лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Статистичне забезпечення управління економікою: прикладна статистика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Розрахунок показників проведено за даними табл. 3.28.
Таблиця 3.28


Показники

Базовий рік

Поточний рік

ВВП, млн грн

93 365

102 593

Агрегат М3, млн грн

12 541

15 718

Рівень монетизації, %

13 432

15 321

Факторний аналіз динаміки обсягу грошової маси, що перебуває в обігу — агрегату М3:
М3 = РМ • ВВП;
?М3РМ = (РМ1 – РМ0)•ВВП1 = (15,321 –
– 13,432)•102593 = 1937,98 (млн грн);
?М3ВВП = (ВВП1 – ВВП0)•РМ0 = (102593 –
– 93365)•13,432 = 1239,5 (млн грн);
?М3 = ?М3РМ + ?М3ВВП = (М3)1 – (М3)0;
?М3 = 1937,98 + 1239,5 = 15718 – 12541  3177 (млн грн).
Факторний аналіз динаміки рівня монетизації економіки.
Рівень монетизації економіки .
;
;
;
.
Факторний аналіз динаміки за показником швидкості обігу ГМ, який визначається як відношення обсягу виробленого ВВП до обсягу ГМ, що перебуває в обігу (агрегат М3) (табл. 3.29).
Швидкість обігу ГМ:
Таблиця 3.29


Показники

Базовий рік

Звітний рік

ВВП, млн грн

93 365

102 593

Агрегат М3, млн грн

12 541

15 718

Швидкість обігу ГМ, оборотів за рік

7,445

6,527

Факторний аналіз динаміки швидкості обігу ГМ.
Швидкість обігу грошової маси
;
;
;
(оборотів).
Окремо розраховується показник швидкості обігу готівки (М0). Це пов’язано з тим, що обсяги готівки, яка перебуває в обігу, свідчать про рівень розвитку економіки і тому є об’єктом глибшого дослідження. Методика розрахунку швидкості обігу готівки відрізняється від розрахунку швидкості обігу ГМ (агрегат М3). Так, якщо, розраховуючи швидкості обігу ГМ, її обсяги співвідносять з обсягами виробленого ВВП, то швидкість обігу готівки розраховують, співвідносячи її обсяги з обсягами надходжень виручки в каси НБУ. Так, швидкість обігу готівки розраховується в такий спосіб:
.
Зміна швидкості обігу готівки, зумовлена зміною в обсягах надходжень виручки в каси НБУ, визначається так:
.
Вплив обсягів готівки в обігу на швидкість обігу готівки визначається так:
.
Загальний приріст швидкості обігу готівки за рахунок двох чинників:
.
Важливою інформаційно-аналітичною базою розробки управлінських рішень за результатами статистичного дослідження грошового обігу є аналіз його взаємозв’язку з іншими характеристиками макроекономіки, зокрема з платіжним балансом і чинниками, що його визначають, а саме: циклічними коливаннями вітчизняної і світової економіки, інтеграцією і глобалізацією фінан­сових відносин, структурою фінансових витрат, рівнем інфляції, ступенем тінізації економіки, структурними змінами в світовій торгівлі та ін. Відповідні методи аналізу взаємозв’язків висвітлені в розділі 2.
Результати статистичного дослідження
як база розроблення управлінських рішень

Деякі напрями розроблення управлінських рішень за результатами статистичного аналізу наведено в табл. 3.30.
Таблиця 3.30


Результати
статистичного дослідження

Напрями розроблення управлінських рішень відповідно
до результатів статистичного дослідження

Аналіз динаміки ГМ, оцінка сезонних коливань ГМ

Розробка заходів щодо вдосконалення структури ГМ та розвитку окремих агрегатів, визначення загального курсу грошово-кредитної політики країни

Аналіз швидкості обертання ГМ

Регулювання обсягу ГМ з урахуванням динаміки швидкості ГО, урахування у процесі розроблення грошово-кредитної політики впливу кон’юнктури грошового ринку на формування платоспроможного попиту населення, рівня цін, валютного курсу, процентної ставки

Вивчення впливу зовнішніх чинників на динаміку та склад ГМ

Урахування сезонних чинників під час планування і прогнозування необхідної ГМ

Аналіз структури ГМ розподілі за агрегатами

Регулювання швидкості обігу ГМ, впливу її на динаміку цін у взаємозв’язку з реалізацією товарів і послуг

Факторний аналіз швид­кості обігу

Регулювання ГО з урахуванням ролі окремих грошових агрегатів
Розроблення заходів щодо регулювання грошової маси з урахуванням впливу ВВП, динаміки цін, процентної ставки та інших чинників

Аналіз взаємозв’язку гро­шового обігу з іншими характеристиками макроекономіки, зокрема платіжним балансом

Розробка управлінських рішень стосовно державного регулювання грошового обігу та інших характеристик економічного розвитку, зокрема платіжного балансу, під впливом перелічених вище чинників

Контрольні питання

 • У чому полягає сутність, мета й очікувані результати управління ГО?
 • Схарактеризуйте сутність, функції і завдання СЗУ грошовим обігом.
 • Які класифікації та групування використовують у процесі статистичного аналізу ГО?
 • Дайте перелік основних систем показників ГО.
 • За якими напрямами та методами здійснюється аналіз ГО?
 • Дайте перелік основних напрямів розроблення управлінських рішень за результатами статистичного аналізу ГО.

3.2.5. СЗУ ринком цінних паперів
Сутність ринку цінних паперів
і завдання управління

Фондовий ринок є складовою фінансового ринку. У свою чергу, фондовий ринок об’єднує три ринки:

 • цінних паперів;
 • дорогоцінних металів;
 • валют.

Ринок цінних паперів — особливий сегмент фондового ринку, де складаються відносини з приводу купівлі-продажу спеціальних документів (цінних паперів), що мають власну вартість і перебувають у вільному обігу на ринку.
Ринок цінних паперів складається з таких ринків:

 • інструментів позики;
 • інструментів власності;
 • похідних фінансових інструментів.

До ринку інструментів позики належать облігації, державні казначейські зобов’язання, векселі.
До ринку інструментів власності (нерухомості) належать акції, що за певних умов розглядаються як комерційні цінні папери.
До ринку похідних фінансових інструментів належать ф’ючер­си, опціони. Ринок цінних паперів тісно пов’язаний з ринком позикових капіталів і валют.
Оскільки інвестування означає вкладення коштів (цінностей) у фінансові інструменти (цінні папери), кожна зі сторін інвестиційного процесу розв’язує специфічні завдання:

 • емітенти-компанії — позичальники коштів на фондовому рин­ку — мають запропонувати такі цінні папери, які за інших однакових умов матимуть більший попит і забезпечать ефективність інвестиційної стратегії (задовольняють потреби в інвестиційних ресурсах найвигіднішим і найменш ризикованим способом);
 • інвестори — вибирають тип цінних паперів, який відповідає стратегії зберігання коштів чи одержання прибутку з урахуванням ризикованості відповідних операцій на фондовому ринку, після чого вибирається конкретний об’єкт вкладення капіталу, тобто цінні папери певної фірми.

Цінні папери — це грошові документи, що мають такі властивості:

 • засвідчують права володіння чи відносини позики;
 • установлюють взаємовідносини між особою, яка випустила цінний папір, і його власником;
 • передбачають, як правило, виплату доходу у вигляді дивіден­дів чи процентів;
 • передбачають можливість передавання грошових та інших прав третім особам.

Відповідно до Закону України «Про цінні папери і фондову біржу» на ринку цінних паперів в обігу перебувають такі види цінних паперів:

 • акції;
 • облігації внутрішніх республіканських і місцевих позик;
 • облігації підприємств;
 • казначейські зобов’язання;
 • ощадні сертифікати;
 • векселі.

Мета управління ринком цінних паперів на державному рівні (макрорівні):
економічна — цінні папери є засобом залучення капіталу; стабілізації економічного стану народного господарства через урівноваження грошового обертання;
соціальна — розвиток економіки більш швидким грошовим обертанням, а тому й зростання банківського процента, який виплачується по вкладах; підвищення добробуту населення на основі стабілізації економічного розвитку.
Одним зі першочергових завдань є впорядкування і підвищення ефективності інфраструктури фондового ринку.
Орієнтиром тут є створення такої системи інфраструктури, за якої операційні ризики було б зменшено до мінімуму.
На мікрорівні зміст управління діяльністю, пов’язаною з цінними паперами, — залучення коштів для реалізації тих чи інших процесів; фінансування нових інвестиційних проектів; рефінансування заборгованості емітента; фінансування невиробничої діяльності, зрештою одержання доходу власниками акцій, зміцнення фінансового стану, підвищення іміджу в конкретному середовищі.
Мета управління — забезпечення виконання термінів виплат передбачених процентів по акціях, проведення позик.
Кінцева мета управління — підвищення ефективності соціально-економічного розвитку на макро- та мікрорівні.
Для забезпечення виконання цих вимог банки та інші акціонер­ні фірми розробляють і реалізують коротко- і довгострокові програми перемоги в конкурентному середовищі на фондовому ринку за допомогою стратегічного планування, управління та підприємництва.
Створення системи ефективного корпоративного управління підприємствами пов’язане передусім з ефективністю захисту прав акціонерів, створенням умов для розвитку корпоративної культури власників і менеджерів корпорацій, розвитком законодавчої та нормативної бази з цих питань.
Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, за участю міжнародних організацій-донорів здійснено низку заходів, спрямованих як на захист прав акціонерів, так і на вдосконалення умов для інвестування в корпоративні цінні папери.
Основні напрями діяльності
Основними напрямами діяльності є:

 • випуск, купівля і продаж цінних паперів для отримання доходів з цих операцій;
 • зберігання й облік цінних паперів клієнтів за їхніми дорученнями;
 • посередництво банку між емітентами цінних паперів та інвесторами.

На основі диференціації напрямів діяльності виокремлюють такі програми діяльності:

 • реалізація цінних паперів із забезпеченням прибутку і прибутковості;
 • купівля цінних паперів;
 • оцінка ризику від операцій з цінними паперами.

Результати діяльності:

 • формування процентних ставок по цінних паперах;
 • забезпечення зростання прибутковості операцій з цінними паперами;
 • підвищення ролі використання цінних паперів у соціально-економічному розвитку країни;
 • додержання законів, положень і стандартів нормативно-правової бази;
 • участь в управлінні підприємствами й банками.

СЗУ діяльності, пов’язаної з цінними паперами, — сукупність статистичних методів, моделей і алгоритмів оброблення інформації, які використовуються для створення системи управління цією діяльністю, а саме — оцінки прийняття рішень щодо формування акціо­нерного капіталу, чистого прибутку, його розподілу і т. д.
Завдання статистичного аналізу відповідно до напрямів мети та функцій управління відображені в табл. 3.31.
Таблиця 3.31
НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАВДАННЯ
СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ


Напрями діяльності

Мета і функції управління

Завдання аналізу

Реалізація ЦП із забезпеченням прибутку і прибутковості

Забезпечення обов’яз­кових виплат дивідендів, а також прискорення обігу ЦП, що приводить до збільшення дивідендів

Аналіз прибутковості ЦП, аналіз кон’юнктури ринку ЦП, вивчення структурних зрушень на ринку ЦП, індексний аналіз ефективності структурної політики, аналіз зв’язку показників ЦП з макроекономічними показниками

Купівля ЦП

Здійснення вигідних операцій з приводу купівлі-продажу ЦП

Оцінка ризику від операцій з ЦП

Мінімізація ризику для отримання максимального прибутку

Порівняльний аналіз ризику за регіональною структурою, складом портфеля ЦП тощо

Основні класифікації та групування
У процесі аналізу ринку цінних паперів використовуються такі розподіли.
1. За інструментами ринку:
а) первинні цінні папери:

 • векселі;
 • закладні;
 • облігації;
 • акції;

б) похідні цінні папери:

 • форвардні контракти:
 • форварди;
 • ф’ючерси;
 • опціонні контракти.

2. За суб’єктами ринку:

 • емітенти;
 • інвестори;
 • професійні учасники ринку — торговці.

3. За нормативно-правовою базою:

 • закони;
 • положення;
 • стандарти.

4. За інфраструктурою:

 • фондові біржі;
 • брокерські контори;
 • депозитарії;
 • незалежні реєстратори;
 • клірингові банки;
 • фінансові посередники:
 • комерційні банки;
 • інвестиційні фонди та компанії;
 • страхові компанії;
 • довірчі товариства.

5. За джерелами забезпечення:

 • біржова та внебіржова інформація;
 • рейтингові оцінки;
 • спеціалізовані друковані видання.

Докладний аналіз передбачає розподіл інструментів ринку за такими критеріями:

  • за економічною природою — боргові папери, виробничі фінансові інструменти та ін.;
  • метою — фондові, комерційні;
  • цільовим призначенням — цінні папери для інвестування, кредитування, розрахунків з постачання і зобов’язань;
  • способом випуску — урядом, державним закладом, місцевими органами влади, банками; державними підприємствами, акціонерними товариствами та іншими;
  • роллю — основні (акції, облігації, сертифікати та ін.), похідні (ф’ючерси, опціони, варанти та ін.);
  • ринковістю — ринкові, неринкові;
  • строками погашення цінних паперів — короткострокові, середньострокові, безстрокові, довгострокові;
  • способом виплат — з фіксованим платежем, з плаваючою ставкою; доходи, від напряму яких залежить вид розміру чистого прибутку підприємства;
  • відстроченням виплат — цінні папери з відстроченим доходом, цінні папери з невідстроченим доходом;
  • територією обігу — регіональні, національні, міжнародні;
  • місцем реєстрації офісу емітента — вітчизняні, іноземні.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.