лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Статистичне забезпечення управління економікою: прикладна статистика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Аналіз причин кризи
та сильних і слабких місць

 • Повнота врахування в санаційній концепції всіх причин та фактів, які призвели до кризової ситуації.
 • Правильність використання методів ідентифікації причин кризи.
 • Тривалість чинників кризи.
 • Вид і фаза фінансової кризи.
 • Систематизація причин кризи.
 • Чинники, які позитивно чи негативно вплинули на кінцеві показники діяльності підприємств.
 • Систематизація «сильних» і «слабких» місць у діяльності підприємств.

СОФТ-аналіз (SOFT-analysis) — аналіз сильних (Strength) та слабких (Failure) місць, а також шансів (Opportunity) та ризиків (Threat).


Сильні сторони:
 • Кваліфікований інженерно-техніч­ний персонал.
 • Низькі витрати на заробітну плату.
 • Наявність власних виробничих споруд.
 • Прихід молодих та енергійних працівників фінансових служб

Слабкі сторони:

 • Інертність та зловживання керівництва підприємства.
 • Крадіжки на виробництві.
 • Застарілий асортимент продукції.
 • Висока енергомісткість продукції.
 • Неефективна діяльність служби збуту

Додаткові шанси:

 • Ринок сформований в основному за рахунок імпорту.
 • Державою провадяться протекціоністські заходи, спрямовані на захист вітчизняного виробника.
 • Іноземні інвестори проявляють значний інтерес до галузі, до якої належить підприємство

Ризики:

 • Криміногенні ризики.
 • Інфляційний ризик — знецінення реальної вартості капіталу.
 • Ризик неплатоспроможності чи банкрутства контрагентів.
 • Ризик зміни податкового законодавства та накладання фінансових санкцій

Рис. 3.2. Матриця СОФТ-аналізу
Після того, як конкретний перелік сильних і слабких сторін підприємств, а також загроз та можливостей складено, настає етап встановлення зв’язків між ними. Для встановлення цих зв’язків складається матриця SWOT (рис. 3.3).

 

Можливості

Загрози
 • Спрямованість політики держави на розвиток ринкових відносин.
 • Середній рівень конкуренції.
 • Заінтересованість іноземних партнерів у працівниках.
 • Можливість виходу на зовнішній ринок.
 • Зростання ринку
 • Складності в залученні фінансових ресурсів.
 • Спад виробництва.
 • Неплатежі.
 • Високі податки.
 • Зниження курсу національної валюти.
 • Нестабільність в суспільстві
Сильні сторони
Поле СіМ

Поле СіЗ

 • Можливість розширення потужностей.
 • Можливість виробляти продукцію на рівні світових стандартів.
 • Цінові переваги.
 • Хороша інтелектуальна база для НДДКР
Слабкі сторони

Поле СлМ

Поле СлЗ
 • Підприємство не має достатніх інвестиційних можливостей.
 • Застаріле обладнання.
 • Недостатність обігових коштів.
 • Відсутність чітких цілей та стратегії розвитку підприємства.
 • Низькій рівень маркетингових досліджень.
 • Плинність персоналу

Рис. 3.3. Матриця SWOT для підприємств
Для досягнення фінансової стабілізації керівництву необхідно нейтралізувати негативний вплив фінансово-економіч­них чинників, що заважають ефективній діяльності. Систему організаційно-економічних умов досягнення фінансової стабілізації, обґрунтовану результатами статистичного аналізу, наведено на рис. 3.4.  Рис. 3.4. «Дерево» цілей підприємства


Контрольні питання

 • У чому полягає зміст технологій обґрунтування управлінських рішень за результатами статистичного аналізу?
 • Що розуміють під змістовною та фундаментальною складовими СЗУ?
 • Які статистичні методи використовуються для обґрунтування управлінських рішень?
 • Дайте перелік напрямів обґрунтування управлінських рішень статистичними методами.
 • Висвітліть основні напрями розроблення управлінських рішень щодо соціально-економічної структурної політики у взаємозв’язку з результатами статистичних досліджень.
 • Висвітліть основні напрями розроблення управлінських рішень щодо експортного потенціалу у взаємозв’язку з результатами статистичних досліджень.
 • Висвітліть основні напрями розроблення управлінських рішень щодо доходів і витрат населення у взаємозв’язку з результатами статистичних досліджень.
 • Висвітліть основний зміст СЗУ підприємництвом.

3.2. Програми СЗУ
соціально-економічним розвитком

3.2.1. Блок-схема СЗУ
Теоретичні та методичні положення, подані в попередніх розділах, покладено в основу програм СЗУ окремими напрямами соціально-економічного розвитку та видами діяльності. Нижче наведено узагальнену блок-схему та відповідний коментар СЗУ на прикладі кредитної діяльності комерційних банків (табл. 3.4) з посиланнями на настанови, висвітлені в попередніх розділах книги. Вона характеризує структуру та послідовність операцій, спрямованих на використання результатів статистичного аналізу для обґрунтування управлінських рішень. В коментарях до блок-схеми подано основні положення СЗУ мікроекономікою стосовно фінансово-економічного становища підприємств (аналіз кредитоспроможності клієнтів банку) та вивчення ринку (статистичне забезпечення маркетингу на ринку банківських послуг).
Таблиця 3.4
БЛОК-СХЕМА
формування СЗУ кредитною діяльністю
комерційних банків

КОМЕНТАР ДО БЛОК-СХЕМИ СЗУ
КРЕДИТНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

 •  Визначення сутності та мети управління кредитною діяльністю в комерційних банках. Шляхи досягнення мети (згідно з настановами підрозд. 1.1).
  • Сутність (місія). Кредитна діяльність, або кредитні операції комерційних банків, — це вид активних операцій, пов’язаних з наданням клієнтам позик — економічні відносини між кредиторами і позичальниками з приводу одержання останніми позик на умовах повернення їх у певний термін зі сплатою процентів.
  • Сутність управління кредитною діяльністю — з урахуванням ресурсів банку і прибутковості кредитних операцій, вкладання цих ресурсів у кредитні операції відповідно до потреб позичальників, їхньої кредитоспроможності.
  • Мета (цілі) управління — забезпечення виконання термінів повернення позик, сплати процентів, передбачених угодою, мінімізувати ризик неповернення позик, а отже, — забезпечити прибуткову кредитну і в цілому банківську діяльність, виконання планових і нормативних показників (у тому числі нормативів НБУ). Кінцева мета управління — забезпечити внутрішньобанківську та на рівні держави економічну й соціальну ефективність банківської кредитної діяльності.

Для виконання цих вимог банки мають розробити й реалізувати коротко- і довгострокові програми перемоги в конкурентному середовищі на ринку банківських послуг за допомогою стратегіч­ного планування, структурної політики взаємодії окремих елементів управління.
Способи досягнення мети:

 • формування необхідного обсягу кредитних ресурсів відповідно до потреб позичальників;
 • забезпечення потреб кредитування національної економіки України;
 • забезпечення складу фінансово стабільних позичальників;
 • формування процентних кредитних ставок відповідно до вартості позичкових коштів, майбутньої інфляції та ризику неплатежів за кредитним портфелем;
 • підвищення ролі на ринку банківських кредитних послуг;
 • послідовне зростання прибутковості кредитних операцій;
 • виконання нормативів НБУ;
 • підвищення іміджу банку в банківському і позабанківському середовищі: рейтингу банку за прибутковістю, ліквідністю, платоспроможністю;
 • підвищення ролі банківської системи в реалізації соціально-економічних програм.
 •  Принципи кредитування та завдання статистичного аналізу кредитної діяльності (згідно з настановами підрозд. 1.2), табл. 3.5

Таблиця 3.5


Принципи кредитування

Завдання статистичного аналізу

Строковості — обов’язкове повернення позики позичальником у наперед обумовлений строк

 • контролювання строків повернення позик;
 • визначення розмірів простроченої заборгованості клієнта, порівняння її з обсягом коштів на його рахунках;
 • аналіз оборотності позик

Забезпеченості позик — стабільність фінансово-економічно­го становища позичальника

 • оцінка кредитоспроможності клієнтів

Платності — установлення комерційними банками процентної плати за користування позикою

 • аналіз процентних ставок;
 • аналіз формування прибутку банку за рахунок процентних ставок і обсягів позик;
 • аналіз ролі кредитної діяльності у формуванні прибутку та прибутковості банку
  •  Інформаційне забезпечення статистичного аналізу кредитної діяльності (згідно з настановами підрозд. 1.3)
   • Дані офіційної статистики про економічні, соціальні та демографічні процеси і явища, які дають змогу оцінити вплив макроекономіки на ринок банківських послуг.
   • Дані відомчої статистики — стан, розвиток та результати діяльності окремих споживачів банківських послуг (міністерств, відомств, підприємств) з погляду обсягу попиту на ці послуги та кредитоспроможності позичальників, результати діяльності банків-конкурентів.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.