-технічного
призначення

Оскільки продукція товаровиробників, що надходить на цей ринок, призначена для подальшого професійного використання або перепродажу, їхні маркетингові служби та відділи продажу мають справу із нечисленними, але великими покупцями. Переважну частину продукції купує обмежена кількість оптових покупців. На цьому ринку роздрібна торгівля майже не поширена.
Попит на товари виробничо-технічного призначення є похідним від попиту кінцевих споживачів. Так, холдингова компанія «Київміськжитлобуд» купує цемент, адже її клієнти купують жит­ло. Якщо зміниться попит на житло, те саме станеться із попитом на цемент та інші будівельні матеріали.
Водночас попит на товари виробничо-технічного призначення найчастіше нееластичний за ціною, особливо в короткостроковому періоді. Більшість товарів виробничо-технічного призначення мають тривалий цикл виробництва, тому підприємства задля виконання своїх договірних зобов’язань мають здійснювати закупів­лю необхідних матеріально-технічних ресурсів за попередньо узгодженими цінами.
Продаж товарів виробничо-технічного призначення має здійснюватися спеціально підготовленими фахівцями, які однаковою мірою володіють технічними й комерційними знаннями. У процесі торговельних переговорів їм доводиться надавати переконливу технічну аргументацію у відповідь на зауваження інших технічних спеціалістів.
Виробництво багатьох видів продукції виробничо-техніч­ного призначення тяжіє до джерел сировини та енергії. Тому ці ринки часто територіально сконцентровані за місцем виробництва або споживання. Наслідком цього є жорстка конкуренція між товаровиробниками, що зумовлює необхідність безпосередньо вивчати якомога більшу кількість потенційних покупців.
Ринок товарів виробничо-технічного призначення відрізняється високим рівнем взаємозалежності товаровиробників та організованих споживачів, що дістає відображення в угодах про взаємні поставки, договорах про фінансову підтримку за умови використання продукції цього виробника.
Закупівлі товарів для потреб підприємства здійснюють добре підготовлені професіонали, мета яких — купувати якомога вигідніше. Вони глибоко вивчають характеристики товару, умови його продажу, можливості товаровиробників. Це вимагає відповідної підготовки персоналу товаровиробників, які займаються продажами. Процес закупівлі товарів виробничого призначення пов’язаний зі значними витратами часу, складними технічними й економічними рішеннями. Великі закупівлі товарів для використання в процесі виробництва здійснюються на підставі специфікацій, технічних даних, письмового оформлення замовлень на придбання.
Виробники тісно співпрацюють зі своїми споживачами на всіх етапах процесу закупівлі, починаючи з допомоги замовникам у формулюванні їхніх запитів і аж до пошуку рішення та післяпродажного обслуговування з метою налагодження довготривалих ділових стосунків зі своїми покупцями. Маркетологи виробників товарів виробничого призначення прагнуть підвищити рівень обс­луговування своїх споживачів, вивчають їхні проблеми й допомагають у розв’язанні їх, сприяють досягненню ними успіху в роботі з покупцями.

Відповідно до цих характеристик можна виокремити низку особливостей, властивих оптовій торгівлі товарами виробничо-технічного призначення (рис. 4.4).


Рис. 4.4. Особливості оптової
торгівлі товарами виробничо-
технічного призначення
Переважну більшість товарів виробничо-технічного призначення товаровиробники реалізують безпосередньо підприємствам-споживачам. За окремими видами продукції частка такої реалізації перевищує 80 % від загального обсягу. В сучасній еко­номіці України цей показник коливається у межах 75 % — 80 %. Іншу частину купують та перепродають оптові торговельно-по­середницькі підприємства.
Незалежно від того, який канал розподілу використовують, прямий чи за участю посередника, до роздрібної торгівлі товарами виробничо-технічного призначення практично не вдаються.
Кількість угод з купівлі-продажу цих товарів значно менша, ніж у торгівлі споживчими товарами, але обсяги замовлень незрів­нянно більші.
Фахівці підприємств оптової торгівлі товарами виробничо-технічного призначення мають високий рівень комерційної й технічної підготовки, вони здатні допомогти клієнтам у розв’я­занні питань, пов’язаних із вибором та використанням технічно складних товарів.
З огляду на це більшість підприємств оптової торгівлі спеціалізуються на продажу окремих груп товарів (металів, продукції машинобудування, хімічних матеріалів тощо).
Оптова торгівля товарами виробничого призначення зазвичай здійснюється за попередніми специфікованими замовленнями. Специфікації слугують найважливішими товаросупровідними документами в оптовій торгівлі.
Зважаючи на високу вартість товарів виробничо-технічного призначення, оптова торгівля ними частіше здійснюється у формі оренди (лізингу).
Ці особливості зумовлюють чітке розмежування оптових торговельно-посередницьких підприємств з продажу товарів виробничо-технічного призначення та оптових підприємств з продажу споживчих товарів.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.