лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Статистичне забезпечення управління економікою: прикладна статистика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Характеристики ринку цінних паперів
Для аналізу й оцінки організаційно оформленого ринку цінних паперів у поточному й перспективному періодах широко використовують комплекс характеристик, за допомогою яких кількісно та якісно оцінюють процеси, що відбуваються на ринку. Такі характеристики дістали назву «індикатори фондового ринку» [35]. Під ними розуміють агреговані індекси динаміки поточних ринкових цін, які відображають стан кон’юнктури за окремими сегментами фондового ринку. Сукупність індикаторів дає можливість поглиблено аналізувати розвиток фондового ринку, виявляючи проблеми функціонування цього ринку.
Індикатори фондового ринку застосовують для статистичної оцінки поточного стану фондового ринку; вони є вихідним пунктом для інвесторів у прийнятті рішень про напрями діяльності на фондовому ринку.
Інструментом інвестування для стратегічного інвестора, який має на меті дістати контроль над акціонерним товариством, є акції цього акціонерного товариства. Стратегічні інвестори насамперед заінтересовані в одержанні інформації про стан ринку акцій.
Інструментом інвестування для портфельних інвесторів, які розраховують одержати прибуток від цінних паперів, що належать їм, можуть бути акції, облігації, похідні інструменти тощо. Для портфельного інвестора становлять інтерес фондові індикатори, які відображають стан ринку акцій, облігацій, похідних фінансових інструментів тощо.
До системи основних показників фондового ринку належать вибіркова система показників, а також такі індикатори:

 • індикатори ринку акцій: ціна акцій, дивіденд на акцію, прибуток у вигляді процентів на вкладений капітал, відношення ціни до річного прибутку компанії, обсяг продажу;
 • індикатори стану ринку облігацій: прибуток за облігацією, середні індикатори курсів облігацій (за галузями), обсяг угод;
 • індикатори ринку векселів: термін обігу, прибутковість, відсутність протесту, безперервний індосаментний ряд;
 • індикатори діяльності операторів ринку: кількість укладених угод, обсяг угод, обсяг отриманого прибутку, відсутність санкцій з боку контролюючого органу;
 • індикатори діяльності реєстраторів і депозитарію: кількість зареєстрованих осіб у реєстратора, кількість реєстрів, що їх веде реєстратор, кількість перереєстрацій, власний капітал, кількість операцій у системах реєстрів;
 • індикатори діяльності компаній-емітентів: показники ділової активності, економічного потенціалу, фінансової стійкості, платоспроможності;
 • індикатори діяльності банків: капітал, активи, пасиви, прибутки, депозити, ліквідність.

Систему статистичних показників ринку цінних паперів [25] наведено в табл. 3.32.
Таблиця 3.32
ВИБІРКОВА СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ РИНКУ
ЦІННИХ ПАПЕРІВ [25]


Назва показника

Формула

Економічна інтерпретація

Абсолютні

І. Реалізація цінних паперів
із забезпеченням прибутку і прибутковості

1. Чистий дохід

ЧД

Дохід, який отримує емітент з урахуванням витрат

2. Показник капіталізованої вартості акцій

КВА = кількість
акцій ? курс 1 акції

Визначає ринок акціонерного товариства

3. Дивіденд

Д

Частина загальної суми чистого прибутку акціонерного товариства, яка розподіляється між акціонерами пропорційно до кількості акцій

4. Річний сукупний дохід по облігаціях

Д(СД) = купований
дохід + річний
приріст

Дохід, який отримає емітент наприкінці року в разі вкладання грошей в облігації

Продовження табл. 3.32


Назва показника

Формула

Економічна інтерпретація

ІІ. Купівля цінних паперів

5. Ціна акції

Ц(а)

Ціна, за якою акції можна придбати на ринку

6. Кількість акцій

N

Кількість акцій в обігу

7. Додатковий грошовий потік з урахуванням податкових пільг на період упровадження проекту

ДГП = додатковий
чистий фонд +
+ амортизаційні
відрахування

Зміни в грошових потоках, пов’язані з упровадженням проекту

8. Ціна попиту на акцію

Ц(по)

Показує, яку найбільшу ціну може мати акція

9. Ціна пропонування акції

Ц(пр)

Показує найменшу ціну, за якою покупець згоден придбати акцію

10. Маржа

М = Ц(по) – Ц(пр)

Показує, наскільки ціна попиту перевищує ціну пропонування

11. Кінцевий дохід покупця

Д(пок) = нарощена
вартість сертифіката –
– ринкова ціна
сертифіката

Показує, який дохід отримає власник

ІІІ. Оцінка ризику

12. Термін упровадження проекту

Т

Показує проміжок часу від введення проекту до його реалізації

13. Додатковий чистий дохід (за час упровадження проекту)

ДЧД = очікуваний ЧД (з урахуванням проекту) – очікуваний ЧД без урахування проекту

Показує дохід від реалізації проекту

Відносні

І. Реалізація цінних паперів з забезпеченням
прибутку і прибутковості

1. Коефіцієнт дивідендної віддачі

ДВА = (дивіденд/ціна акції) ? ? 100 %

Дає змогу порівняти прибутковість акцій різних емітентів та інших цінних паперів

Закінчення табл. 3.32


Назва показника

Формула

Економічна інтерпретація

2. Коефіцієнт рентабельності акціонерного капіталу для чистого доходу

RАК = чистий дохід/ кількість акцій

Відображає частину чистого прибутку емітента, що виплачується у вигляді дивіденду

3. Коефіцієнт сплачуваності

КС = (дивіденд/ прибуток на одну акцію) ? 100 %

Відображає частину чистого прибутку емітента, що виплачується у вигляді дивіденду

4. Коефіцієнт
фактичної вартості акцій

ДВ = капітальні
ресурси/ кількість
акцій

Показує, яка величина всіх капітальних ресурсів емітента припадає на випущену акцію

ІІ. Купівля цінних паперів

6. Ринкова ціна акції в розрахунку на 100 грошових одиниць номіналу (курс акції)

К(а) = ринкова ціна/ номінальна ціна акції

Ціна акції, зазначена під час укладення договору «купівлі-продажу»

7. Додатковий чистий дохід (за час упровадження проекту)

ДЧД = очікуваний ЧД (з урахуванням проекту) – очікуваний ЧД без урахування проекту

Показує дохід від реалізації проекту

8. Середня ставка доходу

ССД = (середньорічний додатковий
чистий дохід/
планові витрати) ? ? 100 %

Показує ефективність діяльності з цінними паперами в майбутньому з урахуванням майбутніх витрат

9. Період окупності

ПО = планові витрати/ додатковий грошовий потік

Час, за який буде визначено дохід з діяльності, пов’язаної з цінними паперами

10. Сучасна вартість майбутніх грошових потоків

СВ = майбутня вартість грошових потоків/(1 + дисконтна ставка)^Т

Використання для визначення майбутнього доходу

Чинники, що впливають на ринок цінних паперів
1. За економічним значенням чинники поділяються на дві групи:

 • основоположні, тобто ті чинники, які визначають основні макроекономічні пропорції розвитку економіки держави в цілому. До них належать обсяг фінансових інвестицій, обсяг і структура капіталовкладень, обсяг грошової маси, яка перебуває в обігу;
 • похідні — чинники, які є наслідком впливу основоположних чинників: темп інфляції, структура розміщення грошової маси, рівень доходів споживачів, стан грошового ринку, ринку кредитних ресурсів.
 • За походженням макрофактори поділяються на дві групи:
 • чинники, що виникають у результаті дії об’єктивних економічних законів;
 • чинники, що виникають у зв’язку з державним регулюванням економіки (наявність і характер політики регулювання інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання, ринку цінних паперів, ринку кредитних ресурсів).
 • За характером впливу на економіку виокремлюють:
 • чинники, що стимулюють розвиток економічної системи (наприклад, збільшення обсягу інвестицій та капіталовкладень в економіку та перевищення їхнього обсягу над амортизацією, створення сприятливого фінансового клімату);
 • чинники, що негативно впливають на її розвиток, тобто є основною передумовою стагнації економіки (наприклад, скорочення обсягів інвестицій за одночасного перевищен-
  ня амортизаційних відрахувань над розмірами валових інвестицій).

Напрями і методи статистичного аналізу
Основними напрямами статистичного аналізу фондового ринку, його індикаторів є одержання інформації про поточну ситуацію, локальні коливання кон’юнктури, наміри учасників, довгострокові тенденції взаємозв’язку з розвитком економіки в цілому, окремих галузей, видів діяльності тощо.
Відповідні методичні положення наведено в розд. 2.
Важливим напрямом СЗУ фондовим ринком є підвищення репрезентативності даних про індикатори фондового ринку як передумови управління портфелем цінних паперів.
Підвищення репрезентативності фондових індексів базується на обґрунтованому доборі суб’єктів фондового ринку [25; 35].
Критеріями цього добору є:

 • Загальноринкові критерії: тип фондового ринку, на якому функціонує компанія (розвинутий або той, що розвивається); доступність акцій компанії для зарубіжних інвесторів; розміри компанії; обсяг статутного фонду; частка акцій компанії, що перебувають у вільному обігу на ринку.
 • Загальноекономічні критерії: частка компанії у ВВП даного сектору економіки; місце компанії у зведеному рейтингу регіону; місце компанії в рейтингу фінансових інструментів.
 • Розрахунково-фінансові критерії: розмір валового доходу; ринкова капіталізація компанії; відповідність фінансово-аналітич­них коефіцієнтів їхнім оптимальним значенням.
 • Критерії розвиненості інфраструктури ринку — котирування акцій на позабіржовому ринку; наявність незалежного депозитарію і реєстратора.

Обґрунтований добір суб’єктів фондового ринку в поєднанні з статистичними методами оброблення відповідних даних, зокрема вибірковим методом (див. розд. 2), істотно підвищує якість інфор­маційної бази управлінських рішень.
Ця система показників може бути використана також для оцінювання рейтингу суб’єктів фондового ринку.
За наведеною системою показників та методичними положеннями, висвітленими в розд. 2, визначаються такі рейтинги фондового ринку:

 • Рейтинги об’єктів фондового ринку — цінних паперів: акцій, облігацій, векселів.
 • Рейтинги суб’єктів фондового ринку:
  • Рейтинг професійних учасників фондового ринку: операторів, реєстраторів, зберігачів та ін.
  • Рейтинг компаній-емітентів — корпоративний рейтинг.
  • Рейтинг фінансово-кредитних інструментів (банків).
  • Рейтинг особистостей.
 • Рейтинг країн.

Статистична оцінка ризику діяльності на фондовому ринку передбачає аналіз та ідентифікацію ризиків, кількісну та якісну оцінку ризику, порівняльний аналіз ризику в наведених розподілах діяльності, оцінку дохідності цінних паперів за різних рівнів ризику, ставлення до ризику суб’єктів ринку. Відповідне методичне забезпечення наведено в розд. 2.
На ґрунті статистичної інформації дається характеристика механізму виникнення кризових ситуацій на фондовому ринку під впливом таких основних зовнішніх чинників, як зміни в законодавстві, фінансовій політиці держави, вартості цінних паперів тощо.
На мікрорівні дається оцінка впливу помилково обраної стратегії управління, скорочення або блокування обігових коштів, помилок у діяльності менеджерів, а також відсутності плану антикризових дій тощо.
Використання результатів
статистичного аналізу для обґрунтування
управлінських рішень

Деякі напрями розроблення управлінських рішень за результатами статистичного аналізу наведено в табл. 3.33.
Таблиця 3.33


Результати
статистичного
аналізу

Напрями розроблення управлінських рішень
відповідно до результатів статистичних досліджень

Факторний аналіз ефекту й ефективності інтенсифі-
кації

Розроблення заходів щодо інтенсифікації діяльності з ЦП.
Розроблення заходів, які належать до компетенції державного регулювання і впливають на результативність і правову сторону діяльності, пов’язаної з ЦП

Індексний аналіз

Розроблення заходів щодо підвищення ефективності структурної політики підприємства чи держави з розміщення акціонерного капіталу, витрат, пов’язаних з ризиками діяльності з ЦП і заходів щодо підвищення ефективної діяльності з ЦП

Аналіз пропорцій­ності

Розроблення управлінських заходів щодо вдосконалення пропорційності розподілу показників ринку цінних паперів.
Розроблення заходів щодо державного регулювання монополізму

Кореляційно-ре­гресійний аналіз

Розроблення заходів щодо підвищення ефективності діяльності з ЦП з урахуванням параметрів впливу чинників на ефективність діяльності з ЦП, задоволення потреб емітентів і власників ЦП, задоволення потреб економіки в інвестиційних і кредитних ресурсах

Виконання норма­тивів

Розроблення заходів щодо додержання встановлених нормативів і т. ін.
На рівні державного регулювання приймаються такі заходи:

 • регулювання механізму реєстрації емісії ЦП;
 • відкритість інформації про емітентів;
 • регулювання норм поведінки суб’єктів ринку;
 • регулювання процесів корпоратизації, приєднання та поглинання;
 • контроль обліку та звітності на ринку ЦП

Закінчення табл. 3.33


Результати
статистичного
аналізу

Напрями розроблення управлінських рішень
відповідно до результатів статистичних досліджень

Статистичний ана­ліз та прогнозуван­ня фондових індексів і інших індикаторів ринку цінних паперів

Використання результатів аналізу фондових індексів для вирішення завдань управління фондовим ринком; формування портфеля цінних паперів, зокрема врахуванням:

 • поточної ситуації ринку, локальних коливань і намірів учасників;
 • довгострокових тенденцій розвитку та оцінки прогнозу;
 • інвестиційної привабливості суб’єктів та об’єктів фондового ринку, зокрема на основі рейтингової оцінки.

Удосконалення СЗУ фондовим ринком, зокрема підвищенням репрезентативності фондових індексів як передумови ефективного управління портфелем цінних паперів, виходом на міжнародні ринки капіталу

Статистична оцінка ризику цінних паперів

Розроблення заходів щодо визначення нормативів допустимого ризику, впливу на нього (оптимізація ризику) з урахуванням порівняльної оцінки ефективності та взаємозв’язки ризику з чинниками внутрішнього і зовнішнього середовища; диверсифікації ринку, страхування, лімітування, створення резервів

Контрольні питання

 • У чому полягає сутність, функції та завдання СЗУ ринком цінних паперів?
 • Дайте перелік основних статистичних показників, що характеризують ринок цінних паперів.
 • За якими напрямами й методами здійснюється статистичний аналіз ринку цінних паперів?
 • Дайте перелік основних напрямів розроблення управлінських рішень за результатами статистичного дослідження ринку цінних паперів.

3.2.6. СЗУ економічною активністю населення

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.