лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Статистичне забезпечення управління економікою: прикладна статистика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Сутність управління грошовим обігом.
Мета управління. Способи досягнення мети

Сутність управління ГМ полягає у формуванні державою соціально-економічної політики, яка б забезпечувала збалансованість ГО, стабільність грошової одиниці, подолання інфляційних процесів, створення в країні сприятливого інвестиційного клімату, розвиток банківської системи та виробничої сфери.
Мета управління — забезпечення виконання між суб’єктами економіки платіжної дисципліни, збалансованості зовнішнього платіжного балансу, нормального функціонування усіх секторів економіки, а на цій основі — забезпечення необхідної маси швидкості обороту грошей в обігу та збалансованості ГО.
Для виконання цих вимог держава спільно з НБУ має розробляти й реалізовувати відповідну економічну політику, яка сприятиме нормальному функціонуванню всіх економічних суб’єктів країни, що забезпечить нормальний обіг необхідної маси грошей.
Диференціація напрямів управління
Напрями управління:

 1. Установлення державою податкових ставок, які сприятимуть розвитку діяльності суб’єктів економіки.
 2. Регулювання обсягів соціальних виплат населенню.
 3. Регулювання НБУ додаткової емісії грошей.
 4. Встановлення ставок рефінансування НБУ для комерційних банків.
 5. Аналіз окремих складових грошових агрегатів.
 6. Встановлення комерційними банками процентних ставок по кредитах, які сприяють економічному розвитку країни.
 7. Визначення рівня інфляції та впливу на неї обсягу грошової маси, що перебуває в обігу.
 8. Визначення залежності динаміки ГМ від обсягів виробництва.
 9. Визначення інвестиційного клімату в країні в залежності від динаміки інвестицій і ГМ.

Результатами управління мають бути:

 1. Наявність в обігу необхідної маси грошей.
 2. Збалансованість ГО.
 3. Розвиток вітчизняного виробництва.
 4. Податкова система, яка забезпечує розвиток економіки країни.
 5. Збалансованість платіжного балансу країни.
 6. Забезпечення обсягів кредитних ресурсів відповідно до потреб позичальників.
 7. Виконання комерційними банками нормативів НБУ щодо резервування коштів.
 8. Підвищення ролі банківської системи в соціально-економічному розвитку країни.
 9. Зниження інфляції до мінімально можливого рівня.
 10. Обмеження емісійних процесів у країні завдяки прискоренню швидкості ГО.
 11. Зростання обсягу інвестицій в економіку країни (як внутріш­ніх, так і зовнішніх).
 12. Виконання суб’єктами економіки платіжних зобов’язань.

Статистичне забезпечення управління (СЗУ)
СЗУ грошовим обігом — це сукупність статистичних методів, моделей і алгоритмів оброблення інформації, які використовуються для створення системи управління ГО.
Стислий виклад завдань і напрямів статистичного аналізу грошового обігу у взаємозв’язку з метою і функціями управління, необхідними для цього класифікаціями і групуваннями та системою статистичних показників, висвітлено в табл. 3.19—3.24.
Таблиця 3.19
МЕТА, ФУНКЦІЇ ТА ЗАВДАННЯ СЗУ ГРОШОВИМ ОБІГОМ


Програми
управління
грошовим обігом

Мета і функції управління

Завдання і напрями
статистичного дослідження

Рівень цін

Регулювання рівня цін у взаємозв’язку з обсягами виробництва.
Оцінка рівня інфляції у взаємозв’язку з обсягами ГМ

Аналіз динаміки ВВП і цін на продукцію.
Індекси, аналіз цін і обсягів ВВП.
Оцінка взаємозв’язку і прогноз рівнів інфляції та ГМ

Інвестиції

Регулювання взаємозв’яз­ків динаміки обсягів інвестицій і ГМ

Аналіз взаємозв’язку між обсягами інвестицій і ГМ

Банківська
система
України

Забезпечення в обігу маси грошей, необхідних для функціонування банківської системи й економіки в цілому

Аналіз взаємозв’язку результатів діяльності банківської системи з показниками ГО

Готівка

Регулювання в обігу обсягів готівки.
Регулювання емісійних процесів у країні

Аналіз і прогнозування обсягів го­тівки, частки готівки в обсязі ГМ.
Забезпечення нормативних показників обсягів готівки

Грошовий
агрегат М1

Регулювання обсягів агрегату М1.
Регулювання рівня процентної ставки по вкладах до запитання

Аналіз динаміки прогнозування обсягів і структури грошових агрегатів в їхньому взаємозв’язку та під впливом основних чинників.
Аналіз і прогнозування соціально-економічного розвитку у взаємозв’язку з ГО

Грошовий
агрегат М2

Регулювання обсягів агрегату М2.
Регулювання рівня процентної ставки по строкових депозитах

Грошовий
агрегат М3

Регулювання рівня процент­ної ставки за трастовими операціями банків

Класифікація і групування,
які використовуються в процесі аналізу ГО

У процесі аналізу ГО використовуються такі види класифікацій і групувань:

 1. Класифікація галузей економіки.
 2. Класифікатор видів економічної діяльності.
 3. Класифікація послуг.
 4. Класифікація продукції та послуг.
 5. Класифікатор валют.
 6. Групування грошової маси за рівнем ліквідності.
 7. Групування кредитів, наданих комерційними банками, за валютами країн.
 8. Групування комерційних банків за обсягами вкладів населення тощо.

У процесі статистичного аналізу ГМ України можна скористатися різними видами групувань. Схеми деяких з них наведено нижче (див. табл. 3.20—3.24).
Таблиця 3.20
СТРУКТУРА ГМ УКРАЇНИ ЗА РІВНЕМ ЛІКВІДНОСТІ


Складові ГМ

млн грн

Питома частка
в обсязі ГМ (М3), %

М0

 

 

Кошти до запитання в національній валюті

 

 

М1

 

 

Строкові депозити в національній валюті

 

 

М2

 

 

Трастові вклади в національній валюті

 

 

М3

 

 

Таблиця 3.21
КРЕДИТИ, НАДАНІ КОМЕРЦІЙНИМИ БАНКАМИ УКРАЇНИ
СУБ’ЄКТАМ ЕКОНОМІКИ

 

млн грн

%

Усього
у тому числі:
у національній валюті
в іноземній валюті

 

 

Таблиця 3.22
КОШТИ НА РАХУНКАХ ПІДПРИЄМСТВ, ОРГАНІЗАЦІЙ
ТА НАСЕЛЕННЯ В КБ УКРАЇНИ

 

млн грн

%

Усього
у тому числі:
у національній валюті
в іноземній валюті

 

 

Таблиця 3.23
ЗОВНІШНІЙ ТОРГІВЕЛЬНИЙ ОБОРОТ

 

млн дол. США

%

Усього
у тому числі:
експорт
імпорт

 

 

Таблиця 3.24
ЗАЛЕЖНІСТЬ ОБСЯГІВ ВКЛАДІВ НАСЕЛЕННЯ
В КОМЕРЦІЙНІ БАНКИ ВІД РІВНЯ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ
(АНАЛІТИЧНЕ ГРУПУВАННЯ)


Розподіл населення за рівнем
доходів на одну особу, грн

Частка
населення, %

Середній обсяг вкладу
на депозит в комерційний банк, грн

І

 

 

ІІ

 

 

ІІІ

 

 

 

 

Усього

 

 

Таблиця.3.25
Система показників грошового обігу


Назва показника

Зміст,
формула розрахунку

Економічна інтерпретація
і призначення показника

Абсолютні
1. Обсяг М0

Сума коштів на «руках»

Зміст див. вище

М1

М0 + депозити до запитання.

М2

М1 + кошти на строкових рахунках

М3

М2 + кошти за трастовими операціями банків

2. Грошова база

М0 + готівка в сейфах банків + резерви комерційних банків на рахунках НБУ

 

Закінчення табл. 3.25


Назва показника

Зміст,
формула розрахунку

Економічна інтерпретація
і призначення показника

3. Обсяг ВВП

Сума доданої вартості всіх галузей економіки

 

4. Обсяг інвестицій

 

 

5. Обсяг грошового обігу

Визначається як сума результатів операцій з надходження грошей за певний період

Відносні
1. Швидкість обігу грошей

Кількість обертів, які робить грошовий агрегат, щоб забезпечити певний рівень економічної діяльності

2. Індекс інфляції (цін)

, де р — ціни, q — обсяг випущеної продукції

Узагальнює динаміку цін, є дефлятором вартісних показників

3. Рівень монетизації

Показує, яка частка ВВП зберігається в грошовій формі

4. Грошовий мультиплікатор

Індикатор ефективності монетарної політики НБУ; відображає реальну вартість грошей

5. Індекс купівельної спроможності грошей

Відображає зміну номінальної вартості грошової одиниці з урахуванням зміни цін і тарифів

6. Кількість оборотів грошей

, де ВВП – номінальний; — загальна маса грошей (середні залишки грошей за період)

Показує, скільки в середньому за рік оборотів здійснила ГМ

7. Час одного обороту ГМ

, де Д — кількість календарних днів у періоді

Зворотний показник швидкості ГО

8. Купюрний склад ГМ

, де М — вартість купюр, f — кількість купюр

Відображає питому вагу грошових знаків різної вартості в загальній ГМ, що перебуває в обігу

Чинники, що впливають на грошовий обіг
На характер ГО впливають різноманітні макрофактори, які можна класифікувати:

 1. За економічним призначенням:

а) основоположні: обсяг ВВП; обсяг інвестицій; обсяг ГМ, яка перебуває в обігу; обсяг грошової бази; розмір бюджетного дефіциту; стан платіжного балансу; рівень зайнятості; рівень інфляції;
б) похідні: структура розміщення ГМ; обсяг платоспроможного попиту населення; рівень доходів населення; стан ринків: грошового, фінансового, фондового, кредитних ресурсів, засобів виробництва, робочої сили; рівень оподаткування; темпи інфляції; курс національної грошової одиниці; чисті зобов’язання Уряду.

 1. За походженням:

а) чинники, що виникають у результаті дії об’єктивних економічних законів: грошового обігу, попиту і пропонування грошей, ефект кредитного мультиплікатора;
б) чинники, що виникають у зв’язку з державним регулюванням економіки: монетарна політика; грошово-кредитна політика (процентна політика, політика обов’язкового резервування, політика операцій на відкритому ринку); фіскальна політика; податкова політика; політика регулювання інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання.
Перелік користувачів інформації
Користувачами інформації, отриманої в результаті статистичного оброблення даних щодо обігу ГМ України, є:

 1. Міністерство фінансів України;
 2. Верховна Рада, Уряд України;
 3. Національний банк України;
 4. комерційні банки України;
 5. Держкомстат України;
 6. ринок цінних паперів;
 7. підприємства, організації, установи;
 8. населення країни;
 9. уряди інших країн;
 10. інвестори в економіку України та ін.

Методи статистичного дослідження ГО
Аналіз пропорційності розподілу за областями вкладів населення, обсягів ВВП, а також характеристик грошових агрегатів. Останні показники за областями поки що не розраховуються. Методику аналізу пропорційності розподілу висвітлено в розд. 2.
Аналіз динаміки обсягу, структури ГМ здійснюється за даними табл. 3.26 та 3.27.
Таблиця 3.26
ДИНАМІКА НАЯВНОСТІ ГМ В ОБІГУ УКРАЇНИ
(на кінець року, млн грн)


Складові ГМ

Базовий період

Поточний період

М0

 

 

М1

 

 

М2

 

 

М3

 

 

Динаміка питомих часток окремих агрегатів у загальному обсязі грошової маси М3.
Таблиця 3.27
ПИТОМА ВАГА ДЕЯКИХ ГРОШОВИХ АГРЕГАТІВ
У ГРОШОВІЙ МАСІ М3
(на кінець періоду, %)


Грошові агрегати

Базовий період

Поточний період

Гроші поза банками М0 (готівка)

 

 

Кошти до запитання в національній валюті

 

 

Строкові депозити в національній валюті та валютні вклади

 

 

Трастові вклади в національній валюті та цінні папери комерційних банків

 

 

Грошова маса М3

 

 

Методику аналізу наведено в розд. 2.
Факторний аналіз динаміки за показником рівня монетизації економіки, який визначається як відношення обсягу ГМ в обігу (агрегат М3) до обсягу виробленого ВВП:
Рівень монетизації .

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.