лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Статистичне забезпечення управління економікою: прикладна статистика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Завданням аналізу відповідає система показників (табл. 3.17).
Таблиця 3.17
Система показників СЗУ виробництвомз/п

Назва показника

Формула

Економічна інтерпретація
показника

І. Абсолютні показники

1

Валовий випуск товарів і послуг

ВВ

Вартість товарів і послуг, які є результатом виробничої діяльності одиниць-резидентів у звітному періоді. Характеризує загальний результат виробничої діяльності окремих одиниць-резидентів або їхніх груп

2

Проміжне споживання

ПС

Характеризує витрати виробництва, які використані інституційними одиницями для виробничих потреб

3

Валова додана вартість

ВДВ = ВВ – ПС

Отримується відніманням від валового випуску проміжного споживання і характеризує кінцевий результат виробничої діяльності окремих одиниць-резидентів або їхніх груп

4

Чисті податки на продукти та імпорт

ЧПП

Податки, що стягуються пропорційно до кількості або вартості товарів і послуг, за винятком субсидій

5

Валовий внутріш­ній продукт

ВВП

Сума ВДВ усіх галузей економіки й чистих податків на продукти та імпорт, характеризує кінцевий результат виробничої діяльності всіх одиниць — резидентів країни

6

Оплата праці найманих працівників

ОП

Винагорода в грошовій або натуральній формі, яку роботодавець має виплатити найманому працівникові за роботу, виконану у звітному періоді

7

Чисті податки на виробництво та імпорт (за винятком субсидій)

ЧПВ

Сума чистих податків на продукти та інших чистих податків, пов’язаних з виробництвом

8

Споживання основного капіталу

СОК

Характеризує знос основних фондів унаслідок його фізичного і морального зношення або випадкових ушкоджень

Продовження табл. 3.17з/п

Назва показника

Формула

Економічна інтерпретація
показника

9

Чистий прибуток, мішаний дохід

ЧПР

Отримується відніманням від ВВП оплати праці, чистих податків на виробництво, імпорт та СОК і характеризує дохід виробника, що залишається в його розпорядженні

10

Кінцеві споживчі витрати

КСВ

Сума витрат на кінцеве споживання домашніх господарств, сектору загального державного управління та некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства

11

Валове нагромадження

ВН

Сума валового нагромадження основного капіталу, зміни залишків матеріальних обігових коштів і придбання, за винятком вибуття цінностей

12

Обсяг капітальних вкладень

КВ

Капітальні вкладення характеризують заінтересованість інвесторів економікою

13

Чистий експорт

ЧЕ

Різниця між експортом та імпортом характеризує результат зовнішньоторгової діяльності держави

ІІ. Відносні показники

1

Питома вага проміжного споживання у випуску товарів і послуг

ПС/ВВ • 100 %

Характеризує витратоємність виробництва

2

Питома вага ВДВ галузей і видів діяльності у ВДВ економіки

ВДВг/ВДВ • 100 %

Характеризує вклад кожної галузі та виду діяльності у створення ВДВ усієї економіки

3

Питома вага ВДВ регіонів у ВДВ економіки

ВДВр/ВДВ•100 %

Характеризує вклад кожного регіону у створення ВДВ усієї економіки

4

Співвідношення у ВВП чистого при­бутку, мішаного доходу та чистих податків на виробництво

ЧПР/ЧПВ

Певною мірою характеризує податковий тиск на об’єкти господарювання

5

Питома вага кінцевих споживчих витрат у ВВП

КСВ/ВВП • 100 %

Характеризує напрями використання ВВП

Закінчення табл. 3.17з/п

Назва показника

Формула

Економічна інтерпретація
показника

6

Питома вага валового нагромадження у ВВП

ВН/ВВП • 100 %

Характеризує напрями використання ВВП

7

Капіталовіддача

ВВП/КВ • 100 %

Характеризує ефективність використання капітальних вкладень

8

Матеріаломісткість

Показує обсяг витрат на одиницю обсягу випуску товарів і послуг

9

Продуктивність живої праці

Величина кінцевого результату на одиницю оплати праці, ефективність витрат праці

10

Віддача основного капіталу

Аналог фондовіддачі, віддача кінцевого результату виробництва на одиницю споживання основного капіталу

Крім того, аналізується система абсолютних і відносних показників, здобутих у результаті статистичної оцінки тіньової економіки, щодо обсягів і наданих послуг за обсягом та доданою вартістю в розподілі на легальний і нелегальний сектори; прихованих доходів за джерелами, зокрема у результаті рекету, наркобізнесу, проституції, крадіжок тощо; в результаті бартерних операцій; ролі тіньової економіки в задоволенні купівельного попиту, недоотриманих держбюджетом надходжень, формуванні ринку праці, формуванні первинного капіталу.
Методичне забезпечення управління діяльністю
нефінансового сектору

Методичне забезпечення управління діяльністю нефінансовим сектором охоплює структуру явища, систему статистичних показ­ників, яка використовується для обґрунтування управлінських рішень, комплекс статистичних методів аналізу, методи контролю за виконанням управлінських рішень і засоби, що об’єднують ці елементи в одній технології.
У процесі СЗУ використовується сукупність статистичних методів, зокрема:

 • зведення і групування;
 • аналіз взаємозв’язку результативної та факторної ознак на базі аналітичних групувань;
 • аналіз пропорційності розподілу ефекту та ресурсів (витрат);
 • аналіз динаміки та прогнозування;
 • індексний аналіз;
 • факторний аналіз динаміки ефекту й ефективності;
 • оцінка інтенсивності розвитку;
 • аналіз балансових зв’язків.

Для цього використовуються методичні положення, висвітлені в розд. 2.
Стислий виклад деяких основних напрямів статистичного ана­лізу діяльності нефінансового сектору ілюструють рис. 3.11—3.13.

                                       

Вхідні дані: обсяги ВДВ регіонів України, обсяги капітальних вкладень за регіонами України

 

Визначення структури факторної (обсяги капітальних вкладень (КВ)) та результативної (обсяги ВДВ) ознак, розрахунок коефіцієнтів локалізації та ранжування регіонів за цим показником

 

Регіони

Обсяг
КВ,
млн грн

Обсяг
ВДВ,
млн грн

Розподіл
капітальних
вкладень
за регіонами,
% dКВ

Розподіл
ВДВ
за регіонами,
% dВДВ

Коефіцієнти локалізації, dВДВ/dКВ

Ранги Клок

…….

 

 

 

 

 

 

…….

 

 

 

 

 

 

…….

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

Розрахунок кумулятивних часток

 

Регіони, проранжовані за коефіцієнтами локалізації

Розподіл капітальних вкладень за регіонами, % dКВ

Розподіл ВДВ за регіонами, % dВДВ

Кумуля-тивні частки,
dКВ?

Кумуля-тивні частки,
dВДВ?

dКВ•dВДВ?

|dВДВ — dКВ|

…….

 

 

 

 

 

 

…….

 

 

 

 

 

 

…….

 

 

 

 

 

 

Сума

100

100

 

 

 

 

Розрахунок коефіцієнта концентрації:
;

 

Побудова кривої Лоренца

Рис. 3.11. Аналіз пропорційності розподілу ВДВ
і капітальних вкладень

Рис. 3.12. Аналіз динаміки
і прогноз валового внутрішнього продукту

Рис. 3.13. Індексний та факторний аналіз ВВП
(на прикладі ефективності витрат праці — продуктивності праці)
Методика аналізу капіталовіддачі, фондовіддачі та інших показників ефективності аналогічна (див. схему показників цього розділу та розд. 2).
Комплексом статистичних методів, наведеним в розд. 2, здійснюється також оцінка й аналіз:

 • варіації обсягів та ефективності виробництва;
 • кореляційного взаємозв’язку показників виробництва з основними чинниками;
 • рангової кореляції обсягів виробництва і ресурсів у розподілах за країнами, регіонами, галузями та видами діяльності тощо у складі країни;
 • міжнародного балансового розподілу виробництва та використання продукції;
 • інтенсифікації виробництва на основі виробничої функції;
 • абсолютної та відносної економії, ресурсів і витрат у взаємозв’язку з динамікою виробництва;
 • ризику виробничої діяльності;
 • рейтингу учасників нефінансового сектору за основними показниками виробництва тощо.

Комплексом статистичних методів, наведеним у розд. 2, оцінюються й аналізуються показники тіньової економіки в розподілі за видами діяльності (КВЕД) тощо:

  • обсягів виробництва продукції та наданих послуг;
  • доходів за джерелами;
  • наданих доходів у держбюджет;
  • задоволення купівельного попиту;
  • зайнятості населення;
  • впливу чинників, перелічених у підрозділі 2.6, на тіньову економіку.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.