лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Статистичне забезпечення управління економікою: прикладна статистика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Індекс показує, як у середньому по банку доходність у звітному періоді змінилася порівняно з базовим за рахунок усіх факторів.
;

Індекс показує, як у середньому по банку рівень доходності змінився тільки за рахунок динаміки дохідності за окремими установами банку.
;
.
У середньому по банку дохідність змінилася тільки за рахунок розподілу установ банку за обсягом кредитів.
Взаємозв’язок між показниками:

D1 = D2 + D3.
Факторний аналіз динаміки процентного доходу
W = Pк • Кр.


за рахунок процентної ставки;

 

за рахунок обсягу кредитів.

 

Оцінка інтенсифікації за доходністю
.
Факторний аналіз динаміки доходності:


Рейтингова оцінка за методикою, наведеною в підрозд. 2.8:

 • позичальників за показниками кредитоспроможності;
 • окремих банківських установ стосовно їхньої привабливості для позичальників за процентною ставкою за позичками, умовами одержання позички та плати тощо;
 • банків за рівнем додержання нормативів, установлених НБУ стосовно кредитної діяльності;
 • банківських установ за рівнем ризику кредитних операцій (п. 7.4 блок-схеми);
 • банківських установ за дохідністю кредитних операцій.

Комплексне оцінювання ефективності кредитної діяльності здійснюється за методикою, наведеною в підрозд. 2.8 даної роботи з урахуванням специфіки банківської діяльності [13, розд. 7].

8. Оцінювання відхилень результатів кредитної діяльності від нормативних і граничних значень

 — матриця фактичних значень нормативних і граничних показників.
 — матриця нормативних і граничних показників.
Оцінка відхилень:  на проміжку часу .
9. Розроблення управлінських рішень за результатами статистичного аналізу (згідно з положеннями підрозд. 3.1)
Результати комплексного статистичного аналізу у взаємозв’язку з чинниками зовнішнього і внутрішнього середовища є базою розроблення заходів державного регулювання та стратегіч­ного підприємництва самих банків щодо:

 • підвищення забезпеченості соціально-економічного розвитку країни кредитними ресурсами;
 • поліпшення розрахункового, депозитно-кредитного та іншого фінансового забезпечення економічного зростання збереженням залучених коштів і підвищення довіри клієнтів; ефективним спрямуванням коштів в економіку; забезпеченням прибуткової діяльності та здійснення якісних і своєчасних розрахунків і платежів, розширенням наявних ринків банківських послуг і опанування нових ринків;
 • удосконалення законодавчої бази щодо задоволення вимог банків-кредиторів і підвищення відповідальності позичальників-боржників за неповернення кредитів, продаж ними без згоди бан­ку заставленого майна тощо.

Основні напрями розроблення управлінських рішень в розподілі за результатами статистичного аналізу наведено в табл. 3.15.
Таблиця 3.15
НАПРЯМИ РОЗРОБЛЕННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ


Результати статистичного аналізу

Напрями розроблення управлінських рішень

1. Факторний аналіз ефекту, ефективності та інтенсифікації кредитної діяльності

Розроблення заходів щодо підвищення ефективності та інтенсифікації банківської діяльності стосовно кредитних операцій

2. Індексний аналіз прибутковості кредитних операцій

Розроблення заходів щодо підвищення ефективності структурної політики банків стосовно розміщення кредитних ресурсів та підвищення ефективності діяльності окремих установ банків

3. Аналіз пропорційності банківської діяльності

Розроблення заходів щодо підвищення ефективності пропорційності розподілу за установами банку активів і кредитних ресурсів для підвищення прибутковості кредитної діяльності

4. Статистичний аналіз взаємозв’язків в кредитній діяльності з чинниками внутрішньобанківського та зовніш­нього середовища

Розроблення заходів щодо підвищення ефективності кредитної діяльності окремих банків з урахуванням впливу основних чинників.
Розроблення заходів щодо державного регулювання кредитної діяльності банків з урахуванням впливу чинників внутрішнього та зовнішнього середовища для підвищення її ефективності та задоволення потреб економіки в кредитах

5. Аналіз інтенсивності та тенденцій розвитку

Розроблення заходів з урахуванням кон’юнктури ринку банківських послуг та прогнозу цього ринку для підвищення ефективності банківської кредитної діяльності та кращого задоволення потреб економіки в кредитах.
Розроблення заходів з додержання нормативів діяльності банків.
Обґрунтування пропозицій щодо вдосконалення оціночних показників банківської діяльності.
Оцінювання рейтингу діяльності банківських установ

10. Оцінювання виконання управлінських рішень на проміжку часу (згідно з критеріями, висвітленими в п. 7.4 блок-схеми, підрозд. 2.8 та ін.)
Стислий виклад основних аспектів СЗУ деякими напрямами економічного розвитку наведено в пунктах 3.2.2—3.2.6.
3.2.2. СЗУ виробництвом
Сутність і завдання нефінансового сектору
СЗУ виробництвом орієнтовано на розвиток в ринкових умовах із забезпеченням конкурентоспроможності на різних рівнях:

 • загальнодержавному, який уособлюється нефінансовим сектором економіки;
 • галузевому;
 • окремих підприємств.

Центральним показником виробництва є валовий внутрішній продукт (ВВП). Відображаючи кінцеві результати діяльності підприємств та організацій, що виробляють товари та надають послуги, ВВП є індикатором рівня соціально-економічного розвитку тієї чи іншої країни. Аналізуючи дані про обсяг, склад, структуру (галузеву, регіональну, секторну та ін.) ВВП та окремих його складових, виконавчі органи влади мають будувати та своєчасно вносити корективи в державну економічну політику.
Перед СЗУ стоїть завдання повнішого використання аналітичних можливостей показників СНР для обґрунтування управлінських рішень. Держкомстат України розраховує абсолютні значення показників виробництва, індекси фізичного обсягу та індекси-дефлятори (індекси цін), а також різноманітні структури (секторна, галузева, регіональна), за категоріями доходів та витрат, струк­турою випуску товарів і послуг.
Основним завданням підприємств нефінансового сектору є виробництво продукції та нефінансових ринкових послуг для реалізації за цінами, які відшкодовують витрати виробництва. У ряді випадків частина витрат виробництва може покриватися за рахунок субсидій і дотацій з держбюджету.
Нефінансовий сектор економіки — це сукупність підприємств різних форм власності, витрати виробництва яких відшкодовуються за рахунок доходів від реалізації товарів і послуг.
До нефінансового сектору економіки належать також підприємства, що цілком фінансуються за рахунок бюджету і виробляють продукти (підприємства лісового й водного господарства). До цього сектору належать некомерційні організації (НКО), що створені підприємствами чи групами виробників і перебувають на їхньому фінансуванні (наприклад, асоціації підприємств, торгові палати тощо); НКО, що діють у галузі освіти, охорони здоров’я чи інших послуг, які надаються за оплату чи за цінами, що покривають всі чи більшу частину їхніх виробничих затрат.
Доходи цього сектору формуються в основному за рахунок виторгу від реалізації продуктів і послуг.
Сутність управління нефінансовим сектором.
Мета управління. Способи досягнення мети

Сутність управління нефінансовим сектором полягає в забезпеченні зростання обсягів виробництва та реалізації товарів і послуг, зменшення відносних витрат на виробництво, підвищення ефективності функціонування підприємств різних форм власності, стимулювання створення нових робочих місць, сприятливого інвестиційного клімату, розвитку підприємництва в цілому.
Це визначає мету управління діяльністю нефінансового сектору:

 • зростання обсягів виробництва на основі повнішого використання ресурсів;
 • стимулювання економічної активності та підприємницької діяльності;
 • стабілізація податкового законодавства, зменшення податкового тиску на підприємства;
 • подолання безробіття та тіньової діяльності;
 • підвищення конкурентоспроможності національної економіки й підтримка національного виробника;
 • інтеграція України у світове співтовариство.

Способи досягнення мети — розробка та реалізація програм економічного зростання на основі принципів і методів стратегічного управління й підприємництва.
Управління нефінансовим сектором відображає сукупність взаємозв’язаних процесів вибору стратегії, формування цілей, планування мобілізації ресурсів, мотивації персоналу, контролю й оцінки стратегії, формування коригувальних заходів, які забезпечують фор­мування й досягнення цілей підприємств та організацій.
Результатами управління діяльністю нефінансового сектору мають бути:

 • підвищення обсягів виробництва та ефективності використання ресурсного потенціалу;
 • створення ефективних програм мотивації персоналу, соціального та пенсійного страхування;
 • підвищення продуктивності праці зайнятого персоналу;
 • визнання України країною соціально-ринкової економіки.

СЗУ нефінансовим сектором
СЗУ діяльністю нефінансового сектору — це сукупність статистичних методів, моделей алгоритмів оброблення інформації, які використовуються для створення системи управління діяльністю нефінансового сектору, а саме — для оцінки динаміки обсягів виробництва, доходів інституційних одиниць, обсягів вивільнення обігових коштів як характеристик ефективного функціо­нування, а також комплексу соціально-економічних чинників, що справляють вплив на діяльність сектору.
Мета СЗУ — виявлення можливостей і резервів розвитку проведенням комплексного економіко-статистичного аналізу виробництва (табл. 3.16).
Поставлена мета зумовлює виконання певних завдань, серед яких:

 • побудова групувань для аналізу структури, структурних зрушень у виробництві, виявлення взаємозв’язків між обсягом виробництва та обсягами капітальних вкладень, чисельністю зайнятого населення, продуктивністю праці тощо;
 • аналіз пропорційності розподілу обсягів ресурсів і виробництва;
 • аналіз динаміки виробництва;
 • прогнозування обсягу виробництва;
 • на основі результатів статистичного аналізу обґрунтування управлінських рішень, спрямованих на розвиток виробництва як чинника сталого економічного розвитку.

Таблиця 3.16.
Мета, функції та завдання СЗУ виробництвом


Система
сектору
та її складові

Мета діяльності

Функції управління

Завдання і напрями
статистичного
дослідження

Діяльність нефінансо-вого сектору України

Досягнення ефективного функціонування інституційних одиниць нефінансового сектору в усіх видах економічної діяльності

Розроблення, реалізація та контроль виконання вимог законодавства і програм що­до функціонування інституційних одиниць нефінансового сектору

Статистичний аналіз процесів, що формують діяльність нефінансового сектору, за допомогою статистичних методів

Закінчення табл. 3.16


Система
сектору
та її складові

Мета діяльності

Функції управління

Завдання і напрями
статистичного
дослідження

Виробництво продукції та нефінансових ринкових послуг

Формування ефективної системи сприяння діяльності підп­риємств та організацій, що входять до нефінансового сектору

Розроблення, реалізація та контроль виконання заходів і прог­рам, спрямованих на підвищення обсягів ви­робництва, рівня прибутковості інституційних одиниць нефінансового сектору. Зменшення частки тіньової економіки в обсязі ВВП

Статистичний аналіз обсягів випуску, виробництва, валової доданої вартості, проміжного спо­живання, споживан­ня основного капіталу. Оцінка тіньової економіки у випуску й реалізації продукції та наданні послуг

Розподіл і перерозпо­діл доходів

Формування ефективної системи первинного розподілу та перероз­поділу доходів, що отримують­ся нефінансовим сектором у результаті діяльності

Розроблення, реалізація та контроль виконання заходів і програм створення ефек­тивної системи формування первинних до­ходів, їхнього первинного та вторинного розподілу й державне регулювання тіньової економіки для запобігання приховуванню доходів підприємств від оподаткування

Статистичний аналіз обсягів отриманих доходів, ефективності їхнього розпо­ділу, перерозподілу та використання. Оцінка тіньових доходів підприємств, отриманих за рахунок випуску товарів і послуг, різниці між цінами, кримінального промислу, корупції тощо

Проміжне та кінцеве споживання і заощадження

Підвищення ефективності використання ресурсів

Розроблення, реаліза­ція і контроль виконання заходів щодо ефективного розподі­лу та використання ресурсів, що споживаються в процесі виробництва та кінцевого використання

Статистична оцінка ефективності використання проміжно­го споживання та формування кінцевого споживання, використання і заощаджень

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.