лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Статистичне забезпечення управління економікою: прикладна статистика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

На основі цих даних розраховуються часткові показники внутрішньорічних коливань у вигляді індексів сезонності за такою формулою:
;
де .
Для зіставлення різних показників будують графіки індексів сезонності.

Графік індексів сезонності використовується також
для визначення взаємозалежності внутрішньорічних коливань
взаємопов’язаних показників
Узагальнювальним показником є коефіцієнт внутрішньорічних коливань:
.
Він показує, як у середньому значення окремих місяців відрізняються від середнього місячного значення.
7.4. Оцінювання ризику кредитної діяльності (згідно з настановами підрозд. 2.7)
Управління ризиками — це процес, за допомогою якого банк виявляє (ідентифікує) ризики, оцінює їхні величини, здійснює їх моніторинг і контролює свої ризикові позиції, а також ураховує взаємозв’язки між різними категоріями (видами) ризиків. Комп­лекс дій з ризик-менеджменту має на меті забезпечити досягнення таких цілей:

 • ризики мають бути зрозумілими й усвідомленими банком та його керівництвом;
 • ризики мають перебувати в межах рівнів толерантності, установлених спостережною радою;
 • рішення з прийняття ризику мають відповідати стратегічним завданням діяльності банку;
 • рішення з прийняття ризику мають бути конкретними й чіткими;
 • очікувана дохідність має компенсувати прийнятий ризик;
 • розподіл капіталу має відповідати розмірам ризиків, на які наражається банк;
 • стимули до досягнення високих результатів діяльності мають узгоджуватися з рівнем толерантності до ризику.

З погляду ризик-менеджменту банківська діяльність зводиться до прийняття ризику й отримання за це відповідної компенсації (економічної вигоди).
Мета управління ризиками — сприяти підвищенню вартості власного капіталу банку, водночас забезпечуючи досягнення цілей багатьох заінтересованих сторін, а саме:

 • клієнтів і контрагентів;
 • керівництва;
 • працівників;
 • спостережної ради й акціонерів (власників);
 • органів нагляду;
 • рейтингових агентств, інвесторів і кредиторів;
 • інших сторін.

Аналіз ризиків має охоплювати всі продукти, послуги та процеси банку й передбачати як якісне оцінювання відповідних ризиків, так і, де це можливо, — оцінювання їхніх кількісних параметрів. Керівництво банку повинно знати результати аналізу ризиків та враховувати їх у своїй роботі.
Аналіз ризиків — це безперервний процес, який має враховувати:

 • зміни внутрішніх та зовнішніх умов;
 • нові продукти, послуги, процеси;
 • плани на майбутнє.

У результаті аналізу ризиків можна дійти висновку, що або ризики певного банку не відповідають чи перестали відповідати обраним параметрам, або що обрані параметри ризиків не відповідають чи перестали відповідати завданням і стратегії банку. Може також виявитися, що організаційна структура і механізми контролю банку не узгоджуються зі змінами в параметрах ризиків. Тому оцінювання ризиків має супроводжуватися можливим переглядом завдань, обраної стратегії та розробленої організаційної структури й механізмів контролю.
Аналіз ризиків може виявити ризики, які не були виявлені раніше та (або) не можна мінімізувати за допомогою відповідних процедур і заходів контролю. У такому разі банк має прийняти рішення щодо прийнятності таких ризиків та доцільності подальшого здійснення й виду діяльності, на якому ці ризики ґрунтуються.
Кредитний ризик — це ризик невиконання позичальником (контрагентом банку) зобов’язань за кредитними операціями (тобто ризик того, що сплата позичальником процентів і основного боргу за кредитними операціями проводитиметься з відхиленнями від умов кредитної угоди або взагалі не здійснюватиметься).
За рівнем ризику виокремлюють такі види кредитних операцій.
«Стандартні» кредитні операції — це операції, за якими кредитний ризик є незначним.
«Під контролем» — це такі кредитні операції, за якими кредитний ризик є незначним, але може збільшитися внаслідок виникнення несприятливої для позичальника ситуації та становить 5 % чистого кредитного ризику.
«Субстандартні» кредитні операції — це кредитні операції, за якими ризик є значним, але може збільшуватись і становить 20 % чистого кредитного ризику, а також існує ймовірність несвоєчасного погашення заборгованості в повній сумі та в строки, передбачені кредитним договором.
«Сумнівні» кредитні операції — це операції, за якими виконання зобов’язань з боку позичальника (контрагента) банку в пов­ній сумі (з урахуванням фінансового становища позичальника та рівня забезпечення) під загрозою, імовірність повного погашення кредитної заборгованості низька та становить 50 % чистого кредитного ризику.
«Безнадійні» кредитні операції — це операції, ймовірності виконання зобов’язань за якими з боку позичальника (контрагента) банку (з урахуванням фінансового становища позичальника та рівня забезпечення) майже немає, ризик за такими операціями дорівнює сумі заборгованості за ними. Напрями аналізу кредитного ризику за цими ознаками наведені в табл. 3.12.
Ефективність управління кредитною діяльністю банків залежить від наявності та вміння використовувати інформацію, що характеризує:

 • потребу в банківських кредитах;
 • джерела коштів банку для задоволення цих потреб;
 • узгодженість джерел коштів банку і можливостей їх використання;
 • ефективність посередницької діяльності банку в галузі перетворення коштів вкладників у форму, необхідну позичальникам.

Банківські операції пов’язані з розривами в часі між активними і пасивними операціями, зміною у складі процентних ставок, вартістю самих грошей. Відповідні ризики, диференційовані згідно з характером різних пасивних і активних операцій, акумулюються і мають бути взаємно погашені. Інакше банк дискредитує себе в очах вкладників і позичальників як посередник. У цьому разі вони звертатимуться або до інших банків, або на неорганізований ринок позичкового капіталу.
Управління активами та пасивами можна визначити як процес управління маржею між заробленими процентами та виплаченими процентами за умови забезпечення ліквідності. Інак­ше кажучи це:

 • підтримка платоспроможності банку, тобто здатності надавати готівку для запланованих та випадкових потреб і виконувати зобов’язання у разі їх виникнення;
 • запобігання несанкціонованим ризикам, які можуть завдати збитків, зокрема процентному, пов’язаному з негативними змінами процентних ставок; валютному, тобто ризику, пов’яза­ному з негативними змінами курсу валют, з якими працює банк; ризику ліквідності, пов’язаному з погіршенням ситуації на рин­ку, коли банк змушений продати частину своїх активів за несприятливими цінами; кредитному, пов’язаному з тим, що контрагенти банку можуть не виконати своїх зобов’язань стосовно банку; акціонерному, пов’язаному з тим, що цінні папери, власником яких є банк, постраждають від тенденції зниження курсу; товарному, пов’язаному із занепадом на товарних ринках, де працюють клієнти банку; економічному, фіскальному та правовому ризикам, пов’язаним відповідно з погіршенням економічної ситуації, змінами в законодавстві та податковій полі-
  тиці;
 • ефективність та оптимізація прибутковості банку запобіганням наявності непрацюючої готівки, тобто готівки, яка не приносить прибутку; максимізація показників прибутковості банківських операцій фінансуванням операцій мінімально можливими ресурсами за оптимальних цін на банківські продукти.

Мета управління активами і пасивами банку — забезпечення рівня доходів від активних операцій, достатнього для покриття витрат за депозитами (боргами) і для досягнення необхідного рівня прибутковості акціонерного капіталу (ROE).
.
Нормативи ризику, пов’язані з
кредитною діяльністю

Нормативи мінімального ризику на одного позичальника (Н8) розраховуються за формулою
,
де  — сукупна заборгованість за позиками, міжбанківськими кредитами та врахованими векселями одного позичальника та 100 % суми позабалансових зобов’язань, виданих цьому позичальнику; К — капітал банку.
Загальна сума зобов’язань будь-якого позичальника перед бан­ком у результаті надання останнім одного або кількох кредитів має не перевищувати 25 % капіталу банку. Цей норматив повинен обмежувати кредитний ризик для банку, що відображається в диверсифікації його кредитних ресурсів обмеженням ризику на одного позичальника.
Нормативи «великих» кредитних ризиків (Н9) встановлюються як відношення сукупного розміру великих кредитних ризиків (Ск) до капіталу банку (К):
.
Значення нормативу Н9 має не перевищувати 8 %.
Норматив максимального розміру кредитів, гарантій і поручительств, наданих одному інсайдеру (Н10), розраховується за формулою:
,
де  — сукупний розмір наданих банком кредитів, гарантій, поручительств, урахованих векселів та 100 % суми позабалансових зобов’язань стосовно одного інсайдера, тобто особи, так чи інакше пов’язаної з банком (акціонерам банку, керівництву підрозділів, їхнім родичам і т. ін.).
Значення показника Н10 має не перевищувати 5 %.
Норматив максимального розміру кредитів, гарантій і поручительств, наданих інсайдерам (Н11), розраховується за формулою:
,
де  — сукупний розмір наданих банком кредитів, гарантій, поручительств, зарахованих векселів та 100 % суми позабалансових зобов’язань стосовно всіх інсайдерів банку.
Значення нормативу Н11 має не перевищувати 40 %.
Норматив максимального розміру наданих міжбанківських позик (Н12) розраховується за формулою
,
де МБВ — загальна сума наданих банком міжбанківських
позик.
Значення показника має не перевищувати 200 %.
Норматив максимального розміру одержаних міжбанківських позик (Н13) має обмежувати діяльність банку щодо залучення значних міжбанківських кредитів. Його розраховують за формулою:
,
де МБп — загальна сума наданих банком міжбанківських кредитів; ЦС — загальна сума централізовано залучених коштів.
Значення нормативу має не перевищувати 300 %.
Таблиця 3.12
НАПРЯМИ АНАЛІЗУ КРЕДИТНОГО РИЗИКУ


1. Оцінювання
кредитного ризику

Для оцінювання кредитів за ступенем ризику використовується така система показників:

 • Ступінь ризику — rj.
 • Обсяг кредиту — Kрj.
 • Класифікована вартість портфеля кредитів: .
 • Ступінь якості портфеля кредитів: .
 • Середній рівень ризику: .
 • Динаміка ризику портфеля кредитів:

2. Аналіз динаміки кредитного ризику
в розподілі за банківськими установами

Система індексів

; .
Індекс змінного складу показує, як у середньому по банку (у відносному та абсолютному виразі) у звітному періоді порівняно з базовим змінився рівень кредитного ризику за рахунок усіх факторів.
; .
Індекс фіксованого складу показує, як у середньому по банку (у відносному та абсолютному виразі) у звітному періоді порівняно з базовим змінився рівень кредитного ризику за рахунок динаміки ризику по окремих установах банку.
; .
Індекс структурних зрушень показує, як у середньому по банку (у відносному та абсолютному виразі) у звітному періоді порівняно з базовим змінився рівень кредитного ризику за рахунок зміни розподілу установ банку за обсягом кредитів

Порівняльна оцінка ризику кредитних операцій (за методикою, наведеною в підрозділі 2.7) здійснюється за такими розділами:

  • за групами кредитних операцій (рис. 3.5 блок-схеми);
  • кредитними операціями порівняно з іншими видами банківських операцій.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.