лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Статистичне забезпечення управління економікою: прикладна статистика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Таблиця 3.38
ЗАЛЕЖНІСТЬ ТРИВАЛОСТІ РОБОЧОГО ТИЖНЯ ЗАЙНЯТОГО НАСЕЛЕННЯ ВІД СТАТІ ТА СТАТУСУ ЕКОНОМІЧНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ


Стать та зайнятість

У середньому
за рік, тис. осіб

У тому числі за правилами внутрішнього розпорядку
або контракту працювали
на умовах (у процентах)

повного
робочого дня
(тижня)

неповного
робочого дня
(тижня)

тривалість
робочого дня
не встановлено

Жінки

Населення у віці 15—70 років, зайняте економічною діяльністю, усього

 

 

 

 

У тому числі за статусом зайнятості

 

 

 

 

наймані працівники

 

 

 

 

роботодавці

 

 

 

 

самозайняті

 

 

 

 

члени сім’ї, що працюють безкоштовно

 

 

 

 

У тому числі за формами власності

 

 

 

 

державна

 

 

 

 

колективна

 

 

 

 

приватна, інші

 

 

 

 

Чоловіки

Населення у віці 15—70 років, зайняте економічною діяльністю, усього

 

 

 

 

У тому числі за статусом зайнятості

 

 

 

 

наймані працівники

 

 

 

 

роботодавці

 

 

 

 

самозайняті

 

 

 

 

члени сім’ї, що працюють безкоштовно

 

 

 

 

У тому числі за формами власності

 

 

 

 

державна

 

 

 

 

колективна

 

 

 

 

приватна, інші

 

 

 

 


Таблиця 3.39
СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ СЗУ ЗАЙНЯТІСТЮз/п

Назва показника

Формула

Одиниця
виміру

Економічна інтерпретація, призначення

Абсолютні

1

Чисельність усього населення

Н

тис. осіб

Характеризує чисельність усього наявного населення країни на певну дату

2

Чисельність населення працездатного віку

НПР

тис. осіб

Характеризує чисельність населення, що перебуває у працездатному віці: жінки — 15—54 роки, чоловіки — 15—59 років

3

Чисельність працездатного населення (трудові ресурси)

ТР = НПР – ННПР + НПЕНСПІД

тис. осіб

Характеризує чисельність населення, що здатне працювати. Сюди входить населення працездатного віку, за винятком непрацездатного населення працездатного віку (інваліди або ін.) та з урахуван-ням пенсіонерів і підлітків, які працюють (частини населення непрацездатного віку)

4

Чисельність непрацездатного населення

ННПР

тис. осіб

Характеризує чисельність населення, що у зв’язку з фізичними або моральними чинниками не здатне працювати (інваліди, душевно-
хворі та ін.)

5

Чисельність пенсіонерів і підлітків, які працюють

НПЕНСПІД

тис. осіб

Характеризує чисельність населення непрацездатного віку, яке зайняте економічною діяльністю, а саме підлітків і пенсіонерів, які працюють

Продовження табл. 3.39з/п

Назва показника

Формула

Одиниця
виміру

Економічна інтерпретація, призначення

6

Чисельність
самодіяльного
населення

Нсамод

тис. осіб

Характеризує чисельність населення, що здійснює трудову діяльність на власний кошт, на самостійній основі (без залучення постійних найманих працівників), має засоби виробництва та несе відповідальність за вироблену продукцію

7

Чисельність несамодіяльного населення

Ннесамод

тис. осіб

Характеризує чисельність населення, що здійснює трудову діяльність на несамостійній основі, тобто того, яке працює за наймом

8

Чисельність економічно активного населення у віці 15—70 років

ЕА = З + Б

тис. осіб

Характеризує чисельність населення обох статей у віці від 15 до 70 років, яке впродовж певного періоду забезпечувало пропозицію робочої сили на ринку праці, тобто було здатне до праці, працювало або шукало роботу. Складається із безробітних і зайнятих

9

Чисельність економічно неактивного населення у віці 15—70 років

ЕНА

тис. осіб

Характеризує чисельність населення, що не може бути класифіковано як «зайняті» або «безробітні» (учні та студенти, пенсіонери за інвалідністю на пільгових умовах, особи, які «зневірились» знайти роботу, а також ті, хто шукають роботу, але не готові взятися за неї найближчим часом)

10

Чисельність безробітних

Б

тис. осіб

Характеризує чисельність осіб, які на певний період часу не мали роботи (прибуткового заняття), активно шукали роботу та були готові приступити до роботи впродовж найближчих двох тижнів

Продовження табл. 3.39з/п

Назва показника

Формула

Одиниця
виміру

Економічна інтерпретація, призначення

11

Чисельність зайнятих

З

тис. осіб

Характеризує чисельність населення віком 15—70 років, яке працювало впродовж обстежуваного тижня хоча б 1 годину за наймом за винагороду в грошовому або натуральному вигляді

12

Чисельність прихованих безробітних

Бприх

тис. осіб

Характеризує приховане безробіття

13

Чисельність зареєстрованих безробітних

Бзареєстр

тис. осіб

Характеризує чисельність безробітного населення, яке зареєстроване в державній службі зайнятості як таке, що шукає роботу, здатне та готове взятися за неї

14

Тривалість безробіття

Т

днів

Характеризує тривалість періоду, протягом якого людина, будучи безробітною, шукає роботу. Розрізняють тривалість завершеного (з початку пошуку до працевлаштування) та незавершеного безробіття (з початку пошуку до моменту опитування безробітних)

Відносні

1

Середня тривалість безробіття

днів

Характеризує середній рівень тривалості безробіття населення

2

Рівень економічної активності

осіб

Характеризує ступінь трудової активності населення — яка частина населення працює або активно шукає роботу

Закінчення табл. 3.39з/п

Назва показника

Формула

Одиниця
виміру

Економічна інтерпретація, призначення

3

Рівень зайнятості

осіб

Характеризує ступінь зайнятості економічно активного населення — скільки зайнятих се­ред економічно активного населення

4

Рівень безробіття

осіб

Характеризує ступінь безробіття економічно активного населення — скільки безробітних серед економічно активних осіб

5

Рівень зареєстрованого безробіття

осіб

Показує рівень зареєстрованого безробіття — кількість працездатних осіб у працездатному віці, які зареєстроване в державній службі зайнятості як ті, хто шукають роботу, здатні та готові взятися до неї

6

Навантаження незайнятого населен-ня на вільні робочі місця

осіб

Характеризує стан ринку праці — показує співвідношення між пропонуванням робочої сили та попитом на неї

7

Загальний коефіцієнт економічного навантаження

осіб

Показує, скільки економічно неактивних осіб припадає на одну економічно активну

8

Загальний коефіцієнт сімейного навантаження

осіб

Показує, скільки несамодіяльних осіб припадає на одну самодіяльну


Чинники, що визначають
економічну активність населення

1.1. За економічним значенням:

 • основоположні чинники: обсяги виробництва, сукупний попит на робочу силу, тип відтворення;
 • похідні: темпи інфляції, стан ринку робочої сили, працевлаштування населення, рівень доходів населення, частка тіньової зайнятості, продуктивність праці, мотивація праці, соціальні гарантії.

1.2. За джерелами:

 • у результаті дії економічних законів: закон попиту і пропонування, закон вартості, закон народонаселення;
 • у зв’язку з державним регулюванням зайнятості: політика держави у сфері зайнятості, політика соціального захисту населення, політика регулювання ринку робочої сили, податкова політика держави, бюджетна політика, політика держави у сфері підготовки кадрів.

Користувачі вихідної інформації
Оскільки економічна активність населення є однією з найваж­ливіших соціально-економічних характеристик умов життя населення і необхідною умовою розвитку суспільства, інформа-
ція про стан ринку праці потрібна таким суб’єктам господарювання:

 • Підприємства, установи, організації, приватні підприємці. Потребують інформації про стан ринку праці для ефективнішого формування штату працівників та задоволення потреби у кваліфікованих кадрах, установлення відповідного рівня заробітної плати.
 • Населення, яке не працює або працює та шукає роботу (економічно активне населення) — потребує інформації про кількість наявних вакансій, їхню структуру за професіями.
 • Державна служба зайнятості — вивчає інформацію про чисельність безробітних за їхньою кваліфікацією, віком, статтю та показники працевлаштування для оцінки ефективності своєї роботи.
 • Уряд країни — потребує інформації про рівень зайнятості, безробіття, рівень прихованої зайнятості для планування, фінансування державної політики та програм зайнятості на державному рівні.
 • Потенційні іноземні інвестори — використовують інформацію про стан ринку праці для визначення рівня економічного розвитку країни та оцінки ефективності вкладання коштів.
 • Освітні заклади — вивчають дані про чисельність зайнятих за їхньою професійною підготовкою для коригування чисельності випускників певних професій.
 • Профспілки та інші суб’єкти господарювання.

Напрями і методи
статистичного аналізу

Напрями аналізу
1. Рівень безробіття.

  • Аналіз обсягу та структури безробітних.
  • Аналіз динаміки та тенденцій рівня безробіття.
  • Аналіз показників працевлаштування через державну службу зайнятості.

2. Якість кадрового потенціалу.
2.1. Вивчення професійної підготовки кадрів.
2.2. Визначення питомої ваги кадрів з відповідною посаді освітою.
3. Ефективність функціонування робочих місць.
3.1. Аналіз відповідності структури наявних робочих місць потребі в них.
3.2. Аналіз пропорційності розподілу робочих місць.
4. Створення нових робочих місць.
4.1. Аналіз чисельності підприємств, що запроваджують нові робочі місця.
4.2. Аналіз складу галузей, де створюються нові робочі
місця.
5. Система соціального захисту населення.
5.1. Аналіз чинної системи соціальних пільг, їхній обсяг і структура в розподілі за соціальними групами.
5.2. Аналіз ефективності соціального захисту населення, його відповідності потребам.
6. Розвиток міжнародного співробітництва.
6.1. Аналіз міграції робочої сили, вивчення її напряму.
6.2. Аналіз чисельності підприємств, що мають філії в інших країнах, та аналіз їхнього персоналу.
Методи статистичного аналізу
(методичні вказівки подано в розд. 2)

1. Аналіз динаміки чисельності безробітних.
2. Аналіз варіації рівня безробіття проводиться за допомогою таких показників варіації:

 • квадратичний коефіцієнт варіації;
 • розмах варіації;
 • коефіцієнт структурних зрушень.

3. Аналіз характеристик розподілу рівня безробітних:

 • мода (Мо);
 • медіана (Ме);
 • асиметрія (As);
 • ексцес (Ek).

4. Індексний аналіз динаміки рівня безробіття або рівня зайнятості:

 • індекс змінного складу ;
 • індекс фіксованого складу ;
 • індекс структурних зрушень першого порядку

;

 • індекс структурних зрушень 2-го порядку

,
де n — рівень безробіття за галузями (видами діяльності);
dv — характеристика розподілу (питома вага) економічно актив­ного населення за галузями (видами діяльності) у складі регіонів;
ds — характеристика розподілу (питома вага) економічно активного населення за регіонами.
5. Аналіз пропорційності розподілу чисельності зайнятих та чисельності економічно активного населення здійснюється за допомогою:

 • коефіцієнта локалізації ;
 • коефіцієнта концентрації ;
 • графіка кривої Лоренца.

6. Аналіз внутрішньорічних коливань рівня зайнятості або рів­ня безробіття за допомогою:

 • індексів сезонності;
 • графіку індексів сезонності.

7. Побудова трендових рівнянь зайнятості або безробіття, прогнозування цих показників.
Аналогічне методичне забезпечення використовується в процесі статистичного аналізу інших показників зайнятості відповід­но до наведеної в цій програмі системи показників і теоретичних та методологічних положень розд. 2.
Результати статистичних досліджень
як база розроблення управлінських рішень

Деякі напрями розроблення рішень, спрямованих на вдосконалення управління зайнятістю, які випливають з результатів статистичного аналізу, наведено в табл. 3.40.
Таблиця 3.40


Результати
статистичних
досліджень

Напрями розроблення
управлінських рішеньвідповідно
до результатів статистичного дослідження

1. Аналіз варіації рівня зайнятості, безробіття та економічної активності

Об’єктивна оцінка диференціації рівня зайнятості, безробіття, економічної зайнятості в розподілі за освітою, професійною належністю, тривалістю пошуку роботи за регіонами, галузями, видами діяльності є інформаційною базою розроблення ефективних програм і виваження системи заходів щодо підвищення ефективної зайнятості населення, допомоги незахищеним верствам населення, упровадження заходів щодо підвищення кваліфікації та перекваліфікації тощо

2. Аналіз динаміки та прогноз рівня зайнятості та безробіття, потреби в робочій силі

Розроблення заходів щодо державного регулювання ринку праці та довгострокових програм сприяння зайнятості у взаємозв’язку з переліченими вище чинниками, які визначають стан ринку праці, зокрема попит на робочу силу

Закінчення табл. 3.40


Результати
статистичних
досліджень

Напрями розроблення
управлінських рішеньвідповідно
до результатів статистичного дослідження

3. Індексний аналіз рівня зайнятості та безробіття населення

Інформація про вплив окремих чинників на динаміку рівня зайнятості та безробіття населення, зміни його в окремих групах дають змогу, наприклад, у регіональному розподілі розробити ефективнішу державну програму сприяння зайнятості та спрямування державних коштів на розв’язання проблем безробіття; за статевим і віковим розподілом, розробити заходи щодо надання пільг менш соціально захищеним групам населення (молодь, жінки, пенсіонери)

4. Факторний аналіз динаміки рівня зайня­тості та безробіття

Результати факторного аналізу дають змогу оцінити вплив на рівень зайнятості та безробіття окремих чинників, виявити міру цього впливу, виділити чинники-стимулятори та дестимулятори, оцінити рівень інтенсифікації розвитку і на цій основі розробити заходи щодо підвищення рівня зайнятості населення, збільшення чисельності зайнятих, скорочення безробіття, створення оптимальних умов розвитку ринку праці та поліпшення механізмів його функціонування

5. Аналіз пропорційності розподілу категорій населення, що становлять ринок пра-ці у взаємозв’язку між ними, а також чинниками, які формують цей ринок

Інформація про пропорційність перелічених розподілів, наприклад за регіонами, є базою визначення регіонів, де стан ринку праці найбільш незадовільний, для розроблення програм щодо поліпшення соціального стану таких територіальних одиниць, відповідні приоритетні напрями фінансування, залучення інвестицій

Контрольні питання

  • Дайте перелік основних статистичних показників зайнятості населення.
  • За якими напрямами і методами здійснюється статистичний аналіз зайнятості?
  • За якими основними напрямами здійснюється розроблення управлінських рішень за результатами статистичного аналізу зайнятості?

   

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.