лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Статистичне забезпечення управління економікою: прикладна статистика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Сутність економічно активного населення.
Соціальна та економічна місія

Згідно з міжнародними стандартами економічно активне населення — це частка населення, яка забезпечує пропозицію робочої сили для виробництва товарів та послуг.
Відповідно до концепції робочої сили, міжнародних рекомендацій МОП до економічно активного населення (робочої сили) належать усі особи незалежно від статі, котрі впродовж звітного періоду пропонують свою працю для виробництва товарів і послуг, як це визначено Системою національних рахунків і балансів ООН.
Економічно активне населення поділяється на дві основні категорії — зайняті та безробітні (рис. 3.15).

Рис. 3.15. Склад економічно активного населення
Відповідно до концепції робочої сили зайнятість і безробіття розглядають як дві взаємодоповнювальні характеристики ринку праці.
Зайнятість — це діяльність громадян, пов’язана із задоволенням особистих і суспільних потреб і така, що, як правило, приносить їм дохід у грошовій або іншій формі.
До зайнятого населення належать усі особи, вік яких перевищує встановлений і які протягом певного часу працювали за наймом на умовах повного (неповного) робочого дня (тижня), виконували деяку роботу або мали роботу, роботодавці, а також самостійно зайняті особи, члени виробничих кооперативів, помічники з членів сім’ї, а також військові, зокрема військові строкової служби.
Безробітними визначаються працездатні громадяни працездатного віку, які через відсутність роботи не мають заробітку або інших передбачених законодавством доходів і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, готові та здатні взятися за підходящу роботу. Отже, це особи, котрі протягом періоду обстеження одночасно відповідають таким критеріям: не мають роботи, готові працювати, активно шукають роботу.
Економічна місія зайнятості — розвиток економіки країни через підвищення рівня зайнятості, яке, у свою чергу, веде до зростання обсягу ВВП, зниження безробіття до його природного рівня, підвищення ефективності суспільного виробництва та індексу людського розвитку, забезпечення сталого економічного розвитку країни.
Соціальна місія зайнятості полягає в забезпеченні економічної та соціальної стабільності в суспільстві через надання населенню країни робочих місць з належним рівнем оплати праці, забезпечення конкуренції на ринку праці і, як результат, — підвищення якості робочої сили.
Завданнями розвитку ринку праці є:

 • Удосконалення роботи служб зайнятості.
 • Підвищення рівня зайнятості.
 • Зменшення тривалості безробіття.
 • Соціальний захист праці жінок, молоді, інвалідів.
 • Удосконалення нормативно-правової бази та системи державного регулювання зайнятості.

Сутність управління зайнятістю. Мета управління
зайнятістю та способи досягнення мети

Сутність управління зайнятістю полягає ось у чому: ураховуючи демографічну та соціально-економічну ситуацію в країні, через формування законодавчої та нормативно-правової бази, а також реалізацію соціально-економічних реформ і програм механізму запровадження міжнародних стандартів створити необхідні умови для забезпечення повної зайнятості населення, захисту праці громадян, підвищення якості робочої сили.
Цілі управління зайнятістю:

 • створення умов для підвищення рівня зайнятості та скорочення безробіття;
 • створення умов для підвищення якості робочої сили, підвищення її кваліфікації;
 • поліпшення можливостей захисту населення від безробіття, покращання роботи служб зайнятості та працевлаштування;
 • підвищення іміджу країни на світовій арені за показниками рівня зайнятості;
 • інтеграція країни за цими показниками до світового співтовариства.

Способи досягнення мети управління зайнятістю — розроблення та реалізація Урядом країни коротко- та довгострокових програм (реформ) економічного зростання та підвищення добробуту нації за допомогою стратегічного планування, управління та підприємництва, механізму взаємодії окремих підсистем загальної системи ринку праці.
Напрями розв’язання проблем зайнятості:

 • Забезпечення збереження та ефективного функціонування робочих місць, підвищення ефективності використання робочої сили та скорочення обсягів «прихованого» безробіття.
 • Створення сприятливих умов для самозайнятості та підприємницької діяльності безробітних.
 • Підтримка суб’єктів господарювання, що створюють нові робочі місця.
 • Створення робочих місць для окремих соціально-демогра­фічних груп населення (молоді, жінок, інвалідів, військовослужбовців, звільнених у запас та ін.).
 • Сприяння підвищенню якості кадрового потенціалу, відродженню системи професійної підготовки та перепідготовки.
 • Зниження рівня й тривалості безробіття, особливо молодіжного, сімейного та сільського, через розвиток заходів активної політики зайнятості, залучення безробітних до підприємницької діяльності.
 • Надання матеріальної допомоги безробітним та членам їхніх сімей.
 • Розвиток міжнародної співпраці з питань зайнятості.
 • Підвищення ефективності використання трудового потенціалу підприємств.

Результати діяльності:

 • підвищення рівня зайнятості населення;
 • підвищення витрат бюджету на соціальний захист населення від безробіття;
 • прискорення макроекономічних показників економічного зростання;
 • удосконалення структури та роботи державних служб зайнятості;
 • гарантування виплати допомоги з безробіття;
 • зменшення тривалості безробіття населення;
 • оптимізація наявних і створення нових робочих місць.

Сутність статистичного забезпечення
управління зайнятістю

СЗУ економічною активністю населення — це сукупність статистичних методів, моделей і алгоритмів оброблення інформації, які використовуються для створення системи управління ринком праці, зайнятістю, а саме для оцінки рівня зайнятості та безробіття, складу безробітних та причин, що впливають на зростання безробіття, тривалості безробіття та пошуку роботи, чисельності складу осіб, які звернулися до служби зайнятості, а також впливу на зайнятість населення чинників внутрішнього та зовнішнього середовища.
Поставлена мета зумовила необхідність вирішення таких завдань статистичного аналізу:

 • збирання даних про чисельність зайнятих і безробітних як складові робочої сили;
 • вимірювання рівня зайнятості та безробіття для вивчення стану, тенденцій на ринку праці;
 • вивчення працевлаштування населення для оцінки ситуації на ринку праці та її прогнозування;
 • вивчення складу зайнятих і безробітних для розроблення програми зайнятості;
 • вимірювання взаємозв’язку між зайнятістю, доходом та іншими мотиваціями праці для розроблення програм зайнятості;
 • розроблення управлінських рішень за результатами статистичних досліджень.

У процесі виконання цих завдань використовуються класифікації та групування.
Класифікації та групування
Класифікації:

 • Міжнародна стандартна класифікація статусу зайнятості (наймані працівники; роботодавці; члени колективних підприємств; самозайняті; члени сім’ї, що працюють безкоштовно).
 • Міжнародна стандартна класифікація занять (професій) (законодавці, вищі державні службовці, керівники; професіонали; фахівці; технічні службовці; робітники сфери обслуговування та торгівлі; кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства; кваліфіко­вані робітники з інструментом; оператори та складальники устаткування й машин; найпростіші професії; які раніше не працювали).
 • Міжнародна стандартна класифікація освіти (повна вища; базова вища; професійно-технічна; повна загальна; базова загальна; початкова загальна освіта та не мають освіти).
 • Міжнародна стандартна класифікація видів економічної діяльності (сільське та рибне господарство, з них особисте підсоб­не сільське господарство; добувна та обробна промисловість; вироб­ництво електроенергії, газу, води; будівництво; оптова та роздрібна торгівля, готелі та ресторани; транспорт і зв’язок; фінансова діяльність та операції з нерухомістю; державне управління; освіта та охорона здоров’я; колективні послуги; інші види економічної діяльності).

Групування та системи показників наведені в табл. 3.34—3.39.
1) структурне
Таблиця 3.34
ГРУПУВАННЯ БЕЗРОБІТНОГО НАСЕЛЕННЯ
ЗА РЕГІОНАМИ


Області

Чисельність безробітного населення,
тис. осіб

У % до підсумку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 3.35
ГРУПУВАННЯ КІЛЬКОСТІ ЗАРЕЄСТРОВАНИХ
БЕЗРОБІТНИХ І ПОТРЕБИ ПІДПРИЄМСТВ У ПРАЦІВНИКАХ
ЗА ПРОФЕСІЙНИМИ ГРУПАМИ


Професійні групи

Кількість зареєстрованих громадян, не зайнятих
трудовою діяльністю,
тис. осіб

Потреба підприємств
у працівниках на заміщення вільних робочих місць, тис. осіб

Усього зайнятого населення

 

 

у тому числі:

 

 

вищі державні службовці, керівники

 

 

професіонали

 

 

фахівці

 

 

технічні службовці

 

 

робітники сфери обслуговування та торгівлі

 

 

кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства

 

 

Закінчення табл. 3.35


Професійні групи

Кількість зареєстрованих громадян, не зайнятих
трудовою діяльністю,
тис. осіб

Потреба підприємств
у працівниках на заміщення вільних робочих місць, тис. осіб

кваліфіковані робітники з інструментом

 

 

оператори та складальники устаткування і машин

 

 

найпростіші професії

 

 

особи без професії

 

 

2) типологічне
Таблиця 3.36
ГРУПУВАННЯ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ ЗА РІВНЕМ БЕЗРОБІТТЯ


Рівень безробіття

Кількість регіонів

Регіони

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) аналітичне
Таблиця 3.37
ЗАЛЕЖНІСТЬ РІВНЯ БЕЗРОБІТТЯ ВІД РІВНЯ ОСВІТИ НАСЕЛЕННЯ


Рівень освіти

Чисельність
економічно активного
населення, тис. осіб

Чисельність
безробітних,
тис. осіб

Рівень
безробіття

Повна вища

 

 

 

Базова вища

 

 

 

Професійно-технічна

 

 

 

Повна загальна

 

 

 

Базова загальна

 

 

 

Початкова загальна або не мають освіти

 

 

 

Усього

 

 

 

4) комбінаційне

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.