лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Статистичне забезпечення управління економікою: прикладна статистика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ
СТАТИСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ

1.1. СТАТИСТИКА В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ

Управління можна визначити як систематичний вплив на певний об’єкт або на його підрозділи для забезпечення життєдіяльності та досягнення кінцевої мети (результату).
Такі об’єкти називають керованими, а сукупність дій, спрямованих на підтримку або поліпшення їх функціонування відповідно до поставлених цілей, — управлінням.
Об’єктами управління в економіці є: держава, регіони, види діяльності, галузі, населення, підприємства тощо у притаманних їм розподілах, а також у комбінації розподілів відповідно до функ­цій управління. Інформаційна взаємодія між керованими та керуючими системами здійснюється, головним чином, на базі результатів статистичного аналізу діяльності. Мета функціонування в основному полягає в підтримці заданих параметрів розвитку. Мета відповідних інформаційних процесів — забезпечити ефективне управління заданим об’єктом згідно з поставленими цілями.
Відповідно до принципів стратегічного управління формулюється місія об’єкта управління, яка охоплює поняття, доручення, завдання, покликання. Наприклад, щодо людського розвитку місію (мету) можна сформулювати як формування здорової нації (населення) країни, підвищення її інтелектуального потенціалу та рівня життя на основі регулювання процесів, які визначають стан здоров’я, освіти, рівень доходів, витрат, споживання і т. ін.
Другий приклад. Місія системи комерційних банків полягає в розрахунковому, депозитно-кредитному та іншому фінансовому забезпеченні економічного зростання.
Місія визначає стратегічні цілі системи. Стосовно банківської системи це:

 • збереження залучених коштів і підвищення довіри клієнтів до банків;
 • ефективне спрямовування коштів в економіку;
 • забезпечення прибуткової діяльності;
 • здійснення якісних і своєчасних розрахунків та платежів;
 • розширення наявних ринків банківських послуг і опанування новими ринками тощо.

Конкретизація цілей є умовою управління за результатами. Оцінка результатів передбачає розподіл явища на основні частини у взаємозв’язку з відповідними чинниками та засобами досягнення цілей; визначення впливу чинників на результати, а також порівняння результатів з відповідною базою, зокрема критеріями. На останньому ґрунтується зворотний зв’язок, який означає зворотний вплив результатів управління системою на процес цього управління.
Оцінка результатів за цілями (критеріями) пов’язана з оцінкою використання ресурсів і в цілому — ефективності системи управління. При цьому важливе місце посідає оцінка становища об’єк­та управління в конкурентному середовищі та власної конкурентоспроможності. На цій основі розробляються заходи, пов’язані з гнучким реагуванням на дію чинників внутрішнього та зовнішнього середовища для досягнення поставленої мети.
Розподіл системи на підсистеми дає змогу забезпечити систем­ний підхід до управління у вигляді взаємодії окремих частин системи в певній цілісності для досягнення поставленої мети окремих підсистем, а на цій основі — мети системи в цілому і виконання місії.
Цілі управління в системі можуть бути досягнуті виконанням певних функцій управління, таких як планування, організація, регулювання, контроль, облік, аналіз.
Завдання управління можна поділити на два класи: стратегічні та тактичні.
До стратегічних належать завдання, пов’язані з вибором струк­тури зв’язків між підсистемами, плануванням поведінки підсистем і системи в цілому, аналізом поведінки системи, оцінкою результатів її функціонування.
До тактичних належать, головним чином, завдання реалізації планів і стратегій, що визначені стратегічними завданнями в обставинах неминучих ситуацій, непередбачених плануванням.
Науково обґрунтоване управління передбачає:

 • пізнання економічних законів і особливостей їх дії в даних конкретних умовах;
 • використання прийомів і методів наукового аналізу на базі статистичної методології;
 • використання прогресивних технічних засобів здобуття, перероблення й ефективного використання інформації;
 • наявність кваліфікованих компетентних кадрів, спроможних на практиці використати все те нове, що дає наука.

Нижче наводиться короткий зміст програм кількох напрямів економічного розвитку.
Державне регулювання корпоративного сектору економіки
Мета — сприяння інвестиційній привабливості, фінансовій стабілізації, інтеграції в міжнародні ринки, реструктуризації, соціальній стабільності в суспільстві.
Умови досягнення мети: стабільне законодавство, захист інвесторів, розвиток ринку цінних паперів, приватизація, використання механізму банкрутства, упровадження міжнародних стандартів, ефективний менеджмент, моніторинг соціально-економіч­них процесів.
Очікувані результати: залучення внутрішніх і зовнішніх інвес­тицій, збільшення доходів бюджету та покриття дефіциту бюджету, пожвавлення підприємницької діяльності, збільшення кількості робочих місць, доступ на міжнародні товарні ринки та ринки капіталу, реалізація програм соціального розвитку тощо.
Управління діяльністю промислового підприємства
Місія — забезпечення продукцією споживачів своєї та інших країн.
Головна мета — перетворення фірми у визнаного постачальника продукції на внутрішній і зовнішній ринки та забезпечення визнання торговельної марки на цих ринках.
Цілі управління:
Стратегічні — підвищення конкурентоспроможності на внутрішніх і зовнішніх ринках, збільшення частки зовнішніх ринків.
Фінансові — забезпечення власникам фірми цілісності їхніх інвестицій і зростання їх прибутковості, підвищення фінансової стабільності підприємства до нормативних стандартів і вище.
Виробничі — зростання обсягу виробництва, зокрема завдяки експорту продукції, підвищенню рівня якості виробництва до міжнародних стандартів, зниженню рівня виробничих витрат.
Соціальні — досягнення оптимального рівня чисельності та структури персоналу, підвищення рівня продуктивності праці та заінтересованості персоналу в результатах роботи фірми.
Організаційні — зміни в організаційній структурі підприємства відповідно до стратегічних завдань розвитку.
Способи досягнення цілей управління: розробка продуктивно-товарної стратегії, удосконалення системи фінансового менеджменту, розробка маркетингової стратегії, упровадження стратегії аналізу витрат, нарощування виробничого потенціалу, розробка ресурсної стратегії, розробка інноваційної стратегії, розробка та впровадження ефективної системи управління якістю продукції, розробка та впровадження ефективної системи стимулювання та мотивації персоналу, розробка та впровадження ефективної системи відбору та навантаження персоналу, вдосконалення системи охорони праці, розробка та впровадження системи стратегічного управління й адаптивної організаційної структури.
Управління людським розвитком
Сутність — ураховуючи демографічну і соціально-еконо­мічну ситуацію в країні, формування законодавчої та нормативно-правової бази, а також реалізація соціально-економічних реформ і програм та механізму запровадження міжнародних стандартів створити необхідні умови для можливості людини вести здоровий спосіб життя, жити довго, мати доступ до освіти та грошових ресурсів, потрібних для нормального життя.
Мета:

 • подолання демографічної кризи та створення умов для зростання тривалості життя населення країни;
 • створення умов для підвищення рівня освіти та розвитку науки;
 • підвищення життєвого рівня населення країни;
 • підвищення конкурентоспроможності національної економіки;
 • інтеграція країни до світового співтовариства

Способи досягнення мети — розробка та реалізація Урядом країни коротко- та довгострокових програм (реформ) економічного зростання та підвищення добробуту населення країни за допомогою стратегічного планування, стратегічної політики, механізму взаємодії окремих елементів управління та підсистем.
Результати діяльності:

 • Зростання середньої та очікуваної тривалості життя населення.
 • Зниження рівня смертності, особливо дитячої, зокрема новонароджених.
 • Збільшення обсягів видатків з бюджету на охорону здоров’я, освіту і науку.
 • Доступність та висока якість медичних та освітніх послуг.
 • Зростання реальних доходів громадян.
 • Забезпечення дієвого соціального захисту тощо.

Необхідною умовою ефективного використання завдань управ­ління є наявність інформації про кількісну характеристику об’єк­тів управління в поєднанні з якісним змістом, передусім — тенденціями розвитку під впливом чинників внутрішнього і зовнішнього середовища.
Це зумовлено тим, що ринкова трансформація економіки України та її подальша інтеграція у світовий економічний простір здійснюються в умовах сучасних тенденцій економічного розвит­ку, посилення інтеграційних процесів в усіх сферах людської діяльності. Тісніше переплітаються економічні, політичні, соціальні та інформаційні процеси, інтенсивніше взаємодіють виробництво і наука, культура і побутова сфера. Сучасні організації, підприємства, корпорації інтегровані у транснаціональні компанії, в інформаційні системи, що обслуговують світовий ринок, а також в міжурядові проекти, які охоплюють значну кількість державних і приватних корпорацій.
Сьогодні неможливо розглядати економічні процеси ізольовано від більш загальних процесів (екологічних, політичних, соціальних тощо), необхідно враховувати численні прямі та зворотні зв’язки. Це зумовлює необхідність використання системного підходу, який передбачає вивчення економіки як одного цілого, дає можливість ураховувати численні прямі та зворотні зв’язки, взаємодію між окремими структурними частинами, виявляти роль кожної з них у загальному процесі функціонування економіки і, навпаки, простежувати вплив системи в цілому на окремі її складові.
Необхідною базою для цього є застосування статистичного аналізу економічних процесів, який має ґрунтуватися на принципах сис­темного підходу, що створює умови оптимізації як структурних частин економічної системи, так і економіки в цілому. Тому використання апарату системного аналізу у процесі статистичного дослідження є необхідною основою обґрунтування управлінських рішень.
У зв’язку з цим сучасному суспільству потрібні аналітики, статистики, експерти, радники та консультанти вищої економічної кваліфікації, що здатні:

 • збирати статистичну інформацію щодо соціально-економіч­ного розвитку на макро-, мезо- та мікрорівні, систематизувати та класифікувати її;
 • розробляти та застосовувати методики оброблення, узагальнення й аналізу економічної інформації;
 • творчо використовувати інформацію та результати аналізу, робити на його основі узагальнення та висновки, обґрунтовувати управлінські рішення;
 • оцінювати в реальному часі наслідки управлінських рішень, що приймаються;
 • ефективно використовувати інформаційні ресурси та новітні досягнення в галузі комп’ютерних технологій.

Це забезпечується виконанням певних завдань статистичного дослідження, диференційованих за функціями діяльності фахівців.
Так, відповідно до організаційно-методичної функції слід вирішувати такі завдання:

 • розробка програмно-методичних й організаційних питань статистичного спостереження;
 • організація та здійснення статистичних спостережень і моніторингу за соціальними й економічними явищами та процесами відповідно до потреб державного управління та суб’єктів суспільного відтворення;
 • запровадження сучасних інформаційних технологій збирання, оброблення, аналізу та розповсюдження статистичної інформації відносно потреб управління;
 • послідовне вдосконалення методології статистичного інфор­маційно-аналітичного забезпечення стратегічного управління та підприємництва;
 • розробка методичного забезпечення аналізу і прогнозування діяльності на різних рівнях управління.

Контрольна функція передбачає:

 • здійснення перевірки відповідності статистичної звітності вимогам інструкцій і стандартів;
 • забезпечення вірогідності, актуальності та своєчасності статистичної інформації.

Аналітична функція передбачає виконання таких завдань:

 • оцінювання ефективності та ризику діяльності об’єктів управління;
 • аналіз конкурентоспроможності товарів, послуг, підприємств, галузей, видів діяльності, регіонів, національної економіки відповідно до міжнародних стандартів;
 • аналіз ринкової кон’юнктури, інфраструктури ринку, зовніш­ньоекономічної діяльності, демографічної та екологічної ситуацій, соціальних аспектів розвитку і т. ін.

Проектна функція передбачає:

 • розробку інформаційно-статистичного забезпечення функцій планування та прогнозування;
 • прогнозування діяльності об’єктів управління відповідно до завдань стратегічного управління та підприємництва;
 • на основі результатів статистичних досліджень визначення можливостей виконання стратегічних завдань і перспектив розвитку, резервів підвищення ефективної діяльності та конкурентоспроможності на різних рівнях управління;
 • за результатами статистичного аналізу розробку заходів з обґрунтування та супроводження управлінських рішень щодо ефективної діяльності, конкурентоспроможності з урахуванням ризику для різних рівнів управління економікою.

Фахівцям такої кваліфікації необхідна фундаментальна підготовка із системного статистичного аналізу соціально-економіч­ної складової суспільства як цілісної системи в різних аспектах: економічної, соціальної, міжнародної статистики тощо; методів збирання первинних даних з використанням сучасних інформаційних і телекомунікаційних технологій; оброблення інформації за допомогою сучасних методів і засобів математико-статистич­ного аналізу, інтелектуального аналізу даних, комп’ютерних технологій.
Відмітною рисою таких фахівців є поєднання фундаментальної університетської економічної освіти з поглибленим вивченням системно-статистичного аналізу економічних явищ і процесів з використанням новітніх інформаційних технологій.
Відповідна підготовка має дати майбутнім фахівцям можливість плідно й ефективно працювати в галузі державного управління, науково-дослідних і фінансово-кредитних установах, вищих навчальних закладах, у сфері бізнесу.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.