лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Статистичне забезпечення управління економікою: прикладна статистика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

7.5. Аналіз оборотності кредитної маси (за методикою підрозд. 2.6)

Рис. 3.9. Аналіз динаміки швидкості обороту
позик у розподілі за установами банку

Середня швидкість обороту позики обчислюється за формулою

      або ,
де — швидкість обороту позик в окремих установах банку; — питома вага залишків позик в окремих установах банку в загальних сумах.
Динаміка середнього часу обороту позики обернено пропорційна динаміці середньої швидкості. Аналіз проводиться за аналогічною методикою. При цьому як вагу d беруть розподіл за установами банку кредитового обороту.
Використовуючи показники, що увійшли в наведену індексну систему, розраховують:

 • абсолютну зміну обсягу кредитового обороту:

DКОs + DКОз = DКО = КО1 – КО0,
де DКОs — зміна кредитового обороту за рахунок динаміки швидкості DКОs = (S1 – S0) · , DКОз — зміна кредитового обороту за рахунок динаміки середніх величин позик, ;

 • зміну середньої швидкості обороту позики:

,
де  — зміна середньої швидкості за рахунок динаміки кредитового обороту ;  — зміна середньої швидкості за рахунок динаміки середніх залишків позик .
7.6. Аналіз взаємозв’язків у кредитній діяльності (згідно з настановами підрозд. 2.4, 2.5)
Для визначення придатності трендових функцій використовують середню квадратичну похибку:
,
де n — кількість членів динамічного ряду; m — кількість парамет­рів функцій;
 — члени емпіричного ряду;  — члени теоретичного ряду, обчисленого за рівнянням тренду.

Рис. 3.10. Структурно-логічна схема моделювання попиту
на банківські послуги
Моделювання розвитку передбачає якісну однорідність динамічного ряду.
Як метод прогнозування широко використовують екстраполяцію тренду. Функцією бази екстраполяції Yt та періоду упередження k є рівень, що прогнозується (Yt + k):
,
де t1 – a — довірчий коефіцієнт для ймовірності 1 – а; Sp — помилка прогнозу, що залежить від середньої квадратичної похибки S?, довжини аналітичного ряду n та періоду упередження .
7.7. Аналіз та прогноз попиту на кредити (за результатами аналізу взаємозв’язків та динаміки)

 • Аналіз та прогноз попиту на кредити в розподілі позичальників [13, розд. 1] на основі структурно-функціональних моделей. Методику висвітлено в підрозд. 2.3 цієї праці.
 • Аналіз прогнозу попиту на кредити на основі оцінки його залежності від сукупності чинників (див. розд. 4 блок-схеми) за методами, висвітленими в підрозд. 2.5 цієї праці з урахуванням специфіки статистичного забезпечення маркетингу на ринку банківських послуг [13, розд. 6].

Ринок банківських послуг — це специфічна сфера товарних відносин, де основними операціями є акумулювання грошових коштів та їх нагромадження, надання кредитів, здійснення грошових розрахунків, емісія грошей і цінних паперів, операції з іноземною валютою тощо.
Основні завдання банку на ринку банківських послуг такі:

 • Розширення спектра послуг і підвищення їхньої якості; удосконалення обслуговування.
 • Запровадження нових форм кредитування, персональне, «елітарне» обслуговування клієнтів через менеджмент рахунків, консультацій, нетрадиційних форм обслуговування і, як наслідок проведеної роботи, створення нових банківських технологій і вдосконалення наявних.
 • Виявлення і задоволення потреб клієнтів у поєднанні з суспільними інтересами, зокрема фінансуванням важливих для суспільства проектів.
 • Залучення до обслуговування фінансово стабільних клієнтів.
 • Забезпечення стабільного зростання ефективності всіх видів банківської діяльності.
 • Забезпечення ефективних джерел залучення коштів.
 • Зниження банківського ризику.
 • Підвищення іміджу банку.

Ринок тяжіє до стихійності та непередбаченості. Тому виникає потреба в розробці теорії та практики, спрямованих на обмеження стихійності ринку — його основні процеси мають бути керованими та регульованими. Ця теорія дістала назву «маркетинг».
Маркетинг — це система регулювання, управління та вивчення ринку, спрямована на задоволення потреб споживачів.
Регулювання передбачає виокремлення причиново-наслідко­вих зв’язків і факторів, за допомогою яких можна впливати на ринок. Це потребує маркетингових досліджень, тобто діяльності, яка є системою збирання, оброблення, зведення, аналізу та прогнозування даних, необхідних для маркетингової діяльності на різних рівнях.
У маркетингу банківської діяльності вирізняють поняття маркетингового середовища банку, тобто сукупності суб’єктів і сил, що впливають на діяльність банку на ринку банківських послуг. Воно складається з внутрішнього (ендогенного) середовища, пов’язаного організаційною структурою банку, його потенціалом, географічними межами діяльності, менеджментом, та зовнішнього (екзогенного) середовища, з якими банк взаємодіє.
Екзогенне середовище розподіляється на дві групи — мікросередовище і макросередовище.
Мікросередовищем є особи, безпосередньо пов’язані з діяльністю банку: вкладники коштів, позичальники, конкуренти, контактна аудиторія та інші, тобто особи, що сприяють або протидіють, а також пов’язані з банком системою обміну інформацією.
До макросередовища належать зовнішні фактори, які діють незалежно від банку, але впливають на його діяльність: демографічні фактори, соціальні умови життя населення, стан економіки, географічні особливості, політичне становище тощо.
Сегментація ринку банківських послуг — це розподіл загальної сукупності клієнтів банку за групами згідно з їхніми вимогами до розвитку ринку банківських послуг (настанови підрозд. 1.3.3).
Критерії сегментації ринку банківських послуг:

 • галузева приналежність споживачів;
 • розміри споживачів;
 • місцезнаходження споживачів;
 • оцінювання та прогнозування фінансового становища та кредитоспроможності споживачів.

При виборі оптимальних сегментів ринку перевага надається:

 • великим сегментам;
 • сегментам із чітко окресленими межами;
 • сегментам із фінансовою стабільністю;
 • сегментам з інтенсивним розвитком попиту на банківські послуги.

Сегментація здійснюється за такими ознаками:

 • географічна (внутрішній і зовнішній ринки);
 • вагомість клієнтів;
 • галузева приналежність;
 • вид діяльності;
 • групи населення (соціальне становища, рівень доходу тощо).

Характеристика загальної ситуації на ринку банківських послуг охоплює оцінювання таких чинників:

 • перспективи і тенденції розвитку ринку;
 • стан банківської та позабанківської сфер;
 • умови роботи інших, зокрема іноземних, банків у певному регіоні, на конкретному ринку;
 • потенційна місткість ринку банківських послуг, географічні (регіональні) кордони ринку, на якому працює банк, перспективи розширення;
 • ступінь монополізації певного ринку, його найважливіші характеристики.

Важливим етапом розроблення маркетингової стратегії банку є визначення характеристик споживачів.
Поліпшення обслуговування клієнтів передбачає вирішення таких завдань:

 • визначення вимог клієнтів щодо рівня якості обслуговування;
 • розроблення показників і параметрів для вимірювання якості обслуговування;
 • розроблення та запровадження системи швидкого й ефектив­ного розв’язання проблемних ситуацій, а також оперативне виконання заявок і вимог клієнтів;
 • оцінювання ступеня задоволення вимог клієнтів;
 • зміна характеру діючого обслуговування відповідно до вимог клієнтів.

Обґрунтована маркетингова стратегія спрямована на здобуття додаткових конкурентних переваг у результаті:

 • поліпшення якості обслуговування клієнтів на основі регулярного аналізу та модифікації рівнів обслуговування відповідно до вимог клієнтів;
 • утримання фінансово стабільних клієнтів на основі повнішого задоволення їхніх вимог з погляду поліпшення якості та додержання вищих стандартів обслуговування завдяки творчому підходу до виконання запитів клієнтів і підвищеній увазі до їхніх потреб;
 • підвищення прибутковості на основі зниження плинності фінансово стабільних клієнтів, залучення нових цільових клієнтів і зростання обсягу операцій внаслідок повнішого задоволення вимог клієнтів до якості обслуговування та подальшого придбання ними продуктів і послуг банку;
 • поліпшення іміджу банку на основі зростання до нього уваги з боку клієнтів завдяки конструктивному підходу до підвищення якості обслуговування та задоволення індивідуальних потреб і запитів клієнтів.

Сукупність споживачів розподіляється на такі групи: фізичні особи, підприємства, органи влади, банки-кореспонденти.
За цими групами дається характеристика:

 • поточного, а також можливого в перспективі складу клієнтів банківської системи, зокрема конкретного банку;
 • структури потреб і запитів клієнтів;
 • мотивів звернення до послуг банку;
 • незадоволених потреб у банківських послугах;
 • реакції клієнтів на нові види послуг.

Для визначення впливу основних факторів на попит на банківські послуги у взаємозв’язку з обсягом і структурою потреб формується інформація, яка характеризує:
за юридичними особами —

 • розміри (статутний фонд, активи, чисельність зайнятих, оборот, інші характеристики);
 • галузь, вид діяльності;
 • номенклатуру продукції, основних постачальників і споживачів;
 • строк перебування клієнтом банку;

за фізичними особами —

 • вік, стать, рівень доходу, соціальне становище, регіон проживання і роботи.

Такі групування є базою сегментації ринку банківських послуг. По підприємствах це сегментація за галузями економіки, видами діяльності, розміром обороту, економічним становищем, місцезнаходженням тощо. На ринку фізичних осіб сегментація може бути проведена за географічною, соціально-демографічною (віком, статтю, складом сім’ї, рівнем освіти) ознаками, майновим станом.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.